Obligaties

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Deze aandelenklasse kan dividenden uitkeren of kosten dekken vanuit het kapitaal. Hierdoor kunnen hogere opbrengsten worden uitgekeerd, maar het kan ook de waarde van uw aandelen en het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn verminderen.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - - - 3,54
Index (%)

per 30/sep/2021

- - - - -0,53
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,03 - - - 0,36
Index (%)

per 31/okt/2021

-0,54 - - - -0,46
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,14 -0,27 -0,70 3,03 - - - 0,71
Index (%)

per 31/okt/2021

-0,46 -0,05 -0,14 -0,54 - - - -0,90

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/nov/2021 EUR 95,62
Introductiedatum Fonds 20/nov/2019
Introductiedatum aandelenklasse 20/nov/2019
Rendement 12 mnd. per 31/okt/2021 0,66
Aantal posities per 29/okt/2021 10
Basisvaluta Euro
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Index 3 Month Euribor Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,41%
ISIN IE00BJ7WSB83
Bloomberg-code BRDFII1
Kostenratio 0,50%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BJ7WSB8
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Weekly, Business Day
Minimale eerste inleg EUR 50.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 50.000.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/nov/2021 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/nov/2021 5,28
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/nov/2021 10,11
MSCI ESG % Dekking per 05/nov/2021 83,21
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/nov/2021 Bond Global EUR
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/nov/2021 399,94
Fondsen in peergroup per 05/nov/2021 623
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/nov/2021, op basis van posities vanaf 30/jun/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2021 0,05%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2021 1,56%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2021 0,07%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2021 0,11%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/okt/2021 0,01%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2021 0,01%
MSCI – Tabak per 29/okt/2021 0,04%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/okt/2021 53,09%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/okt/2021 46,91%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,74% en voor oliezand 1,06%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


Binnen zijn platform Solutions voert de beheerder van het Fonds beoordelingen uit voor alle externe actieve beheerders, als onderdeel van een goedkeuringsproces: bij deze beoordeling wordt gekeken of managers beschikken over specifieke ESG-middelen of interne ESG-gegevens gebruiken, evenals de mate waarin ESG volledig is geïntegreerd in het beleggingsproces. Voor aandelenbeheerders houdt de beheerder van het Fonds ook rekening met de sterkte van de capaciteit om beleggingen te beheren. De beoordeling resulteert in een interne beheerderspecifieke ESG-rating op basis van het niveau van integratie van ESG. Bij de selectie van nieuwe actieve beheerders houdt de beheerder van het Fonds rekening met deze ratings. De beheerder van het Fonds neemt ESG-criteria op in vergaderingen ter herziening van de portefeuilleconstructie. De beheerder van het Fonds beoordeelt de interne ESG-ratings in de onderzoeksbeoordelingen van de beheerder. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten een bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke risico's inzake milieu, maatschappij en governance.

Ratings

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
BLK GL HY ESG CR SC FD Z EUR HDG 19,24
ISHR JPM USD EM CRP BD EUR DIST 18,70
ISR ESG GL CRP BD D ACC EUR H (IE) 15,39
ISHS FALL ANGEL HY CORP BD EUR HDG 12,21
ISHR EM GOV BD IDX(IE) FLEX EUR HG 12,02
Naam Weging (%)
ISR ESG SC EUR CR BD ID FD FLX EUR 8,91
ISH US CORP BD IDX (IE) HD EUR ACC 4,14
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS 2,09
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HGD A 1,02
BLK ICS EUR ULTRA SH BD AG 0,56
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Institutional 1 Distributing Unit Class EUR - 9,95 0,00 0,04 10,13 9,85 9,95 IE00BJ7WSB83 9,95 -
Institutional 2 Distributing Class EUR - 10,19 0,00 0,04 10,37 10,02 10,19 IE00BJ7WS637 10,19 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Fabrizio Coiai
Fabrizio Coiai

Documenten

Documenten