Stałodochodowe

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6 -12,1
Punkt odniesienia (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0 -11,8
  Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2023

7,54 4,15 -0,82 -14,28 -0,47
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2023

7,80 4,36 -0,43 -13,98 -0,17
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,22 -6,09 -1,35 - -0,97
Punkt odniesienia (%) -0,82 -5,73 -1,06 - -0,69
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-4,47 -2,13 -6,05 -7,30 -1,22 -17,19 -6,59 - -7,00
Punkt odniesienia (%) -4,28 -2,07 -5,97 -7,12 -0,82 -16,23 -5,20 - -4,99

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa na dzień 30-lis-2023 USD 796 188 326
Aktywa netto Funduszu na dzień 30-lis-2023 USD 2 382 897 601
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 23-maj-2016
Data wprowadzenia Funduszu 23-maj-2016
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Indeks benchmarkowy Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 30-lis-2023 197 287 180,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,28%
ISIN IE00BZ6V7883
Częstotliwość dystrybucji Dystrybucja co pół roku
Wykorzystanie dochodu Distributing
Siedziba Irlandia
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co miesiąc
Metodologia Próbkowane
UCITS Yes
Spółka emitująca iShares IV plc
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depozytariusz State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego 31 maja
Symbol Bloomberg IMBS LN

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-lis-2023 454
Poziom benchmarku na dzień 30-lis-2023 USD 2 041,96
Symbol benchmarkowy LUMSTRUU
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy na dzień 30-lis-2023 2,82
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-paź-2023 6,48%
Beta 3-letnia na dzień 31-paź-2023 0,994
Yield to Worst na dzień 30-lis-2023 5,22%
Średni ważony kupon na dzień 30-lis-2023 2,93
Średni ważony termin zapadalności na dzień 30-lis-2023 8,51
Duracja efektywna na dzień 30-lis-2023 6,06

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-lis-2023 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-lis-2023 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-lis-2023 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-lis-2023 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-lis-2023 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-lis-2023 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 30-lis-2023 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-lis-2023 4,90%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-lis-2023 95,10%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Belgia

 • Dania

 • Finlandia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Irlandia

 • Liechtenstein

 • Luksemburg

 • Niemcy

 • Norwegia

 • Polski

 • Portugalia

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Wielka Brytania

 • Włochy

Udziały

Udziały

na dzień 30-lis-2023
Isser Weight (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 45,48
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 26,17
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,84
Isser Weight (%)
UNIFORM MBS 3,85
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,45
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,11
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-lis-2023

% wartości rynkowej

na dzień 30-lis-2023

% wartości rynkowej

Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 30-lis-2023

% wartości rynkowej

na dzień 30-lis-2023

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange IMBS USD 25-maj-2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27-maj-2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE
London Stock Exchange SMBS GBP 25-maj-2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07-kwi-2017 BYWVH96 IMBSN MM -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22-sie-2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 210 USD
-17,9%
7 390 USD
-9,6%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 480 USD
-15,2%
8 260 USD
-6,2%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 120 USD
1,2%
10 550 USD
1,8%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 860 USD
8,6%
11 220 USD
3,9%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura