Boot zeilt over kalm water langs een groen woud.
DUURZAAMHEID BIJ BLACKROCK

Wereldwijd onderzoek naar duurzaam beleggen

Begin 2020 heeft BlackRock een aantal stappen geformuleerd om duurzaamheid tot een essentieel onderdeel van ons beleggingsproces te maken, vanuit de overtuiging dat inzicht in duurzaamheidsfactoren cruciaal is voor het rendement van beleggingen op de lange termijn.

Medio 2020 hebben we een onderzoek onder klanten uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hun visie op duurzaam beleggen, de obstakels die zij hierbij ervaren, de invloed van de pandemie en de manier waarop innovatie de overstap naar duurzaam beleggen kan stimuleren. We ontvingen reacties van in totaal 425 beleggers in 27 landen, met een gezamenlijk belegd vermogen van ca. USD 25.000 miljard.  

 


 

De antwoorden van de respondenten

Duurzaamheid is definitief doorgebroken
54% van alle respondenten vindt duurzaam beleggen van fundamenteel belang voor hun beleggingsprocessen en -resultaten. De respondenten in EMEA lopen voorop in de implementatie van duurzaamheid, terwijl respondenten in Azie/Pacific en Noord- en Zuid-Amerika zich nog in een vroeger stadium lijken te bevinden.
Mensen in een groen park, van bovenaf gezien.
Een verschuiving in de allocatie van kapitaal
De respondenten zijn van plan het aandeel duurzame beleggingen in de komende vijf jaar te verdubbelen: een stijging van gemiddeld 18% van het beheerd vermogen nu naar gemiddeld 37% in 2025. Slechts 3% van de respondenten verwacht dat de implementatie van hun plannen als gevolg van COVID-19 vertraging zal oplopen.
Een snowboarder daalt een steile helling af door diepe sneeuw.
Goede informatie is cruciaal
53% van alle respondenten noemde de matige kwaliteit of beschikbaarheid van ESG-data en -analyses het grootste obstakel voor een diepere of bredere implementatie van duurzaam beleggen – meer dan alle andere obstakels die in het onderzoek genoemd werden.
Iemand passeert een houten brug over een woeste rivier.
Klimaat staat bovenaan
Wanneer het belang van de verschillende ESG-factoren vergeleken wordt, zegt 88% van alle respondenten milieu op dit moment op de eerste plaats te zetten, waaruit de gevoelde urgentie voor het aanpakken van de klimaatverandering blijkt.
Iemand passeert een houten brug over een woeste rivier.
Totale-portefeuillebenadering
Integratie van ESG in de totale portefeuille en uitsluiting via screening zijn wereldwijd de meest populaire aanpak van duurzaam beleggen, genoemd door respectievelijk 75% en 65% van de respondenten op de vraag welke aanpak zij nu toepassen of van plan zijn toe te passen.
Een schip maakt een bocht op een blauwe zee.
Groeiende rol voor obligaties en ‘alternatives’
Hoewel aandelen in de duurzame assetallocatie van de respondenten nu – en waarschijnlijk ook in de toekomst – een hoofdrol spelen, gaven ze aan meer belangstelling te krijgen voor duurzame obligaties en alternatieve beleggingscategorieën.
Drie fietsers passeren een rij groene bomen.
Onze duurzaamheidsacties in 2020
Begin dit jaar deden we een aantal toezeggingen om klanten te helpen duurzaam te beleggen, van de integratie van duurzaamheid in construeren van portefeuilles, het toegankelijker maken van duurzaam beleggen tot opvoeren van de gesprekken met ondernemingen over duurzaamheidsrisico’s.
Windmolens aan de horizon van een woestijn.

Opmerkingen: tenzij anders aangegeven zijn alle resultaten in dit document afkomstig uit BlackRock’s Global Client Sustainable Investing Survey. Het onderzoek pretendeert niet representatief te zijn voor alle wereldwijde institutionele beleggers en vermogensbeheerders. De wereldwijde statistische gegevens in dit onderzoek zijn dan ook niet gewogen tegen deze volledige groep beleggers. Alle hier geuite meningen betreffen de resultaten van dit onderzoek en de gehouden interviews, per eind september 2020. Ze zijn niet bedoeld als prognose van toekomstige gebeurtenissen of een garantie voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat de hier geuite verwachtingen werkelijkheid zullen worden. Alle waarden zijn weergegeven in Amerikaanse dollars (USD). Het onderzoek vond plaats via een combinatie van online- en telefonische enquêtes, uitgevoerd door onze researchpartner Illuminas.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten, fondsen of strategiën te kopen of verkopen. De hier geuite meningen zijn van november 2020 en kunnen zonder voorafgaande kennis wijzigen. Lezers dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dat een overeenkomst is gesloten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en uitoefenen in de Europese Economische Ruimte (EER), aangeduid als een No Deal Brexit”, is dit materiaal vanaf 1 januari 2021 uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte. Voorafgaand aan een No Deal Brexit of wanneer een No Deal Brexit niet plaatsvindt, is de uitgever van dit materiaal BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IUK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.