Wiele aktywów

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 5,9 3,9 -1,8 -4,0 6,0 -5,2 8,0 6,7 2,9 -12,1
Porównywarka Benchmark 1 (%) 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 0,0
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,39 -2,06 -0,28 0,73 0,82
Porównywarka Benchmark 1 (%) 2,31 0,44 0,11 -0,03 -0,01
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,21 -1,84 -0,83 -0,60 -2,39 -6,04 -1,39 7,59 9,87
Porównywarka Benchmark 1 (%) 1,96 0,31 0,88 1,62 2,31 1,33 0,53 -0,34 -0,11
  Od
30-cze-2018
Do
30-cze-2019
Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2023

1,67 0,94 9,67 -11,35 1,03
Porównywarka Benchmark 1 (%)

na dzień 30-cze-2023

-0,36 -0,42 -0,45 -0,53 1,63

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w EUR.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 25-wrz-2023 EUR 702 816 370
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 24-lut-2012
Data wprowadzenia Funduszu 28-sty-2011
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu EUR
Klasa aktywów Wiele aktywów
Porównywarka Benchmark 1 Overnight ESTR
Klasyfikacja SFDR Artykuł 8
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 2,16%
ISIN LU0586678897
Koszty całkowite 1,75%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BSFEDE2
SEDOL B68DG04

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-sie-2023 270
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-sie-2023 6,43%
Beta 3-letnia na dzień 31-sie-2023 0,538
Wskaźnik P/E na dzień 31-sie-2023 16,67
Wskaźnik P/B na dzień 31-sie-2023 1,96
Rentowność do wykupu na dzień 31-sie-2023 2,30
Duracja modyfikowana na dzień 31-sie-2023 1,01
Efektywna duracja na dzień 31-sie-2023 0,90
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-sie-2023 1,20

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-wrz-2023 A
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-wrz-2023 75,00
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-wrz-2023 7,06
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-wrz-2023 66,29
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-wrz-2023 Mixed Asset EUR Flex - Global
Porównywalne fundusze na dzień 21-wrz-2023 1 427
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-wrz-2023 150,42
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-wrz-2023 64,38
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-wrz-2023, w oparciu o aktywa z 30-kwi-2023. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-sie-2023 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-sie-2023 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-sie-2023 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-sie-2023 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-sie-2023 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-sie-2023 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 31-sie-2023 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-sie-2023 77,79%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-sie-2023 22,14%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,04%, piaski roponośne 0,88%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w całym procesie inwestycyjnym obejmującym prognozy makroekonomiczne, generowanie pomysłów, narzędzia wdrożeniowe, budowę portfela, zarządzanie ryzykiem, bieżące monitorowanie oraz raportowanie. Wszystkie pomysły analityczne wygenerowane dla Funduszu uwzględniają w stosownych przypadkach potencjalny wpływ ryzyka związanego z ESG i są dokumentowane w ramach procesu inwestycyjnego. Proces wdrażania pomysłów wykorzystuje szeroką gamę elementów składowych, w tym aktywne fundusze powiernicze, fundusze indeksowe, fundusze ETF, bezpośrednie papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz fundusze zewnętrzne. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądu pomysłów analitycznych i alokacji aktywów oraz ponownie ocenia elementy składowe wykorzystywane w pomysłach analitycznych. Wybór elementu składowego może być uwarunkowany względami ESG. W przypadku strategii z wyraźnym celem ESG stosuje się określone elementy składowe w celu zapewnienia zgodności z przedmiotowymi wytycznymi. W przypadku, gdy dostępny jest element składowy o charakterystyce skoncentrowanej na ESG, można go w stosownych przypadkach uznać za zamiennik standardowej ekspozycji rynkowej. Zarówno zakres, jak i wpływ kryteriów weryfikacyjnych oraz integracji mogą być oceniane w kontekście celu inwestycyjnego/stylu inwestycyjnego poszczególnych strategii. Zarządzający Funduszem może również tworzyć indywidualne koszyki tematyczne papierów wartościowych, które podlegają w pierwszej kolejności analizom bazowym BlackRock oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowym kryteriom weryfikacyjnym. Zarządzający Funduszem może stosować kryteria ESG takie jak podstawowe dane ESG i ślad węglowy podczas etapu raportowania. Są one pozyskiwane z systemu ryzyka Aladdin lub bezpośrednio od zewnętrznych dostawców danych, jeśli są dostępne. Zarządzający Funduszem przeprowadza regularne przeglądy ryzyka z udziałem zespołu inwestycyjnego oraz grupy BlackRock ds. ryzyka i analizy ilościowej, a także przeglądy portfela z udziałem dyrektorów inwestycyjnych. W stosownych przypadkach takie przeglądy obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ta sekcja zawiera informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczące Funduszu, zgodnie z art. 10 Rozporządzenia SFDR.

A. Podsumowanie

Fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, lecz jego celem nie jest dokonywanie zrównoważonych inwestycji. Fundusz nie ma obowiązku posiadania Zrównoważonych inwestycji, ale mogą one wchodzić w skład portfela. Celem Funduszu jest: (i) zarządzanie kluczowymi problemami środowiskowymi i społecznymi z zastosowaniem wyników ESG; (ii) stosowanie analiz bazowych dla regionu EMEA BlackRock.

Fundusz będzie stosował Politykę Stosowania Analizy Bazowej BlackRock w Regionie EMEA. Doradca Inwestycyjny stworzy portfel, który ma zapewnić wyższy wynik ESG i niższą intensywność emisji dwutlenku węgla dla nielewarowanych długich pozycji w porównaniu z pozycjami krótkimi. Do wiążących elementów strategii inwestycyjnej zalicza się: (1) stosowanie analiz bazowych dla regionu EMEA BlackRock; (2) zapewnienie, że wynik ESG dla nielewarowanych długich pozycji Funduszu będzie wyższy od wyniku ESG dla nielewarowanych krótkich pozycji Funduszu oraz (3) zapewnienie, że intensywność emisji dwutlenku węgla dla nielewarowanych długich pozycji Funduszu będzie niższa od intensywności dla nielewarowanych krótkich pozycji Funduszu. Fundusz bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie analiz bazowych dla regionu EMEA BlackRock oraz przyjętego celu redukcji emisji dwutlenku węgla.

Co najmniej 80% wszystkich aktywów Funduszu jest inwestowane w inwestycje zgodne z aspektami środowiskowymi i/lub społecznymi.Fundusz może inwestować do 20% swoich łącznych aktywów w inne inwestycje. Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w Zrównoważone inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.  Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania w działalność związaną z gazem kopalnianym i/lub energią jądrową zgodną z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Spółka BlackRock opracowała wysoce zautomatyzowany proces zapewnienia zgodności, aby Fundusz był zarządzany zgodnie z określonymi dla niego wytycznymi inwestycyjnymi i obowiązującymi wymogami prawnymi. Obejmuje on monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych Funduszu zgodnie z odpowiednią metodologią. Spółka BlackRock stosuje szereg metod pomiaru stopnia uwzględnienia aspektów społecznych lub środowiskowych promowanych przez Fundusz.

Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania dla danego produktu. Dane, w tym dane z obszaru ESG, są odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, a następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia danych wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin. Spółka BlackRock stara się gromadzić jak najwięcej opublikowanych danych spółek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych, jednak standardy branżowe dotyczące ram ujawniania informacji wciąż ewoluują, szczególnie w odniesieniu do wskaźników przyszłościowych. W rezultacie w niektórych przypadkach wykorzystujemy szacunkowe lub zastępcze rozwiązania dostawców danych, aby uwzględnić nasze szerokie spektrum emitentów, w których możemy inwestować.

Spółka BlackRock stale monitoruje zmiany w zakresie bieżącego wdrażania przez UE jej ram dotyczących zrównoważonego inwestowania i metodologii inwestycyjnych, dążąc do zapewnienia zgodności z przepisami w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. Spółka BlackRock stale współpracuje z wieloma uczestnikami rynku w celu poprawy jakości danych. Także zrównoważone inwestowanie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju rozwijają się wraz ze zmianami w środowisku danych. Podmioty z poszczególnych branż napotykają na problemy związane z ustaleniem jednego wskaźnika lub zestawu standardowych wskaźników pozwalających stworzyć kompletny obraz danej spółki lub inwestycji. W związku z tym spółka BlackRock opracowała ramy umożliwiające identyfikację zrównoważonych inwestycji.

Spółka BlackRock stosuje wysokie standardy należytej staranności w zakresie doboru i bieżącego monitorowania inwestycji dokonywanych przez Fundusz w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi Funduszu dotyczącymi inwestowania, płynności i ryzyka, a także zgodności z kryteriami w zakresie ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju i ESG oraz w zakresie ogólnych wyników.

Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach. W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

Nie wyznaczono żadnego konkretnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego w celu ustalenia, czy Fundusz jest zgodny z charakterystyką środowiskową i/lub społeczną, które promuje.

B. Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu dokonywania zrównoważonych inwestycji.

Fundusz nie ma obowiązku inwestowania w zrównoważone inwestycje, ale mogą one wchodzić w skład portfela. Prosimy zapoznać się z „Sekcją D - Strategia inwestycyjna”, gdzie opisano, w jaki sposób Fundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju.

C. Środowiskowa lub społeczna charakterystyka produktu finansowego

Celem tego Funduszu jest odniesienie się do kluczowych kwestii środowiskowych i społecznych uznawanych za istotne w kontekście działalności gospodarczej prowadzonej przez emitentów, przy użyciu wyników ESG jako sposobu oceny ekspozycji emitentów na takie ryzyka i możliwości oraz zarządzania nimi. Metoda obliczania wyników ESG uwzględnia fakt, że niektóre kwestie środowiskowe i społeczne mają bardziej istotne znaczenie w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez emitenta, poprzez przypisanie im różnych wag. Do zagadnień środowiskowych ujmowanych w środowiskowym komponencie wyniku ESG należą: zmiana klimatu, kapitał naturalny, zanieczyszczenia i odpady oraz szanse środowiskowe. Do zagadnień społecznych ujmowanych w społecznym komponencie wyniku ESG należą: kapitał ludzki, odpowiedzialność za produkt, sprzeciw stron zainteresowanych oraz szanse społeczne. Emitenci korporacyjni osiągający lepsze wyniki ESG są postrzegani jako posiadający bardziej zrównoważone praktyki prowadzenia działalności gospodarczej.

Fundusz zamierza inwestować część swoich aktywów w papiery wartościowe, które promują aspekty środowiskowe, w tym m.in. w „zielone obligacje” (zgodnie z definicją przyjętą we własnej metodologii opracowanej na podstawie zasad dotyczących zielonych obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (International Capital Market Association (ICMA)), a także w takie tematy jak czysta energia i efektywność energetyczna.

Fundusz stosuje analizy bazowe dla regionu EMEA BlackRock. Ten zestaw analiz zapobiega ekspozycjom mającym niekorzystne efekty środowiskowe poprzez wykluczenie bezpośredniej inwestycji w emitentów istotnie zaangażowanych w wydobywanie węgla energetycznego i piasków bitumicznych, jak również produkcję energii z węgla. Niekorzystnych efektów społecznych unika się także poprzez wykluczenie bezpośredniej inwestycji w emitentów zaangażowanych w działalność wiążącą się z kontrowersyjnymi rodzajami broni i z bronią nuklearną, jak również istotnie zaangażowanych w produkcję i dystrybucję cywilnej broni palnej i wyrobów tytoniowych. Ten Fundusz wyklucza także emitentów uznanych za nieprzestrzegających dziesięciu zasad UN Global Compact z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Dalsze informacje na temat kryteriów dla analiz bazowych dla regionu EMEA BlackRock można uzyskać, kopiując i wklejając poniższe łącze w przeglądarce internetowej: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screensin-europe-middleeast-and-africa.pdf

Fundusz nie korzysta ze wskaźnika referencyjnego w kontekście osiągnięcia deklarowanej charakterystyki ESG, jednak spektrum dostępnych inwestycji Funduszu jest wykorzystywane do porównywania niektórych cech ESG deklarowanych przez Fundusz.

D. Strategia inwestycyjna

Fundusz będzie stosować analizy bazowe dla regionu EMEA BlackRock.

Fundusz zamierza inwestować część swoich aktywów w papiery wartościowe, które promują aspekty środowiskowe, w tym m.in. w „zielone obligacje” (zgodnie z definicją przyjętą we własnej metodologii opracowanej na podstawie zasad dotyczących zielonych obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (International Capital Market Association (ICMA)), a także w takie tematy jak czysta energia i efektywność energetyczna.

Doradca Inwestycyjny będzie budować portfel, którego założeniem będzie osiągnięcie lepszego wyniku ESG w porównaniu ze spektrum dostępnych inwestycji w dłuższej perspektywie czasu. Uzyskiwany przez Fundusz wynik ESG będzie obliczany jako suma wyników ESG uzyskanych przez wszystkie papiery wartościowe i ważonych ich wartością rynkową. Wynik ESG całego spektrum inwestycji będzie obliczany na podstawie wyników ESG odpowiednich indeksów poszczególnych kategorii aktywów, ważonych w celu odzwierciedlenia ekspozycji na daną kategorię aktywów w Funduszu. Średni ważony wynik ESG nie obejmuje niektórych klas aktywów, takich jak fundusze, które nie są obsługiwane przez dostawców wyniku ESG. W takich przypadkach Doradca Inwestycyjny sam poddaje ocenie takie inwestycje, aby upewnić się, że są one zgodne z celem Funduszu.

Do wiążących elementów strategii inwestycyjnej zalicza się:
1. Zapewnienie, że średni ważony wynik ESG Funduszu będzie wyższy od wyniku ESG dla spektrum dostępnych inwestycji Funduszu w dłuższej perspektywie czasu.
2. Zapewnienie, że Fundusz inwestuje co najmniej 5% w inwestycje promujące aspekty środowiskowe.
3. Stosowanie Analizy Bazowej BlackRock w Regionie EMEA.

Uwzględnienie głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

Fundusz bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie Analizy Bazowej BlackRock w Regionie EMEA i swoje zaangażowanie w inwestycje promujące aspekty środowiskowe.

Fundusz bierze pod uwagę następujące główne niekorzystne skutki:
• Emisje gazów cieplarnianych
• Intensywność emisji gazów cieplarnianych spółek będących przedmiotem inwestycji
• Ekspozycja na spółki działające w sektorze paliw kopalnych
• Naruszenia zasad inicjatywy ONZ Global Compact oraz Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych
• Ekspozycja na kontrowersyjną broń (miny przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, broń chemiczna i broń biologiczna)
• Udziały obligacji niewyemitowanych na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących obligacji zrównoważonych środowiskowo.

Ponadto Fundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki (PAI) w ramach standardu DNSH BlackRock dla zrównoważonych inwestycji. Fundusz przedstawia informacje na temat głównych niekorzystnych skutków (PAI) w swoich raportach rocznych.

Zasady dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania

BlackRock dokonuje oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych przez spółki będące przedmiotem inwestycji, łącząc własną wiedzę i zaangażowanie posiadaczy tytułów uczestnictwa przez Doradcę Inwestycyjnego z danymi pochodzącymi od zewnętrznych dostawców analiz uwzględniających kryteria ESG. BlackRock korzysta z danych pochodzących od zewnętrznych dostawców analiz uwzględniających kryteria ESG do celów wstępnego zidentyfikowania emitentów, których praktyki w zakresie zarządzania mogą nie być zadowalające odnośnie do kluczowych wskaźników skuteczności (KPI) dotyczących solidnej struktury zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia personelu i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Jeśli emitenci zostają zidentyfikowani jako potencjalnie wykazujący problemy w obszarze ładu korporacyjnego, emitentów poddaje się weryfikacji w celu zapewnienia, że, w przypadku, gdy Doradca Inwestycyjny zgadza się z tą zewnętrzną oceną, wystarczy mu, że emitent albo podjął, albo podejmie działania naprawcze w uzasadnionym terminie, w oparciu o bezpośrednią współpracę Doradcy Inwestycyjnego z emitentem. Doradca Inwestycyjny może także podjąć decyzję o zmniejszeniu ekspozycji na takich emitentów.

E. Udział inwestycji

Co najmniej 80% wszystkich aktywów Funduszu jest inwestowane w inwestycje zgodne z aspektami środowiskowymi i/lub społecznymi.

Fundusz może inwestować do 20% swoich łącznych aktywów w inne inwestycje.

Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne do celów inwestycyjnych oraz na potrzeby efektywnego zarządzania portfelem. W wypadku instrumentów pochodnych wszelkie ratingi lub analizy ESG, o których mowa powyżej, będą miały zastosowanie wyłącznie do bazowych inwestycji.

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w Zrównoważone inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.  

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania w działalność związaną z gazem kopalnianym i/lub energią jądrową zgodną z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Fundusz nie ma obowiązku dokonywania inwestycji w działalność na rzecz przejścia ani w działalność wspomagającą, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.  

Fundusz nie ma obowiązku posiadania Zrównoważonych inwestycji, ale mogą one wchodzić w skład portfela.

Inne inwestycje są ograniczone do poziomu 20% i mogą obejmować instrumenty pochodne, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych oraz tytuły i jednostki uczestnictwa w programach zbiorowego inwestowania (CIS), a także zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie (określane także jako dłużne papiery wartościowe) emitowane przez rządy i agencje rządowe państw z całego świata.

Inwestycje te mogą być wykorzystywane do celów inwestycyjnych w dążeniu do osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu (innego niż cel dotyczący ESG), do celów zarządzania płynnością lub zabezpieczania.

Żadne inne inwestycje nie są rozważane w kontekście minimalnych zabezpieczeń środowiskowych lub społecznych.

F. Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Spółka BlackRock opracowała wysoce zautomatyzowany proces zapewnienia zgodności, aby Fundusz był zarządzany zgodnie z określonymi dla niego wytycznymi inwestycyjnymi i obowiązującymi wymogami prawnymi. Obejmuje to monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych Funduszu zgodnie z odpowiednią metodologią opisaną w „Sekcji G – Metodologie”.

Zarządzający portfelami ponoszą główną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków umownych prospektu i innych dokumentów regulujących działalność Funduszu i w tym celu wykorzystują Aladdin, oprogramowanie BlackRock do zarządzania portfelem i ryzykiem.

Grupa ds. zgodności portfela (Portfolio Compliance Group, dalej „PCG”) w ramach działu ds. działalności operacyjnej (Business Operations) w BlackRock ponosi odpowiedzialność za kodowanie ograniczeń inwestycyjnych Funduszu, które można zakodować, w ramach systemu BlackRock w zakresie monitorowania zgodności z przepisami przed i po transakcji w aplikacji Aladdin. Jeśli danego ograniczenia inwestycyjnego nie można zakodować, wdraża się ręczny proces testowania pod kątem wytycznych.

Monitorowanie przedtransakcyjne i potransakcyjne

Po utworzeniu transakcji lub zlecenia transakcja jest weryfikowana względem wytycznych dotyczących inwestycji Funduszu przez wstępny system weryfikacji zgodności w czasie rzeczywistym przed realizacją. Jeśli zostanie wykryty niezgodny warunek, transakcja lub zlecenie nie zostaną zrealizowane.

Testy zgodności są przeprowadzane również po transakcji z wynikiem dostępnym w kolejnym dniu na podstawie pozycji z końca dnia i raportowane następnego dnia po transakcji (T+1). Wyjątki i ostrzeżenia dotyczące zgodności są ustalane i przekazywane do weryfikacji odpowiednim specjalistom ds. inwestycji, którzy współpracują z właściwymi ekspertami merytorycznymi, jeśli jest to właściwe, w celu rozwiązania problemu. Identyfikacja i badanie potencjalnych problemów podlega rejestracji w systemie elektronicznym, który obejmuje kompleksowy przepływ pracy zapewniający ścieżkę audytu. W razie potrzeby zostają podjęte odpowiednie działania naprawcze w celu rozstrzygnięcia odstępstw.

Monitorowanie niektórych aspektów ESG może nie być zautomatyzowane ze względu na funkcjonalność systemu lub ograniczenia dotyczące danych. Takie aspekty ESG podlegają okresowym weryfikacjom i monitorowaniu, aby zapewnić, że produkt jest zgodny z powiązanymi zobowiązaniami.

Naruszenia są zgłaszane zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi do odpowiedniej spółki zarządzającej, biegłego rewidenta, depozytariusza i organu nadzoru.

W przypadku gdy spółka BlackRock zleca częściowe zarządzanie Funduszem zewnętrznemu zarządzającemu, taki zewnętrzny zarządzający ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z wytycznymi dotyczącymi inwestycji i ograniczeniami inwestycyjnymi na podstawie uzgodnionej obowiązującej umowy w sprawie zarządzania inwestycjami, m.in. w zakresie aspektów środowiskowych lub społecznych Funduszu. Zewnętrzny zarządzający jest informowany o ograniczeniach inwestycyjnych związanych z aspektami środowiskowymi lub społecznymi, które mogą być okresowo aktualizowane przez spółkę BlackRock zgodnie z aspektami środowiskowymi i społecznymi Funduszu. Gdy zewnętrzny zarządzający stosuje strategię pasywną, może on również monitorować osiągnięcie aspektów środowiskowych lub społecznych, odwzorowując wskaźnik referencyjny, który uwzględnia te aspekty w swojej metodologii. Spółka BlackRock otrzymuje codziennie informacje o pozycjach utrzymywanych przez zewnętrznego zarządzającego i przeprowadza potransakcyjne kontrole zgodności z przepisami w ramach opisanego wcześniej końcowego procesu zapewnienia zgodności. Spółka BlackRock przeprowadza również okresowe analizy due diligence dla zewnętrznych zarządzających, aby upewnić się, czy wdrożone przez nich ramy monitorowania są nadal odpowiednie.

G. Metody

Spółka BlackRock wdrożyła następujące metodologie w przypadku tego Funduszu:
1. Fundusz mierzy intensywność emisji gazów cieplarnianych dla portfela. Więcej szczegółów na temat metodologii obliczania intensywności emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w „Sekcji C - Aspekty środowiskowe lub społeczne” powyżej.
2. Fundusz stosuje analizy bazowe dla regionu EMEA BlackRock. Więcej szczegółów na temat metodologii analiz bazowych dla regionu EMEA BlackRock można znaleźć pod adresem: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

H. Źródła i przetwarzanie danych

Źródła danych

Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Aladdin to system operacyjny, który łączy dane, użytkowników i technologie niezbędne w celu zarządzania portfelami w czasie rzeczywistym, a także narzędzie wykorzystywane do prowadzenia analiz i sprawozdawczości spółki BlackRock w obszarze ESG. Zarządzający portfelami spółki BlackRock wykorzystują system Aladdin w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych, monitorowania portfeli i uzyskiwania dostępu do istotnych informacji ESG, które mogą być wykorzystywane w procesie inwestycyjnym w celu osiągnięcia aspektów ESG Funduszu.

Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Takie zestawy danych mogą obejmować główne wyniki w obszarze ESG, dane dotyczące emisji dwutlenku węgla, wskaźniki zaangażowania przedsiębiorstw lub kontrowersje, i zostały one uwzględnione w narzędziach systemu Aladdin, które są dostępne dla zarządzających portfelami i wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych spółki BlackRock. Takie narzędzia wspierają realizację kompleksowego procesu inwestycyjnego, począwszy od badań, poprzez budowę i modelowanie portfela, aż po sprawozdawczość.

Środki podjęte w celu zapewnienia jakości danych

Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania (oraz aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów zrównoważonego rozwoju) dla danego produktu. Nasz proces obejmuje analizę jakościową i ilościową w celu dokonania oceny odpowiedniości danych dotyczących produktów zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Oceniamy dostawców i dane ESG w ramach pięciu głównych obszarów przedstawionych poniżej:
1. Gromadzenie danych: obejmuje między innymi ocenę dostawców danych będących źródłami danych, technologii wykorzystywanych do pozyskiwania danych, procesu identyfikacji błędnych informacji oraz stosowania podejść w zakresie uczenia maszynowego lub gromadzenia danych przez ludzi. Rozważymy również planowane ulepszenia.
2. Zakres danych: nasza ocena obejmuje między innymi zakres, w jakim określony pakiet danych uwzględnia całe nasze spektrum emitentów i klas aktywów, w które możemy inwestować. Uwzględnia ona również analizę traktowania spółek dominujących i ich spółek zależnych, a także wykorzystanie danych szacunkowych lub opublikowanych.
3. Metodologia: nasza ocena obejmuje między innymi analizę metod stosowanych przez dostawców zewnętrznych, w tym analizę podejścia do gromadzenia i obliczania danych, zgodności z normami lub ramami branżowymi bądź prawnymi, progów istotności i ich podejścia do luk w danych.
4. Weryfikacja danych: nasza ocena obejmuje między innymi podejście zewnętrznych dostawców do weryfikacji gromadzonych danych i do procesów zapewniania jakości, m.in. do ich współpracy z emitentami
5. Działalność: ocenimy różne aspekty działalności dostawców danych, w tym między innymi ich zasady i procedury (z uwzględnieniem wszelkich konfliktów interesów), wielkość i doświadczenie ich zespołów zajmujących się badaniem danych, ich programy szkoleniowe oraz korzystanie przez nich z usług zewnętrznych podwykonawców.

Ponadto spółka BlackRock aktywnie uczestniczy w konsultacjach z właściwymi dostawcami dotyczących proponowanych zmian w metodologii, w zakresie, w jakim takie zmiany dotyczą zestawów danych podmiotów zewnętrznych lub metodologii indeksów, oraz przekazuje przeanalizowane opinie i zalecenia zespołom technicznym dostawców danych. Spółka BlackRock współpracuje na bieżąco z dostawcami danych ESG, m.in. z dostawcami indeksów, aby na bieżąco uzyskiwać informacje branżowe.

Opis sposobu przetwarzania danych

Wewnętrzne procesy spółki BlackRock koncentrują się na dostarczaniu wysokiej jakości, zestandaryzowanych i spójnych danych do wykorzystania przez specjalistów ds. inwestycji oraz do celów zapewnienia przejrzystości i sprawozdawczości. Dane, w tym dane z obszaru ESG, są odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, a następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia, że dane są wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin. Zintegrowana technologia spółki BlackRock umożliwia nam zestawianie danych o emitentach i inwestycjach w zakresie różnych wskaźników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego oraz od różnych dostawców danych, i udostępnianie ich zespołom ds. inwestycji oraz innym działom ds. wsparcia i kontroli, takim jak dział zarządzania ryzykiem.

Wykorzystywanie danych szacunkowych

Spółka BlackRock stara się gromadzić jak najwięcej opublikowanych danych spółek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych, jednak standardy branżowe dotyczące ram ujawniania informacji wciąż ewoluują, szczególnie w odniesieniu do wskaźników przyszłościowych. W rezultacie w niektórych przypadkach wykorzystujemy szacunkowe lub zastępcze rozwiązania dostawców danych, aby uwzględnić nasze szerokie spektrum emitentów, w których możemy inwestować. Ze względu na aktualne problemy dotyczące danych, chociaż spółka BlackRock wykorzystuje istotną liczbę szacunkowych danych w zakresie całego swojego spektrum inwestycyjnego, w który może inwestować, gdzie poziomy takich danych mogą się różnić w zależności od zestawu danych, staramy się zapewnić, że wykorzystanie szacunkowych danych jest zgodne z wytycznymi prawnymi oraz że posiadamy niezbędną dokumentację i informacje od dostawców danych na temat ich metodologii. Spółka BlackRock zdaje sobie sprawę ze znaczenia poprawy jakości i zakresu danych, jak również stale doskonali zestawy danych dostępne dla jej specjalistów ds. inwestycji i innych zespołów. Gdy lokalne przepisy krajowe tego wymagają, fundusze mogą ustalać dokładne poziomy zakresu danych.

I. Ograniczenia dotyczące metod i danych

Ograniczenia metodologii

Zrównoważone inwestowanie stale ewoluuje, zarówno pod względem wiedzy branżowej, jak i ram prawnych na poziomie regionalnym i globalnym. Spółka BlackRock stale monitoruje zmiany w zakresie bieżącego wdrażania przez UE jej ram dotyczących zrównoważonego inwestowania i stara się rozwijać swoje metodologie inwestycyjne w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zmieniającym się otoczeniu prawnym. W rezultacie spółka BlackRock może aktualizować te informacje oraz wykorzystywane metodologie i źródła danych w dowolnym momencie w przyszłości, w miarę wprowadzania zmian w praktykach rynkowych lub udostępniania kolejnych prawnych wytycznych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i cele cząstkowe są wykorzystywane przez spółkę BlackRock jako lista celów środowiskowych i/lub społecznych. Wszelkie oceny będą przeprowadzane ściśle zgodnie z metodologią określoną w prospekcie. W ramach oceny nie są uwzględniane założenia związane z konwencjonalnym stosowaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym między innymi obowiązujące ograniczenia geograficzne i zobowiązania, które mogą być ograniczone przez czas lub zakres, np. cele, które mogą mieć zastosowanie tylko wobec rządów.

Ograniczenia dotyczące źródeł danych zostały opisane niżej.

Ograniczenia danych

Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. Spółka BlackRock stale współpracuje z wieloma uczestnikami rynku w celu poprawy jakości danych.

Chociaż każdy wskaźnik ESG może podlegać swoim indywidualnym ograniczeniom, ogólnie można uznać, że ograniczenia dotyczące danych obejmują między innymi:
• Niedostępność niektórych wskaźników ESG ze względu na różne standardy w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, które mają wpływ na emitentów, regiony geograficzne lub sektory
• Nowe ustawowe normy dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, skutkujące różnicami w zakresie, w jakim same przedsiębiorstwa mogą składać sprawozdania zgodnie z kryteriami prawnymi, i w związku z tym niektóre poziomy zakresu wskaźników mogą być niskie
• Niespójne stosowanie i poziomy publikowanych i szacunkowych danych ESG u różnych dostawców danych, zbieranych w różnych okresach, co utrudnia porównania.
• Dane szacunkowe ze swojej natury mogą różnić się od faktycznych danych ze względu na założenia lub hipotezy przyjęte przez dostawców danych.
• Różnice w opiniach na temat emitentów lub w ich ocenach ze względu na różne metodologie dostawców lub stosowanie subiektywnych kryteriów
• Większość sprawozdań i ujawnień informacji dotyczących ESG w przedsiębiorstwach jest sporządzanych lub dokonywanych co roku i wymaga to dużo czasu, co oznacza, że te dane są opracowywane z opóźnieniem względem danych finansowych. Mogą również występować niespójne częstotliwości odświeżania danych u różnych dostawców danych, którzy uwzględniają takie dane w swoich zestawach danych.
• Zakres i stosowanie danych dla klas aktywów i wskaźników mogą się różnić
• Dane dotyczące przyszłości, np. cele związane z klimatem, mogą znacznie różnić się od historycznych i bieżących wskaźników.

Więcej informacji na temat sposobu obliczania przedstawionych wskaźników, m.in. wskaźników zrównoważonego rozwoju, można znaleźć w raporcie rocznym Funduszu.

J. Due diligence

Spółka BlackRock stosuje wysokie standardy należytej staranności w zakresie doboru i bieżącego monitorowania inwestycji dokonywanych przez Fundusz w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi Funduszu dotyczącymi inwestowania, płynności i ryzyka, a także zgodności z kryteriami w zakresie ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju i ESG oraz w zakresie ogólnych wyników. Zarządzający portfelami podlegają kontrolom przed- i potransakcyjnym w ramach platformy inwestycyjnej, gdy fundusze promują aspekty środowiskowe lub społeczne, uwzględniają zrównoważony rozwój w procesie inwestycyjnym w wiążący sposób lub mają cel dotyczący zrównoważonych inwestycji. Zespół ds. nadzoru inwestycyjnego przeprowadza analizy due diligence we współpracy z zarządzającymi portfelami i nadzoruje wewnętrzne ograniczenia, które mogą doprecyzowywać wymagania określone w prospekcie funduszu. Zarządzający portfelami przestrzegają również powiązanych polityk dla regionu EMEA, m.in. polityk dotyczących analiz due diligence w zakresie inwestycji, które zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. Dział prawny i dział ds. zgodności z przepisami wdrożyły ramy zapewniające przyjęcie odpowiednich polityk i procedur oraz przestrzeganie ich przez wszystkich pracowników, m.in. przez zarządzających portfelami.

Doradca Inwestycyjny uwzględnia ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem w procesie Funduszu dotyczących analiz due diligence dla inwestycji. Zarządzający portfelami Funduszu są przede wszystkim odpowiedzialni za uwzględnianie ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Podlegają oni ramom nadzorczym w ramach funkcji Doradcy Inwestycyjnego i pionu ds. zarządzania ryzykiem spółki BlackRock, również grupa ds. ryzyka i analizy Ilościowej (Risk & Quantitative Analysis, dalej „RQA”) przeprowadza niezależne oceny ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju, a dział ds. zgodności z przepisami zapewnia dalszy nadzór i monitoruje wymogi ESG dotyczące każdego funduszu oraz ograniczenia inwestycyjne dla każdego funduszu. RQA stanowi drugą „linię obrony” w systemie zarządzania ryzykiem w spółce BlackRock. RQA odpowiada za ramy zarządzania ryzykiem inwestycyjnym i korporacyjnym spółki BlackRock, które obejmują nadzór nad ryzykami inwestycyjnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Zespół ds. ryzyka inwestycyjnego w ramach RQA przeprowadza regularne przeglądy z zarządzającymi portfelami, aby upewnić się, że zespoły ds. inwestycji są informowane o istotnych ryzykach w zakresie zrównoważonego rozwoju, co stanowi uzupełnienie procesu monitorowania „na pierwszej linii” i nadzoru nad kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w ramach całej naszej platformy inwestycyjnej. W RQA funkcjonuje również specjalny zespół ds. ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju, który współpracuje z menedżerami ds. ryzyka i spółkami w celu umocnienia tego konstruktywnego zaangażowania. RQA współpracuje z grupami roboczymi w ramach całej platformy inwestycyjnej oraz z Aladdin Sustainability Lab w celu rozwijania zestawu narzędzi spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach konsultacji dotyczących danych dla całej firmy, modelowania, metodologii i analiz. Ponadto spółka BlackRock udostępnia wszystkim zarządzającym portfelami dane dotyczące głównych niekorzystnych skutków, a także uwzględnia analizę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie analizy due diligence dla inwestycji. Więcej informacji można znaleźć w „Sekcji D – Strategia inwestycyjna” powyżej.

K. Polityka dotycząca zaangażowania

Fundusz

Fundusz nie stosuje zaangażowania jako sposobu na spełnianie swoich wiążących zobowiązań dotyczących realizacji aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów dotyczących zrównoważonych inwestycji. Zaangażowanie może stanowić część analizy due diligence przeprowadzanej przez zespół zarządzający portfelem w przypadku funduszy realizujących strategie inwestycyjne w obszarze instrumentów o stałym dochodzie w celu dokonania oceny, w jaki sposób spółki zarządzają ryzykiem i możliwościami w obszarze ESG oraz jaki ma to wpływ na finanse spółek. W stosownych przypadkach stosujemy zaangażowanie, aby omawiać problemy, poznawać możliwości i udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, w oparciu o pogląd, że istotne kwestie ESG są nierozerwalnie związane z długoterminową strategią i fundamentalną wartością danej spółki. Zaangażowanie można realizować we współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami, jednak nie zawsze tak jest i można je realizować bezpośrednio. Zespół zarządzający portfelem instrumentów o stałym dochodzie może również współpracować ze skarbnikami w spółkach w toku realizowanych przez nie emisji zielonych i społecznych obligacji, aby zapewnić odpowiednią emisję.

Ogólne informacje

Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach. 

W przypadku gdy zaangażowanie jest wyraźnie wskazane przez dany zespół ds. zarządzania portfelem jako jeden ze sposobów, za pomocą których stara się on wykazać zaangażowanie w kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego w kontekście Rozporządzenia SFDR, metody, za pomocą których skuteczność takiej polityki dotyczącej zaangażowania i sposoby, w jakie taka polityka dotycząca zaangażowania może zostać dostosowana w przypadku, gdy nie osiągnie on pożądanego efektu (zwykle wskazuje na to obniżenie określonych wskaźników głównych niekorzystnych skutków) zostaną opisane w prospekcie i na stronie internetowej dotyczącej tego funduszu. 

W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

W przypadku gdy właściwy zespół zarządzający portfelem ma wątpliwości dotyczące podejścia spółki do ustalonych aspektów ESG i/lub wskaźników głównych niekorzystnych skutków, może przestawić swoje oczekiwania zarządowi lub kierownictwu spółki i może zasygnalizować w ramach głosowań na walnych zgromadzeniach, że ma nierozstrzygnięte wątpliwości, zasadniczo głosując przeciwko ponownemu wyborowi członków zarządu uznanych za odpowiedzialnych za poprawę ustalonych aspektów ESG lub wskaźników głównych niekorzystnych skutków.

Niezależnie od działań danego zespołu zarządzającego portfelem, na najwyższym szczeblu, w ramach swojego powierniczego podejścia, spółka BlackRock, będąc świadomym, zaangażowanym akcjonariuszem, ustaliła, że w najlepszym długoterminowym interesie jej klientów leży promowanie należytego ładu korporacyjnego. W spółce BlackRock odpowiada za to dział ds. zarządzania inwestycjami (BlackRock Investment Stewardship, „BIS”). Głównie dzięki pracy zespołu BIS spółka BlackRock spełnia wymogi unijnej dyrektywy dotyczącej praw akcjonariuszy II („SRD II”) dotyczącej zaangażowania w sprawy spółek publicznych i innych podmiotów w ekosystemie inwestycyjnym.  Polityka zaangażowania w ramach SRD II spółki BlackRock jest dostępna w pliku https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Podejście spółki BlackRock do zarządzania inwestycjami zostało opisane w Globalnych zasadach BIS i wytycznych dotyczących głosowania dla danego rynku. Globalne zasady BIS określają naszą filozofię zarządzania i nasze poglądy dotyczące praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i zrównoważonej działalności, które promują długoterminowe tworzenie wartości przez spółki. Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte standardy i normy w zakresie ładu korporacyjnego różnią się na poszczególnych rynkach, uważamy jednak, że istnieją pewne podstawowe elementy praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, które są nieodłącznie związane na całym świecie ze zdolnością danego przedsiębiorstwa do tworzenia długoterminowej wartości. Nasze wytyczne dotyczące głosowań na poszczególnych rynkach zawierają szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób BIS wdraża Globalne zasady, biorąc pod uwagę standardy i normy dla lokalnego rynku, oraz stanowią podstawę naszych decyzji dotyczących głosowania na walnych zgromadzeniach w odniesieniu do określonych spraw, których dotyczy głosowanie.  Ogólne podejście spółki BlackRock do zarządzania inwestycjami i zaangażowania zostało opisane na stronie: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive oraz https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

W ramach zaangażowania BIS może skupić się na określonych zagadnieniach dotyczących ESG, które są określone w priorytetach spółki BlackRock dotyczących głosowania: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Nie wyznaczono żadnego konkretnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego w celu ustalenia, czy produkt finansowy jest zgodny z charakterystyką środowiskową i/lub społeczną, które promuje.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sie-2023
Nazwa Waga ( %)
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS 6,33
ISHARES PHYSICAL GOLD 5,87
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS EUR_A 5,82
TRSWAP: JCUBU7Y8 INDEX 4,28
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX 3,85
Nazwa Waga ( %)
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 3,56
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 3,22
GREENCOAT RENEWABLES PLC 2,89
TRSWAP: HSESGLTN INDEX 2,86
TRSWAP: AQPEEC4N INDEX 2,83
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

Niestety, sektory nie są obecnie dostępne.
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o dojrzałości nie są obecnie dostępne.
Niestety, dane o ratingach nie są obecnie dostępne.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 110,36 -0,35 -0,32 25-wrz-2023 115,85 108,73 LU0586678897
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 116,92 -0,38 -0,32 25-wrz-2023 122,35 114,66 LU0496817981

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 930 EUR
-20,7%
6 900 EUR
-7,1%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 480 EUR
-15,2%
8 700 EUR
-2,8%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 800 EUR
-2,0%
9 920 EUR
-0,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 240 EUR
12,4%
11 580 EUR
3,0%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura