Aandelen

BlackRock Global Impact Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Grensmarkten zijn doorgaans gevoeliger voor economische of politieke factoren dan ontwikkelde en opkomende markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Wellicht schommelt de waarde van uw belegging sterker en is er een hoger risico op verlies van uw kapitaal.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

- - - - -8,53
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-15,85 - - - -12,75
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,36 -3,57 1,69 -15,85 - - - -14,90

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/mei/2022 USD 214,05
Introductiedatum Fonds 31/mrt/2020
Introductiedatum aandelenklasse 24/feb/2021
Rendement 12 mnd. per 30/apr/2022 0,20
Aantal posities per 29/apr/2022 49
Basisvaluta U.S. Dollar
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Artikel 9
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,65%
ISIN IE00BL5B5098
Bloomberg-code -
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BL5B509
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 10.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 29/apr/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/apr/2022 94,13%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/apr/2022 5,89%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


Naast het beleggingsproces dat in de documentatie van het Fonds wordt beschreven, houdt de beheerder van het Fonds ook rekening met ESG-criteria tijdens de ideeëngeneratie, het bedrijfsonderzoek, de portefeuilleconstructie en de doorlopende monitoringsfasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan worden verkregen van het interne ESG-onderzoek van BlackRock, externe dataleveranciers en betrokkenheid bij het bedrijfsmanagement. De beheerder van het Fonds neemt blootstellingen op aan belangrijke risico's inzake milieu, maatschappij en governance en gebruikt de interne betrokkenheid van BlackRock en controversevlaggen, onder andere, om het belegbare universum te filteren. De beheerder van het Fonds gebruikt regelmatige vergaderingen met het bedrijfsmanagement en bezoeken ter plaatse om eventuele openstaande ESG-kwesties aan te pakken. Al het bovenstaande wordt als onafhankelijk ESG-opmerkingen geregistreerd in een speciaal onderdeel van interne aandelenrapporten en in de notulen van de bedrijfsvergadering van analisten. ESG-bespreking is een noodzakelijk, essentieel en verplicht onderdeel van de regelmatige beveiligingspresentaties van het team, beoordelingen van de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA), beoordelingen van de portefeuilletoewijzing, dagelijkse teamvergaderingen en evaluaties met de Chief Investment Officers.

Ratings

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
ROYALTY PHARMA PLC 4,59
ZOETIS INC 4,43
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 3,97
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,69
VEEVA SYSTEMS INC 3,53
Naam Weging (%)
DANAHER CORPORATION 3,42
HALMA PLC 3,40
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,40
EDP RENOVAVEIS SA 3,37
BALL CORPORATION 3,29
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class Z GBP - 80,04 -0,34 -0,43 105,59 78,66 80,04 IE00BL5B5098 80,04 -
Class I JPY - 9.206,03 136,14 1,50 11.457,91 8.756,12 9.206,03 IE00BLCHKM78 9.206,03 -
KLASSE A EUR - 92,10 0,07 0,08 120,33 89,32 92,10 IE00BMYPBC33 92,10 -
KLASSE A EUR - 132,90 0,10 0,08 173,64 128,89 132,90 IE00BL5H0Y66 132,90 -
Class Z EUR - 135,86 0,11 0,08 176,20 131,73 135,86 IE00BLGM4M63 135,86 -
Class Z USD - 130,42 1,73 1,34 190,72 126,55 130,42 IE00BL5H1216 130,42 -
Class X Acc AUD - 78,57 0,27 0,35 108,17 76,92 78,57 IE0003ASDU71 78,57 -
KLASSE A USD - 127,88 1,69 1,34 188,40 124,11 127,88 IE00BL5H0X59 127,88 -
Class I EUR - 125,75 1,65 1,33 187,09 122,05 125,75 IE00BLJP7H80 125,75 -
KLASSE X GBP - 84,16 -0,36 -0,43 111,19 82,70 84,16 IE00BN4GXJ42 84,16 -
KLASSE X USD - 132,12 1,75 1,35 192,28 128,18 132,12 IE00BL5H1109 132,12 -
KLASSE D USD - 129,47 1,72 1,34 189,79 125,64 129,47 IE00BL5H0Z73 129,47 -
Class Z GBP - 129,65 -0,56 -0,43 171,03 127,41 129,65 IE00BLGM4N70 129,65 -
KLASSE D EUR - 134,99 0,11 0,08 175,45 130,90 134,99 IE00BL5H1091 134,99 -
KLASSE D GBP - 129,23 -0,56 -0,43 170,86 127,02 129,23 IE00BL5H1323 129,23 -
Class I EUR - 135,81 0,11 0,08 176,38 131,69 135,81 IE00BLJP7D43 135,81 -
Class I GBP - 129,66 -0,56 -0,43 171,18 127,43 129,66 IE00BLJP7J05 129,66 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Eric Rice
Eric Rice

Documenten

Documenten