Stałodochodowe

BGF China Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 1,1 -1,8 -1,6 16,4 -2,1 7,3 15,9 0,1 -11,9 -1,1
Porównywarka Benchmark 1 (%) -3,7 0,0 8,1 4,2 -6,9 -0,5
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,42 -4,04 0,49 2,20 2,84
Porównywarka Benchmark 1 (%) 1,50 1,50 1,50 2,36 2,64
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,28 -0,49 0,28 4,82 -2,42 -11,63 2,46 24,36 41,40
Porównywarka Benchmark 1 (%) 0,37 0,12 0,37 0,75 1,50 4,56 7,74 26,23 38,06
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

-0,94 17,04 -1,63 -7,94 -2,42

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w CNH.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 24-kwi-2024 RMB 20 122 640 310
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 11-lis-2011
Data wprowadzenia Funduszu 11-lis-2011
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu CNH
Klasa aktywów Stałodochodowe
Porównywarka Benchmark 1 1 Year China Household Savings Deposit Rate
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 1,03%
ISIN LU0679941327
Koszty całkowite 0,75%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar China Bond
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BGRBA2U
SEDOL B765RK6

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 28-mar-2024 449
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-mar-2024 7,67%
Beta 3-letnia na dzień 31-sty-2022 0,851
Rentowność do wykupu na dzień 28-mar-2024 5,40
Duracja modyfikowana na dzień 28-mar-2024 4,77
Yield to Worst na dzień 28-mar-2024 5,43%
Efektywna duracja na dzień 28-mar-2024 2,98
Średnia ważona zapadalność na dzień 28-mar-2024 4,29
WAL to Worst na dzień 28-mar-2024 4,29

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 28-mar-2024 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 28-mar-2024 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 28-mar-2024 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 28-mar-2024 0,22%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 28-mar-2024 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 28-mar-2024 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 28-mar-2024 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 28-mar-2024 55,45%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 28-mar-2024 44,10%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 1,84%, piaski roponośne 0,69%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w ramach procesu inwestycyjnego. W początkowym procesie generowania pomysłów i analizy kredytowej proces może obejmować ocenę pozytywnej charakterystyki ESG każdego przedsiębiorstwa lub właściwego istotnego ryzyka lub wykorzystanie wewnętrznych szablonów badania due diligence ESG instrumentów państwowych lub korporacyjnych wraz z zewnętrznymi danymi ESG. Pozytywna charakterystyka ESG i istotne ryzyko ESG oraz ich potencjalny wpływ finansowy są ogólnie podkreślane w raportach z analiz kredytowych i mogą wpływać na decyzje inwestycyjne i dobór papierów wartościowych przez zarządzających portfelem. W ujęciu makro, łączne wskaźniki ESG dla portfela są dostępne dla zarządzającego Funduszem do wglądu za pośrednictwem systemu ryzyka Aladdin BlackRock. Zarządzający Funduszem bierze również pod uwagę kryteria środowiskowe, kryteria społeczne i kryteria związane z ładem korporacyjnym podczas monitorowania poinwestycyjnego i przeprowadza regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem zespołu inwestycyjnego oraz grupy BlackRock ds. ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują, w stosownych przypadkach, analizę i omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF China Bond Fund, Class A2, as of 31-mar-2024 rated against 155 China Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-mar-2024
Nazwa Waga ( %)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 2,94
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 1,56
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,51
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1,25
Nazwa Waga ( %)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1,05
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1,05
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030 1,03
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0,97
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 0,95
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 USD 14,15 -0,03 -0,21 24-kwi-2024 14,43 13,42 LU0679941327
KLASA E2 HEDGED EUR 9,99 0,00 0,00 24-kwi-2024 9,99 9,55 LU0803752129
KLASA E2 EUR 16,12 -0,02 -0,12 24-kwi-2024 16,25 15,04 LU0764816798
KLASA A2 HEDGED USD 10,42 -0,01 -0,10 24-kwi-2024 10,43 9,86 LU2070343392
KLASA A2 EUR 13,24 -0,01 -0,08 24-kwi-2024 13,34 12,30 LU2267099674

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 750 USD
-22,5%
6 880 USD
-11,7%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 750 USD
-22,5%
8 090 USD
-6,8%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 580 USD
-4,2%
10 660 USD
2,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 470 USD
14,7%
12 270 USD
7,0%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura