Aandelen

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 19,5 7,0 9,1 2,0 11,0 -10,5 26,0 -3,4 25,3 -9,0
Index (%) 19,9 6,8 8,4 2,4 10,5 -10,7 26,1 -3,4 25,1 -9,1
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-10,45 26,00 -3,40 25,30 -8,99
Index (%)

per 31/dec/2022

-10,66 26,06 -3,37 25,13 -9,07
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,45 5,59 5,33 7,23 7,78
Index (%) -0,61 5,51 5,25 7,15 7,73
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,01 6,01 9,77 4,03 -0,45 17,73 29,68 100,98 115,91
Index (%) 5,96 5,96 9,81 4,04 -0,61 17,47 29,13 99,44 114,80

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 08/feb/2023 EUR 243.943.912
Introductiedatum 23/okt/2012
Introductie fonds 23/okt/2012
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI Europe Index (custom)
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,25%
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Blend Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIEEF2
ISIN LU0836515550
SEDOL B813Q16

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2023 426
Standaarddeviatie (3j) per 31/jan/2023 19,96%
Bèta 3 jr. per 31/jan/2023 1,00
P/E-ratio per 31/jan/2023 14,47
P/B-ratio per 31/jan/2023 1,97

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/nov/2022 AAA
MSCI ESG % Dekking per 21/nov/2022 99,11
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/nov/2022 9,37
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/nov/2022 58,63
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/nov/2022 Equity Europe
Fondsen in peergroup per 21/nov/2022 1.078
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/nov/2022 110,47
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/nov/2022 98,78
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/nov/2022, op basis van posities vanaf 30/jun/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/jan/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/jan/2023 1,04%
MSCI – Kernwapens per 31/jan/2023 0,78%
MSCI – Ketelkool per 31/jan/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/jan/2023 0,79%
MSCI – Oliezand per 31/jan/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 31/jan/2023 1,04%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/jan/2023 99,84%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/jan/2023 0,16%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,65% en voor oliezand 4,78%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class F2, per 31/jan/2023, in vergelijking met 1666 Europe Large-Cap Blend Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/jan/2023
Naam Weging (%)
NESTLE SA 3,34
ASML HOLDING NV 2,66
LVMH 2,41
NOVO NORDISK CLASS B 2,28
ROCHE HOLDING PAR AG 2,18
Naam Weging (%)
SHELL PLC 2,13
ASTRAZENECA PLC 2,02
NOVARTIS AG 1,94
TOTALENERGIES 1,54
HSBC HOLDINGS PLC 1,47
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE F2 EUR Niet uitkerend 220,93 1,90 0,87 08/feb/2023 220,93 183,10 LU0836515550 -
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 167,94 1,44 0,86 08/feb/2023 172,06 139,69 LU0852473106 -
KLASSE N7 USD Halfjaarlijks 182,93 2,28 1,26 08/feb/2023 199,79 137,51 LU0960941838 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 206,85 1,78 0,87 08/feb/2023 206,85 171,42 LU0836514744 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 214,03 1,83 0,86 08/feb/2023 214,03 177,58 LU0836512706 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 225,10 1,93 0,86 08/feb/2023 225,10 186,44 LU0826446790 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 122,60 1,53 1,26 08/feb/2023 130,01 92,17 LU1722863724 -
KLASSE N2 EUR Niet uitkerend 221,68 1,90 0,86 08/feb/2023 221,68 183,67 LU0836514157 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 151,35 1,89 1,26 08/feb/2023 160,19 113,73 LU1394265414 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Documenten

Documenten