Vastrentend

IGEM

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Rendement

Rendement

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -18,9 6,8
Index (%) -19,8 7,1

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Dit gedeelte bevat duurzaamheidsgerelateerde informatie over het Fonds, overeenkomstig artikel 10 van de SFDR.

A. Samenvatting

Dit Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken, maar hanteert geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het Fonds verplicht zich er niet toe duurzame beleggingen aan te houden. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de volgende ecologische en sociale kenmerken te promoten door de prestaties van de J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG Index, de Benchmark Index, te repliceren: (1) uitsluiting van emittenten die betrokken zijn bij bepaalde [sectoren] die geacht worden negatieve ecologische en/of sociale gevolgen te hebben; (2) uitsluiting van emittenten die geacht worden de United Nations Global Compact (UNGC) principles te schenden; en (3) uitsluiting van emittenten met een ESG-score [lager dan de drempelwaarde van de index leverancier].

Het beleggingsbeleid van het Fonds is om te beleggen in een portefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit vastrentende waarden die deel uitmaken van de Benchmark Index, en daarmee te voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmark Index (zoals nader omschreven in Hoofdstuk D. 'Beleggingsstrategie' hieronder). Door te beleggen in de bestanddelen van de Benchmark Index, stelt de beleggingsstrategie van het Fonds het in staat om te voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index zoals bepaald door de index leverancier. Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door de Benchmark Index te volgen, die bij de selectie van bestanddelen voor de index bepaalde ESG-criteria hanteert.

Het Fonds stelt zich ten doel te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index. Naar verwachting zal ten minste 80% van het vermogen van het Fonds worden belegd in effecten uit de Benchmark Index of in effecten die voldoen aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index. Dit Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmark Index te repliceren, die afhankelijk van de gebruikte methode bepaalde ESG-criteria hanteert bij de selectie van de beleggingen. BlackRock controleert of het Fonds zich houdt aan de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds wil promoten. De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Benchmark Index te repliceren. De ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds zijn geïntegreerd in de methode van de Benchmark Index en in het kader van de monitoring van het Fonds wordt bij elke herbalans nagegaan of er afwijkingen zijn in het nakomen van de duurzaamheidsverplichtingen van het Fonds.

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, data, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. ESG-datareeksen zijn afkomstig van externe data-aanbieders en index leveranciers, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. De interne processen van BlackRock zijn gericht op het leveren van gestandaardiseerde consistente data van hoge kwaliteit voor gebruik door beleggingsprofessionals en voor transparantie- en rapportagedoeleinden. De data, inclusief ESG-data, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidscontroles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de data die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn.

BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van leveranciers te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methode en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie (en de ecologische en sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling) van het product. Ons proces omvat zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses om de geschiktheid van dataproducten te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Duurzaam beleggen en het begrip van duurzaamheid evolueert mee met de dataomgeving. Deelnemers uit de sector, waaronder index leveranciers, staan voor de uitdaging om één enkele metriek of een reeks gestandaardiseerde metrieken te vinden die een volledig beeld geven van een bedrijf of een belegging. ESG-datareeksen veranderen en verbeteren voortdurend naarmate de openbaarmakingsnormen, regelgevingskaders en industriepraktijken evolueren. In sommige omstandigheden zijn de data niet beschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig. Ondanks redelijke inspanningen is het mogelijk dat informatie niet altijd beschikbaar is, in welk geval de index leverancier een beoordeling maakt op basis van zijn kennis van de belegging of de sector. In bepaalde gevallen kunnen data acties weergeven die emittenten pas achteraf hebben ondernomen, en niet alle potentiële gevallen van aanzienlijke schade weergeven.

De Vermogensbeheerder verricht due diligence-onderzoek naar de index leveranciers en overlegt voortdurend met hen over de indexmethoden, met inbegrip van hun beoordeling van de door de SFDR vastgestelde criteria inzake goed bestuur, waaronder gezonde managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en naleving van de belastingwetgeving op het niveau van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

De Vermogensbeheerder voert in het kader van de beleggingsstrategie van het Fonds geen directe engagementactiviteiten uit met de bedrijven/emittenten van de Benchmark Index. De Vermogensbeheerder onderhoudt een rechtstreekse dialoog met index- en data-aanbieders om betere analyses en meer stabiliteit in de ESG-statistieken te garanderen. Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock. Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste negatieve indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

De Benchmark Index is aangewezen als referentie benchmark om te bepalen of het Fonds is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot.

B. Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken, maar hanteert geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Het Fonds verplicht zich er niet toe duurzame beleggingen aan te houden.

C. Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de volgende ecologische en sociale kenmerken te promoten door de prestaties van de J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, de Benchmark Index, te repliceren:
1. uitsluiting van emittenten die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten die geacht worden negatieve ecologische en/of sociale gevolgen te hebben;
2. uitsluiting van emittenten die geacht worden de United Nations Global Compact (UNGC) principles te hebben geschonden; en
3. uitsluiting van emittenten met een ESG-score [lager dan de drempelwaarde van de index leverancier].

Die ecologische en sociale kenmerken worden bij elke herbalans van de index geïntegreerd via de selectie en weging van de bestanddelen van de Benchmark Index van het Fonds (zoals hieronder beschreven).

De Benchmark Index sluit uitgevende semioverheidsinstellingen uit de J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (de 'Moederindex') uit op basis van betrokkenheid bij bepaalde sectoren die beschouwd worden als sectoren met negatieve ecologische of sociale gevolgen. Emittenten worden uitgesloten van de Benchmark Index op basis van betrokkenheid bij de volgende sectoren (of daaraan verwante sectoren):
• thermische steenkool
• tabak
• oliezanden
• controversiële wapens
• handvuurwapens
• militaire contracten

De index leverancier bepaalt per sector waarvoor beperkingen gelden wat als 'betrokkenheid' wordt beschouwd. Dat kan gebaseerd zijn op het percentage van de omzet, een vastgelegde totale-omzetdrempel, of op basis van iedere verbinding met een activiteit waarvoor beperkingen gelden, ongeacht hoeveel omzet daaruit behaald wordt.

De Benchmark Index sluit ook uitgevende semioverheidsinstellingen uit de Moederindex uit die zijn geclassificeerd als zijnde in strijd met de United Nations Global Compact (UNGC) principles (dit zijn algemeen aanvaarde duurzaamheidsprincipes voor bedrijven die voldoen aan fundamentele verantwoordelijkheden op gebieden als corruptiebestrijding, mensenrechten, arbeid en milieu).

De index leverancier gebruikt een ESG-methode die een score toekent aan de ESG-prestaties van de emittenten in de Moederindex, waarop vervolgens de weging van die emittent in de Benchmark Index wordt gebaseerd. De ESG-score varieert van 0 tot 100, waarbij 100 de best mogelijke score is. De ESG-score bepaalt in welk ESG-ratingniveau de emittenten worden ingedeeld (het 'ESG-ratingniveau'). De Benchmark Index sluit uitgevende overheden en semioverheidsinstellingen uit met een ESG-score lager dan de drempelwaarde van de index leverancier en bijgevolg zijn ingedeeld in ESG-ratingniveau 5.

Elke emittent in de Moederindex wordt op basis van haar ESG-score ingedeeld in een ESG-ratingniveau van 1 tot 5. Vervolgens wordt aan emittenten in de Benchmark Index een weging toegekend in verhouding tot hun weging in de Moederindex al naargelang het ratingniveau waarin zij zijn ingedeeld. De ESG-ratingniveaus functioneren als wegingsfactor (Niveau 1 krijgt 100% van zijn weging in de Moederindex, Niveau 2 krijgt 80% van zijn weging in de Moederindex enz.). Effecten die tot Ratingniveau 5 behoren worden uitgesloten van de Benchmark Index en komen de eerstvolgende twaalf maanden niet meer in aanmerking voor opname.

In 'Hoofdstuk L - Aangewezen referentie benchmark' wordt verwezen naar informatiebronnen waarin de methode van de Benchmark Index nader wordt omschreven.

D. Beleggingsstrategie

Het beleggingsbeleid van het Fonds is om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index, en daarmee te voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmark Index. In 'Hoofdstuk C - Ecologische of sociale kenmerken van het fonds' wordt de index methodiek van de Benchmark Index nader omschreven.

Door te beleggen in de bestanddelen van de Benchmark Index stelt de beleggingsstrategie van het Fonds het in staat om te voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index zoals bepaald door de index leverancier. Indien een belegging niet meer aan de criteria voldoet, kan het Fonds deze alleen aanhouden totdat het betreffende effect geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren.

Het Fonds kan optimalisatietechnieken gebruiken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Benchmark Index, wat inhoudt dat het is toegestaan om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmark Index, mits de prestaties van dergelijke effecten vergelijkbaar zijn (met een overeenkomstig risicoprofiel) met die van bepaalde effecten die wel deel uitmaken van de Benchmark Index. Als het Fonds dat doet, bestaat zijn beleggingsstrategie erin alleen te beleggen in emittenten die deel uitmaken van de Benchmark Index of in emittenten die op het moment van aankoop voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index. Wanneer effecten niet langer aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index voldoen, kan het Fonds die effecten alleen aanhouden tot de volgende herbalans van de portefeuille en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Vermogensbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen.

De strategie wordt geïmplementeerd bij elke herbalans van de portefeuille van het Fonds volgend op de herbalans van de Benchmark Index.

De bindende elementen van de beleggingsstrategie van het Fonds bestaan erin dat het Fonds belegt in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index en daarmee voldoet aan de ESG-kenmerken van de Benchmark Index.

Aangezien het Fonds gebruik kan maken van optimalisatietechnieken en kan beleggen in effecten die geen onderliggende bestanddelen van de Benchmark Index zijn, is de beleggingsstrategie van het fonds erop gericht te beleggen in emittenten in de Benchmark Index of in emittenten die op het moment van aankoop voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index.

Wanneer beleggingen niet langer aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index voldoen, kan het Fonds die effecten alleen aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmark Index en/of het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Vermogensbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen.

Inaanmerkingneming van de belangrijkste ongunstige effecten (PAI's) op duurzaamheidsfactoren

Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door de Benchmark Index te volgen, die bij de selectie van de index bestanddelen bepaalde ESG-criteria hanteert. De Beleggingsadviseur heeft bepaald dat de hieronder genoemde belangrijkste ongunstige effecten (PAI's) bij elke herbalans van de index worden beschouwd als onderdeel van de selectiecriteria van de Benchmark Index van het Fonds:
• Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen.
• Blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn geweest bij inbreuken op de beginselen van het Global Compact van de VN of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.
• Blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verkoop van controversiële wapens.
• Blootstelling aan ondernemingen, op basis van de ESG-score.

Het jaarverslag van het Fonds zal informatie bevatten over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, zoals hieronder uiteengezet.

Beleid voor good governance

In de methode van de Benchmark Index zijn good governance-controles opgenomen. Bij elke herbalans van de index sluit de index leverancier emittenten uit de Benchmark Index uit op basis van een ESG-score (die de betrokkenheid van de emittent bij ESG-gerelateerde controverses meet) en sluit hij emittenten uit waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk plegen op de United Nations Global Compact (UNGC) principles, zie 'C – Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product.'

E. Aandeel beleggingen

Het Fonds stelt zich ten doel te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index.

Naar verwachting zal ten minste 80% van het vermogen van het Fonds worden belegd in effecten uit de Benchmark Index of in effecten die voldoen aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index. Bij elke herbalans van de index (of zodra dit na de herbalans redelijkerwijs mogelijk en praktisch haalbaar is) wordt de portefeuille van het Fonds dan ook herbalanst in lijn met de Benchmark Index, zodat ten minste 80% van het vermogen van het Fonds voldoet aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index (zoals bepaald bij die herbalans).

Wanneer beleggingen niet langer aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index voldoen, kan het Fonds die effecten aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmark Index (of anderszins niet langer aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index voldoen) en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Vermogensbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen.

Maximaal 20% van het totale vermogen van het Fonds mag belegd zijn in andersoortige beleggingen.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer in verband met de ecologische of sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot. Wanneer het Fonds derivaten gebruikt om ecologische of sociale kenmerken te promoten, zijn alle ESG-ratings of -analyses waarnaar hierboven wordt verwezen, van toepassing op de onderliggende belegging.

Dit Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.

Dit Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in overgangs- en ondersteunende activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.

Het Fonds verplicht zich er niet toe duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling aan te houden.

Andersoortige beleggingen kunnen cash, geldmarktfondsen en derivaten zijn. Dergelijke beleggingen mogen alleen worden gebruikt met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, met uitzondering van derivaten die worden gebruikt voor de valuta-afdekking van aandelenklassen met valuta-afdekking.

De ESG-ratings of -analyses die door de index leverancier worden toegepast, zijn alleen van toepassing op derivaten als deze gekoppeld zijn aan afzonderlijke emittenten die door het Fonds worden gebruikt. Voor derivaten op basis van financiële indexen, rentetarieven of valuta-instrumenten worden geen ecologische of sociale drempelwaarden gehanteerd.

F. Monitoren van de duurzame of sociale kenmerken

Doorlopende controle van de productintegriteit

BlackRock controleert of het Fonds zich houdt aan de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds wil promoten. De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Benchmark Index te repliceren. De ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds zijn geïntegreerd in de methode van de Benchmark Index en in het kader van de monitoring van het Fonds wordt bij elke herbalans nagegaan of er afwijkingen zijn in het nakomen van de duurzaamheidsverplichtingen van het Fonds.

BlackRock controleert data op Fonds- en indexniveau om bij elke herbalans na te gaan of het Fonds aan deze kenmerken voldoet.

BlackRock berekent ook de tracking error van het Fonds doorlopend en rapporteert dit aan beleggers in de jaar- en halfjaarverslagen en -rekeningen. In het prospectus van het Fonds is ook informatie over de verwachte tracking error opgenomen.

G. Methoden

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmark Index te repliceren, die afhankelijk van de gebruikte methode bepaalde ESG-criteria hanteert bij de selectie van de beleggingen (hierboven omschreven in Hoofdstuk C en meer in detail in hoofdstuk L).

Methoden

Daarnaast worden de volgende methoden gebruikt om te meten in welke mate wordt voldaan aan de sociale of ecologische kenmerken die door het Fonds worden gepromoot:

De Benchmark Index maakt gebruik van data afkomstig van Verisk Maplecroft, RepRisk en Sustainalytics voor bedrijfsbetrokkenheid en UNGC-screening. Raadpleeg voor meer informatie de index methodiek.

De Benchmark Index gebruikt scoredata die afkomstig zijn van JSEG. Ga voor meer informatie naar https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/JPM_JESG_Index_Methodology.pdf.

H. Databronnen en -verwerking

Databronnen

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, data, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. Aladdin is het besturingssysteem waarmee de data, de mensen en de technologie die nodig zijn om portefeuilles realtime te beheren, met elkaar in verbinding worden gebracht, en tevens de engine achter de ESG-analyse- en rapportagemogelijkheden van BlackRock. De Portefeuillebeheerders van BlackRock gebruiken Aladdin om beleggingsbeslissingen te nemen, portefeuilles te monitoren en toegang te krijgen tot indexdata die het beleggingsproces ondersteunen om de ESG-kenmerken van het Fonds te verwezenlijken.

ESG-datareeksen zijn afkomstig van externe data-aanbieders en index leveranciers, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. Deze datasets kunnen de belangrijkste ESG-scores, data over koolstofuitstoot, metrieken voor bedrijfsbetrokkenheid of controverses bevatten en zijn opgenomen in Aladdin-tools die beschikbaar zijn voor Portefeuillebeheerders en worden gebruikt in de beleggingsstrategieën van BlackRock. Dergelijke tools ondersteunen het volledige beleggingsproces, van onderzoek tot portefeuillesamenstelling, portefeuillemodellering en rapportage.

Genomen maatregelen om de kwaliteit van de data te waarborgen

BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van leveranciers te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methode en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie (en de ecologische en sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling) van het product. Ons proces omvat zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses om de geschiktheid van dataproducten te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

We beoordelen ESG-leveranciers en -data op vijf kernpunten, die hieronder worden beschreven:
1. Data verzameling: dit omvat onder andere het beoordelen van de onderliggende databronnen van de data-aanbieders, de technologie die wordt gebruikt om data vast te leggen, het proces om onjuiste informatie te identificeren en eventueel gebruik van machine learning of benaderingen waarbij de data door mensen worden verzameld. We nemen ook geplande verbeteringen in overweging.
2. Data dekking: onze beoordeling richt zich onder andere op de mate waarin een data pakket dekking biedt voor ons belegbare universum van emittenten en asset classes. Dit houdt onder meer in dat we rekening houden met de manier waarop wordt omgegaan met moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen, evenals het gebruik van geschatte of gerapporteerde data.
3. Methode: onze beoordeling richt zich onder andere op de gebruikte methoden van externe leveranciers, waaronder hun benadering van het verzamelen en berekenen van data, hoe ze deze afstemmen op sectorstandaarden of toepasselijke regelgeving of kaders, materialiteitsdrempels en hun benadering van data lacunes.
4. Data verificatie: onze beoordeling richt zich onder andere op de manier waarop externe leveranciers de verzamelde data verifiëren en hun processen van kwaliteitsborging, waaronder hun engagement bij emittenten.
5. Activiteiten: we beoordelen verschillende aspecten van de activiteiten van data-aanbieders, waaronder hun beleid en procedures (waaronder het in overweging nemen van belangenconflicten), de omvang en ervaring van hun dataonderzoeksteams, hun trainingsprogramma's en hun gebruik van externe dienstverleners.

Daarnaast neemt BlackRock actief deel aan eventuele relevante overlegstructuren met leveranciers over voorgestelde wijzigingen in de methode die betrekking hebben op datasets van externe leveranciers of indexmethoden, en geeft het uitgebreide feedback en aanbevelingen aan de technische teams van data-aanbieders. BlackRock onderhoudt vaak een permanente dialoog met leveranciers van ESG-data, waaronder leveranciers van indexen, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector.

De wijze waarop de data worden verwerkt

De interne processen van BlackRock zijn gericht op het leveren van gestandaardiseerde consistente data van hoge kwaliteit voor gebruik door beleggingsprofessionals en voor transparantie- en rapportagedoeleinden. De data, inclusief ESG-data, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidscontroles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de data die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn. De geïntegreerde technologie van BlackRock stelt ons in staat om data over emittenten en beleggingen te verzamelen op basis van diverse ecologische, sociale en governancemetrieken en diverse data-aanbieders, en deze ter beschikking te stellen van beleggingsteams en andere ondersteunende en controlefuncties, zoals risicobeheer.

Gebruik van geschatte data

BlackRock streeft ernaar zoveel mogelijk gerapporteerde data van bedrijven via externe data-aanbieders te verkrijgen. De sectorstandaarden voor informatieverschaffing zijn echter nog in ontwikkeling, met name met betrekking tot voorspellende indicatoren. Daarom vertrouwen we in bepaalde gevallen op schattingen of indirecte metingen van data-aanbieders om ons brede belegbare universum van emittenten te dekken. Gezien de huidige uitdagingen op datagebied baseert BlackRock zich op een aanzienlijke hoeveelheid geschatte data over het belegbare universum, waarbij het aandeel van de geschatte data per dataset kan variëren. We streven ernaar dat het gebruik van schattingen voldoet aan de richtlijnen en dat we over de nodige documentatie beschikken en transparant kunnen zijn over de door data-aanbieders gehanteerde methoden. BlackRock erkent dat de datakwaliteit en -dekking moeten worden verbeterd en blijft werken aan de ontwikkeling van de datasets waar onze beleggingsprofessionals en andere teams gebruik van maken. Indien vereist krachtens de lokale regelgeving van een land, worden expliciete data dekkingsniveaus voor de fondsen vermeld. BlackRock streeft ernaar om inzicht te hebben in het gebruik van geschatte data in indexmethoden en zich ervan te vergewissen dat ze een degelijke aanpak hanteren die in overeenstemming is met de toepasselijke reglementaire vereisten en indexmethoden.

I. Methodologische en databeperkingen

Methodologische beperkingen

Duurzaam beleggen is iets dat voortdurend in ontwikkeling is, zowel wat betreft de inzichten binnen de sector als het regelgevende kader op regionaal en mondiaal niveau. BlackRock blijft de ontwikkelingen in de doorlopende implementatie door de EU van haar kader voor duurzaam beleggen en haar beleggingsmethoden controleren, om te zorgen voor afstemming naarmate de regelgeving verandert. Als gevolg hiervan kan BlackRock op elk moment deze informatie en de gebruikte methoden en databronnen bijwerken naarmate de marktpraktijken veranderen of er nieuwe vereisten voortvloeiend uit de regelgeving beschikbaar worden.

De screening van een Benchmark Index op zijn ESG-criteria wordt door index leveranciers over het algemeen alleen uitgevoerd op het moment van herbalans van de index. Bedrijven die voorheen voldeden aan de screeningcriteria van een Benchmark Index en daarom zijn opgenomen in de Benchmark Index en het Fonds, kunnen onverwachts of plotseling worden getroffen door een ernstige controverse die een negatieve invloed heeft op hun koers en dus op de prestaties van het Fonds. Als deze bedrijven bestaande bestanddelen van de Benchmark Index zijn, blijven ze in de Benchmark Index en dus ook in de portefeuille van het Fonds tot de volgende geplande herbalans (of periodieke herziening), wanneer het betreffende bedrijf geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren. Een Fonds dat een dergelijke Benchmark Index volgt, voldoet tussen twee indexherbalansen (of periodieke indexherzieningen) in mogelijk niet meer aan de ESG-criteria totdat de Benchmark Index opnieuw is herbalanst volgens zijn indexcriteria. Op dat moment wordt ook het Fonds herbalanst in overeenstemming met zijn Benchmark Index. Evenzo kunnen indexmethoden die zich verbinden tot een minimumpercentage aan Duurzame Beleggingen ook tussen twee herbalansen in onder dat niveau dalen, waarna ze weer in overeenstemming worden gebracht op het moment van herbalans (of op een later tijdstip zodra dat praktisch haalbaar is).

Beperkingen met betrekking tot de databronnen worden hieronder vermeld.

Databeperkingen

ESG-datareeksen veranderen en verbeteren voortdurend naarmate de openbaarmakingsnormen, regelgevingskaders en industriepraktijken evolueren. BlackRock blijft samenwerken met uiteenlopende marktdeelnemers om de datakwaliteit te verbeteren.

Hoewel elke ESG-metriek zijn eigen beperkingen kan hebben, hebben databeperkingen in grote lijnen betrekking op:
• Een beperkte beschikbaarheid van bepaalde ESG-metrieken vanwege verschillen in standaarden voor rapportage en informatieverschaffing die gevolgen hebben voor emittenten, regio's of sectoren.
• Nieuwe wettelijke rapportagestandaarden voor bedrijven met betrekking tot duurzaamheid die leiden tot verschillen in de mate waarin bedrijven in staat zijn hun rapportage in lijn te brengen met reglementaire criteria, waardoor sommige metrieken een laag dekkingsniveau kunnen hebben.
• Inconsistentie in het gebruik en het aandeel van gerapporteerde versus geschatte ESG-data bij verschillende data-aanbieders, gemeten over verschillende tijdsperioden, wat ten koste gaat van de vergelijkbaarheid.
• Geschatte data kunnen per definitie afwijken van de werkelijke cijfers als gevolg van de aannames of hypothesen van data-aanbieders.
• Verschillen in standpunten of beoordelingen van emittenten als gevolg van verschillende methoden van leveranciers of het gebruik van subjectieve criteria. • De meeste ESG-rapportages en -informatieverschaffing van bedrijven vinden één keer per jaar plaats en het kost veel tijd om deze data te produceren, wat betekent dat ze met vertraging worden geproduceerd vergeleken met financiële data. Er kan ook sprake zijn van een inconsistente verversingsfrequentie van de data bij verschillende data-aanbieders die dergelijke data in hun datasets opnemen.
• De dekking en toepasbaarheid van data over asset classes en indicatoren kunnen variëren.
• Data die betrekking hebben op de toekomst, zoals klimaatgerelateerde doelstellingen, kunnen aanzienlijk verschillen van historische en actuele metrieken.

Zie het jaarverslag van het Fonds voor meer informatie over de berekeningswijze van metrieken die worden weergegeven met duurzaamheidsindicatoren.

Duurzame Beleggingen en ecologische en sociale criteria

Duurzaam beleggen en het begrip van duurzaamheid evolueert mee met de dataomgeving. Deelnemers uit de sector, waaronder index leveranciers, staan voor de uitdaging om één enkele metriek of een reeks gestandaardiseerde metrieken te vinden die een volledig beeld geven van een bedrijf of een belegging. BlackRock heeft daarom een kader opgesteld om duurzame beleggingen te identificeren, rekening houdend met de reglementaire vereisten en de methoden van index leveranciers.

BlackRock maakt gebruik van methoden en data van externe index leveranciers om te beoordelen of beleggingen aanzienlijke schade doen en of bedrijven praktijken op het gebied van good governance hanteren. In sommige omstandigheden zijn de data niet beschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig. Ondanks redelijke inspanningen is het mogelijk dat informatie niet altijd beschikbaar is, in welk geval de index leverancier een beoordeling maakt op basis van zijn kennis van de belegging of de sector. In bepaalde gevallen kunnen de data betrekking hebben op acties die de emittent mogelijk pas achteraf heeft ondernomen, en geven ze niet alle mogelijke gevallen van aanzienlijke schade weer.

BlackRock voert grondig due-diligence-onderzoek uit naar duurzame-beleggingsmethoden van index leveranciers om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met BlackRock's opvattingen over Duurzame Beleggingen.

J. Due Diligence

De Vermogensbeheerder verricht due diligence-onderzoek naar de index leveranciers en overlegt voortdurend met hen over de indexmethoden, met inbegrip van hun beoordeling van de door de SFDR vastgestelde criteria inzake goed bestuur, waaronder gezonde managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en naleving van de belastingwetgeving op het niveau van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

K. Engagementbeleid

Het Fonds

Het Fonds maakt geen gebruik van engagement om zijn bindende verplichtingen op het gebied van ecologische of sociale kenmerken of duurzame beleggingsdoelstellingen na te komen. De Vermogensbeheerder heeft geen directe engagementactiviteiten met de bedrijven/emittenten uit de index, maar onderhoudt wel een rechtstreekse dialoog met index- en data-aanbieders om betere analyses en meer stabiliteit in de ESG-statistieken te garanderen.

Algemeen

Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock.

In welk geval engagement door een bepaald team van portefeuillebeheerders specifiek wordt geïdentificeerd als een van de middelen waarmee ze streven naar betrokkenheid bij ecologische, sociale en governance-kwesties binnen de context van de SFDR, de methoden waarmee de doeltreffendheid van een dergelijk engagementbeleid en de manieren waarop een dergelijk engagementbeleid kan worden aangepast als dit niet het gewenste effect bereikt (meestal uitgedrukt als een vermindering van de gespecificeerde belangrijkste negatieve indicatoren), worden beschreven in het prospectus en de webpagina's van dit fonds.

Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste negatieve indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

Wanneer een relevant team van portefeuillebeheerders zich zorgen maakt over de manier waarop een bedrijf de geïdentificeerde ESG-kenmerken en/of belangrijkste negatieve indicatoren benadert, kunnen ze ervoor kiezen om hun verwachtingen kenbaar te maken aan de raad van bestuur of het management van het bedrijf en kunnen ze door te stemmen op algemene vergaderingen aangeven dat bepaalde problemen niet zijn opgelost, in het algemeen door tegen de herverkiezing van bestuurders te stemmen die volgens hen verantwoordelijk zijn voor verbeteringen in de geïdentificeerde ESG-kenmerken of belangrijkste negatieve indicatoren.

Los van de activiteiten van de afzonderlijke teams van portefeuillebeheerders heeft BlackRock, op het hoogste niveau en als onderdeel van zijn fiduciaire benadering, bepaald dat het op lange termijn in het belang van zijn klanten is om als een geïnformeerde, betrokken aandeelhouder goed bestuur te promoten. Bij BlackRock is dit de verantwoordelijkheid van het BlackRock Investment Stewardship-team. Hoofdzakelijk dankzij het werk van het BIS-team voldoet BlackRock aan de vereisten van de Shareholder Rights Directive II ("SRD II") met betrekking tot engagement met beursgenoteerde bedrijven en andere partijen in het beleggingsecosysteem. Een exemplaar van het SRD II-engagementbeleid van BlackRock is te vinden op https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock's benadering van beleggingsrentmeesterschap is uiteengezet in de BIS Global Principles en de stemrichtlijnen op marktniveau. De BIS Global Principles beschrijven onze stewardshipfilosofie en onze opvattingen over corporate governance en duurzame bedrijfspraktijken die waardecreatie op lange termijn door ondernemingen ondersteunen. Wij erkennen dat geaccepteerde normen en standaarden van corporate governance per markt verschillen; wij geloven echter dat er bepaalde fundamentele elementen van governance zijn die wereldwijd intrinsiek zijn voor het vermogen van een onderneming om langetermijnwaarde te creëren. Onze marktspecifieke stemrichtlijnen geven in detail aan hoe BIS de Global Principles toepast – met inachtneming van de normen en standaarden van de lokale markt – en hoe we stembeslissingen nemen met betrekking tot specifieke onderwerpen op aandeelhoudersvergaderingen. BlackRock's algemene benadering van investment stewardship en betrokkenheid is te vinden op: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive en https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Bij het uitvoeren van zijn engagementactiviteiten kan het BIS-team zich richten op bepaalde ESG-thema's, die worden beschreven in de stemprioriteiten van BlackRock: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Aangewezen referentie benchmark

Het Fonds streeft ernaar de ecologische en sociale kenmerken die het promoot te verwezenlijken door de prestaties te repliceren van de J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG Index, de Benchmark Index, waarin de ESG-selectiecriteria van de index leverancier zijn geïntegreerd.

Bij elke herbalans van de index (of zodra dit na de herbalans redelijkerwijs mogelijk en praktisch haalbaar is) past de index leverancier de ESG-selectiecriteria toe op de Moederindex om emittenten uit te sluiten die niet aan dergelijke ESG-criteria voldoen.

Bij elke herbalans van de index wordt de portefeuille van het Fonds ook opnieuw herbalanst in lijn met zijn Benchmark Index.

Door toepassing van de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index zal de portefeuille van het Fonds naar verwachting kleiner zijn dan de J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Investment Grade Index, een brede marktindex van vastrentende effecten.

De methode waarmee de Benchmark Index van het Fonds wordt samengesteld, is te vinden door de volgende link te kopiëren en in de adresbalk van uw internetbrowser te plakken: https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-17.pdf

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.240 USD
-27,6%
5.680 USD
-17,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.680 USD
-23,2%
7.950 USD
-7,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.270 USD
2,7%
11.280 USD
4,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.580 USD
15,8%
12.130 USD
6,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten