Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 7,6 -6,9 11,9 3,5 -2,4 -19,5 8,5
Index (%) 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

-2,08 6,82 -21,72 4,03 7,51
Index (%)

per 30/jun/2024

0,49 7,53 -21,22 7,39 9,23
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,51 -4,34 -1,75 - -0,38
Index (%) 9,23 -2,60 -0,03 - 1,65
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,68 0,70 0,06 1,68 7,51 -12,45 -8,43 - -2,87
Index (%) 2,34 0,62 0,30 2,34 9,23 -7,59 -0,14 - 13,46

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in SEK, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 15/jul/2024
USD 3.055.412.985
Introductie fonds
28/mei/2013
Basisvaluta
USD
Index
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
LU1499592894
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
SEK 5.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGEX2SH
Introductiedatum
19/okt/2016
Valuta reeks
SEK
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,04%
Kostenratio
0,00%
Minimale eerste inleg
SEK 10.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Other Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BYWY9G6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
972
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
0,97
Modified duration
per 28/jun/2024
6,48
Effectieve duration
per 28/jun/2024
6,53 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
10,91 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
10,57%
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
7,15%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
7,14%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
10,91 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jun/2024
BB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jun/2024
3,80
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jun/2024
Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jun/2024
964,05
MSCI ESG % Dekking
per 21/jun/2024
94,38
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jun/2024
18,50
Fondsen in peergroup
per 21/jun/2024
427
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jun/2024
13,94
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jun/2024, op basis van posities per 29/feb/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
2,28%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,15%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
12,41%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
87,78%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,72% en voor oliezand 0,82%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,56
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,56
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,53
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,51
Naam Weging (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,47
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0,42
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,40
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,39
POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033 0,36
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 984,04 1,98 0,20 15/jul/2024 984,04 853,75 LU1499592894
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 133,39 0,27 0,20 15/jul/2024 133,39 114,42 LU0836513696
KLASSE N2 EUR - 104,77 0,02 0,02 15/jul/2024 105,84 97,99 LU2723594235
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 110,58 0,22 0,20 15/jul/2024 110,58 95,14 LU1400680390
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 140,73 0,29 0,21 15/jul/2024 140,73 120,30 LU0826455437
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 127,39 0,04 0,03 15/jul/2024 128,67 112,09 LU1435395394
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 102,75 0,20 0,20 15/jul/2024 102,75 89,23 LU1373035663
KLASSE D2 USD - 114,20 0,23 0,20 15/jul/2024 114,20 97,79 LU1811365029
KLASSE I7 USD Halfjaarlijks 86,98 0,18 0,21 15/jul/2024 87,66 76,62 LU1333800438
Class X7 USD Halfjaarlijks 81,36 0,17 0,21 15/jul/2024 82,03 71,63 LU2087589268
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 100,40 0,20 0,20 15/jul/2024 100,40 87,32 LU1373035580
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 134,48 0,27 0,20 15/jul/2024 134,48 115,13 LU1064902957
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 104,59 0,21 0,20 15/jul/2024 104,59 90,65 LU1387770735
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 95,22 0,03 0,03 15/jul/2024 96,85 86,35 LU0916237901
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 112,66 0,22 0,20 15/jul/2024 112,66 96,47 LU1640626278
KLASSE D2 EUR - 124,15 0,03 0,02 15/jul/2024 125,42 109,42 LU1811365292

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging SEK 100.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
74.700 SEK
-25,3%
61.210 SEK
-15,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
74.700 SEK
-25,3%
76.980 SEK
-8,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
102.710 SEK
2,7%
106.930 SEK
2,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
116.200 SEK
16,2%
119.440 SEK
6,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten