Aandelen

BSF European Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. Het fonds kan in het kader van complexe beleggingsstrategieën intensief gebruik maken van derivaten. Dit omvat onder meer het creëren van short-posities waarbij de beheerder kunstmatig een effect verkoopt dat het fonds op dat moment niet in bezit heeft. Derivaten kunnen ook gebruikt worden om een exposure te creëren die groter is dan de netto-vermogenswaarde van het fonds. Beheerders duiden dit aan als “een hefboom creëren” of ook als “leverage” of “gearing”. Als gevolg hiervan zal een kleine positieve of negatieve schommeling op de beurs een groter effect hebben op de waarde van deze derivaten dan wanneer uitsluitend belegd zou zijn in het fysieke effect. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 1,1 8,3 -7,1 3,7 4,1 1,3 9,4 9,0 -4,2 5,0
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 0,3 3,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,04 5,29 4,90 3,77 3,51
Vergelijkende benchmark 1 (%) 3,86 1,78 0,88 0,32 0,30
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,49 2,98 0,62 7,49 11,04 16,72 27,00 44,83 52,17
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,91 0,28 0,94 1,91 3,86 5,45 4,47 3,27 3,77
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

6,00 2,65 4,47 0,62 11,04
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

-0,40 -0,53 -0,51 2,05 3,86

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/jul/2024
EUR 827.528.282
Introductie fonds
27/feb/2009
Basisvaluta
EUR
Vergelijkende benchmark 1
3 Month EURIBOR Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
LU0776931064
Prestatievergoeding
20,00%
Minimale vervolginleg
EUR 10.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BLEAI2E
Introductiedatum
30/apr/2012
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,08%
Kostenratio
1,00%
Minimale eerste inleg
EUR 10.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Equity Market Neutral EUR
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B808980

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
70
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,09
P/B-ratio
per 28/jun/2024
-1,28
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
6,68%
P/E-ratio
per 28/jun/2024
-99,10

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
92,10%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
7,91%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF European Absolute Return Fund, Class I2, per 30/jun/2024, in vergelijking met 181 Equity Market Neutral EUR fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 14/nov/2023)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
NOVO NORDISK A/S 4,74
ASML HOLDING NV 3,67
RELX PLC 3,20
LINDE PLC 2,98
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,97
Naam Weging (%)
MTU AERO ENGINES AG 2,86
UNICREDIT SPA 2,16
HOLCIM AG 2,07
ASM INTERNATIONAL NV 2,05
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE I2 EUR 179,12 1,40 0,79 23/jul/2024 182,89 158,93 LU0776931064
KLASSE I2 HEDGED GBP 113,04 0,91 0,81 23/jul/2024 114,96 100,00 LU2641749960
KLASSE X2 EUR 119,47 1,07 0,90 23/jul/2024 122,37 104,29 LU2231577342
KLASSE A2 EUR 164,01 1,29 0,79 23/jul/2024 167,83 146,43 LU0411704413
KLASSE D2 USD 119,13 0,93 0,79 23/jul/2024 121,17 104,28 LU2213651438
KLASSE D2 EUR 174,15 1,35 0,78 23/jul/2024 177,95 154,86 LU0414666189
KLASSE A4 EUR 163,97 1,28 0,79 23/jul/2024 167,78 146,38 LU0414668557
KLASSE D2 HEDGED GBP 191,88 1,50 0,79 23/jul/2024 195,28 168,50 LU0802637750
KLASSE D4 EUR 171,15 1,35 0,80 23/jul/2024 174,88 152,18 LU0827970921
KLASSE D2 HEDGED CHF 160,97 1,28 0,80 23/jul/2024 166,06 146,47 LU0748867792

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.390 EUR
-16,1%
7.220 EUR
-6,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.290 EUR
-7,1%
10.810 EUR
1,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.370 EUR
3,7%
11.820 EUR
3,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.270 EUR
12,7%
13.040 EUR
5,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten