Viacero aktív

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 8 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 8,6 -4,4 -0,3 15,6 -3,4 14,4 -7,8 6,1
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 6,7 4,3 -2,4 17,2 5,9 13,4 -12,8 12,0
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
11,10 3,21 3,90 - 4,18
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 12,01 3,47 5,82 - -
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
6,52 2,80 1,66 6,52 11,10 9,94 21,07 - 47,39
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 7,05 2,05 1,57 7,05 12,01 10,77 32,68 - -
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

1,40 8,60 -1,27 0,23 11,10
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%)

k 30-jún-24

4,53 14,58 -6,40 5,66 12,01

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 19-júl-24
USD 4 511 000 141
Dátum spustenia fondu
28-jún-12
Základná mena fondu
USD
Obmedzujúca referenčná hodnota 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Úvodný poplatok
5,00%
ISIN
LU1162516477
Poplatok za výkonnosť
0,00%
Minimálna následná investícia
EUR 1 000,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 3 dni
Ticker spoločnosti Bloomberg
BGMA2EU
Dátum spustenia triedy akcií
07-jan-15
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Viacero aktív
Klasifikácia SFDR
Iné
Priebežné poplatky
1,75%
Ročný správcovský poplatok
1,50%
Minimálna počiatočná investícia
EUR 5 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
UCITS
Kategória Morningstar
USD Moderate Allocation
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
BV0M1G5

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 28-jún-24
3119
Beta – 3 roky
k -
-
Pomer P/B
k 28-jún-24
1,72
Upravená splatnosť
k 28-jún-24
2,68
Vidutinis svertinis terminas
k 28-jún-24
2,52
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
7,48%
Pomer P/E
k 28-jún-24
14,58
Výnos do splatnosti
k 28-jún-24
10,36
Faktinė trukmė
k 28-jún-24
2,22

Integrácia ESG

Integrácia ESG

Integrácia ESG je postup začlenenia finančne významných údajov alebo informácií o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aspektoch do procesu investičného rozhodovania s cieľom zvýšiť návratnosť portfólií našich klientov s úpravou rizika. Ak nie je v dokumentácii fondu alebo v rámci investičného cieľa fondu uvedené inak, zahrnutie tohto vyhlásenia neznamená, že fond má investičný cieľ alebo stratégiu v súlade s ESG aspektmi. Vyhlásenie skôr opisuje, akým spôsobom sa v rámci celkového investičného procesu zohľadňujú údaje alebo informácie o ESG aspektoch.

Správca fondu zahŕňa ESG aspekty v kombinácii s ďalšími informáciami do fázy prieskumu a náležitej starostlivosti v rámci investičného procesu. Informácie o ESG aspektoch sa pri zapájaní emitentov do materiálnych environmentálnych, spoločenských alebo riadiacich tém a od poskytovateľov tretích strán môžu získavať interne prostredníctvom spolupráce s tímom BlackRock Investment Stewardship. Priebežné monitorovanie portfólia správcom fondu zahŕňa pravidelné preskúmania rizika portfólia so skupinou vykonávajúcou analýzu rizík a kvantitatívnu analýzu spoločnosti. Ak je to vhodné, tieto preskúmania zahŕňajú diskusiu o expozícii portfólia voči významným ESG rizikám a obchodným zapojeniam súvisiacim s udržateľnosťou, metrikám súvisiacim s klímou a iným faktorom.

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Ratingy

Ratingy

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, as of 30-nov-18 rated against 648 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 28-sep-18)

Držby

Držby

k 28-jún-24
Name Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,11
ISH US MBS ETF USD DIST 1,17
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,98
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 0,80
Name Weight (%)
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.267/24/2024 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,56
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,53
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024 0,51
Trhové pozície podliehajú zmenám

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

Sorry, sectors are not available at this time.
Ľutujeme, momentálne nie sú dostupné žiadne údaje.
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
Alokácie podliehajú zmenám.
Ľutujeme, momentálne nie sú dostupné žiadne údaje.
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV GTV sumos pokytis Zmena NAV v % NAV k 52 týždňov vysoká 52 týždňov nízka ISIN
Class A2 EUR 14,65 -0,05 -0,34 19-júl-24 14,71 13,05 LU1162516477
Class A2 USD 15,94 -0,09 -0,56 19-júl-24 16,03 13,84 LU0784385840

Správcovia portfólia

Správcovia portfólia

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 5 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 080 EUR
-19,2%
5 770 EUR
-10,4%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 560 EUR
-14,4%
9 850 EUR
-0,3%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 870 EUR
-1,3%
11 500 EUR
2,8%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 470 EUR
14,7%
13 270 EUR
5,8%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra