Obligaties

BlackRock Euro Government Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

-1,53 1,96 6,85 2,69 -0,41
Index (%)

per 30/jun/2021

-3,27 1,73 6,43 2,77 -0,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,26 3,68 1,94 - 3,65
Index (%)

per 31/aug/2021

0,83 3,72 1,60 - 2,94
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,23 -0,51 1,59 0,26 11,45 10,10 - 29,08
Index (%)

per 31/aug/2021

-1,77 -0,58 1,73 0,83 11,59 8,25 - 22,89

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/sep/2021 EUR 493,76
Introductiedatum Fonds 18/jul/2014
Introductiedatum aandelenklasse 18/jul/2014
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 03/feb/2021 1.327
Basisvaluta Euro
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Index Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,39%
ISIN IE00BMTRWP46
Bloomberg-code BLIPEGA
Kostenratio 0,35%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BMTRWP4
Bloomberg-indexcode LEATTREU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg -
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/sep/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/sep/2021 6,17
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/sep/2021 58,76
MSCI ESG % Dekking per 07/sep/2021 98,90
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/sep/2021 Bond EMU Government
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/sep/2021 3,66
Fondsen in peergroup per 07/sep/2021 177
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/sep/2021, op basis van posities vanaf 30/apr/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 31/aug/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2021 9,36%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2021 90,64%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Euro Government Bond Fund, Class A, per 31/aug/2021, in vergelijking met 606 EUR Government Bond fondsen.

Posities

Posities

per 17/sep/2021
Naam Weging (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 0.375 07/16/2025 2,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 2,71
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 2,63
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 09/15/2023 2,05
ITALY (REPUBLIC OF) 0.6 06/15/2023 2,02
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2024 1,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 1,77
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 1,59
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 1,47
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1,41
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 3,86
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 12/15/2022 3,11
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 2,30
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2,15
ITALY (REPUBLIC OF) 0.6 06/15/2023 1,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2052 1,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 1,47
ITALY (REPUBLIC OF) 0.5 02/01/2026 1,47
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,43
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 1,43
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per -

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 17/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 17/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 17/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 17/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 17/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A EUR Niet uitkerend 128,31 -0,20 -0,16 132,42 125,84 128,31 IE00BMTRWP46 128,31 -
KLASSE X EUR Niet uitkerend 127,28 -0,19 -0,15 130,85 124,64 127,28 IE00BMTRWQ52 127,28 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Christopher Allen
Christopher Allen
Emily Zheng
Emily Zheng

Documenten

Documenten