Obligaties

EXHD

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -2,0 11,5 0,5 3,7 -1,1 2,3 2,5 2,1 -2,5 -17,2
Index (%) -1,9 11,7 0,6 3,8 -1,0 2,5 2,7 2,3 -2,3 -17,1
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

4,67 1,93 -0,98 -6,42 -10,73
Index (%)

per 31/mrt/2023

4,85 2,10 -0,84 -6,24 -10,59
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,70 -5,83 -2,56 0,02 2,53
Index (%) -6,56 -5,67 -2,40 0,18 2,72
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,75 0,57 3,48 -0,99 -6,70 -16,48 -12,17 0,23 64,75
Index (%) 2,82 0,59 3,53 -0,91 -6,56 -16,07 -11,46 1,83 70,95

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 08/jun/2023 EUR 200.072.489
Introductie fonds 11/jun/2003
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 08/jun/2023 1.718.210
Total Expense Ratio 0,16%
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code RXP5EX GY
ISIN DE0006289499
Creatie-koers per 08/jun/2023 118,77
Ophef-koers per 08/jun/2023 115,28

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 07/jun/2023 15
Indexniveau per 08/jun/2023 EUR 210,06
Index-code RXR5
Rendement 12 mnd. per 07/jun/2023 0,87
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2023 6,58%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2023 1,00
Weighted Av YTM per 07/jun/2023 2,39%
Gewogen gem. coupon per 07/jun/2023 1,09%
Gewogen gem. looptijd per 07/jun/2023 7,63 Jahre
Option-adjusted duration per 07/jun/2023 7,19

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/mei/2023 AA
MSCI ESG % Dekking per 19/mei/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/mei/2023 7,41
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 19/mei/2023 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/mei/2023 Bond EMU Government LT
Fondsen in peergroup per 19/mei/2023 67
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/mei/2023 0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2023, op basis van posities per 31/mrt/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

per 07/jun/2023
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 07/jun/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 07/jun/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 07/jun/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXHD EUR 30/jun/2003 7622689 RXP5EX GY RXP5EX.DE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.220 EUR
-27,8%
7.210 EUR
-10,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.030 EUR
-19,7%
7.720 EUR
-8,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.780 EUR
-2,2%
10.170 EUR
0,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.820 EUR
8,2%
11.430 EUR
4,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten