Multi-asset

Blackrock Global Target Return: Conservative Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico’s als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/sep/2021 USD 5,11
Introductiedatum Fonds 17/jun/2021
Introductiedatum aandelenklasse 17/jun/2021
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/aug/2021 26
Basisvaluta U.S. Dollar
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie -
Index ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,87%
ISIN IE00BMDQ5256
Bloomberg-code -
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BMDQ525
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2021 0,18%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2021 0,47%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2021 0,17%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2021 0,05%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2021 0,03%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2021 0,03%
MSCI – Tabak per 31/aug/2021 0,23%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2021 41,86%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2021 58,14%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,32% en voor oliezand 0,61%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de fasen onderzoek en onderliggende due diligence van de strategie van het beleggingsproces. Dit kan externe en interne overwegingen omvatten, zoals bepaald door het portefeuillebeheersteam. Onder interne overwegingen vallen blootstelling aan klimaat- en rampgebeurtenissen, alsook en politieke en maatschappelijke kwesties. Het portefeuillebeheersteam analyseert ook ESG-blootstellingen en beleggingskenmerken binnen onderliggende strategieën. Deze criteria maken deel uit van een aantal overwegingen die een rol spelen bij beleggingsbeslissingen. De beheerder van het Fonds neemt ESG-criteria op in de voortdurende bewaking van de totale portefeuille, inclusief onderliggende strategieën en tactische positionering. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2021
Naam Weging (%)
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 12,99
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 12,88
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 12,36
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 10,64
ISH EUR GOV BD 20 TGTDUR ETF DST 7,00
Naam Weging (%)
ISHARES $ TREASURY BOND 20+Y CACC 5,28
BLK ADV WORLD EQ X ACC USD 5,10
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 3,69
BLK ADV US EQ FD X ACC USD 2,61
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (ACC) 2,26
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D USD - 102,06 -0,01 -0,01 103,09 100,00 102,06 IE00BMDQ5256 102,06 -
KLASSE A USD - 101,91 -0,01 -0,01 102,97 100,00 101,91 IE00BMDQ4739 101,91 -
Class I USD - 102,10 -0,01 -0,01 103,12 100,00 102,10 IE00BMDQ5363 102,10 -
KLASSE X USD - 102,26 -0,01 -0,01 103,25 100,00 102,26 IE00BMDQ5140 102,26 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Gegevens niet beschikbaar.

Documenten

Documenten