Obligaties

EXX6

iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Twee belangrijke risico’s waaraan beleggingen in obligaties blootstaan, zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de kredietrating ervan.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

-2,40 0,41 10,73 8,81 -3,30
Index (%)

per 31/mrt/2021

-2,21 0,56 10,93 9,01 -3,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,05 4,99 2,84 6,77 5,57
Index (%)

per 30/apr/2021

-7,88 5,16 3,02 6,99 5,75
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,96 -1,72 -6,75 -8,79 -8,05 15,73 15,00 92,58 132,88
Index (%)

per 30/apr/2021

-7,91 -1,69 -6,72 -8,72 -7,88 16,31 16,01 96,56 139,03
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 9,65 -2,68 6,34 9,15 8,31
Index (%) 9,86 -2,50 6,53 9,34 8,49

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 18/mei/2021 EUR 52.127.302
Basisvaluta EUR
Introductiedatum aandelenklasse 28/sep/2005
Beleggingscategorie Obligaties
Total Expense Ratio 0,16%
Productstructuur Fysiek
Methodologie Sampling
Domicilie Duitsland
UCITS Ja
Index eb.rexx® Government Germany 10.5+
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN DE000A0D8Q31
Bloomberg-code RXPXEX GY
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 18/mei/2021 278.310
Aantal posities per 17/mei/2021 9
Indexniveau per 17/mei/2021 EUR 385,72
Index-code RXRX
Uitkeringsrendement per 17/mei/2021 1,90%
Gewogen gem. YTM per 17/mei/2021 0,23%
Gewogen gem. coupon per 17/mei/2021 2,97%
Einde boekjaar 31 maart
Option-adjusted duration per 17/mei/2021 16,89
Gewogen gem. looptijd per 17/mei/2021 20,80 Jahre
Bèta 3 jr. per 30/apr/2021 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2021 9,04%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/mei/2021 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/mei/2021 7,45
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/mei/2021 100,00
MSCI ESG % Dekking per 07/mei/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/mei/2021 Bond EMU Government LT
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
Fondsen in peergroup per 07/mei/2021 59
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/mei/2021, op basis van posities vanaf 31/mrt/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

per 17/mei/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 17/mei/2021
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 17/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 17/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 17/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 17/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXX6 EUR 28/sep/2005 B0JFKN8 RXPXEX GY RXPXEX.DE RXPXNAV RXPXNAV.DE DE000A0D8Q31 A0D8Q3 2281339 231 852 02 -

Documenten

Documenten