Obligaties

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

-1,67 -0,40 -3,62 5,42 -4,75
Index (%)

per 31/mrt/2022

0,28 3,06 4,45 1,69 -3,00
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,64 -1,39 -1,27 - -0,50
Index (%)

per 30/apr/2022

-3,58 0,75 1,13 - 1,03
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,22 -0,93 -3,34 -5,64 -4,12 -6,19 - -4,60
Index (%)

per 30/apr/2022

-3,12 -0,51 -2,45 -3,58 2,27 5,75 - 10,19

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/mei/2022 USD 1.679,63
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/apr/2022 949
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 31/okt/2002
Introductiedatum aandelenklasse 07/nov/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM)
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,89%
ISIN LU0839485744
Bloomberg-code BUSDA2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B6QCX68
Bloomberg-indexcode ML1-3GCRP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 29/apr/2022 3,49%
Modified duration per 29/apr/2022 2,13
Effectieve duration per 29/apr/2022 1,99 jaar
Gewogen gem. looptijd per 29/apr/2022 3,32 jaar
WAL to Worst per 29/apr/2022 3,32 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/apr/2022 0,08%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/apr/2022 1,15%
MSCI – Kernwapens per 29/apr/2022 0,08%
MSCI – Ketelkool per 29/apr/2022 0,01%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 29/apr/2022 0,72%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/apr/2022 31,47%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/apr/2022 68,86%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,06% en voor oliezand 0,06%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 0.5 03/15/2023 6,17
TREASURY NOTE 1.75 03/15/2025 5,90
TREASURY NOTE 2.625 04/15/2025 5,24
TREASURY NOTE 0.75 11/15/2024 3,44
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,00
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2025 1,39
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 1,08
TREASURY NOTE 2 02/15/2023 0,93
FNMA 0.55 08/19/2025 0,91
FFCB 0.71 04/01/2025 0,81
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,52 0,01 0,11 10,12 9,51 - LU0839485744 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,01 0,00 0,00 14,71 14,00 - LU0827887356 - -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 8,16 0,00 0,00 8,67 8,15 - LU0155445546 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 7,73 0,00 0,00 7,88 7,08 - LU0172420597 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,61 0,01 0,10 10,16 9,60 - LU1423762613 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 10,69 0,00 0,00 11,22 10,68 - LU1479925726 - -
Class I5 USD USD Eens per kwartaal 9,75 0,00 0,00 10,35 9,74 - LU1883300532 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,38 0,01 0,11 9,96 9,37 - LU0592702228 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 8,17 0,01 0,12 8,68 8,16 - LU0172419748 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,54 0,00 0,00 10,11 9,54 - LU1423762027 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 15,51 0,01 0,06 16,22 15,49 - LU0245444947 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,16 0,01 0,11 9,73 9,15 - LU1062843773 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,56 0,01 0,07 14,27 13,54 - LU0154237225 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Documenten

Documenten