Viacero aktív

BGF Global Allocation Fund

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 1,6 -2,3 3,2 12,8 -8,9 16,8 19,7 6,3 -16,3 12,5
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7
Porovnávacia referenčná hodnota 2 (%) 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2
Porovnávacia referenčná hodnota 3 (%) -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
12,12 0,12 6,28 4,32 6,48
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 11,89 2,19 6,40 5,77 6,43
Porovnávacia referenčná hodnota 2 (%) 20,38 6,89 11,97 9,37 7,88
Porovnávacia referenčná hodnota 3 (%) -0,63 -6,92 -3,20 -1,20 2,83
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
6,65 1,98 1,32 6,65 12,12 0,37 35,61 52,71 461,87
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 5,53 1,27 1,21 5,53 11,89 6,70 36,34 75,19 455,37
Porovnávacia referenčná hodnota 2 (%) 11,56 2,18 2,75 11,56 20,38 22,14 76,03 144,83 705,37
Porovnávacia referenčná hodnota 3 (%) -3,96 -0,03 -1,58 -3,96 -0,63 -19,35 -15,00 -11,35 115,45
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

5,67 27,85 -17,23 8,16 12,12
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%)

k 30-jún-24

4,22 22,60 -13,37 10,08 11,89
Porovnávacia referenčná hodnota 2 (%)

k 30-jún-24

2,73 40,28 -14,58 18,78 20,38
Porovnávacia referenčná hodnota 3 (%)

k 30-jún-24

4,60 0,76 -16,77 -2,49 -0,63

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v USD, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 18-júl-24
USD 15 166 282 636
Dátum spustenia fondu
03-jan-97
Základná mena fondu
USD
Obmedzujúca referenčná hodnota 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Porovnávacia referenčná hodnota 3
FTSE World Government Bond Index
Úvodný poplatok
5,00%
ISIN
LU0072462426
Poplatok za výkonnosť
0,00%
Minimálna následná investícia
USD 1 000,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 3 dni
Ticker spoločnosti Bloomberg
MERGAAI
Dátum spustenia triedy akcií
03-jan-97
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Viacero aktív
Porovnávacia referenčná hodnota 2
FTSE World Index
Klasifikácia SFDR
Iné
Priebežné poplatky
1,76%
Ročný správcovský poplatok
1,50%
Minimálna počiatočná investícia
USD 5 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
UCITS
Kategória Morningstar
USD Moderate Allocation
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
5301377

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 28-jún-24
1266
Pomer P/E
19,30
Faktinė trukmė
k 28-jún-24
1,91
Účinná lehota platnosti pevného výnosu a hotovosti
k 28-jún-24
5,25
Beta – 3 roky
k 30-jún-24
0,873
Average Market Cap (Millions)
k 28-jún-24
USD 629 542,00
Účinná lehota platnosti pevného výnosu
k 28-jún-24
6,98

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 21-jún-24
A
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 21-jún-24
6,68
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 21-jún-24
Mixed Asset USD Bal - Global
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k 21-jún-24
107,67
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 21-jún-24
87,78
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
72,12
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
269
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 21-jún-24
65,42%
Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-jún-24 na základe akcií k 31-jan-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 28-jún-24
0,03%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 28-jún-24
0,02%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 28-jún-24
0,08%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 28-jún-24
0,10%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 28-jún-24
0,41%
MSCI – Ropné piesky 
k 28-jún-24
0,43%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 28-jún-24
72,38%
Percento nepokrytého fondu 
k 28-jún-24
27,54%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,80% a ropné piesky 28-jún-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Integrácia ESG

Integrácia ESG

Integrácia ESG je postup začlenenia finančne významných údajov alebo informácií o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aspektoch do procesu investičného rozhodovania s cieľom zvýšiť návratnosť portfólií našich klientov s úpravou rizika. Ak nie je v dokumentácii fondu alebo v rámci investičného cieľa fondu uvedené inak, zahrnutie tohto vyhlásenia neznamená, že fond má investičný cieľ alebo stratégiu v súlade s ESG aspektmi. Vyhlásenie skôr opisuje, akým spôsobom sa v rámci celkového investičného procesu zohľadňujú údaje alebo informácie o ESG aspektoch.

Investičný tím pre globálnu alokáciu sa domnieva, že schopnosť spoločnosti riadiť významné environmentálne, sociálne a riadiace otázky (ESG) môže byť relevantná pre schopnosť spoločnosti udržať rast a vytvárať hodnotu pre akcionárov v dlhodobom horizonte. Preto sa v rámci investičného procesu posudzujú ukazovatele výkonnosti v oblasti ESG. Tím analyzuje ESG údaje pri vykonávaní prieskumu a náležitej starostlivosti nových investícií a pri monitorovaní existujúcich investícií v rámci portfólia. Priebežné monitorovanie portfólia tímom zahŕňa pravidelné preskúmania rizík portfólia spolu so skupinou vykonávajúcou analýzu rizík a kvantitatívnu analýzu. Ak je to vhodné, tieto preskúmania zahŕňajú diskusiu o expozícii portfólia voči významným ESG rizikám a obchodným zapojeniam súvisiacim s udržateľnosťou, metrikám súvisiacim s klímou a iným faktorom.

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Ratingy

Ratingy

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 30-jún-24 rated against 1105 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 16-máj-24)

Držby

Držby

k 28-jún-24
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 3,51
NVIDIA CORP 2,43
AMAZON COM INC 2,19
ALPHABET INC CLASS C 1,77
APPLE INC 1,68
Name Weight (%)
ASML HOLDING NV 1,02
MASTERCARD INC CLASS A 0,85
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,81
ELI LILLY 0,73
JPMORGAN CHASE & CO 0,73
k 28-jún-24
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,91
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,30
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,26
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,10
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,90
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,81
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,64
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,49
Trhové pozície podliehajú zmenám

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
Alokácie podliehajú zmenám.
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV GTV sumos pokytis Zmena NAV v % NAV k 52 týždňov vysoká 52 týždňov nízka ISIN
Class A2 USD 78,82 -0,28 -0,35 18-júl-24 79,31 65,03 LU0072462426
Class E2 USD 70,52 -0,25 -0,35 18-júl-24 70,97 58,39 LU0147396450
Class E2 EUR 64,63 -0,07 -0,11 18-júl-24 65,19 55,09 LU0171283533
Class A2 EUR 72,24 -0,08 -0,11 18-júl-24 72,86 61,35 LU0171283459

Správcovia portfólia

Správcovia portfólia

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 roky/rokov
Príklad investície USD 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 5 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 930 USD
-30,7%
4 610 USD
-14,4%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 680 USD
-23,2%
9 460 USD
-1,1%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 870 USD
-1,3%
11 930 USD
3,6%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
13 180 USD
31,8%
15 120 USD
8,6%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra