Obligaties

DDBB

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 4,9 -1,5 -7,6 4,6
Index (%) 5,1 -1,4 -7,5 4,8
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

- -0,46 -6,21 -0,93 3,66
Index (%)

per 30/jun/2024

- -0,34 -6,08 -0,81 3,80
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,66 -1,24 - - 0,14
Index (%) 3,80 -1,11 - - 0,24
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,41 0,93 0,78 0,41 3,66 -3,68 - - 0,65
Index (%) 0,48 0,95 0,82 0,48 3,80 -3,30 - - 1,11

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 22/jul/2024
USD 164.443.951
Introductiedatum
06/dec/2019
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Artikel 9
Total Expense Ratio
0,15%
Gebruik van winst
Herbeleggend
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-code
DDBB NA
Fondsomvang
per 22/jul/2024
USD 366.359.343
Introductie fonds
06/dec/2019
Basisvaluta
USD
Index
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Uitgegeven aandelen
per 22/jul/2024
32.437.086
ISIN
IE00BKRWN659
Rendement uit securities lending
per 31/mrt/2024
0,01 %
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
iShares III plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
30 juni

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 19/jul/2024
94
Index-code
CFIIUMDB
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,00
Gewogen gem. coupon
per 22/jul/2024
2,48%
Option-adjusted duration
per 22/jul/2024
3,40
Indexniveau
per 22/jul/2024
USD 131,65
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
4,09%
Weighted Av YTM
per 22/jul/2024
4,48%
Gewogen gem. looptijd
per 22/jul/2024
3,73 Jahre

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jul/2024
AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jul/2024
8,12
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jul/2024
Bond USD Government
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jul/2024
3,89
MSCI ESG % Dekking
per 21/jul/2024
93,37
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jul/2024
100,00
Fondsen in peergroup
per 21/jul/2024
171
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jul/2024
93,27
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jul/2024, op basis van posities per 30/jun/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 19/jul/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 19/jul/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 19/jul/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 19/jul/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 19/jul/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 19/jul/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 19/jul/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 19/jul/2024
93,40%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 19/jul/2024
6,60%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Dit gedeelte bevat duurzaamheidsgerelateerde informatie over het Fonds, overeenkomstig artikel 10 van de SFDR.

A. Samenvatting

Het Fonds heeft Duurzame Beleggingen in portefeuille. BlackRock beschouwt Duurzame Beleggingen als beleggingen in emittenten of effecten die bijdragen aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan deze doelstellingen, en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. BlackRock gebruikt relevante duurzaamheidskaders om in kaart te brengen in hoeverre de belegging is afgestemd op ecologische of sociale doelstellingen. Duurzame Beleggingen moeten ook voldoen aan de vereisten voor 'Geen ernstige afbreuk doen', zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet- en regelgeving. BlackRock heeft een reeks criteria opgesteld om te beoordelen of een emittent of belegging ernstige afbreuk doet.

De duurzame beleggingsdoelstelling van dit Fonds is om te beleggen in een portefeuille van obligaties die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten waaruit de FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, de Benchmark Index van dit Fonds, is samengesteld. Het Fonds streeft ernaar zijn duurzame beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door de Benchmark Index te repliceren, die bestaat uit obligaties van multilaterale ontwikkelingsbanken die moeten zijn uitgegeven door een multilaterale ontwikkelingsbank met een missieverklaring waarin staat dat de betreffende instelling ernaar streeft de duurzame economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden te bevorderen door hun duurzame ontwikkelingsdoelen financieel te ondersteunen of door niet-financiële ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van hun infrastructuur, zoals beleidsadvies of technische bijstand.

Het Fonds stelt zich ten doel te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index. Naar verwachting zal ten minste 90% van het vermogen van het Fonds worden belegd in effecten uit de Benchmark Index of in effecten die voldoen aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index. Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in Duurzame Beleggingen met een ecologische doelstelling die afgestemd is op de EU-Taxonomie, maar dergelijke beleggingen kunnen wel degelijk in de portefeuille worden opgenomen.

BlackRock heeft een sterk geautomatiseerde nalevingsprocedure ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het Fonds zo veel mogelijk overeenkomstig de geformuleerde beleggingsrichtlijnen en toepasselijke wettelijke vereisten wordt beheerd. Dit omvat monitoring van de ecologische of sociale kenmerken van het Fonds in overeenstemming met de relevante methode. BlackRock heeft een eigen methode ontwikkeld om Duurzame Beleggingen te identificeren en gebruikt een aantal andere methoden om te meten of de duurzame beleggingsdoelstelling van het Fonds is verwezenlijkt.

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, data, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. ESG-datareeksen zijn afkomstig van externe data-aanbieders, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van leveranciers te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methode en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie van het product. De data, inclusief ESG-data, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidscontroles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de data die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn. BlackRock streeft ernaar zoveel mogelijk gerapporteerde data van bedrijven via externe data-aanbieders te verkrijgen. De sectorstandaarden voor informatieverschaffing zijn echter nog in ontwikkeling, met name met betrekking tot voorspellende indicatoren. Daarom vertrouwen we in bepaalde gevallen op schattingen of indirecte metingen van data-aanbieders om ons brede belegbare universum van emittenten te dekken.

BlackRock blijft de ontwikkelingen in de doorlopende implementatie door de EU van haar kader voor duurzaam beleggen en haar beleggingsmethoden controleren, om te zorgen voor afstemming naarmate de regelgeving verandert. ESG-datareeksen veranderen en verbeteren voortdurend naarmate de openbaarmakingsnormen, regelgevingskaders en industriepraktijken evolueren. BlackRock blijft samenwerken met uiteenlopende marktdeelnemers om de datakwaliteit te verbeteren. Duurzaam beleggen en het begrip van duurzaamheid evolueert mee met de dataomgeving. De spelers uit de sector staan voor de uitdaging om één enkele metriek of een reeks gestandaardiseerde metrieken te identificeren waarmee een volledig beeld kan worden verkregen van een bedrijf of een belegging. BlackRock heeft daarom een kader opgesteld om duurzame beleggingen te identificeren, rekening houdend met de reglementaire vereisten.

BlackRock past een hoge standaard van due diligence toe bij de selectie en doorlopende monitoring van de beleggingen van het Fonds, met als doel te voldoen aan de beleggings-, liquiditeits- en risicorichtsnoeren van het Fonds, evenals aan de duurzaamheidsrisico- en ESG-criteria en algemene prestaties.

Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock. Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste negatieve indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

De Vermogensbeheerder voert in het kader van de beleggingsstrategie van het Fonds geen directe engagementactiviteiten uit met de bedrijven/emittenten van de Benchmark Index. De Vermogensbeheerder onderhoudt een rechtstreekse dialoog met index- en data-aanbieders om betere analyses en meer stabiliteit in de ESG-statistieken te garanderen. Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock. Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste negatieve indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

De Benchmark Index is aangewezen als referentie benchmark om te bepalen of het Fonds is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot.

B. Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling

De Benchmark Index bestaat uit obligaties uitgegeven door multilaterale ontwikkelingsbanken die zich ten doel stellen om economische en sociale vooruitgang te bevorderen, hoofdzakelijk in ontwikkelingslanden, door financiering te verstrekken voor duurzame projecten. Bovendien worden op de Benchmark Index van het Fonds screens toegepast om ervoor te zorgen dat alleen emittenten worden opgenomen die bekend hebben gemaakt dat ze een beveiligingsbeleid hebben ingevoerd om ecologische en sociale risico's in het publieke domein te beperken en te verminderen.

Door de Benchmark Index te repliceren, waarin deze criteria voor het selecteren van obligaties van multilaterale ontwikkelingsbanken zijn verwerkt, heeft de Vermogensbeheerder bepaald dat bij elke herbalans van de index (of zodra dit na de herbalans redelijkerwijs mogelijk en praktisch uitvoerbaar is) de beleggingen van het Fonds in obligaties uitgegeven door multilaterale ontwikkelingsbanken die aan de indexcriteria voldoen, geen aanzienlijke schade zullen doen aan een ecologische of sociale duurzaamheidsdoelstelling in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer een of meer beleggingen van het Fonds niet langer aan bovenstaande selectiecriteria voldoen, kan het Fonds die effecten aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Vermogensbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen.

Bij elke herbalans van de index wordt rekening gehouden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en worden deze door de index leverancier beoordeeld op uitgifteniveau op basis van een beoordeling van het bestaande beschermingsbeleid om ecologische en sociale risico's in het publieke domein te beperken en te verminderen.

De verplichte indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (zoals uiteengezet in de technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards, RTS) van de SFDR) worden bij elke herbalans van de index in aanmerking genomen in de beoordeling van de beleggingen van het Fonds die als duurzame beleggingen kwalificeren.

Bij elke herbalans van de index wordt rekening gehouden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en worden deze door de index leverancier beoordeeld op uitgifteniveau op basis van een beoordeling van het bestaande, door de multilaterale ontwikkelingsbanken bekendgemaakte beschermingsbeleid om ecologische en sociale risico's in het publieke domein te beperken en te verminderen.

De Benchmark Index van het Fonds sluit emittenten uit die een "rood" oormerk voor ESG-controverses hebben, dat wil zeggen emittenten waarvan de index leverancier heeft vastgesteld dat ze in strijd zijn met de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de OESO.

C. Det bærekraftige investeringsmålet for finansproduktet

De duurzame beleggingsdoelstelling van dit Fonds is om te beleggen in een portefeuille van obligaties die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten waaruit de FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, de Benchmark Index van dit Fonds, is samengesteld. Het Fonds streeft ernaar zijn duurzame beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door de Benchmark Index te repliceren, die bestaat uit obligaties van multilaterale ontwikkelingsbanken die moeten zijn uitgegeven door een multilaterale ontwikkelingsbank met een missieverklaring waarin staat dat de betreffende instelling ernaar streeft de duurzame economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden te bevorderen door hun duurzame ontwikkelingsdoelen financieel te ondersteunen of door niet-financiële ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van hun infrastructuur, zoals beleidsadvies of technische bijstand.

De Benchmark Index meet de prestaties van een mandje wereldwijde, in Amerikaanse dollar luidende, vastrentende, investment-grade-obligaties van multilaterale ontwikkelingsbanken in de FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index. Multilaterale ontwikkelingsbanken zijn supranationale instellingen opgericht door soevereine staten. Het doel van multilaterale ontwikkelingsbanken is om economische en sociale vooruitgang te bewerkstelligen, hoofdzakelijk in ontwikkelingslanden, door financiering te verstrekken voor duurzame projecten.

Overeenkomstig de methode van de Benchmark Index komen effecten alleen in aanmerking voor opname als ze zijn uitgegeven door een multilaterale ontwikkelingsbank waarvan de aandeelhouders tot de G7-landen behoren (maar niet uitsluitend) en die een missieverklaring heeft waarin staat dat de betreffende instelling ernaar streeft de duurzame economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden te bevorderen door hun duurzame ontwikkelingsdoelen financieel te ondersteunen of door niet-financiële ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van hun infrastructuur, zoals beleidsadvies of technische bijstand.

Emittenten die zijn geclassificeerd als schender van algemeen aanvaarde internationale normen en standaarden, zoals vastgelegd in de United Nations Global Compact (UNGC) principles, worden uitgesloten van de Benchmark Index.

Ook emittenten die niet bekend hebben gemaakt dat ze een beschermingsbeleid voeren om ecologische en sociale risico's in het publieke domein die voortvloeien uit de door hen gefinancierde projecten, te beperken en te verminderen, worden uitgesloten van de Benchmark Index.

Meer informatie over waar nadere inlichtingen over de methode van de Benchmark Index te verkrijgen zijn, is te vinden onder 'L – Behalen duurzame beleggingsdoelstelling.'

D. Beleggingsstrategie

Het beleggingsbeleid van het Fonds is om te beleggen in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index, die bepaalde ESG-criteria meeweegt bij het selecteren van bestanddelen. In 'Hoofdstuk C - Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product' wordt de index methodiek van de Benchmark Index nader omschreven.

Door in de bestanddelen van de Benchmark Index te beleggen, stelt de beleggingsstrategie het Fonds in staat om te beleggen in obligaties van multilaterale ontwikkelingsbanken (zoals door de index leverancier bepaald) en te voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index, zoals door de index leverancier bepaald. Indien een belegging niet meer aan de criteria voldoet, kan het Fonds deze alleen aanhouden totdat het betreffende effect geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren.

Het Fonds kan optimalisatietechnieken gebruiken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Benchmark Index, wat inhoudt dat het is toegestaan om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmark Index, mits de prestaties van dergelijke effecten vergelijkbaar zijn (met een overeenkomstig risicoprofiel) met die van bepaalde effecten die wel deel uitmaken van de Benchmark Index. Als het Fonds dat doet, bestaat zijn beleggingsstrategie erin alleen te beleggen in emittenten die deel uitmaken van de Benchmark Index of in emittenten die op het moment van aankoop voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index. Als dergelijke effecten niet meer voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index, mag het Fonds dergelijke effecten alleen aanhouden tot de volgende herbalans van de portefeuille en totdat het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren.

De strategie wordt geïmplementeerd bij elke herbalans van de portefeuille van het Fonds volgend op de herbalans van de Benchmark Index.

De bindende elementen van de beleggingsstrategie van het Fonds bestaan erin dat het Fonds belegt in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index en daarmee voldoet aan de ESG-kenmerken van de Benchmark Index.

Aangezien het Fonds gebruik kan maken van optimalisatietechnieken en kan beleggen in effecten die geen onderliggende bestanddelen van de Benchmark Index zijn, is de beleggingsstrategie van het fonds erop gericht alleen te beleggen in emittenten in de Benchmark Index of in emittenten die op het moment van aankoop voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index.

Indien een belegging niet meer aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index voldoet, kan het Fonds deze alleen aanhouden totdat het betreffende effect geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en/of het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren.

Inaanmerkingneming van de belangrijkste ongunstige effecten (PAI's) op duurzaamheidsfactoren

Het Fonds neemt de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking zoals uiteengezet in bovenstaande vraag, zie 'B – Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling'.

Het jaarverslag van het Fonds zal informatie bevatten over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Beleid voor good governance

Volgens de methode van de Benchmark Index belegt het fonds uitsluitend in supranationale instellingen, waardoor er geen good governance-vereisten van toepassing zijn.

E. Aandeel beleggingen

Het Fonds stelt zich ten doel te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index.

Naar verwachting zal ten minste 90% van het vermogen van het Fonds worden belegd in effecten uit de Benchmark Index of in effecten die voldoen aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index. Dientengevolge heeft de Vermogensbeheerder bepaald dat bij elke herbalans van de index (of zo snel nadien als redelijkerwijs mogelijk en praktisch haalbaar is) ten minste 90% van het vermogen van het Fonds belegd moet zijn in beleggingen die als duurzaam kwalificeren. Wanneer beleggingen niet langer aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index voldoen (met inbegrip van wanneer beleggingen niet langer als duurzame beleggingen kwalificeren), kan het Fonds die effecten aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmark Index (of anderszins niet langer aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index voldoen) en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Vermogensbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen. Daardoor kunnen het vermogen van het Fonds tussen twee herbalansen van de index in voor minder dan 90% bestaan uit beleggingen die als duurzaam kwalificeren.

Maximaal 10% van de totale activa van het Fonds mag belegd zijn in andersoortige beleggingen.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer in verband met de ecologische of sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot. Wanneer het Fonds derivaten gebruikt om ecologische of sociale kenmerken te promoten, zijn alle ESG-ratings of -analyses waarnaar hierboven wordt verwezen, van toepassing op de onderliggende belegging.

Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in Duurzame Beleggingen met een ecologische doelstelling die afgestemd is op de EU-Taxonomie, maar dergelijke beleggingen kunnen wel degelijk in de portefeuille worden opgenomen.

Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe te beleggen in activiteiten gerelateerd aan fossiel gas en/of kernenergie die voldoen aan de EU-Taxonomie.

Het Fonds verplicht zich er niet toe in transitionele en faciliterende activiteiten te beleggen, maar dergelijke beleggingen kunnen wel degelijk in de portefeuille worden opgenomen.

Dit Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-Taxonomie.

Minimaal 90% van het vermogen van het Fonds wordt belegd in duurzame beleggingen. Deze duurzame beleggingen moeten een sociale doelstelling hebben. Op of rond het moment van herbalans van de index wordt telkens beoordeeld welke beleggingen van het Fonds als duurzame beleggingen kwalificeren, waarna de portefeuille van het Fonds wordt herbalanst in lijn met de Benchmark Index.

Andersoortige beleggingen kunnen cash, geldmarktfondsen en derivaten zijn. Dergelijke beleggingen mogen alleen worden gebruikt met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, met uitzondering van derivaten die worden gebruikt voor de valuta-afdekking van aandelenklassen met valuta-afdekking.

De ESG-ratings of -analyses die door de index leverancier worden toegepast, zijn alleen van toepassing op derivaten als deze gekoppeld zijn aan afzonderlijke emittenten die door het Fonds worden gebruikt. Voor derivaten op basis van financiële indexen, rentetarieven of valuta-instrumenten worden geen ecologische of sociale drempelwaarden gehanteerd.

F. Monitoring duurzame beleggingsdoelstelling

Doorlopende controle van de productintegriteit

BlackRock controleert of het Fonds zich houdt aan de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds wil promoten. De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Benchmark Index te repliceren. De ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds zijn geïntegreerd in de methode van de Benchmark Index en in het kader van de monitoring van het Fonds wordt bij elke herbalans nagegaan of er afwijkingen zijn in het nakomen van de duurzaamheidsverplichtingen van het Fonds.

BlackRock controleert data op Fonds- en indexniveau om bij elke herbalans na te gaan of het Fonds aan deze kenmerken voldoet.

BlackRock berekent ook de tracking error van het Fonds doorlopend en rapporteert dit aan beleggers in de jaar- en halfjaarverslagen en -rekeningen. In het prospectus van het Fonds is ook informatie over de verwachte tracking error opgenomen.

G. Methoden

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmark Index te repliceren, die afhankelijk van de gebruikte methode bepaalde ESG-criteria hanteert bij de selectie van de beleggingen (hierboven omschreven in Hoofdstuk C en meer in detail in hoofdstuk L).

Methoden

Daarnaast worden de volgende methoden gebruikt om te meten in welke mate wordt voldaan aan de sociale of ecologische kenmerken die door het Fonds worden gepromoot.

De Benchmark Index maakt gebruik van Global Standard Screening (GSS) van Sustainalytics. Raadpleeg voor meer informatie de index methodiek.

Metodologi for bærekraftige investeringer

Bærekraftige investeringer identifiseres på grunnlag av en fire-delt vurdering:
(i) Den økonomiske aktivitetens bidrag til miljø- og/eller samfunnsnyttige mål;
(ii) Gjør ikke betydelig skade;
(iii) Innfrir minstesikringer, og
(iv) God eierstyring (når relevant)

En investering må innfri de fire delene av denne testen for å kunne bli ansett som en "bærekraftig investering". Bærekraftige investeringer er gjenstand for en robust tilsynsprosess som sørger for at myndighetsstandarder overholdes.

(i) Den økonomiske aktivitetens bidrag til miljø- og/eller samfunnsnyttige mål

Miljø- og samfunnsnyttige mål
BlackRock identifiserer bærekraftige investeringer som bidrar til å oppnå en rekke forskjellige miljø- og/eller samfunnsnyttige mål. Disse kan omfatte, men er ikke begrenset til, alternativ og fornybar energi, energieffektivitet, forebygging eller begrensning av forurensing, gjenbruk og resirkulering, helse, ernæring, sanitære forhold og utdanning og FNs mål for bærekraftig utvikling og andre bærekraftsrelaterte rammer (sammen de "Miljø- og samfunnsnyttige målene").

Vurdering av økonomisk aktivitet
En investering vil være en bærekraftig investering (hvis den innfrir de andre tre delene):

Forretningsvirksomhet
• Når 20 % eller mer av dens inntekter kan tilskrives produkter og/eller tjenester som systematisk kartlegging har vist bidrar til miljø- og/eller samfunnsnyttige mål, ved bruk av data fra tredjepartsleverandører.

Forretningspraksiser
• Når utstederen har satt et avkarboniseringsmål i samsvar med de vitenskapsbaserte, målrettede tiltakene (SBTi) og dette bekreftes av data fra tredjepartsleverandører. SBTi-ene søker å gi en klart definert bane som selskaper og finansinstitusjoner kan bruke for å redusere utslipp av drivhusgasser (GHG), slik at de er på linje med målene i Paris-avtalen og bidrar til å forhindre de verste effektene av klimaendringene.

Rentepapirer
• Når et fond investerer i en bruk-av-proveny-obligasjon, vil denne bruk-av-proveny-obligasjonen være en bærekraftig investering når bruken av provenyet i betydelig grad bidrar til et miljø- og/eller samfunnsnyttig mål, basert på en fundamental vurdering.

Et fonds bærekraftige investeringer kan kanskje ha noen eller alle miljø- og/eller samfunnsnyttemålene ovenfor, avhengig av fondets investeringsstrategi. Når BlackRock identifiserer hvilke underliggende poster som er bærekraftige investeringer, kan det ta hensyn til indeksleverandørens vurdering av bærekraftige investeringer, eller eventuelt andre ekskluderende kriterier i fondets referanseindeksmetodologi.

(ii) Gjør ikke betydelig skade (DNSH)

Ved hver rebalansering av indeksen, vurderes alle investeringer som kvalifiserer som bærekraftige mot et visst minimum av miljø- og samfunnsnytteindikatorer. Som en del av evalueringen, vurderes selskaper på i hvilken grad de er involvert i aktiviteter som anses å ha store negative effekter på miljøet og samfunnet. Når et selskap er identifisert som et som er involvert i aktiviteter med meget negative effekter på miljø og samfunn, er det ikke kvalifisert som en bærekraftig investering.

Når fondet investerer i bruk-av-proveny-obligasjoner som, grønne obligasjoner, vil vurderingen bli foretatt på utstedelsesnivå, basert på bruken av provenyet fra obligasjonene, som må, formelt og utelukkende, brukes til å fremme klimaformål eller andre miljø- eller samfunnsnyttige bærekraftsformål. I tillegg anvendes det visse minimumssikringer og kvalifiseringseksklusjoner i valget av grønne obligasjoner for å unngå eksponering mot obligasjoner som er forbundet med aktiviteter som anses å ha store negative effekter på miljøet og samfunnet

De obligatoriske indikatorene for negative effektene på bærekraftsfaktorer (som forklart i reguleringsmyndighetens tekniske standarder (RTS) i henhold til SFDR), vurderes ved hver rebalansering av indeksen gjennom vurderingen av hvilke av fondets investeringer som kvalifiserer som bærekraftige.

Etter denne vurderingen skal følgende investeringer ikke kvalifisere som bærekraftige investeringer: (1) selskaper som anses å hente minst 1 % av inntektene sine fra termisk kull, som er betydelig karbonintensivt og en stor bidragsyter til klimagassutslipp (tatt i betraktning indikatorer knyttet til GHG-utslipp) (2) selskaper som har blitt ansett for å være involvert i alvorlige ESG-relaterte kontroverser (tatt i betraktning indikatorer relatert til klimagassutslipp, biologisk mangfold, vann, avfall og sosiale og ansattrelaterte forhold), og (3) selskaper som anses å ligge etter bransjefeller basert på deres høye eksponering for, og mislykkede håndtering av betydelige ESG-risikoer (tatt i betraktning indikatorer relatert til klimagassutslipp, biologisk mangfold, vann, avfall, ikke-justerte lønnsforskjeller mellom kjønn og kjønnsmangfold i styret).

I tillegg vil selskaper som er klassifisert som de som krenker eller står i fare for å krenke vanlig aksepterte internasjonale normer og standarder, som holdes i hevd ved prinsippene i FNs Global Compact (UNGC), OECD-retningslinjene for multinasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper for forretningsvirksomhet og menneskerettigheter (UNGP) og deres underliggende konvensjoner, ikke kvalifisere som bærekraftige investeringer. Selskaper som det er fastslått har tilknytning til kontroversielle våpen (ved å se på indikatorer for tilknytning til kontroversielle våpen), skal ikke kvalifisere som bærekraftige investeringer.

(iii) Innfrir minstesikringer

Utstedere som er klassifisert som de som krenker eller står i fare for å krenke vanlig aksepterte internasjonale normer og standarder, som holdes i hevd ved prinsippene i FNs Global Compact (UNGC), OECD-retningslinjene for multinasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper for forretningsvirksomhet og menneskerettigheter (UNGP) og deres underliggende konvensjoner, skal ikke kvalifisere som bærekraftige investeringer.

H. Databronnen en -verwerking

Databronnen

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, data, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. Aladdin is het besturingssysteem waarmee de data, de mensen en de technologie die nodig zijn om portefeuilles realtime te beheren, met elkaar in verbinding worden gebracht, en tevens de engine achter de ESG-analyse- en rapportagemogelijkheden van BlackRock. De Portefeuillebeheerders van BlackRock gebruiken Aladdin om beleggingsbeslissingen te nemen, portefeuilles te monitoren en toegang te krijgen tot indexdata die het beleggingsproces ondersteunen om de ESG-kenmerken van het Fonds te verwezenlijken.

ESG-datareeksen zijn afkomstig van externe data-aanbieders en index leveranciers, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. Deze datasets kunnen de belangrijkste ESG-scores, data over koolstofuitstoot, maatstaven voor bedrijfsbetrokkenheid of controverses bevatten en zijn opgenomen in Aladdin-tools die beschikbaar zijn voor Portefeuillebeheerders en worden gebruikt in de beleggingsstrategieën van BlackRock. Dergelijke tools ondersteunen het volledige beleggingsproces, van onderzoek tot portefeuillesamenstelling, portefeuillemodellering en rapportage.

Genomen maatregelen om de kwaliteit van de data te waarborgen

BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van leveranciers te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methode en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie (en de ecologische en sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling) van het product. Ons proces omvat zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses om de geschiktheid van dataproducten te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

We beoordelen ESG-leveranciers en -data op vijf kernpunten, die hieronder worden beschreven:
1. Data verzameling: dit omvat onder andere het beoordelen van de onderliggende databronnen van de data-aanbieders, de technologie die wordt gebruikt om data vast te leggen, het proces om onjuiste informatie te identificeren en eventueel gebruik van machine learning of benaderingen waarbij de data door mensen worden verzameld. We nemen ook geplande verbeteringen in overweging.
2. Data dekking: onze beoordeling richt zich onder andere op de mate waarin een data pakket dekking biedt voor ons belegbare universum van emittenten en asset classes. Dit houdt onder meer in dat we rekening houden met de manier waarop wordt omgegaan met moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen, evenals het gebruik van geschatte of gerapporteerde data.
3. Methode: onze beoordeling richt zich onder andere op de gebruikte methoden van externe leveranciers, waaronder hun benadering van het verzamelen en berekenen van data, hoe ze deze afstemmen op sectorstandaarden of toepasselijke regelgeving of kaders, materialiteitsdrempels en hun benadering van data lacunes.
4. Data verificatie: onze beoordeling richt zich onder andere op de manier waarop externe leveranciers de verzamelde data verifiëren en hun processen van kwaliteitsborging, waaronder hun engagement bij emittenten.
5. Activiteiten: we beoordelen verschillende aspecten van de activiteiten van data-aanbieders, waaronder hun beleid en procedures (waaronder het in overweging nemen van belangenconflicten), de omvang en ervaring van hun dataonderzoeksteams, hun trainingsprogramma's en hun gebruik van externe dienstverleners.

Daarnaast neemt BlackRock actief deel aan eventuele relevante overlegstructuren met leveranciers over voorgestelde wijzigingen in de methode die betrekking hebben op datasets van externe leveranciers of indexmethoden, en geeft het uitgebreide feedback en aanbevelingen aan de technische teams van data-aanbieders. BlackRock onderhoudt vaak een permanente dialoog met leveranciers van ESG-data, waaronder leveranciers van indexen, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector.

De wijze waarop de data worden verwerkt

De interne processen van BlackRock zijn gericht op het leveren van gestandaardiseerde consistente data van hoge kwaliteit voor gebruik door beleggingsprofessionals en voor transparantie- en rapportagedoeleinden. De data, inclusief ESG-data, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidscontroles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de data die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn. De geïntegreerde technologie van BlackRock stelt ons in staat om data over emittenten en beleggingen te verzamelen op basis van diverse ecologische, sociale en governancemetrieken en diverse data-aanbieders, en deze ter beschikking te stellen van beleggingsteams en andere ondersteunende en controlefuncties, zoals risicobeheer.

Gebruik van geschatte data

BlackRock streeft ernaar zoveel mogelijk gerapporteerde data van bedrijven via externe data-aanbieders te verkrijgen. De sectorstandaarden voor informatieverschaffing zijn echter nog in ontwikkeling, met name met betrekking tot voorspellende indicatoren. Daarom vertrouwen we in bepaalde gevallen op schattingen of indirecte metingen van data-aanbieders om ons brede belegbare universum van emittenten te dekken. Gezien de huidige uitdagingen op datagebied baseert BlackRock zich op een aanzienlijke hoeveelheid geschatte data over het belegbare universum, waarbij het aandeel van de geschatte data per dataset kan variëren. We streven ernaar dat het gebruik van schattingen voldoet aan de richtlijnen en dat we over de nodige documentatie beschikken en transparant kunnen zijn over de door data-aanbieders gehanteerde methoden. BlackRock erkent dat de datakwaliteit en -dekking moeten worden verbeterd en blijft werken aan de ontwikkeling van de datasets waar onze beleggingsprofessionals en andere teams gebruik van maken. Indien vereist krachtens de lokale regelgeving van een land, worden expliciete data dekkingsniveaus voor de fondsen vermeld. BlackRock streeft ernaar om inzicht te hebben in het gebruik van geschatte data in indexmethoden en zich ervan te vergewissen dat ze een degelijke aanpak hanteren die in overeenstemming is met de toepasselijke reglementaire vereisten en indexmethoden.

I. Methodologische en databeperkingen

Methodologische beperkingen

Duurzaam beleggen is iets dat voortdurend in ontwikkeling is, zowel wat betreft de inzichten binnen de sector als het regelgevende kader op regionaal en mondiaal niveau. BlackRock blijft de ontwikkelingen in de doorlopende implementatie door de EU van haar kader voor duurzaam beleggen en haar beleggingsmethoden controleren, om te zorgen voor afstemming naarmate de regelgeving verandert. Als gevolg hiervan kan BlackRock op elk moment deze informatie en de gebruikte methoden en databronnen bijwerken naarmate de marktpraktijken veranderen of er nieuwe vereisten voortvloeiend uit de regelgeving beschikbaar worden.

De screening van een Benchmark Index op zijn ESG-criteria wordt door index leveranciers over het algemeen alleen uitgevoerd op het moment van herbalans van de index. Bedrijven die voorheen voldeden aan de screeningcriteria van een Benchmark Index en daarom zijn opgenomen in de Benchmark Index en het Fonds, kunnen onverwachts of plotseling worden getroffen door een ernstige controverse die een negatieve invloed heeft op hun koers en dus op de prestaties van het Fonds. Als deze bedrijven bestaande bestanddelen van de Benchmark Index zijn, blijven ze in de Benchmark Index en dus ook in de portefeuille van het Fonds tot de volgende geplande herbalans (of periodieke herziening), wanneer het betreffende bedrijf geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren. Een Fonds dat een dergelijke Benchmark Index volgt, voldoet tussen twee indexherbalansen (of periodieke indexherzieningen) in mogelijk niet meer aan de ESG-criteria totdat de Benchmark Index opnieuw is herbalanst volgens zijn indexcriteria. Op dat moment wordt ook het Fonds herbalanst in overeenstemming met zijn Benchmark Index. Evenzo kunnen indexmethoden die zich verbinden tot een minimumpercentage aan Duurzame Beleggingen ook tussen twee herbalansen in onder dat niveau dalen, waarna ze weer in overeenstemming worden gebracht op het moment van herbalans (of op een later tijdstip zodra dat praktisch haalbaar is).

Beperkingen met betrekking tot de databronnen worden hieronder vermeld.

Databeperkingen

ESG-datareeksen veranderen en verbeteren voortdurend naarmate de openbaarmakingsnormen, regelgevingskaders en industriepraktijken evolueren. BlackRock blijft samenwerken met uiteenlopende marktdeelnemers om de datakwaliteit te verbeteren.

Hoewel elke ESG-metriek zijn eigen beperkingen kan hebben, hebben databeperkingen in grote lijnen betrekking op:
• Een beperkte beschikbaarheid van bepaalde ESG-metrieken vanwege verschillen in standaarden voor rapportage en informatieverschaffing die gevolgen hebben voor emittenten, regio's of sectoren.
• Nieuwe wettelijke rapportagestandaarden voor bedrijven met betrekking tot duurzaamheid die leiden tot verschillen in de mate waarin bedrijven in staat zijn hun rapportage in lijn te brengen met reglementaire criteria, waardoor sommige metrieken een laag dekkingsniveau kunnen hebben.
• Inconsistentie in het gebruik en het aandeel van gerapporteerde versus geschatte ESG-data bij verschillende data-aanbieders, gemeten over verschillende tijdsperioden, wat ten koste gaat van de vergelijkbaarheid.
• Geschatte data kunnen per definitie afwijken van de werkelijke cijfers als gevolg van de aannames of hypothesen van data-aanbieders.
• Verschillen in standpunten of beoordelingen van emittenten als gevolg van verschillende methoden van leveranciers of het gebruik van subjectieve criteria. • De meeste ESG-rapportages en -informatieverschaffing van bedrijven vinden één keer per jaar plaats en het kost veel tijd om deze data te produceren, wat betekent dat ze met vertraging worden geproduceerd vergeleken met financiële data. Er kan ook sprake zijn van een inconsistente verversingsfrequentie van de data bij verschillende data-aanbieders die dergelijke data in hun datasets opnemen.
• De dekking en toepasbaarheid van data over asset classes en indicatoren kunnen variëren.
• Data die betrekking hebben op de toekomst, zoals klimaatgerelateerde doelstellingen, kunnen aanzienlijk verschillen van historische en actuele metrieken.

Zie het jaarverslag van het Fonds voor meer informatie over de berekeningswijze van metrieken die worden weergegeven met duurzaamheidsindicatoren.

Duurzame Beleggingen en ecologische en sociale criteria

Duurzaam beleggen en het begrip van duurzaamheid evolueert mee met de dataomgeving. Deelnemers uit de sector, waaronder index leveranciers, staan voor de uitdaging om één enkele metriek of een reeks gestandaardiseerde metrieken te vinden die een volledig beeld geven van een bedrijf of een belegging. BlackRock heeft daarom een kader opgesteld om duurzame beleggingen te identificeren, rekening houdend met de reglementaire vereisten en de methoden van index leveranciers.

BlackRock maakt gebruik van methoden en data van externe index leveranciers om te beoordelen of beleggingen aanzienlijke schade doen en of bedrijven praktijken op het gebied van good governance hanteren. In sommige omstandigheden zijn de data niet beschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig. Ondanks redelijke inspanningen is het mogelijk dat informatie niet altijd beschikbaar is, in welk geval de index leverancier een beoordeling maakt op basis van zijn kennis van de belegging of de sector. In bepaalde gevallen kunnen de data betrekking hebben op acties die de emittent mogelijk pas achteraf heeft ondernomen, en geven ze niet alle mogelijke gevallen van aanzienlijke schade weer.

BlackRock voert grondig due-diligence-onderzoek uit naar duurzame-beleggingsmethoden van index leveranciers om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met BlackRock's opvattingen over Duurzame Beleggingen.

J. Due Diligence

De Vermogensbeheerder verricht due diligence-onderzoek naar de index leveranciers en overlegt voortdurend met hen over de indexmethoden, met inbegrip van hun beoordeling van de door de SFDR vastgestelde criteria inzake goed bestuur, waaronder gezonde managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en naleving van de belastingwetgeving op het niveau van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

K. Engagementbeleid

Het Fonds

Het Fonds maakt geen gebruik van engagement om zijn bindende verplichtingen op het gebied van ecologische of sociale kenmerken of duurzame beleggingsdoelstellingen na te komen. De Vermogensbeheerder heeft geen directe engagementactiviteiten met de bedrijven/emittenten uit de index, maar onderhoudt wel een rechtstreekse dialoog met index- en data-aanbieders om betere analyses en meer stabiliteit in de ESG-statistieken te garanderen.

Algemeen

Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock.

In welk geval engagement door een bepaald team van portefeuillebeheerders specifiek wordt geïdentificeerd als een van de middelen waarmee ze streven naar betrokkenheid bij ecologische, sociale en governance-kwesties binnen de context van de SFDR, de methoden waarmee de doeltreffendheid van een dergelijk engagementbeleid en de manieren waarop een dergelijk engagementbeleid kan worden aangepast als dit niet het gewenste effect bereikt (meestal uitgedrukt als een vermindering van de gespecificeerde belangrijkste negatieve indicatoren), worden beschreven in het prospectus en de webpagina's van dit fonds.

Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste negatieve indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

Wanneer een relevant team van portefeuillebeheerders zich zorgen maakt over de manier waarop een bedrijf de geïdentificeerde ESG-kenmerken en/of belangrijkste negatieve indicatoren benadert, kunnen ze ervoor kiezen om hun verwachtingen kenbaar te maken aan de raad van bestuur of het management van het bedrijf en kunnen ze door te stemmen op algemene vergaderingen aangeven dat bepaalde problemen niet zijn opgelost, in het algemeen door tegen de herverkiezing van bestuurders te stemmen die volgens hen verantwoordelijk zijn voor verbeteringen in de geïdentificeerde ESG-kenmerken of belangrijkste negatieve indicatoren.

Los van de activiteiten van de afzonderlijke teams van portefeuillebeheerders heeft BlackRock, op het hoogste niveau en als onderdeel van zijn fiduciaire benadering, bepaald dat het op lange termijn in het belang van zijn klanten is om als een geïnformeerde, betrokken aandeelhouder goed bestuur te promoten. Bij BlackRock is dit de verantwoordelijkheid van het BlackRock Investment Stewardship-team. Hoofdzakelijk dankzij het werk van het BIS-team voldoet BlackRock aan de vereisten van de Shareholder Rights Directive II ("SRD II") met betrekking tot engagement met beursgenoteerde bedrijven en andere partijen in het beleggingsecosysteem. Een exemplaar van het SRD II-engagementbeleid van BlackRock is te vinden op https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

De benadering van stewardship van BlackRock wordt uiteengezet in de Algemene Principes van BIS en de stemrichtlijnen op marktniveau. In de Algemene Principes van BIS wordt onze filosofie ten aanzien van stewardship uiteengezet, evenals onze visie op corporate governance en duurzame bedrijfspraktijken die de waardecreatie van bedrijven op lange termijn bevorderen. We erkennen dat de geaccepteerde standaarden en normen op het gebied van corporate governance per markt verschillen; we zijn echter van mening dat bepaalde fundamentele elementen van governance-praktijken wereldwijd inherent zijn aan het vermogen van een bedrijf om op lange termijn waarde te creëren. In onze marktspecifieke stemrichtlijnen wordt nader omschreven hoe het BIS-team de Algemene Principes implementeert – rekening houdend met lokale marktstandaarden en -normen – en hoe we stembeslissingen nemen met betrekking tot specifieke onderwerpen op aandeelhoudersvergaderingen. De algemene benadering van stewardship en engagement van BlackRock is te vinden op: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive en https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Bij het uitvoeren van zijn engagementactiviteiten kan het BIS-team zich richten op bepaalde ESG-thema's, die worden beschreven in de stemprioriteiten van BlackRock: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Behalen duurzame beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de ecologische en sociale kenmerken die het promoot te verwezenlijken door de prestaties te repliceren van de FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, die tot doel heeft obligaties te selecteren die zijn uitgegeven door multilaterale ontwikkelingsbanken en waarin de ESG-selectiecriteria van de index leverancier zijn geïntegreerd.

Bij elke herbalans van de index past de index leverancier de ESG-selectiecriteria toe op de Moederindex om emittenten uit te sluiten die niet aan dergelijke ESG-selectiecriteria voldoen.

Bij elke herbalans van de index (of zodra dit na de herbalans redelijkerwijs mogelijk en praktisch haalbaar is) wordt de portefeuille van het Fonds ook herbalanst in lijn met de Benchmark Index.

Door toepassing van de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index zal de portefeuille van het Fonds naar verwachting kleiner zijn dan de Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, een brede marktindex van vastrentende effecten.

De methode waarmee de Benchmark Index van het Fonds wordt samengesteld, is te vinden door de volgende link te kopiëren en in de adresbalk van uw internetbrowser te plakken: https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_World_Broad_Investment-Grade_USD_Multilateral_Development_Bank_Bond_Capped_Index_CFIIUMDB_Ground_Rules.pdf

Nadere informatie over de Benchmark Index van het Fonds (inclusief zijn bestanddelen) is ook te vinden op de website van de index leverancier: http://www.yieldbook.com/m/indices/search.shtml.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Estland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Hongarije

 • Ierland

 • Italië

 • Letland

 • Liechtenstein

 • Litouwen

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 22/jul/2024
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
ASIAN DEVELOPMENT BANK 24,97
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 24,94
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 24,87
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7,18
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 6,65
INTERNATIONAL FINANCE CORP 5,79
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 5,44
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 22/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Rendement uit securities lending (%) 0,01 0,01 0,01
Gem. uitgeleend (% van AUM) 9,83 8,88 3,52
Max. uitgeleend (% van AUM) 16,45 14,76 6,26
Onderpand (% van lening) 106,37 104,80 107,63
De bovenstaande tabel geeft de beschikbare Securities Lending gegevens weer.

De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020. 

Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
per 19/jul/2024
Productcode Naam Beleggingscategorie Weging (%) ISIN SEDOL Beurs Locatie
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.
De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.
Type onderpand
Leningtype Aandelen Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties Contanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.

De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Euronext Amsterdam DDBB USD 10/dec/2019 BKLF230 DDBB NA DDBB.AS
Xetra 36BD EUR 01/apr/2021 BJCW6X1 - 36BD.DE
SIX Swiss Exchange DDBB USD 22/jan/2020 BK1K194 - DDBB.S

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.050 USD
-9,5%
8.640 USD
-4,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.080 USD
-9,2%
9.180 USD
-2,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.090 USD
0,9%
10.330 USD
1,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.770 USD
7,7%
11.300 USD
4,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten