Akcje

BGF Global Dynamic Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 19,7 17,4 8,4 8,3 4,2 -8,7 27,8 13,3 23,5 -15,3
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 20,8 21,2 10,5 12,4 8,7 -3,5 30,3 5,6 31,0 -11,1
Porównywarka Benchmark 2 (%) 16,3 16,4 7,2 9,0 6,4 -6,5 26,8 4,5 27,7 -14,1
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,85 10,48 7,76 8,88 6,16
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -0,90 11,73 10,25 11,70 -
Porównywarka Benchmark 2 (%) -3,81 9,16 7,50 8,57 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,73 -0,30 -2,15 -4,32 -3,85 34,86 45,31 134,14 176,13
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 5,02 -0,20 -2,48 -0,61 -0,90 39,49 62,86 202,36 -
Porównywarka Benchmark 2 (%) 4,90 -0,31 -3,00 -1,98 -3,81 30,06 43,58 127,66 -
  Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018
Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2022

-8,67 27,78 13,30 23,53 -15,27
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

-3,54 30,27 5,58 30,95 -11,05
Porównywarka Benchmark 2 (%)

na dzień 31-gru-2022

-6,50 26,82 4,47 27,72 -14,09

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 24-mar-2023 USD 386 672 841
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2006
Data wprowadzenia Funduszu 28-lut-2006
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Akcje
Ograniczenie Benchmark 1 S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)
Porównywarka Benchmark 2 FTSE World Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 2,33%
Koszty całkowite 2,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MERGDEE
ISIN LU0238689896
SEDOL B43L4W7

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 28-lut-2023 230
Beta 3-letnia na dzień 28-lut-2023 1,011
Wskaźnik P/E na dzień 28-lut-2023 25,46
Average Market Cap (Millions) na dzień 28-lut-2023 USD 309 492,73
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie na dzień 28-lut-2023 0,00
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych na dzień 28-lut-2023 0,00

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-lut-2023 AA
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-lut-2023 93,65
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-lut-2023 8,11
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-lut-2023 34,36
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-lut-2023 Equity Global
Porównywalne fundusze na dzień 07-lut-2023 5 180
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-lut-2023 170,34
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 07-lut-2023 83,86
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-lut-2023, w oparciu o aktywa z 30-wrz-2022. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 28-lut-2023 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 28-lut-2023 1,06%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 28-lut-2023 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 28-lut-2023 0,22%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 28-lut-2023 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 28-lut-2023 0,39%
MSCI – Tytoń na dzień 28-lut-2023 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 28-lut-2023 95,84%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 28-lut-2023 4,16%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 1,12%, piaski roponośne 3,77%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny zgodny z ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zespół inwestycyjny ds. alokacji globalnej (Global Allocation) uważa, że zdolność firmy do zarządzania istotnymi kwestiami związanymi ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym („ESG”) może mieć zasadnicze znaczenie dla zdolności firmy do utrzymania wzrostu i generowania wartości dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie czasu, a tym samym wskaźniki ESG są uważane za część naszego procesu inwestycyjnego. W przypadku inwestorów długoterminowych, alokacja globalna, włączenie informacji ESG do procesu oceny i podejmowania decyzji inwestycyjnych było i pozostaje bardzo ważne dla naszego podstawowego procesu inwestycyjnego i naszego celu, jakim jest maksymalizacja zwrotów skorygowanych o ryzyko.


Zespół analizuje dane ESG podczas prowadzenia badań i due diligence nowych inwestycji, a także podczas monitorowania istniejących inwestycji w ramach portfela. Ciągłe monitorowanie portfela przez zespół obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Dynamic Equity Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 2257 Global Large-Cap Blend Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2023
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 3,04
APPLE INC 2,99
ALPHABET INC CLASS C 2,24
AMAZON COM INC 2,01
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,50
Nazwa Waga (%)
ING GROEP NV 1,38
ENBRIDGE INC 1,37
BNP PARIBAS SA 1,28
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,28
SEMPRA 1,28
na dzień 28-lut-2023
Nazwa Waga (%)
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE T 144A 0,23
APTIV PLC 0,15
Nazwa Waga (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,08
STEM INC 144A 0.5 12/01/2028 0,00
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-lut-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-lut-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-lut-2023

% wartości rynkowej

na dzień 28-lut-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Niestety, dane o kapitalizacji rynkowej nie są w tej chwili dostępne.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 22,44 -0,18 -0,80 24-mar-2023 25,53 21,83 LU0238689896 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 15,55 -0,33 -2,08 24-mar-2023 18,78 14,10 LU0238690555 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 26,28 -0,56 -2,09 24-mar-2023 30,48 23,43 LU0238689110 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,57 -0,30 -2,02 24-mar-2023 17,67 13,24 LU0238690985 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 24,44 -0,20 -0,81 24-mar-2023 27,72 23,69 LU0238689623 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 24,13 -0,51 -2,07 24-mar-2023 28,12 21,56 LU0238689201 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Rick Rieder
Rick Rieder

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10,000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
5 490 EUR
-45,1%
3 210 EUR
-20,3%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 220 EUR
-17,8%
8 630 EUR
-2,9%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 510 EUR
5,1%
14 430 EUR
7,6%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
14 940 EUR
49,4%
18 140 EUR
12,6%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura