Procedure voor de Behandeling van Klachten

Op basis van de Wet op het financieel toezicht en daarop gebaseerde regelgeving dienen bedrijven die beleggingsdiensten verlenen over een schriftelijke klachtenprocedure te beschikken. De betrokken bedrijven moeten hun cliënten op de hoogte brengen van die procedure, zowel bij de verkoop van hun producten als wanneer een klacht wordt ingediend. De procedure heeft betrekking zowel op mondelinge als op schriftelijke klachten.

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u in eerste instantie contact opnemen met één van onze medewerkers, bereikbaar per e-mail (Benelux@blackrock.com) en per telefoon (020-5495200).

Mocht dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leiden, kunt u uiteraard een schriftelijke klacht indienen.

BlackRock neemt alle klachten serieus en verplicht zich dan ook om bij ontvangst van een schriftelijke klacht de volgende acties te ondernemen: 

  • Wij zorgen ervoor dat een voldoende senior BlackRock-medewerker die zelf geen betrokken partij in de klacht is, een onderzoek opstart.
  • De cliënt zal onmiddellijk een schriftelijke ontvangstbevestiging van zijn klacht ontvangen. In die ontvangstbevestiging wordt de naam en de functie vermeld van de persoon die zijn klacht behandelt.
  • De cliënt zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van zijn klacht.
  • De cliënt zal binnen twee weken op de hoogte worden gesteld van de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld.

 Acht weken na ontvangst van de klacht stuurt BlackRock ofwel:

(a) een definitief antwoord; ofwel
(b) een verklaring waarom we niet in staat zijn om een definitief antwoord te geven met opgaaf van een  datum waarop we verwachten dit antwoord wel te kunnen verstrekken.

Indien de cliënt na ontvangst van het definitieve antwoord nog niet tevreden is en zijn klacht voort wenst te zetten, dan kan hij zich direct wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“Kifid”).

De termijn voor het indienen van klachten bij het Kifid bedraagt ten hoogste drie maanden na de datum van het definitieve antwoord. Voor het indienen van een klacht dient de cliënt gebruik te maken van het formulier van Kifid beschikbaar op de website: www.kifid.nl.

Het Kifid is het loket voor klachten van particulieren over alle soorten financiële producten. De Kifid procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Indien de ombudsman niet slaagt in zijn bemiddeling, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Als uw klacht bij de geschillencommissie in behandeling wordt genomen, bent u een eigen bijdrage van € 50,- verschuldigd. Dit bedrag krijgt u terug als de commissie u in het gelijk stelt.

De cliënt kan zijn klacht ook direct aan Kifid richten als BlackRock de cliënt geen afdoende antwoord heeft gegeven binnen de hiervoor beschreven periode van acht weken en hij niet tevreden is met de termijn die wordt voorgesteld voor de behandeling van zijn klacht.

De contactgegevens van het Kifid luiden als volgt;

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: www.kifid.nl
Tel: 070-3338999