VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Hoe houdt u zicht op belangrijke thema's?

31/okt/2016
By BlackRock
Vice President
Jennifer is lid van het Black-Rock Investment Stewardship team.

De belangrijkste punten uit dit artikel:

 • Milieu, maatschappij en goed bestuur ‘ESG’ speelt voor institutionele beleggers in Nederland een belangrijke rol bij de selectie van bedrijven waarin ze beleggen;
 • BlackRock speelt daarbij ook een grote rol als vermogensbeheerder omdat de economische belangen van de cliënten op de lange termijn zo goed mogelijk gewaarborgd dienen te worden;
 • De bedrijven met het meest optimale MVB beleid zijn volgens ons het beste toegerust om in te spelen op de uitdagingen waar hun branche en zij zelf mee te maken krijgen. Dat leidt op langere termijn tot meer uitzicht op goede financiële resultaten;
 • BlackRock is continue met bedrijven (bestuur én commissarissen) in gesprek over deze MVB-doelen. Algemeen kan de directie op onze steun rekenen maar indien wij geen vooruitgang zien in het nastreven van de MVB-doelen kan er op aandeelhoudersvergaderingen gestemd worden voor beleidsverandering.
 • BlackRock is actieve deelnemer aan discussies rondom de evolutie van de Nederlandse corporate governance code.
 • Lees het gehele artikel

  Milieu, maatschappij en goed bestuur, bondig samengevat in de afkorting ‘ESG’ (Environmental, Social, Governance) is een belangrijke overweging voor institutionele beleggers in Nederland wanneer gekeken wordt naar het beleid van de bedrijven waarin ze beleggen. Ook BlackRock speelt daarin, als beheerder van het vermogen van onze cliënten, een fundamentele rol. Het is namelijk onze taak om te waarborgen dat de economische belangen van cliënten op de lange termijn zo goed mogelijk gediend worden.

  Een fundamentele rol

  ESG, ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) genaamd, is een belangrijk agendapunt voor onze cliënten. Wij bekijken ESG-factoren vanuit het oogpunt van operationele excellentie. De bedrijven met het meest optimale MVB beleid zijn namelijk het beste toegerust om in te spelen op de uitdagingen waar hun branche en zij zelf mee te maken krijgen. Dat leidt op langere termijn tot meer uitzicht op goede financiële resultaten. Wij proberen ervoor te zorgen dat ESG-onderwerpen op elk van de drie niveaus die voor onze cliënten direct van belang zijn, de plaats krijgen die ze verdienen. Concreet bekijken wij dit op het vlak van:

  1. beleggingsproces

  2. productontwikkeling

  3. proactieve ESG-inspanningen.

  Betrokkenheid (engagement) is hierbij een essentieel ingrediënt. Concreet gaan we het gesprek aan met degenen die het bedrijf leiden: de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de directie. Daarnaast maken we actief gebruik van het stemrecht dat we namens onze klanten hebben. Het is echter onze ervaring dat het aanpakken van problemen via een dialoog tot meer doordachte en bestendige oplossingen leidt dan onmiddellijk stemmen tegen de directie. We geven ook de voorkeur aan directe gesprekken wanneer het gaat over complexe materies zoals klimaatverandering. We hebben overigens doorlopend met bedrijven contact over een breed spectrum aan MVB-gerelateerde onderwerpen, ongeacht of die al dan niet deel uitmaken van discussies met andere aandeelhouders. Indien een onderneming zich terughoudend opstelt, aarzelen we niet om de raad van bestuur op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

  Spreiding wereldwijd

  We hebben ook continue aandacht voor het scheppen van waarde op de lange termijn. Daarom stuurt Larry Fink, bestuursvoorzitter en CEO van BlackRock, jaarlijks een open brief aan de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld. Dit jaar vroeg hij hen een ‘strategisch raamwerk’ te bieden voor waardecreatie op de lange termijn en expliciet te bevestigen dat de raad van commissarissen deze plannen heeft beoordeeld. Via onze actieve betrokkenheid bij bedrijven leggen we hier keer op keer de nadruk op. Waarom? Omdat dit in onze ogen essentieel is om waarde te creëren voor onze cliënten. Of ze nu in obligaties of in aandelen beleggen, via een index- of een actieve strategie.

  Praktische uitvoering

  Onze betrokkenheid kan een aantal vormen aannemen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een bedrijf. We leggen de nadruk op punten waar wij denken een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Het Investment Stewardship team van BlackRock (zie grafiek) gaat elk jaar met circa 1.500 bedrijven de dialoog aan en stemt jaarlijks op meer dan 15.000 aandeelhoudersvergaderingen in meer dan 90 markten.

  Voor bedrijven in specifieke sectoren kan op bepaalde MVB-thema’s een grotere betrokkenheid gewenst zijn. Om te bepalen welke bedrijven in aanmerking komen voor diepgaande betrokkenheid, screenen we het beleggingsuniversum om te kijken welke bedrijven achter blijven bij hun branchegenoten wat betreft hun financiële prestaties en/of ESG prestaties.

  Door de dialoog aan te gaan hopen we samen tot een groter inzicht te komen van de belangrijkste risico’s waarmee deze ondernemingen te kampen hebben en de manier waarop de directie deze risico’s denkt te kunnen beperken.

  Hoewel we onze bezorgdheid uitspreken als we denken dat het gevoerde beleid schadelijk kan zijn voor de waarde van het bedrijf op de langere termijn, kan de directie op onze steun rekenen. Vooral bij bedrijven die er hard aan werken hun strategisch raamwerk voor de lange termijn gestalte te geven. In onze ogen kan zo’n raamwerk deze bedrijven ervoor behoeden zich blind te staren op kleine verschuivingen in de winst per aandeel, in de kwartaalcijfers of op prognoses van analisten. Daarnaast kan het beleggers aanknopingspunten bieden om hun beoogde financiële resultaten in het juiste perspectief te zien.

  Als duidelijk wordt dat onze betrokkenheid geen vruchten afwerpt of dat de dialoog die wij zijn aangegaan geen gevolgen heeft, stemmen we op de aandeelhoudersvergadering tegen het beleid van de directie. Daarin kunnen we ook samenwerken met andere aandeelhouders. Dat doen we alleen als a) hun voorstellen goed onderbouwd en praktisch zijn, b) in lijn zijn met de langetermijndoelen van het bedrijf en c) betere perspectieven bieden dan de voorstellen van de directie. In het algemeen streven we echter naar langdurige betrokkenheid bij het bestuur van ondernemingen. Want diepgaand begrip tussen beide partijen is essentieel om zinvolle en duurzame resultaten te bereiken.

  Speciale aandacht voor index-beleggingen

  Actieve betrokkenheid bij het langetermijnbeleid is vooral van groot belang voor onze cliënten die beleggen via index-strategieën. Zij kunnen immers niet zomaar beleggingen verkopen. Voorkomen moet worden dat cliënten vastzitten aan bedrijven die geen operationele exellentie tonen. Aangezien we per eind juni 2016 verantwoordelijk waren voor meer dan 2.699 miljard euro (61.18% van ons totaal beheerd vermogen van 4.412 miljard euro) aan beleggingen via index-strategieën, is dit van immens belang. Dit is een van de redenen waarom we zoveel belang hechten aan de betrokkenheid van commissarissen. Het is immers één van hun taken om het belang van de aandeelhouders te behartigen tegenover de directie.

  Door het gesprek aan te gaan met de commissarissen willen we beter begrijpen wat het bedrijf probeert te bereiken. Dat begrip is voor ons als beleggers natuurlijk bijzonder waardevol. Aan de andere kant kunnen we ook voor het bestuur van bedrijven waarde toevoegen door onze ideeën en best practices met hen te delen. Voor het bestuur biedt dit bovendien een mogelijkheid om uit eerste hand te horen wat hun aandeelhouders denken.

  Andere onderwerpen waarover we het debat met het bestuur willen aangaan, zijn bijvoorbeeld a) fusies en andere bijzondere transacties, b) de samenstelling van de raad van bestuur, c) de beloningen, d) risicobeheer en – voor zover van toepassing – e) andere ESG-onderwerpen. Dat zijn factoren die in onze ogen op de lange termijn reële en kwantificeerbare financiële effecten hebben.

  Toekomstgerichte visie

  De recente voorstellen voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn een goed voorbeeld van de manier waarop de normen voor transparantie en de corporate governance praktijken stap voor stap evolueren. Verder heeft de Nederlandsche Bank ‘duurzaamheid’ naar voren geschoven als hét strategische thema van 2016. Pensioenfondsen zijn nu ook verplicht hun inspanningen op dat gebied in hun jaarverslag op te nemen.

  Bij BlackRock voelen we het als onze taak om actief aan dit soort discussies deel te nemen. In onze bijdrage aan de consultatie voor de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code hebben we met nadruk het voorstel gesteund om de volgende drie thema’s centraal te stellen:

  1. lange termijn waardecreatie,

  2. het verstevigen van het risicobeheer en

  3. de bedrijfscultuur.

  We hebben daarnaast een lans gebroken voor een nog frequentere dialoog tussen beleggers en de raad van commissarissen van Nederlandse bedrijven. Die dialoog is van belang omdat de commissarissen invloed hebben op de besluitvorming en het toezicht, en verantwoording moeten afleggen aan de aandeelhouders.

  De resultaten van de consultatie worden momenteel onderzocht, maar wanneer de nieuwe Corporate Governance Code uiteindelijk in werking treedt, zal dit ons helpen bedrijven nog beter te ondersteunen in het bereiken van duurzame langetermijndoelen waarvan de aandeelhouders kunnen profiteren.

Download de nieuwsbrief

Institutionele Belegger, oktober 2016

Lees meer

Institutionele Belegger, mei 2016

Lees meer

Benelux Belegger, november 2015

Lees meer

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Statutaire zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Geregistreerd in Engeland onder nr. 2020394. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het fonds of het Nederlandse kantoor van BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon: 020 - 549 5200. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden gebruikt bij de selectie van een product. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen sterk fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De hoogte en de grondslag van de belastingheffing kunnen wijzigen. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Dit document heeft slechts een informatief karakter en vormt geen aanbieding of uitnodiging aan iemand om te beleggen in een van de BlackRock Group fondsen en is niet opgesteld in verband met een zodanig aanbod. Niets van dit materiaal mag gereproduceerd worden, opgeslagen worden in een retrieval systeem of overgebracht worden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, opgenomen of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van BlackRock.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

007093b-NEDERLAND-OCT2016-DUTCH-IMPEG-0807-241019