Securities lending

Het potentieel van portefeuilles optimaal benutten

Securities lending – het uitlenen van effecten - is in de afgelopen decennia geleidelijk aan uitgegroeid tot een belangrijk aspect van de financiële markten, dat voor beleggers aantrekkelijke voordelen kan opleveren.

Hieronder vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over securities lending.

 • Wat is securities lending?

  Securities lending wil zeggen dat fondsen hun activa (zoals aandelen of obligaties) voor korte tijd uitlenen om het potentiële rendement voor de beleggers te vergroten.

 • Hoe werkt het?

  Het begint ermee dat een grote financiële instelling tijdelijk een aandeel of obligatie te leen vraagt van het fonds. Om het aandeel of de obligatie te mogen lenen, moet de financiële onderneming een vergoeding betalen aan het fonds en een onderpand verstrekken. Dit onderpand vormt voor het fonds een waarborg voor het geval de lener het aandeel of de obligatie niet teruggeeft. De waarde van het onderpand moet hoger zijn dan de waarde van het geleende aandeel of de geleende obligatie, zodat het fonds over een “veiligheidsbuffer” beschikt tegen het verlies dat wordt geleden als de lener in gebreke zou blijven.

 • Hoe profiteren beleggers van securities lending?

  Beleggers kunnen van securities lending profiteren doordat het de performance van het fonds kan verbeteren. Hoe? Het fonds kan extra inkomsten krijgen door de vergoeding die het berekent voor het uitlenen van effecten. Deze extra inkomsten kunnen een compensatie bieden voor de beheerskosten.

 • Hoeveel extra rendement levert securities lending op voor beleggers?

  De bijdrage van securities lending aan het totale rendement varieert van fonds tot fonds.

  Van tijd tot tijd vergelijken we onze performance met die van onze concurrenten op basis van gegevens van onafhankelijke derden. BlackRock richt zich al ruim dertig jaar op het behalen van aantrekkelijke rendementen en een juiste balans tussen rendement, risico en kosten.

 • Welk deel van de inkomsten uit securities lending vloeit terug naar de beleggers in de Europese fondsen van BlackRock?

  Met ingang van 1 mei 2014 wordt 62,5% van alle inkomsten uit securities lending direct in het fonds gestort. BlackRock ontvangt 37,5% van de inkomsten en dekt hiermee alle operationele kosten van het securities lending-programma.

  Wij raden beleggers aan om fondsbeheerders te vragen naar de details van hun securities lending-programma en – nog belangrijker – naar het nettorendement voor de beleggers. Andere fondsaanbieders geven soms aan dat ze een hoger percentage van de netto-inkomsten uit securities lending uitbetalen, maar zijn mogelijk onduidelijk over welk deel van de bruto-inkomsten ze aan hun lending agents betalen. BlackRock is ervan overtuigd dat het nettorendement voor beleggers, samen met een duidelijk overzicht van risico’s en kosten, de beste maatstaf is om de voordelen van securities lending voor de beleggers te beoordelen. BlackRock hanteert geen verborgen kosten.

  Het is van belang hierbij te bedenken dat sommige partijen die effecten uitlenen meer rendement weten te genereren uit een bepaald mandje effecten, dankzij hun grootte, expertise of gunstige informatiebronnen.

 • Wat maakt BlackRock’s aanpak van securities lending anders?

  Wij zijn ervan overtuigd dat we onze securities lending-activiteiten het beste op onze eigen platforms kunnen beheren en besteden deze belangrijke taak dan ook niet uit aan derden, zoals veel andere vermogensbeheerders wel doen. Om dit te kunnen doen, hebben we een omvangrijke infrastructuur ontwikkeld, die erop gericht is elk onderdeel van onze securities lending-activiteiten in het belang van onze cliënten uit te voeren, gecombineerd met zorgvuldig risicobeheer door de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Sinds 1981 genereert BlackRock met het uitlenen van effecten positieve inkomsten voor ieder fonds dat deelneemt aan het securities lending-programma.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de securities lending-activiteiten ten behoeve van de Europese fondsen van BlackRock?

  Het securities lending-programma van BlackRock onderscheidt zich door toonaangevend risicobeheer, een uniek eigen platform en strikte beheersprocessen.

 • Wat zijn de risico’s van securities lending?

  Iedere belegging brengt enig risico met zich mee, maar de strikte en pragmatische benadering van BlackRock heeft inkomsten gegenereerd voor ieder fonds dat sinds 1981 effecten heeft uitgeleend. Het voornaamste risico bij securities lending is het risico dat een lener in gebreke blijft (het default-risico).

Securities lending process

Uitgegeven door BlackRock Advisors (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

De research voor dit document is uitgevoerd door BlackRock en kan reeds voor eigen doelen gebruikt zijn. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Dit materiaal is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. BlackRock is een beheerder van een icbe als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht en opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.