Stałodochodowe

BGF US Dollar Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) 6,7 -1,9 5,6 -1,1 1,7 2,9 -1,6 8,3 7,3 -2,4
Constraint Benchmark 1 (%) 4,2 -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-15,42 -3,88 -1,09 0,18 2,02
Constraint Benchmark 1 (%) -12,84 -2,59 0,21 1,09 3,36
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-15,26 2,81 -3,84 -5,83 -15,42 -11,20 -5,35 1,80 50,30
Constraint Benchmark 1 (%) -12,62 3,68 -2,09 -4,06 -12,84 -7,57 1,03 11,42 96,34
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

-2,48 8,96 6,50 -1,23 -16,22
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2022

-1,22 10,30 6,98 -0,90 -14,60

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 05-gru-2022 USD 532 678 417
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Data wprowadzenia Funduszu 07-kwi-1989
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Constraint Benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 1,58%
Koszty całkowite 1,35%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar USD Diversified Bond
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MUSCOEE
ISIN LU0147419096
SEDOL 7361313

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-paź-2022 1428
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 30-lis-2022 6,50%
Beta 3-letnia na dzień 30-lis-2022 1,016
Rentowność do wykupu na dzień 31-paź-2022 6,01
Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2022 5,79
Yield to Worst na dzień 31-paź-2022 6,01%
Efektywna duracja na dzień 31-paź-2022 5,89
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-paź-2022 7,66
WAL to Worst na dzień 31-paź-2022 7,66

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, bądź od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2022
Nazwa Waga ( %)
UNITED STATES TREASURY 19,43
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,19
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6,44
UNIFORM MBS 2,24
Nazwa Waga ( %)
MORGAN STANLEY 1,78
BANK OF AMERICA CORP 1,73
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 0,97
AT&T INC 0,86
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 28,19 0,12 0,43 05-gru-2022 33,01 26,57 LU0147419096 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 31,41 0,14 0,45 05-gru-2022 36,60 29,59 LU0096258362 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura