Obligaties

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Deze aandelenklasse kan dividenden uitkeren of kosten dekken vanuit het kapitaal. Hierdoor kunnen hogere opbrengsten worden uitgekeerd, maar het kan ook de waarde van uw aandelen en het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn verminderen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 0,1 -0,1 -13,4 7,8
Vergelijkende benchmark 1 (%) -0,4 -0,5 -0,3 3,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,60 -2,09 - - -1,50
Vergelijkende benchmark 1 (%) 3,77 1,22 - - 0,68
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,45 -0,99 -0,20 6,28 4,60 -6,13 - - -6,49
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,33 0,34 0,99 2,02 3,77 3,71 - - 3,07
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

- 10,30 -4,07 -6,24 6,27
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2024

- -0,42 -0,57 0,27 3,64

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 29/mei/2024
EUR 65.854.451
Introductie fonds
20/nov/2019
Basisvaluta
EUR
Vergelijkende benchmark 1
3 Month Euribor Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
IE00BJ7WSB83
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 50.000.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transactiefrequentie
Weekly, Business Day
SEDOL
BJ7WSB8
Introductiedatum
20/nov/2019
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,14%
Kostenratio
0,50%
Minimale eerste inleg
EUR 50.000.000,00
Uitkeringsfrequentie
Halfjaarlijks
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRDFII1

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/apr/2024
8
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2024
6,77%
Yield to Maturity
per 30/apr/2024
5,68%
Weighted Av YTM
per 30/apr/2024
5,27%
Gewogen gem. looptijd
per 30/apr/2024
6,31 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2023
0,00
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2024
3,46
Modified duration
per 30/apr/2024
4,90
Effectieve duration
per 30/apr/2024
4,25 jaar
WAL to Worst
per 30/apr/2024
6,31 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 19/mei/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 19/mei/2024
6,21
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 19/mei/2024
Bond Global EUR
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 19/mei/2024
209,69
MSCI ESG % Dekking
per 19/mei/2024
89,70
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 19/mei/2024
18,80
Fondsen in peergroup
per 19/mei/2024
633
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 19/mei/2024
69,71
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2024, op basis van posities per 31/jan/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 30/apr/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 30/apr/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 30/apr/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 30/apr/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 30/apr/2024
0,29%
MSCI – Ketelkool
per 30/apr/2024
0,03%
MSCI – Oliezand
per 30/apr/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 30/apr/2024
57,81%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 30/apr/2024
42,19%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,35% en voor oliezand 0,48%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
In zijn Solutions-platform bepaalt de Fondsbeheerder de strategische blootstelling aan asset classes met behulp van aannames over de financiële markten die rekening houden met het klimaat. De Fondsbeheerder kan strategieën met op ESG afgestemde beleggingsdoelstellingen opnemen wanneer dat voor de portefeuille relevant is en met de doelstellingen van de klant strookt, en kan waar dat haalbaar en aangewezen is ESG-bouwstenen op maat ontwerpen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van actief beheer, neemt de Fondsbeheerder criteria in aanmerking zoals de mate van ESG-integratie van elke strategie, op basis van de beoordeling van het interne team voor duurzaam beleggen van de Fondsbeheerder. De Fondsbeheerder beoordeelt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille in overleg tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis-groep van BlackRock. Bij deze beoordeling komt, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke risico's op het gebied van milieu, maatschappij en governance ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/dec/2023)

Posities

Posities

per 30/apr/2024
Naam Weging (%)
BLK GL HY SUS CR SC FD Z EUR HDG 17,85
ISHS ESG SCRN EURO CORP BOND (IE) 16,06
ISR ESG GL CRP BD D ACC EUR H (IE) 14,73
ISHR JPM USD EM CRP BD EUR HDG ACC 14,53
Naam Weging (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 13,64
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS 10,02
ISHR EM GOV BD IDX(IE) FLEX EUR HG 7,54
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HGD A 4,90
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Institutional 1 Distributing Unit Class EUR Halfjaarlijks 9,34 -0,03 -0,28 29/mei/2024 9,40 8,67 IE00BJ7WSB83
Institutional 2 Distributing Class EUR Halfjaarlijks 9,28 -0,05 -0,53 17/jan/2024 9,40 8,73 IE00BJ7WS637

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Bhavik Patel
Bhavik Patel

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.270 EUR
-17,3%
6.570 EUR
-13,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.380 EUR
-16,2%
8.440 EUR
-5,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.110 EUR
1,1%
10.500 EUR
1,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.030 EUR
10,3%
11.140 EUR
3,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten