Obligaties

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals obligaties die een vaste of variabele rente uitkeren. Daarom is de waarde van deze effecten gevoelig voor veranderingen in rentetarieven; als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Het fonds belegt in vastrentende effecten uitgegeven door bedrijven die door de Amerikaanse overheid worden ondersteund zoals Ginnie Mae, Fannie Mae en Freddie Mac. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Door hypotheken gedekte effecten kunnen onderhevig zijn aan liquiditeitsrisico's (als er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen beleggingen vlot te kopen of te verkopen); de leenniveaus kunnen hoog zijn en de effecten weerspiegelen misschien niet volledige de waarde van de onderliggende activa.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

-0,30 -0,36 6,01 5,30 -0,71
Index (%)

per 30/jun/2021

-0,06 0,15 6,22 5,67 -0,42
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,71 3,49 1,94 - 2,12
Index (%)

per 30/jun/2021

-0,42 3,78 2,27 - 2,40
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,12 -0,08 0,16 -1,12 -0,71 10,84 10,11 - 11,31
Index (%)

per 30/jun/2021

-0,77 -0,04 0,33 -0,77 -0,42 11,77 11,87 - 12,86
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Index (%) - 2,47 0,99 6,35 3,87

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 30/jul/2021 USD 484.449.659
Net Assets of Fund per 30/jul/2021 USD 1.385.610.267,13
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 23/mei/2016
Introductiedatum aandelenklasse 23/mei/2016
Beleggingscategorie Obligaties
Total Expense Ratio 0,28%
Productstructuur Fysiek
Methodologie Sampling
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN IE00BZ6V7883
Bloomberg-code IMBS LN
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 30/jul/2021 99.703.487
Aantal posities per 29/jul/2021 332
Indexniveau per 30/jul/2021 USD 2.319,95
Index-code LUMSTRUU
Uitkeringsrendement per 29/jul/2021 2,36%
Gewogen gem. coupon per 29/jul/2021 2,89%
Einde boekjaar 31 mei
Option-adjusted duration per 29/jul/2021 4,28
Gewogen gem. looptijd per 29/jul/2021 4,88 Jahre
Bèta 3 jr. per 30/jun/2021 1,02
Standaarddeviatie (3j) per 30/jun/2021 2,08%
Weighted Av YTM per 29/jul/2021 1,48%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/jul/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/jul/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/jul/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/jul/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/jul/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/jul/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/jul/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/jul/2021 2,89%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/jul/2021 97,11%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Chili

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 29/jul/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 29/jul/2021
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 50,62
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22,88
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18,67
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,57
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,79
UNIFORM MBS 0,30
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 29/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25/mei/2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27/mei/2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25/mei/2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07/apr/2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22/aug/2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Documenten

Documenten