Stałodochodowe

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
From
30-wrz-2020
To
30-wrz-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2021

-2,87 2,81 6,02 4,06 4,09
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2021

-1,29 2,46 8,20 4,23 5,04
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
5,36 5,48 4,04 3,53 4,40
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-lis-2021

6,60 6,49 4,86 4,23 5,05
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,46 1,18 1,18 5,36 17,36 21,88 41,44 71,00
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-lis-2021

5,66 1,31 1,71 6,60 20,75 26,76 51,34 84,58

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 07-gru-2021 USD 475,361
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 30-lis-2021 141
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 19-cze-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-cze-2009
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,99%
ISIN LU0425308086
Notowania agencji Bloomberg BGFIA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B45H122
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 30-lis-2021 -1,43%
Duracja modyfikowana na dzień 30-lis-2021 5,85
Efektywna duracja na dzień 30-lis-2021 5,85
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-lis-2021 7,58
WAL to Worst na dzień 30-lis-2021 7,58

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-gru-2021 A
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-gru-2021 6,13
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-gru-2021 80,00
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-gru-2021 98,28
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-gru-2021 Bond Global Inflation Linked
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-gru-2021 1,42
Porównywalne fundusze na dzień 07-gru-2021 60
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-gru-2021, w oparciu o aktywa z 30-cze-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2, as of 30-lis-2021 rated against 85 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-lis-2021
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 3,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 3,22
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,27
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,16
Nazwa Waga ( %)
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 2,14
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 2,13
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,98
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,94
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,92
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,10 0,00 0,00 17,16 16,12 - LU0425308086 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,84 0,00 0,00 14,90 14,07 - LU0425308169 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,95 0,00 0,00 14,01 13,28 - LU0452734238 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

Literatura