Obligaties

BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico’s als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,63 - - - -1,11
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,33 -1,02 -2,21 -4,51 -8,63 - - - -2,60
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- - - 4,11 -8,47

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 23/sep/2022 EUR 551.673.917
Introductiedatum 24/apr/2020
Introductie fonds 24/apr/2020
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,21%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIGOA2
ISIN LU2098887420
SEDOL BK9RK89

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2022 1.770
Standaarddeviatie (3j) per - -
Yield to Maturity per 31/aug/2022 4,94%
Modified duration per 31/aug/2022 2,97
Weighted Av YTM per 31/aug/2022 4,87%
Effectieve duration per 31/aug/2022 2,62 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2022 6,75 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2022 6,75 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2022 0,01%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/aug/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2022 22,65%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2022 78,20%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,07% en voor oliezand 0,06%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2022
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2027 5,31
TREASURY NOTE 2.75 08/15/2032 3,19
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,69
FHLMC 30YR UMBS 2,67
Naam Weging (%)
GNMA2 30YR 2,23
TREASURY BOND 3 08/15/2052 1,59
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 1,27
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,06
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,01
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 EUR - 9,54 -0,05 -0,52 23/sep/2022 10,66 9,54 LU2098887420 -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 9,56 -0,05 -0,52 23/sep/2022 10,01 9,56 LU2467650227 -
KLASSE I2 EUR - 9,69 -0,05 -0,51 23/sep/2022 10,75 9,69 LU2098887776 -
KLASSE X2 HEDGED JPY - 989,00 -5,00 -0,50 23/sep/2022 1.089,00 989,00 LU2098888238 -
KLASSE X2 HEDGED GBP - 10,00 -0,05 -0,50 23/sep/2022 10,91 10,00 LU2133217062 -
KLASSE X2 HEDGED SEK - 98,54 -0,53 -0,53 23/sep/2022 108,57 98,54 LU2098888154 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 953,00 -4,00 -0,42 23/sep/2022 1.001,00 953,00 LU2465791999 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 91,32 -0,48 -0,52 23/sep/2022 101,11 91,32 LU2339508827 -
KLASSE X2 HEDGED CHF - 9,75 -0,04 -0,41 23/sep/2022 10,78 9,75 LU2098887933 -
KLASSE X2 EUR - 9,81 -0,05 -0,51 23/sep/2022 10,83 9,81 LU2098887859 -
KLASSE D2 HEDGED USD - 9,19 -0,05 -0,54 23/sep/2022 10,05 9,19 LU2352260140 -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 9,06 -0,05 -0,55 23/sep/2022 10,28 9,06 LU2195487454 -
KLASSE X3 EUR Uitkering maandelijks 8,88 -0,05 -0,56 23/sep/2022 10,07 8,88 LU2242188857 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9,20 -0,05 -0,54 23/sep/2022 10,05 9,20 LU2352260223 -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,09 -0,05 -0,49 23/sep/2022 10,96 10,09 LU2098888071 -
KLASSE D2 EUR - 9,65 -0,05 -0,52 23/sep/2022 10,73 9,65 LU2098887693 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller
Ashley Schulten
Portfolio Manager, BlackRock’s Green Bond Mandates

Documenten

Documenten