Aandelen

BGF Circular Economy

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Vanwege de criteria die bij de aandelenselectie worden gehanteerd om aan de definitie van kringloopeconomie te voldoen, is het spectrum van bedrijven waarin het Fonds kan beleggen mogelijk minder gediversifieerd dan dat van de meeste andere fondsen. Bedrijven uit de kringloopeconomie hebben mogelijk te maken met milieuaspecten, belastingen, overheidsreglementering, prijs, aanbod en concurrentie. Beleggers zouden dit fonds moeten meenemen als onderdeel van een volledige beleggingsstrategie.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 24,1 19,7
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-27,04 2,85 - - 3,90
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-30,04 5,53 -8,98 -14,58 -27,04 8,80 - - 12,50
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

- - - 29,24 -28,22

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/dec/2022 USD 1.830.908.311
Introductiedatum 02/okt/2019
Introductie fonds 02/okt/2019
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
SFDR-classificatie Artikel 9
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,05%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Sector Equity Ecology
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGBCEXU
ISIN LU2041044921
SEDOL BHNMZ06

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 42
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2022 22,84%
P/E-ratio per 31/okt/2022 22,25
P/B-ratio per 31/okt/2022 3,68

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2022 AAA
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2022 99,02
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2022 9,61
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2022 91,76
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2022 Equity Global
Fondsen in peergroup per 21/sep/2022 5.063
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2022 230,42
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2022 97,06
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/sep/2022, op basis van posities vanaf 31/mei/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 99,38%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 1,09%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds houdt rekening met ESG-criteria in combinatie met andere informatie tijdens de ideeëngeneratie, het bedrijfsonderzoek,de portefeuilleconstructie en de doorlopende monitoringsfasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn van externe leveranciers, evenals van interne contact- en sitebezoeken en input van Investment Stewardship van BlackRock. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Circular Economy, Class X2, per 30/nov/2022, in vergelijking met 421 Sector Equity Ecology fondsen.

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP 4,75
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 4,05
REPUBLIC SERVICES INC 3,83
MICROSOFT CORP 3,76
SCHNEIDER ELECTRIC 3,67
Naam Weging (%)
WASTE MANAGEMENT INC 3,66
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3,44
TJX INC 3,43
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,35
SIG GROUP N AG 3,34
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE X2 USD - 12,32 -0,14 -1,12 02/dec/2022 16,15 10,39 LU2041044921 -
Class SR2 EUR EUR - 8,36 -0,05 -0,59 02/dec/2022 10,22 7,57 LU2319961509 -
Class SR4 GBP GBP Eens per jaar 7,11 -0,03 -0,42 02/dec/2022 8,61 6,48 LU2319961178 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 10,60 -0,12 -1,12 02/dec/2022 14,31 8,99 LU2092937221 -
Class SR4 USD USD Eens per jaar 8,68 -0,10 -1,14 02/dec/2022 11,53 7,33 LU2319961335 -
KLASSE Z2 USD - 12,08 -0,13 -1,06 02/dec/2022 15,92 10,19 LU2041044848 -
Class SR2 USD USD - 8,76 -0,10 -1,13 02/dec/2022 11,57 7,39 LU2319961251 -
Class I4 GBP GBP Eens per jaar 9,84 -0,05 -0,51 02/dec/2022 11,93 8,98 LU2319961095 -
KLASSE I2 JPY - 1.633,00 -22,00 -1,33 02/dec/2022 1.843,00 1.433,00 LU2168065493 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 8,40 -0,09 -1,06 02/dec/2022 11,49 7,14 LU2298321154 -
KLASSE I2 USD - 12,06 -0,14 -1,15 02/dec/2022 15,91 10,18 LU2041044681 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 11,65 -0,13 -1,10 02/dec/2022 15,53 9,85 LU2041044095 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 11,95 -0,13 -1,08 02/dec/2022 15,80 10,09 LU2041044251 -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 12,02 -0,14 -1,15 02/dec/2022 15,97 10,15 LU2360107911 -
Class SR2 EUR Hedged EUR - 8,36 -0,09 -1,07 02/dec/2022 11,46 7,10 LU2319961418 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 11,13 -0,06 -0,54 02/dec/2022 13,71 10,11 LU2041044178 -
KLASSE I2 EUR - 11,51 -0,07 -0,60 02/dec/2022 14,05 10,41 LU2041044764 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 7,83 -0,08 -1,01 02/dec/2022 10,43 6,62 LU2360108059 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1.217,00 -14,00 -1,14 02/dec/2022 1.647,00 1.034,00 LU2168065576 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 11,41 -0,07 -0,61 02/dec/2022 13,96 10,33 LU2041044335 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,88 -0,13 -1,18 02/dec/2022 14,78 9,24 LU2087589854 -
KLASSE A2 HEDGED NZD Niet uitkerend 8,45 -0,10 -1,17 02/dec/2022 11,48 7,17 LU2298321238 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 8,42 -0,09 -1,06 02/dec/2022 11,46 7,13 LU2298320933 -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 88,13 -0,97 -1,09 02/dec/2022 117,70 74,71 LU2298321402 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,26 -0,10 -1,20 02/dec/2022 11,44 7,03 LU2298320859 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 85,80 -0,96 -1,11 02/dec/2022 115,35 72,65 LU2298321311 -
KLASSE A2 HEDGED CAD Niet uitkerend 8,52 -0,10 -1,16 02/dec/2022 11,50 7,21 LU2298321071 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Documenten

Documenten