Obligaties

EXHD

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 11,5 0,5 3,7 -1,1 2,3 2,5 2,1 -2,5 -17,2 6,2
Index (%) 11,7 0,6 3,8 -1,0 2,5 2,7 2,3 -2,3 -17,1 6,3
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

0,41 -1,60 -10,80 -6,32 2,13
Index (%)

per 30/jun/2024

0,58 -1,44 -10,65 -6,18 2,29
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,13 -5,15 -3,35 -0,31 2,45
Index (%) 2,29 -5,00 -3,20 -0,15 2,63
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,30 1,45 -0,69 -2,30 2,13 -14,66 -15,68 -3,05 66,35
Index (%) -2,22 1,47 -0,64 -2,22 2,29 -14,26 -15,00 -1,51 72,90

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 15/jul/2024
EUR 307.108.747
Basisvaluta
EUR
Index
eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Uitgegeven aandelen
per 15/jul/2024
2.606.520
ISIN
DE0006289499
Gebruik van winst
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 maart
Creatie-koers
per 15/jul/2024
120,18
Introductie fonds
11/jun/2003
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,16%
Uitkeringsfrequentie
Max. 4x per jaar
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
RXP5EX GY
Ophef-koers
per 15/jul/2024
116,64

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 15/jul/2024
16
Index-code
RXR5
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
7,33%
Weighted Av YTM
per 15/jul/2024
2,41%
Gewogen gem. looptijd
per 15/jul/2024
7,60 Jahre
Indexniveau
per 16/jul/2024
EUR 215,97
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 15/jul/2024
1,17
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,00
Gewogen gem. coupon
per 15/jul/2024
1,72%
Option-adjusted duration
per 15/jul/2024
6,96

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jun/2024
AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jun/2024
7,59
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jun/2024
Bond EMU Government LT
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per -
-
MSCI ESG % Dekking
per 21/jun/2024
100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jun/2024
100,00
Fondsen in peergroup
per 21/jun/2024
62
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jun/2024
0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jun/2024, op basis van posities per 31/mei/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

per 15/jul/2024
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,65
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 15/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 15/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 15/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXHD EUR 30/jun/2003 7622689 RXP5EX GY RXP5EX.DE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.110 EUR
-18,9%
7.280 EUR
-10,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.110 EUR
-18,9%
7.800 EUR
-8,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.830 EUR
-1,7%
10.150 EUR
0,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.530 EUR
5,3%
10.660 EUR
2,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten