Akcje

BGF Systematic Global SmallCap Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) 11,6 29,9 13,8 3,5 10,0 4,5 -13,8 29,4 2,3 26,9
Target Benchmark 1 (%) 11,3 20,4 15,7 10,2 14,9 8,7 -10,1 26,9 6,7 24,9
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,72 6,71 6,12 8,83 7,97
Target Benchmark 1 (%) -4,77 7,99 7,35 10,74 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-7,98 0,57 -2,06 -0,29 -3,72 21,52 34,58 133,13 346,84
Target Benchmark 1 (%) -7,27 2,27 -0,04 1,08 -4,77 25,95 42,57 177,42 -
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

7,13 0,27 -5,96 42,49 -9,63
Target Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2022

10,61 0,73 - 42,26 -11,04

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 07-gru-2022 USD 239 691 276
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 19-maj-2003
Data wprowadzenia Funduszu 04-lis-1994
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Akcje
Target Benchmark 1 MSCI ACWI Small Cap Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 2,37%
Koszty całkowite 2,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Small-Cap Equity
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MGLOSEC
ISIN LU0171288508
SEDOL B43LV48

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-lis-2022 1045
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 30-lis-2022 22,70%
Beta 3-letnia na dzień 30-lis-2022 1,038
Wskaźnik P/E na dzień 30-lis-2022 11,56
Wskaźnik P/B na dzień 30-lis-2022 1,52

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-wrz-2022 A
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-wrz-2022 93,41
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-wrz-2022 6,09
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-wrz-2022 17,15
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-wrz-2022 Equity Global Sm&Mid Cap
Porównywalne fundusze na dzień 21-wrz-2022 239
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-wrz-2022 168,62
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-wrz-2022 97,33
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-wrz-2022, w oparciu o aktywa z 30-kwi-2022. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-lis-2022 0,14%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-lis-2022 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-lis-2022 0,04%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-lis-2022 0,02%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-lis-2022 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-lis-2022 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 30-lis-2022 0,04%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-lis-2022 99,99%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-lis-2022 0,00%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,21%, piaski roponośne 0,15%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w fazach oceny i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotną wewnętrzną ocenę ESG, które wraz z wieloma innymi ocenami wpływają na wagę aktywnego portfela w stosunku do poziomu referencyjnego (lub wagi wdrożonej w celu osiągnięcia wyniku bezwzględnego zwrotu, jeśli ma to zastosowanie). Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Systematic Global SmallCap Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 75 Global Small-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-lis-2022
Nazwa Waga ( %)
ESSENT GROUP LTD 1,04
ANDRITZ AG 0,98
BOYD GAMING CORP 0,93
PACWEST BANCORP 0,93
EAGLE MATERIALS INC 0,88
Nazwa Waga ( %)
MIGROS TICARET A 0,82
EXELIXIS INC 0,69
STIFEL FINANCIAL CORP 0,68
MANI INC 0,67
ZIONS BANCORPORATION 0,65
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 107,12 -1,38 -1,27 07-gru-2022 119,51 99,02 LU0171288508 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 118,47 -1,53 -1,28 07-gru-2022 131,57 109,26 LU0171288334 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 124,61 -1,41 -1,12 07-gru-2022 148,51 109,53 LU0054578231 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 112,67 -1,28 -1,12 07-gru-2022 134,90 99,10 LU0147403843 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Literatura

Literatura