Vrouwen en investeren - trends in Europa

Hoewel de genderkloof langzaam kleiner wordt, blijven er op veel gebieden, waaronder de financiële sector, ongelijkheden bestaan.

BlackRock rapporteert de bevindingen van verschillende studies over vrouwen en investeringen in Europa. Uit één studie bleek dat slechts 18% van de Europese vrouwen in financiële activa belegt, terwijl meer dan 60% van hen geen bezwaar heeft tegen beleggen. 1 Wat is de oorzaak van deze terughoudendheid?

Zes vrouwen van verschillende leeftijden

Sparen of investeren, dát is de vraag

Vrouwen sparen liever

Vrouw bovenop een duikplank

Malgré un intérêt croissant pour l'investissement, 79 %2 des femmes en Europe font preuve de prudence et épargnent régulièrement, que ce soit, entre autres motifs, par crainte de prendre des risques ou parce qu’elles considèrent que la somme qu’elles peuvent investir est trop modeste.

Verschillen tussen landen

Daken van 5 typische Noord-Europese huizen

De attitude van vrouwen ten aanzien van beleggen verschilt aanzienlijk van land tot land. Zo investeert tot een derde van de Duitse en Oostenrijkse vrouwen nooit, tegenover slechts 7% van de Finse en Zweedse vrouwen.3

Investeren wekt bezorgdheid

Deskundig advies

64% van de vrouwen raadpleegt een financieel adviseur 46% van de mannen raadpleegt een financieel adviseur

Veel vrouwen willen zekerheid voordat ze een investering doen en/of vinden dat hun kennis van financiële concepten en producten te beperkt is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 64% van de vrouwen financieel advies zoekt, tegenover slechts 46% van de mannen.4

Beleggingsplatformen

Het aantal vrouwen dat zich aanmeldt is in een jaar tijd verzesvoudigd.

Bovendien maakt bijna de helft van de vrouwelijke beleggers in Europa gebruik van een online platform, een trend die in de lift zit. Hoewel mannen nog steeds domineren op deze platformen, lijken vrouwen een inhaalbeweging te maken. Volgens een Europees beleggingsplatform is het aantal vrouwen dat zich op zijn app aanmeldt in een jaar tijd verzesvoudigd, tegenover slechts een verviervoudiging voor mannen.5

Pensioenplannen

Vrouwen maken zich meer zorgen dan mannen

vrouwelijke gepensioneerden verdienen gemiddeld 32,5% minder dan hun mannelijke collega's

De voornaamste drijfveer voor Europese vrouwen om te investeren is sparen voor hun pensioen, terwijl mannen zich veeleer laten leiden door het potentiële rendement op lange termijn.6 39% van de Europese vrouwen gelooft dat zij hun huidige levensstandaard na hun pensioen niet zullen kunnen handhaven.7 Dit is een terechte zorg, aangezien vrouwen wereldwijd gemiddeld 4 jaar langer leven (75 jaar tegenover 71 jaar voor mannen)8 , maar hun pensioenen vaak lager zijn. Zo ontvangen vrouwelijke gepensioneerden in Frankrijk gemiddeld 32,5% minder dan mannelijke gepensioneerden, en het verschil is nog groter in Nederland, Luxemburg en Oostenrijk met een verschil van meer dan 40%.9

Zekerheid aan de orde

78% van de Europeanen vindt zekerheid belangrijker dan rendementen

Minder dan de helft van de Europese bevolking heeft een pensioenspaarplan. En dit percentage is nog lager voor vrouwen. Ook hier is de kloof in sommige landen groter. Volgens een studie van de OESO heeft een derde van de Ierse mannen een pensioenplan, tegenover slechts een kwart van de Ierse vrouwen.10

Volgens een studie van Insurance Europe (Europese verzekeringsfederatie) daarentegen geeft 78% van de Europese vrouwen voorrang aan zekerheid boven rendement, een aanzienlijk verschil van 10% in tegenstelling tot Europese mannen (68%).11

Het effect van Covid-19

De pandemie heeft de verschillen tussen mannen en vrouwen vergroot

50% van de Europese vrouwen zegt dat de pandemie hun financiële welzijn negatief heeft beïnvloed

36% van de Europeanen, met name de jongere generatie, vindt dat de pandemie een positief effect heeft gehad op hun dagelijkse uitgaven. Helaas heeft de Covid-19-crisis ook geleid tot een grotere financiële ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 50% van de Europese vrouwen zegt dat de pandemie een negatief effect heeft gehad op hun financiële welzijn, tegenover 47% van de Europese mannen.12

Bijgevolg zijn velen bezorgd over inflatie en sparen, met aanzienlijke verschillen tussen de landen. Zo zegt 64% van de Poolse vrouwen dat zij door de pandemie niet meer kunnen sparen, tegenover slechts 18% van de Deense vrouwen.13

Lessen te leren

1/3 van de Europeanen is zich meer bewust geworden van het belang van investeringen

Desondanks de aanzienlijke verliezen en schade die de pandemie heeft aangericht, zijn er ook een aantal positieve ontwikkelingen uit voort gekomen. Een derde van de Europeanen geeft aan meer inzicht vergaard te hebben met betrekking tot het belang van sparen en investeren op lange termijn om meer financiële zekerheid te garanderen tijdens een crisis.

Investeren, maar dan duurzaam: een positieve impact op het milieu

65% van de Europese vrouwelijke beleggers is met name geïnteresseerd in de strijd tegen de opwarming van de aarde

72% van de Europese vrouwen vindt duurzame investeringen belangrijk, tegenover 67% van de Europese mannen. Voor Spaanse, Portugese en Zwitsere vrouwen bedraagt dit percentage zelfs meer dan 80.14

65% van de Europese vrouwelijke beleggers is met name geïnteresseerd in de bestrijding van de opwarming van de aarde. Dat geldt voor 73% van de Finse vrouwen. Investeren in milieuvriendelijke bedrijven is dus voor veel vrouwen een zinvolle beslissing.15

Vrouwen zijn wellicht eerder geneigd om te investeren vanwege hun bezorgdheid over pensioen, inflatie en opwarming van de aarde, toch kunnen ze terughoudend zijn om dat te doen als gevolg van risicomijdend gedrag, angst om de financiële logica niet te begrijpen of de perceptie dat ze niet genoeg geld hebben.

Financiële adviseurs, online platforms en hulpmiddelen kunnen helpen deze obstakels te overwinnen.

De website van BlackRock biedt, naast andere informatiebronnen, uitleg en artikelen voor wie de basisbeginselen van beleggen wil leren.

Voor beginners die op zoek zijn naar toegankelijke beleggingsopties met lage kosten, kunnen ETF

(Exchange-Traded Funds) een goed uitgangspunt zijn. Zij bieden gediversifieerde portefeuilles over meerdere effecten en er kan in belegd worden voor slechts enkele tientjes per maand.

Zoek duidelijke informatiebronnen, kies beleggingen die u begrijpt en zet koers naar beleggen!

Wat zijn ETF's?

1J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, april 2021
2J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, april 2021
3J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, april 2021
4J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, april 2021
5"Women outpace men in signing up to investment platforms", Financial Times, december 2020
6Fidelity International, Global Women & Money Study 2021, mei 2021
7Fidelity International, Global Women & Money Study 2021, mei 2021
8Population Reference Bureau, World Population data sheet 2021, Global life expectancy at birth
9Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « Les retraités et les retraites » (2021)
10"Towards Improved Retirement Savings Outcomes for Women", OECD Library, maart 2021
11"What do Europeans want from their pension savings?", Insurance Europe, februari 2020
12"European Consumer Payment Report 2020", Intrum, juni 2020
13"European Consumer Payment Report 2020", Intrum, juni 2020
14J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, april 2021
15J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, april 2021

Dit document is marketingmateriaal. Lees, voordat u belegt, het Prospectus en het KIID die beschikbaar zijn op www.blackrock.com/be en die een samenvatting van de rechten van beleggers bevatten.

Risicowaarschuwingen: Kapitaal in gevaar. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en mogen niet de enige factor zijn waarmee rekening wordt gehouden bij de selectie van een product of strategie.

Schommelingen in de wisselkoersen tussen de valuta's kunnen de waarde van de beleggingen doen dalen of stijgen. De schommelingen kunnen bijzonder uitgesproken zijn in het geval van een fonds met hoge volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen. De belastingniveaus en -grondslagen kunnen van tijd tot tijd veranderen.

Belangrijke informatie

In de Europese Economische Ruimte (EER): Dit document is uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Statutair gevestigd Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Tel: 31-20-549-5200, Handelsregister nr. 17068311 Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Onderzoek in dit document is verkregen en kan door BlackRock voor eigen doeleinden zijn gebruikt. De resultaten van dergelijk onderzoek worden uitsluitend als aanvulling ter beschikking gesteld. De geuite meningen vormen geen beleggings- of ander advies en kunnen worden gewijzigd. Zij weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van enige onderneming van de BlackRock Group of enig onderdeel daarvan en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

Dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen aanbod of uitnodiging om in BlackRock-fondsen te beleggen en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn die van hun respectieve eigenaren.