VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Private credit biedt kansen. Iets voor u?

31/okt/2016
By BlackRock
Managing Director
Alex is hoofd van BlackRock Alternatives Specialists EMEA, met als specialisme Private Equity en infrastructuur.

De belangrijkste punten uit dit artikel:

 • Banken hebben sinds de financiële crisis hun kredietverlening teruggeschroefd, daardoor hebben veel bedrijven moeite om hun financiering rond te krijgen en worden geconfronteerd met strenge voorwaarden voor hun leningen;
 • Institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, zijn in dit gat gesprongen met het aanbieden van ‘private credit’;
 • De markt voor directe bedrijfsfinanciering is in de VS groter dan in Europa. In Europa zijn er naar schatting nu meer dan 50 direct lending-fondsen met een totaal toegezegd vermogen van ruim 40 miljard euro;
 • De beleggingscategorie kan profiteren van een aantal risicopremies, als compensatie voor het kredietrisico, mogelijke illiquiditeit, complexiteit, de vereiste expertise van beheerders en schaarse beschikbaarheid;
 • Ook zijn er een aantal unieke voordelen, zoals een bredere spreiding van de vastrentende waarden-portefeuille, een relatief goede bescherming tegen structurele risico’s en een lagere gerealiseerde volatiliteit;
 • Grondige research en risicocontrole zijn van belang om met succes een private credit portefeuille op te bouwen.
 • Lees het gehele artikel

  Sinds de financiële crisis hebben banken de broekriem flink aangehaald. Veel bedrijven hebben daardoor moeite om hun financiering rond te krijgen en worden geconfronteerd met strenge voorwaarden voor hun leningen. Institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, zijn in dit gat gesprongen. Hierdoor is ‘private credit’ uitgegroeid tot een bloeiende beleggingscategorie die de mogelijkheid biedt leningen te verstrekken aan gerenommeerde Europese ondernemingen tegen een aantrekkelijk rendement.

  Beleggers moeten nog steeds rekening houden met lage rentes, een traag vorderend herstel van de wereldwijde economieën en hogere volatiliteit. Tegelijkertijd dwingt de strengere regelgeving banken om meer reservekapitaal aan te houden. Dit heeft ertoe geleid dat veel banken steeds striktere voorwaarden stellen voor leningen en hun kredietfaciliteiten stapsgewijs afbouwen. Acht jaar na het ineenstorten van Lehman Brothers hebben hierdoor zelfs goedlopende bedrijven, die voorheen een uitstekende relatie met hun bank hadden, soms moeite om hun financiering rond te krijgen.

  Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de Europese groei, het beleggingsklimaat en de werkgelegenheid. Volgens 2014 gegevens van de Europese Centrale Bank verzorgden banken voorheen 80% van de financiering van Europese bedrijven. Vooral kleinere ondernemingen hebben last van het feit dat banken deze functie in mindere mate kunnen uitoefenen. Terwijl het belang van deze ondernemingen juist erg groot is. Volgens GE capital heeft slechts 1,5% van de ondernemingen in Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk een middelgrote marktkapitalisatie (gemeten naar omzet). Maar deze ondernemingen zorgen volgens GE Capital samen voor bijna één derde van het aandeel van de particuliere sector in het bbp en bijna 30 miljoen banen.

  Dit heeft de weg geëffend voor directe bedrijfsfinanciering of private credit. In de eenvoudigste vorm biedt private credit institutionele beleggers de mogelijkheid om leningen te verstrekken aan ondernemingen die moeite hebben om financiering te krijgen van een bank. Directe bedrijfsfinanciering is voor verzekeraars daarnaast aantrekkelijk omdat het in het kader van Solvency II gepaard gaat met gunstige regelingen. De periodieke inkomsten die deze beleggingen opleveren, maken ze ook aantrekkelijk voor beleggers die behoefte hebben aan rendement in contanten.

  In de VS, waar banken slechts 20%* van de financiering van bedrijven verzorgen, bestaan dergelijke alternatieve kanalen om leningen te verkrijgen al veel langer. Business development companies (BDC's) zijn closed-end beursgenoteerde fondsen die investeren in leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Doordat ze beleggers een aantrekkelijk rendement bieden, zijn ze sinds een jaar of tien bijzonder populair.

  Hoewel BDC's op sommige punten sterk lijken op durfkapitaal en private equity ondernemingen, bestaat er in Europa geen vergelijkbaar instrument. Dat komt onder meer door de sterk verschillende regelgeving en de cultuur. Om die kloof te dichten zijn ook in Europa diverse closed-end fondsen ontwikkeld. Op dit moment zijn er naar schatting meer dan 50 Europese direct lending-fondsen, met een totaal toegezegd vermogen van ruim 40 miljard euro.

  Hoewel dit een aanzienlijk bedrag lijkt, is het relatief klein in vergelijking tot de totale potentiële omvang van deze markt. S&P heeft begroot dat middelgrote Europese ondernemingen in de periode van 2014 tot 2018 tussen de 350 miljard en 730 miljard euro aan nieuwe financieringen nodig zullen hebben. Daarnaast zal nog eens 2.100 miljard euro nodig zijn voor de herfinanciering van bestaande leningen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal leentransacties in het middensegment van de Europese markt een stijging doormaakt, zoals figuur 1 laat zien.

  Transactiestromen voor directe leningen

  Op dit moment kunnen pensioenfondsen en verzekeraars in Europa via twee kanalen leningen verstrekken aan het middensegment van de markt:

  1. Private equity-ondernemingen die behoefte hebben aan brede financiering voor de ondernemingen in hun portefeuille, om hun kapitaal efficiënt te laten groeien.

  2. Middelgrote ondernemingen, vaak familiebedrijven, die een lening nodig hebben voor herfinanciering, kapitaaluitgaven, fusie of overname, enz.

  Tot nu toe is de meerderheid van de Europese private credit transacties terug te voeren op Duitse, Franse en Britse geldschieters (zie figuur 2), hoewel het aantal transacties in andere landen, waaronder Nederland, toeneemt.

  Transactievolume per land

  Hierbij is de vooral in Duitsland sterk vertegenwoordigde middenstand van groot belang. De ‘Mittelstand’ bestaat uit zelfstandige bedrijven, vaak eigendom van een familie, die in een economische crisis meer veerkracht kunnen vertonen, omdat ze veel minder blootstaan aan risico's van buitenlandse markten of sectoren en relatief conservatief beheerd worden. De eigenaren zetten zich er sterk voor in het succes van hun bedrijf in stand te houden. Dergelijke bedrijven kunnen vaak snel groeien, maar tot voor kort konden beleggers niet gemakkelijk profiteren van de waardegroei van deze ondernemingen.

  Wij zijn van mening dat institutionele beleggers goed in staat zouden moeten zijn om te voldoen aan de huidige en toekomstige kapitaalbehoeften van middelgrote bedrijven. Deze beleggingscategorie kan bovendien profiteren van een aantal risicopremies, als compensatie voor het kredietrisico, mogelijke illiquiditeit, complexiteit, de vereiste expertise van beheerders en schaarse beschikbaarheid.

  Tegelijkertijd biedt deze beleggingscategorie unieke voordelen, zoals een bredere spreiding van de vastrentende waarden-portefeuille, een relatief goede bescherming tegen structurele risico's en een lagere gerealiseerde volatiliteit.

  Voor bijvoorbeeld pensioenfondsen, die een lange beleggingshorizon hebben, biedt de categorie hiermee uitstekende perspectieven. Tegenover de onvermijdelijke gebrek aan liquiditeit en specifieke risico's staan doorgaans hogere rendementen dan op de beurs kunnen worden gerealiseerd.

  Uiteraard zijn er risico's. Ten eerste de al genoemde illiquiditeit, plus het feit dat de belegger zich vastlegt voor de volledige duur van de kredietfaciliteit. De illiquiditeit lijkt beleggers echter langzaamaan minder zorgen te baren, naarmate ze meer oog krijgen voor de gunstige verhouding tussen risico en rendement.

  “Om private credit met succes te beheren, zijn langdurige ervaring en uitstekende inzichten in de markt vereist.”

  Uit cijfers van S&P en Moody’s blijkt echter dat het gemiddelde invorderingspercentage van Europese leningen aan middelgrote bedrijven op 76% tot 100% ligt. Dat percentage is een stuk hoger dan dat voor gesyndiceerde bankleningen (66% tot 75%) en high-yield obligaties (38% tot 46%). Daar komt bij dat ook de defaultpercentages in deze markt lager zijn dan in andere ‘sub-investment-grade’ beleggingscategorieën.

  Een ander belangrijk risico is dat het bij een investering in een onderneming altijd mogelijk is dat de prestaties lager uitvallen dan verwacht. Of dat gebeurtenissen in de wereldeconomie, waarop de onderneming geen invloed heeft, het succes ondermijnen.

  Grondige research en risicocontrole zijn daarom van cruciaal belang. Om private credit met succes te beheren, zijn langdurige ervaring en uitstekende inzichten in de markt vereist. Vooral om in een vroeg stadium rechtstreeks contracten te kunnen sluiten, in plaats van afhankelijk te zijn van derde partijen en openbare inschrijvingen.

  Ook is het erg belangrijk dat het team de capaciteit heeft om diepgaande kredietanalyses, due diligence en monitoring uit te voeren, vooral wanneer het gaat om ondernemingen die niet ondersteund worden door ander (private equity) kapitaal. Als een onderneming in moeilijkheden komt, is het belangrijk dat beleggers direct maatregelen kunnen nemen.

  Het is ook cruciaal om de juiste balans in de portefeuille te houden tussen achtergestelde en ‘senior secured’ leningen (waarvan de tweede categorie aanzienlijk minder risicovol is). Het kan daarnaast verstandig zijn om bepaalde sectoren met cyclische kenmerken en ondernemingen met een minder goede reputatie te vermijden.

  In de praktijk beschikken de meeste beleggers zelf niet over de middelen om met succes een private credit portefeuille op te bouwen. Er zijn echter ook closed-end beleggingsfondsen die toegang bieden tot deze sector. Wanneer hiervoor gekozen wordt, kunnen beleggers zich concentreren op de selectie van beheerders die in hun ogen de beste middelen inzetten om de bovengenoemde risico's in te tomen.

  Private credit is een beleggingscategorie met een toenemende populariteit die beleggers in het huidige moeilijke klimaat kan helpen om regelmatige inkomsten te vergroten en vastrentende waarden-portefeuilles breder te spreiden.

  De beleggingscategorie geeft ook toegang tot de particuliere markt, daar waar het Europese bedrijfsleven op zoek is naar andere bronnen van financiering dan bankleningen. Dat creëert aantrekkelijke kansen voor institutionele beleggers.

Download de nieuwsbrief

Institutionele Belegger, oktober 2016


Institutionele Belegger, oktober 2016
Lees meer

Institutionele Belegger, mei 2016


Institutionele Belegger, mei 2016
Lees meer

Benelux Belegger, november 2015


Benelux Belegger, november 2015
Lees meer

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Statutaire zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Geregistreerd in Engeland onder nr. 2020394. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het fonds of het Nederlandse kantoor van BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon: 020 - 549 5200. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden gebruikt bij de selectie van een product. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen sterk fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De hoogte en de grondslag van de belastingheffing kunnen wijzigen. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Dit document heeft slechts een informatief karakter en vormt geen aanbieding of uitnodiging aan iemand om te beleggen in een van de BlackRock Group fondsen en is niet opgesteld in verband met een zodanig aanbod. Niets van dit materiaal mag gereproduceerd worden, opgeslagen worden in een retrieval systeem of overgebracht worden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, opgenomen of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van BlackRock.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

007093b-NEDERLAND-OCT2016-DUTCH-IMPEG-0807-241019