Obligaties

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Deze aandelenklasse kan dividenden uitkeren of kosten dekken vanuit het kapitaal. Hierdoor kunnen hogere opbrengsten worden uitgekeerd, maar het kan ook de waarde van uw aandelen en het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn verminderen.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -0,1
Vergelijkende benchmark 1 (%) -0,5
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-15,58 - - - -6,32
Vergelijkende benchmark 1 (%) -0,64 - - - -0,57
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-15,59 0,45 -5,65 -7,56 -15,58 - - - -13,58
Vergelijkende benchmark 1 (%) -0,54 -0,01 -0,13 -0,34 -0,64 - - - -1,28
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

- - - 3,54 -16,19
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

- - - -0,53 -0,67

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 28/nov/2022 EUR 67.262.199
Introductiedatum 05/aug/2020
Introductie fonds 20/nov/2019
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Vergelijkende benchmark 1 3 Month Euribor Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,42%
Kostenratio 0,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 250.000,00
Uitkeringsfrequentie -
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Weekly, Business Day
Bloomberg-code BLKDFIF
ISIN IE00BJ7WS637
SEDOL BJ7WS63

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 9
Rendement 12 mnd. per 31/okt/2022 2,16
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 31/okt/2022 6,09%
Modified duration per 31/okt/2022 4,46
Weighted Av YTM per 31/okt/2022 6,07%
Effectieve duration per 31/okt/2022 3,34 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/okt/2022 6,20 jaar
WAL to Worst per 31/okt/2022 6,20 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 0,38%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,05%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,13%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 39,85%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 60,15%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,46% en voor oliezand 0,83%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


Binnen zijn platform Solutions voert de beheerder van het Fonds beoordelingen uit voor alle externe actieve beheerders, als onderdeel van een goedkeuringsproces: bij deze beoordeling wordt gekeken of managers beschikken over specifieke ESG-middelen of interne ESG-gegevens gebruiken, evenals de mate waarin ESG volledig is geïntegreerd in het beleggingsproces. Voor aandelenbeheerders houdt de beheerder van het Fonds ook rekening met de sterkte van de capaciteit om beleggingen te beheren. De beoordeling resulteert in een interne beheerderspecifieke ESG-rating op basis van het niveau van integratie van ESG. Bij de selectie van nieuwe actieve beheerders houdt de beheerder van het Fonds rekening met deze ratings. De beheerder van het Fonds neemt ESG-criteria op in vergaderingen ter herziening van de portefeuilleconstructie. De beheerder van het Fonds beoordeelt de interne ESG-ratings in de onderzoeksbeoordelingen van de beheerder. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten een bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke risico's inzake milieu, maatschappij en governance.

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
BLK GL HY SUS CR SC FD Z EUR HDG 18,24
ISR ESG SC EUR CR BD ID FD FLX EUR 16,87
ISHR JPM USD EM CRP BD EUR DIST 15,80
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 15,73
ISR ESG GL CRP BD D ACC EUR H (IE) 14,55
Naam Weging (%)
ISHR EM GOV BD IDX(IE) FLEX EUR HG 9,31
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS 2,61
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HGD A 1,18
BLK ICS EUR ULTRA SH BD AG 0,75
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Institutional 2 Distributing Class EUR - 8,76 0,00 0,05 28/nov/2022 10,18 8,35 IE00BJ7WS637 -
Institutional 1 Distributing Unit Class EUR - 8,71 0,00 0,05 28/nov/2022 10,01 8,30 IE00BJ7WSB83 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Bhavik Patel
Bhavik Patel

Documenten

Documenten