Aandelen

BGF Sustainable Energy Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. Dit fonds belegt gewoonlijk in een gerichte beleggingsportefeuille. Als een bepaalde belegging in waarde daalt, heeft dit een duidelijk effect op de algehele waarde van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/jan/2022 USD 8.081,51
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/dec/2021 51
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 15/mrt/2001
Introductiedatum aandelenklasse 29/dec/2021
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Artikel 9
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,22%
ISIN LU2419774711
Bloomberg-code -
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BPK3FK8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie -
Minimale eerste inleg SGD 100.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 31/dec/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/dec/2021 99,77%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/dec/2021 0,20%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds houdt rekening met ESG-criteria in combinatie met andere informatie tijdens de ideeëngeneratie, het bedrijfsonderzoek,de portefeuilleconstructie en de doorlopende monitoringsfasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn van externe leveranciers, evenals van interne contact- en sitebezoeken en input van Investment Stewardship van BlackRock. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2021
Naam Weging (%)
ENEL SPA 4,64
NEXTERA ENERGY INC 4,55
RWE AG 4,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,91
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,83
Naam Weging (%)
ANALOG DEVICES INC 3,74
SAMSUNG SDI CO LTD 3,73
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 2,93
ATLAS COPCO AB 2,90
INGERSOLL RAND INC 2,86
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED SGD - 9,56 -0,26 -2,65 10,04 9,41 - LU2419774711 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,88 -0,29 -2,60 11,74 9,85 - LU2298321824 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD Niet uitkerend 10,87 -0,29 -2,60 11,73 9,85 - LU2298322046 - -
KLASSE X2 JPY - 2.699,00 -88,00 -3,16 2.925,00 2.219,00 - LU2263536406 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 15,80 -0,38 -2,35 17,28 13,23 - LU0827885574 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD - 18,70 -0,50 -2,60 20,17 16,43 - LU1978683503 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 10,83 -0,28 -2,52 11,71 9,85 - LU2298321584 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,50 -0,37 -2,33 16,98 13,06 - LU0171289902 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 18,56 -0,49 -2,57 20,00 16,15 - LU1686870871 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 12,85 -0,29 -2,21 14,12 11,17 - LU0204063720 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 20,03 -0,54 -2,63 21,56 17,45 - LU0252969661 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Niet uitkerend 10,87 -0,29 -2,60 11,75 9,85 - LU2298321741 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 19,98 -0,54 -2,63 21,50 17,37 - LU0534476519 - -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 10,12 -0,27 -2,60 10,89 9,54 - LU2360107754 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 109,08 -2,93 -2,62 117,61 98,57 - LU2298322129 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 17,51 -0,42 -2,34 19,15 14,65 - LU0252964944 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 17,59 -0,47 -2,60 18,95 16,67 - LU0724618433 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 13,42 -0,31 -2,26 14,74 11,60 - LU0435534705 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 17,47 -0,41 -2,29 19,10 14,59 - LU0368234703 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 23,74 -0,63 -2,59 25,51 20,48 - LU0414947514 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 17,74 -0,47 -2,58 19,11 15,55 - LU0124384867 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 15,34 -0,36 -2,29 16,79 12,91 - LU0408221868 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,85 -0,45 -2,60 18,21 14,91 - LU1822773807 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 111,12 -2,99 -2,62 119,44 98,60 - LU2298322392 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Documenten

Documenten