Stałodochodowe

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu nieinwestycyjnym są bardziej wrażliwe na zmiany w zakresie omówionego powyżej ryzyka niż papiery wartościowe o stałym dochodzie o wyższym ratingu. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka. Papiery wartościowe oparte na aktywach oraz papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych podlegają tym samym ryzykom opisanym dla papierów wartościowych o stałym dochodzie. Instrumenty te mogą podlegać Ryzyku płynności, posiadać wysokie poziomy zaciągania kredytów i mogą nie w pełni odzwierciedlać wartości aktywów, od których pochodzą. Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w rozległy bądź skomplikowany sposób. Fundusz dąży do wykluczenia firm angażujących się w działania niezgodne z kryteriami ESG. Przed przystąpieniem do inwestycji w Fundusz inwestorzy powinni zatem dokonać samodzielnej oceny ESG Funduszu. Kryteria ESG Funduszu mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji w porównaniu z funduszem bez nich.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 7 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) 2,5 1,9 3,7 -0,2 5,2 4,6 -0,7
Comparator Benchmark 1 (%) -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,70 0,67 1,35 - 1,80
Comparator Benchmark 1 (%) -0,34 -0,41 -0,39 - -0,30
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,51 1,87 -1,75 -0,68 -1,70 2,02 6,95 - 16,49
Comparator Benchmark 1 (%) -0,26 0,06 0,08 -0,06 -0,34 -1,23 -1,94 - -2,58
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

1,47 2,86 3,98 1,69 -4,64
Comparator Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2022

-0,35 -0,36 -0,44 -0,46 -0,44

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 02-gru-2022 EUR 3 379 139 622
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 02-kwi-2014
Data wprowadzenia Funduszu 30-wrz-2009
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu EUR
Klasa aktywów Stałodochodowe
Comparator Benchmark 1 Overnight ESTR
Klasyfikacja SFDR Artykuł 8
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 1,26%
Koszty całkowite 1,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BRFIA2U
ISIN LU1046547540
SEDOL BKS8LR9

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-paź-2022 920
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-paź-2022 4,57%
Beta 3-letnia na dzień 31-paź-2022 -2,758
Rentowność do wykupu na dzień 31-paź-2022 4,41
Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2022 3,80
Yield to Worst na dzień 31-paź-2022 4,52%
Efektywna duracja na dzień 31-paź-2022 3,48
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-paź-2022 5,64
WAL to Worst na dzień 31-paź-2022 5,64

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-wrz-2022 AA
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-wrz-2022 78,72
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-wrz-2022 7,84
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-wrz-2022 68,89
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-wrz-2022 Absolute Return Bond EUR
Porównywalne fundusze na dzień 21-wrz-2022 45
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-wrz-2022 75,18
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-wrz-2022 48,04
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-wrz-2022, w oparciu o aktywa z 28-lut-2022. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-paź-2022 0,01%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-paź-2022 0,01%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 31-paź-2022 0,03%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-paź-2022 62,71%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-paź-2022 37,12%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,01%, piaski roponośne 0,25%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, bądź od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund, Class A2 Hedged, as of 30-lis-2022 rated against 559 Global Flexible Bond - USD Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 01-sie-2022)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2022
Nazwa Waga ( %)
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,49
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF 2,33
KFW 2,15
Unia Europejska 1,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,49
Nazwa Waga ( %)
DEUTSCHE BANK AG 1,33
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,20
BNP PARIBAS SA 1,14
NATWEST GROUP PLC 1,09
CREDIT SUISSE GROUP AG 1,07
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 119,90 0,31 0,26 02-gru-2022 119,90 113,41 LU1046547540 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 113,39 0,28 0,25 02-gru-2022 116,22 107,89 LU0438336694 -
KLASA A2 HEDGED JPY - 10 107,50 23,20 0,23 02-gru-2022 10 434,15 9 622,60 LU1948809105 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 120,92 0,30 0,25 02-gru-2022 123,39 114,97 LU0438336264 -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 108,47 0,26 0,24 02-gru-2022 109,40 102,92 LU1200840038 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura