Investment stewardship

Structureel waarde creëren voor onze klanten
Als fiduciair vermogensbeheerder helpen we onze klanten om doelgericht te werken aan hun economische belangen. In dat kader overleggen we regelmatig met bedrijven over kansen en risico's die van invloed kunnen zijn op het rendement van beleggers.

Vrouw die met een laptop op de bank zit.

Wat is investment stewardship?

Investment stewardship is een belangrijke schakel in de manier waarop wij de belangen van onze klanten behartigen door middel van betrokkenheid bij de bedrijven waarin wij namens hen beleggen. Van regelmatig overleg met bestuurders en managementteams tot stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Onze aanpak van investment stewardship

Pictogram van tekstballonnen
Actieve betrokkenheid (engagement)
Wij gaan regelmatig de dialoog aan met bedrijven over onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de financiële waarde van deze bedrijven op de lange termijn.
Pictogram van pijlen
Stemmen
Door namens onze klanten te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen laten we blijken of we het al dan niet eens zijn met het beleid van bestuurders en de bedrijfsvoering.
Pictogram van mensen
Verantwoord leiderschap
We geven onze visie op actuele en te voorziene stewardship-kwesties die van invloed kunnen zijn op de financiële belangen van onze klanten op de lange termijn.
Pictogram van bladeren
Transparantie
We doen elk kwartaal uitgebreid verslag van alle stewardship-activiteiten die wij namens klanten hebben ondernomen.

Goede bedrijfspraktijken en gezonde businessmodellen bevorderen

Engagement met bedrijven vormt de kern van onze stewardship-inspanningen. De prioriteiten die wij hierbij stellen, sluiten aan bij de vijf thema's waarover wij het vaakst met bedrijven in gesprek gaan, wanneer ze een rol spelen en tot aanzienlijke risico's of kansen voor het bedrijf kunnen leiden.

  • Onze stewardship begint altijd bij de directie en het management van bedrijven. Het functioneren van bestuurders is van doorslaggevend belang voor het financiële succes van een bedrijf op de lange termijn en het veiligstellen van de economische belangen van de aandeelhouders.

  • We bespreken met bedrijven wat hun strategie voor de lange termijn is, wat hun kerndoelen zijn en hoe het met hun financiële veerkracht gesteld is.  Dit geeft ons inzicht in de manier waarop bestuur en management hun besluitvorming afstemmen op de doelstellingen van het bedrijf en hoe goed ze in staat zijn hun strategie en/of kapitaalaanwending aan te passen  wanneer een verandering in de dynamiek voor het bedrijf dit vereist.

  • Een goed beloningsbeleid is een belangrijk middel om het creëren van financiële waarde op de lange termijn te bevorderen, door inspanningen die positief bijdragen tot strategische doelen en zorgen dat het bedrijf financieel beter presteert dan zijn branchegenoten, te stimuleren en te belonen. Het is in onze ogen belangrijk dat bedrijven in hun verslaglegging een duidelijk verband leggen tussen hun beloningsbeleid en resultaten, en de financiële belangen van de aandeelhouders,

  • Als onderdeel van onze stewardship willen we inzicht krijgen in de manier waarop bedrijven omgaan met grote  klimaatgerelateerde risico's en kansen en hier grip op houden. We bespreken ook hoe ze belangrijke grondstoffenkwesties en hun afhankelijkheid van grondstoffen beheren, in de context van hun businessmodellen en hun sector.

  • In onze ervaring slagen bedrijven die investeren in de relaties die van groot belang zijn voor het realiseren van hun strategische doelstellingen, er doorgaans beter in om op de lange termijn duurzame financiële resultaten te boeken. Wanneer een bedrijf op dit gebied geen goede relaties onderhoudt, kan dit een negatieve invloed hebben, doordat het bedrijf blootstaat aan risico's op het gebied van wet- en regelgeving, operationele kwesties en reputatieschade.