Stałodochodowe

BGF China Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 6,1 -4,8 -5,0
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-5,00 -1,34 - - -0,99
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-5,00 1,15 0,21 -1,52 -5,00 -3,96 - - -3,10
  Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018
Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2022

- - 6,14 -4,76 -5,00

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w CNH.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 01-lut-2023 RMB 31 651 117 589
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 30-paź-2019
Data wprowadzenia Funduszu 11-lis-2011
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu CNH
Klasa aktywów Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 0,97%
Koszty całkowite 0,75%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Other Bond
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BGBCBAU
ISIN LU2070343392
SEDOL BKLF2F2

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-gru-2022 546
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-gru-2022 3,58%
Rentowność do wykupu na dzień 30-gru-2022 7,05
Duracja modyfikowana na dzień 30-gru-2022 2,29
Yield to Worst na dzień 30-gru-2022 7,14%
Efektywna duracja na dzień 30-gru-2022 1,91
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-gru-2022 3,33
WAL to Worst na dzień 30-gru-2022 3,33

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowo uruchomionych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zazwyczaj dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia na rynek. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-gru-2022 0,23%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 30-gru-2022 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-gru-2022 59,39%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-gru-2022 40,46%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,92%, piaski roponośne 0,03%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający funduszem uwzględnia informacje dotyczące kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W ramach początkowego procesu generowania pomysłów i weryfikacji ratingów kredytowych obejmuje to ocenę pozytywnych atrybutów lub istotnego ryzyka ESG dotyczącego każdej firmy i wykorzystanie szablonów analizy ESG z zachowaniem należytej staranności wewnętrznego podmiotu lub korporacji oraz danych dotyczących ESG strony trzeciej. Pozytywne atrybuty dotyczące ESG i istotne ryzyko związane z ESG oraz ich potencjalny wpływ finansowy są wyszczególnione w raportach z weryfikacji ratingu kredytowego i mogą mieć wpływ na decyzje inwestycyjne i wybór papierów wartościowych przez zarządzających portfelem. Zarządzający funduszem odgórnie zarządza również zagregowanymi wskaźnikami ESG portfela za pośrednictwem systemu BlackRock Aladdin. Zarządzający funduszem uwzględnia również kryteria dotyczące kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym podczas monitorowania portfela oraz przeprowadza regularne przeglądy ryzyka w portfelu z udziałem zespołu inwestycyjnego i grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej BlackRock. Te przeglądy obejmują analizę i omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-gru-2022
Nazwa Waga ( %)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,43
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,30
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 1,18
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 1,03
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,00
Nazwa Waga ( %)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 0,99
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 0,96
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 0,96
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2049 0,94
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 0,94
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 9,87 0,02 0,20 01-lut-2023 10,11 9,39 LU2070343392 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,73 0,01 0,10 01-lut-2023 10,24 9,34 LU0803752129 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,60 -0,02 -0,15 01-lut-2023 14,82 12,89 LU2267099674 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,83 0,05 0,34 01-lut-2023 16,05 13,07 LU0679941327 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 16,67 -0,02 -0,12 01-lut-2023 18,21 15,81 LU0764816798 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Literatura

Literatura