Stałodochodowe

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -5,6 8,2 -1,7 8,8 2,9 0,1 6,2 5,6 4,2 -9,2
Constraint Benchmark 1 (%) -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-9,20 -0,02 1,22 1,79 3,29
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

-8,51 0,90 2,08 2,52 3,94
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-9,20 -1,34 1,77 -3,07 -9,20 -0,06 6,24 19,43 54,90
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

-8,51 -1,79 1,79 -2,70 -8,51 2,73 10,86 28,32 68,70
  Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018
Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2022

0,14 6,16 5,61 4,22 -9,20
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

0,99 6,86 6,38 5,55 -8,51

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 03-lut-2023 USD 328 260 694
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 19-cze-2009
Data wprowadzenia Funduszu 19-cze-2009
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Constraint Benchmark 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 0,98%
Koszty całkowite 0,75%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BGFIA2U
ISIN LU0425308086
SEDOL B45H122

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-gru-2022 116
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-gru-2022 6,10%
Beta 3-letnia na dzień 31-gru-2022 0,988
Rentowność do wykupu na dzień 30-gru-2022 3,73
Duracja modyfikowana na dzień 30-gru-2022 6,52
Yield to Worst na dzień 30-gru-2022 1,34%
Efektywna duracja na dzień 30-gru-2022 6,54
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-gru-2022 6,53
WAL to Worst na dzień 30-gru-2022 6,53

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2, as of 31-sty-2023 rated against 71 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-gru-2022
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 5,27
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,95
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 1,90
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,89
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,79
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,87 -0,03 -0,19 03-lut-2023 17,31 14,99 LU0425308086 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,53 -0,02 -0,16 03-lut-2023 14,08 11,97 LU0452734238 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,40 -0,02 -0,15 03-lut-2023 14,99 12,78 LU0425308169 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Literatura

Literatura