Stałodochodowe

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 0,9 -0,3 0,0 -0,7 -2,2 1,3 1,3 -1,6 -7,0 2,7
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 0,8 0,7 1,3 0,9 1,6 4,1 3,3 -0,4 -3,8 4,6
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,36 -1,95 -0,86 -0,70 -0,41
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 3,96 0,32 1,27 1,31 1,26
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,32 0,53 0,32 1,38 2,36 -5,73 -4,22 -6,74 -4,60
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 0,89 0,72 0,81 2,07 3,96 0,97 6,50 13,84 15,52
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

-3,62 5,42 -4,75 -2,91 1,93
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 31-mar-2024

4,45 1,69 -2,95 0,23 3,56

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 12-cze-2024
USD 1 600 831 425
Data wprowadzenia Funduszu
31-paź-2002
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Opłata manipulacyjna
5,00%
ISIN
LU0839485744
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BUSDA2E
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
07-lis-2012
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
0,88%
Koszty całkowite
0,75%
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Bond
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B6QCX68

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 31-maj-2024
782
Beta 3-letnia
na dzień 31-maj-2024
1,084
Duracja modyfikowana
na dzień 31-maj-2024
1,85
Efektywna duracja
na dzień 31-maj-2024
1,82
WAL to Worst
na dzień 31-maj-2024
2,58
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-maj-2024
2,55%
Rentowność do wykupu
na dzień 31-maj-2024
5,50
Yield to Worst
na dzień 31-maj-2024
5,48%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 31-maj-2024
2,58

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.

Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.

Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC)
na dzień 19-maj-2024
A
Ocena jakości ESG MSCI (0-10)
na dzień 19-maj-2024
6,10
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu
na dzień 19-maj-2024
Bond USD Short Term
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $)
na dzień 19-maj-2024
159,95
Pokrycie ESG MSCI w %
na dzień 19-maj-2024
71,01
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy
na dzień 19-maj-2024
16,00
Porównywalne fundusze
na dzień 19-maj-2024
200
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia
na dzień 19-maj-2024
34,78
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 19-maj-2024, w oparciu o aktywa z 31-gru-2023. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 31-maj-2024
0,26%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 31-maj-2024
0,26%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 31-maj-2024
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 31-maj-2024
0,88%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 31-maj-2024
0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 31-maj-2024
0,29%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 31-maj-2024
0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 31-maj-2024
27,91%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 31-maj-2024
72,00%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,39%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie analiz w ramach procesu inwestycyjnego. Może chodzić tutaj o odpowiednie analizy zewnętrzne, a także wewnętrzne komentarze dotyczące zaangażowania oraz wkład zespołu BlackRock ds. prowadzenia inwestycji w kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorami inwestycyjnymi przeprowadza regularne przeglądy portfela. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2024
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4,63
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,82
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,61
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3,26
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3,01
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 2,96
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027 2,93
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027 2,64
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027 2,62
TREASURY NOTE 4 01/15/2027 2,59
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-maj-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-maj-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-maj-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 HEDGED EUR 9,59 0,03 0,31 12-cze-2024 9,59 9,24 LU0839485744
KLASA A2 USD 14,29 0,04 0,28 12-cze-2024 14,29 13,55 LU0154237225
KLASA E2 EUR 11,76 -0,08 -0,68 12-cze-2024 11,84 10,90 LU0171298564
KLASA E2 USD 12,74 0,05 0,39 12-cze-2024 12,74 12,13 LU0154237738
KLASA A2 EUR 13,19 -0,09 -0,68 12-cze-2024 13,28 13,08 LU2812466584

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 690 EUR
-13,1%
8 090 EUR
-6,8%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 690 EUR
-13,1%
8 730 EUR
-4,4%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 480 EUR
-5,2%
9 290 EUR
-2,4%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 020 EUR
0,2%
9 660 EUR
-1,1%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura