Multi-asset

Blackrock Global Target Return: Conservative Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico’s als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -10,4 7,9
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,5 5,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,76 1,23 - - 1,47
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,45 3,10 - - 3,06
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,44 1,40 1,38 4,44 8,76 3,74 - - 4,52
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,67 0,41 1,34 2,67 5,45 9,58 - - 9,59
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

- - -6,90 2,44 8,76
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

- - - 3,73 5,45

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 22/jul/2024
USD 5.262.454
Introductie fonds
17/jun/2021
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
IE00BMDQ5140
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
SEDOL
BMDQ514
Introductiedatum
17/jun/2021
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,02%
Kostenratio
0,00%
Minimale eerste inleg
USD 1.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
27
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
2,64
P/B-ratio
per 28/jun/2024
0,00
Modified duration
per 28/jun/2024
2,30
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
2,98 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
6,33%
P/E-ratio
per 28/jun/2024
0,00
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
3,57%
Effectieve duration
per 28/jun/2024
2,26 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,08%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,08%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,04%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,08%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,14%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,15%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,07%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
53,56%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
46,44%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,33% en voor oliezand 0,47%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek en de due diligence van de onderliggende strategie. Daarbij kan hij externe en interne overwegingen in aanmerking nemen, die door het portefeuillebeheerteam zijn opgesteld. Interne overwegingen kunnen zowel blootstellingen aan klimaatgebeurtenissen en rampen omvatten als aandachtspunten op het gebied van maatschappij en governance van overheidsemittenten. Waar relevant analyseert het portefeuillebeheerteam ook ESG-blootstellingen en beleggingskenmerken in onderliggende strategieën. Die criteria maken deel uit van verschillende overwegingen die de beleggingsbeslissingen beïnvloeden. De Fondsbeheerder kan ESG-criteria opnemen in de continue monitoring van de globale portefeuille, met inbegrip van de onderliggende strategieën en de tactische positionering. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komt, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
Implied Cash (Lookthrough) 17,45
USD CASH(Alpha Committed) 2,19
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 1,53
TREASURY BILL 07/25/2024 1,52
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.342203313 07/31/2024 1,35
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 1,14
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 1,07
TREASURY BILL 08/08/2024 1,06
APPLE INC 1,04
NVIDIA CORP 1,02
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X USD 105,26 0,10 0,09 22/jul/2024 105,72 93,38 IE00BMDQ5140
KLASSE D USD 102,84 0,09 0,08 22/jul/2024 103,31 91,78 IE00BMDQ5256
Class I USD 103,38 0,09 0,09 22/jul/2024 103,85 92,16 IE00BMDQ5363
KLASSE A USD 101,12 0,08 0,08 22/jul/2024 101,59 90,65 IE00BMDQ4739

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Daniel Caderas
Daniel Caderas

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.440 USD
-15,6%
7.520 USD
-5,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.960 USD
-10,4%
10.100 USD
0,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.340 USD
3,4%
11.790 USD
3,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.170 USD
11,7%
13.600 USD
6,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten