Obligaties

EXHE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Twee belangrijke risico’s waaraan beleggingen in obligaties blootstaan, zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen. Het fonds belegt in vastrentende waarden die zijn uitgegeven door ondernemingen. Deze effecten staan bloot aan het risico dat de uitgevende onderneming de periodiek verschuldigde rente niet kan betalen en/of aan het einde van de looptijd niet in staat is de hoofdsom terug te betalen (het 'default-risico').

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 5,6 0,7 4,5 0,1 1,3 -0,1 0,4 2,4 1,8 -2,3
Index (%) 5,9 1,3 4,5 0,2 1,3 0,0 0,4 2,4 1,8 -2,2
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

-0,03 1,86 1,09 0,67 -5,97
Index (%)

per 31/mrt/2022

0,05 1,88 1,19 0,74 -5,85
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,81 -2,20 -0,97 0,41 1,80
Index (%) -7,68 -2,10 -0,89 0,54 1,93
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,88 -2,23 -6,00 -6,68 -7,81 -6,46 -4,77 4,21 36,44
Index (%) -6,75 -2,22 -5,93 -6,60 -7,68 -6,17 -4,36 5,49 39,59
Per 01 Jul 2013 veranderde de voor dit fonds getrackte index van eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe naar Markit iBoxx Pfandbriefe Index

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Net Assets of Fund per 16/mei/2022 EUR 581.897.361,99
Introductiedatum Fonds 02/dec/2004
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Uitgegeven aandelen per 16/mei/2022 5.928.856
Total Expense Ratio 0,10%
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Rendement uit securities lending per 31/dec/2019 0,00 %
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 30 april
Bloomberg-code R1JKEX GY
ISIN DE0002635265
Creatie-koers per 16/mei/2022 100,11
Ophef-koers per 16/mei/2022 97,17

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 16/mei/2022 209
Indexniveau per 16/mei/2022 EUR 190,31
Index-code IBXXDECT
Weighted Av YTM per 16/mei/2022 1,20%
Rendement 12 mnd. per 16/mei/2022 0,34
Gewogen gem. coupon per 16/mei/2022 0,40%
Bèta 3 jr. per 30/apr/2022 1,01
Gewogen gem. looptijd per 16/mei/2022 5,19 Jahre
Option-adjusted duration per 16/mei/2022 5,09
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2022 2,98%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/mei/2022 AAA
MSCI ESG % Dekking per 06/mei/2022 96,37
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/mei/2022 8,64
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/mei/2022 80,58
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/mei/2022 Bond EUR
Fondsen in peergroup per 06/mei/2022 309
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 06/mei/2022 2,48
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/mei/2022 95,69
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/mei/2022, op basis van posities vanaf 31/mrt/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 16/mei/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 16/mei/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 16/mei/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 16/mei/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 16/mei/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 16/mei/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 16/mei/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 16/mei/2022 96,35%
Percentage niet-gedekt Fonds per 16/mei/2022 3,65%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 16/mei/2022
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
DZ HYP AG 16,18
COMMERZBANK AG 10,07
UNICREDIT BANK AG 9,80
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 8,22
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7,92
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
BERLIN HYP AG 7,04
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5,74
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 5,61
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4,44
BAYERISCHE LANDESBANK 4,37
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 16/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 16/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 16/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXHE EUR 09/dec/2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE R1JKNAV R1JKNAV.DE DE0002635265 263526 2020231 207 956 62 -
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02/feb/2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN - - DE0002635265 263526 2020231 - -
Borsa Italiana EXHE EUR 26/feb/2008 B2PRR64 R1JKEX IM R1JKEX.MI R1JKNAV R1JKNAV.DE DE0002635265 263526 - - -

Documenten

Documenten