Multi-asset

Tactical Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door factoren zoals veranderende rentevoeten, kredietrisico en potentiële of feitelijke downgrades van een kredietrating. Vastrentende effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn, kunnen hier gevoeliger voor zijn. Daarnaast kunnen door activa en door hypotheken gedekte effecten met heel wat uitstaande leningen gepaard gaan, en geven mogelijk niet de volledige waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, door de politieke en economische toestand, de bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Financiële derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn. De invloed van het fonds is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten. Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 25 juli 2019 Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - - 4,52 6,44
Index (%)

per 30/sep/2021

- - - 1,10 0,07
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,81 - - - 2,60
Index (%)

per 31/okt/2021

0,06 - - - 0,70
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,31 -4,36 -1,60 0,81 - - - 5,98
Index (%)

per 31/okt/2021

0,04 0,00 0,01 0,06 - - - 1,59

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/dec/2021 USD 242,11
Introductiedatum Fonds 25/jul/2019
Introductiedatum aandelenklasse 25/jul/2019
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/okt/2021 886
Basisvaluta U.S. Dollar
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie -
Index ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,00%
ISIN IE00BK4PZY95
Bloomberg-code SHR_04AIFC
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BK4PZY9
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg AUD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg AUD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/nov/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/nov/2021 6,51
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/okt/2021 44,94
MSCI ESG % Dekking per 05/nov/2021 99,01
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/nov/2021 Absolute Return USD Medium
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/nov/2021 127,27
Fondsen in peergroup per 05/nov/2021 27
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/nov/2021, op basis van posities vanaf 30/jun/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/okt/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/okt/2021 71,84%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/okt/2021 14,82%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,27% en voor oliezand 1,45%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
TRSWAP: KMZ1 FUTURE 09-DEC-2021 6,27
TRSWAP: FTX1 FUTURE 17-NOV-2021 5,59
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 5,54
MICROSOFT CORP 3,36
APPLE INC 2,92
Naam Weging (%)
AMAZON COM INC 2,46
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 1,62
TRSWAP: NDEUMXF INDEX 1,41
TESLA INC 1,40
ALPHABET INC CLASS A 1,24
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X HEDGED AUD - 107,57 -0,09 -0,09 111,06 105,98 107,57 IE00BK4PZY95 107,57 -
KLASSE D USD - 107,41 -0,10 -0,09 111,12 105,91 107,41 IE00BK4PZV64 107,41 -
KLASSE X HEDGED EUR - 106,13 -0,10 -0,09 109,75 104,62 106,13 IE00BK4PZZ03 106,13 -
Class D Hedged GBP - 105,63 -0,10 -0,09 109,25 104,14 105,63 IE00BK4PZT43 105,63 -
Class A Hedged SGD - 105,39 -0,10 -0,09 109,15 103,98 105,39 IE00BK4PZS36 105,39 -
KLASSE A USD - 105,59 -0,10 -0,09 109,37 104,18 105,59 IE00BK4PZR29 105,59 -
KLASSE X USD - 109,41 -0,10 -0,09 113,03 107,73 109,41 IE00BK4Q0145 109,41 -
Class D Hedged EUR - 104,14 -0,10 -0,10 107,93 102,79 104,14 IE00BK4PZW71 104,14 -
KLASSE X HEDGED JPY - 10.244,05 -9,11 -0,09 10.592,31 10.093,93 10.244,05 IE00BK5C1858 10.244,05 -
Class D Hedged CHF - 103,62 -0,10 -0,10 107,35 102,28 103,62 IE00BK4PZX88 103,62 -
KLASSE X HEDGED GBP - 107,64 -0,10 -0,09 111,17 106,05 107,64 IE00BK4Q0038 107,64 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Documenten

Documenten