Pevný výnos

BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň vnímaného rizika. Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom. Fond sa snaží vylúčiť spoločnosti zaoberajúce sa určitými činnosťami, ktoré sú v rozpore s kritériami ESG. Investori by preto pred investovaním do Fondu mali učiniť osobné etické zhodnotenie princípov výberu podľa kritérií ESG. Taký výber podľa kritérií ESG môže mať negatívny dopad na hodnotu investícií do Fondu v porovnaní s fondom bez takého výberu.

V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 1 rokov.

  2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 8,6
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 8,0
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
6,92 - - - 4,45
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 6,36 - - - 3,55
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
0,75 0,83 0,24 0,75 6,92 - - - 8,12
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) 0,48 0,65 0,06 0,48 6,36 - - - 6,46
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

- - - - 6,92
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%)

k 30-jún-24

- - - - 6,36

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v EUR.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 19-júl-24
EUR 244 995 027
Dátum spustenia fondu
21-jún-19
Základná mena fondu
EUR
Obmedzujúca referenčná hodnota 1
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
Úvodný poplatok
0,00%
ISIN
LU2525720822
Poplatok za výkonnosť
0,00%
Minimálna následná investícia
EUR 10 000,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 3 dni
Ticker spoločnosti Bloomberg
ZI2MKLJ
Dátum spustenia triedy akcií
14-sep-22
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Priebežné poplatky
0,38%
Ročný správcovský poplatok
0,30%
Minimálna počiatočná investícia
EUR 25 000 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
UCITS
Kategória Morningstar
-
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
BMYS8M1

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 28-jún-24
318
Beta – 3 roky
k -
-
Upravená splatnosť
k 28-jún-24
4,73
Faktinė trukmė
k 28-jún-24
4,68
WAL pri najhoršom scenári
k 28-jún-24
5,72
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Výnos do splatnosti
k 28-jún-24
3,89
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 28-jún-24
3,79%
Vidutinis svertinis terminas
k 28-jún-24
5,72

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 21-jún-24
AA
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 21-jún-24
7,80
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 21-jún-24
Bond EUR Corporates
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k 21-jún-24
86,80
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 21-jún-24
99,24
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
91,97
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
299
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 21-jún-24
96,16%
Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-jún-24 na základe akcií k 29-feb-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Ropné piesky 
k 28-jún-24
0,00%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 28-jún-24
93,04%
Percento nepokrytého fondu 
k 28-jún-24
6,96%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 1,02% a ropné piesky 28-jún-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Integrácia ESG

Integrácia ESG

Integrácia ESG je postup začlenenia finančne významných údajov alebo informácií o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aspektoch do procesu investičného rozhodovania s cieľom zvýšiť návratnosť portfólií našich klientov s úpravou rizika. Ak nie je v dokumentácii fondu alebo v rámci investičného cieľa fondu uvedené inak, zahrnutie tohto vyhlásenia neznamená, že fond má investičný cieľ alebo stratégiu v súlade s ESG aspektmi. Vyhlásenie skôr opisuje, akým spôsobom sa v rámci celkového investičného procesu zohľadňujú údaje alebo informácie o ESG aspektoch.

Správca fondu zahŕňa ESG aspekty v kombinácii s ďalšími informáciami do fázy prieskumu investičného procesu. To môže zahŕňať relevantné postrehy tretích strán, ako aj interné komentáre k zapojeniu a vstupy tímu BlackRock Investment Stewardship k otázkam riadenia. Správca fondu vykonáva pravidelné preskúmania portfólia spolu so skupinou vykonávajúcou analýzu rizík a kvantitatívnu analýzu a vedúcimi investičnými pracovníkmi. Ak je to vhodné, tieto preskúmania zahŕňajú diskusiu o expozícii portfólia voči významným ESG rizikám a obchodným zapojeniam súvisiacim s udržateľnosťou, metrikám súvisiacim s klímou a iným faktorom.

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Táto časť obsahuje informácie o fonde súvisiace s udržateľnosťou podľa článku 10 nariadenia SFDR.

A. Zhrnutie

Fond podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície. Fond čiastočne investuje do udržateľných investícií. Spoločnosť BlackRock definuje Udržateľné investície ako investície do emitentov alebo cenných papierov, ktoré prispievajú k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, výrazne nenarúšajú žiadny z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy. Spoločnosť BlackRock sa odvoláva na príslušné rámce udržateľnosti s cieľom určiť súlad investície s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi. Udržateľné investície by tiež mali spĺňať požiadavky zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH), ako sú definované v platných právnych predpisoch a nariadeniach. Spoločnosť BlackRock vypracovala súbor kritérií, na základe ktorých posudzuje, či emitent alebo investícia nespôsobuje výrazné narušenie. Fond sa snaží:(i) zvyšovať expozíciu voči investíciám, o ktorých sa predpokladá, že majú súvisiace pozitívne externality a obmedziť expozíciu voči investíciám, o ktorých sa predpokladá, že majú súvisiace negatívne externality; (ii) riešiť kľúčové environmentálne a sociálne otázky pomocou hodnotenia ESG; a (iii) používať základné skríningy spoločnosti BlackRock pre región EMEA.

Spoločnosť BlackRock vyvinula vysoko automatizovaný proces dodržiavania súladu, ktorý pomáha zabezpečiť správu fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými usmerneniami a platnými regulačnými požiadavkami. Súčasťou toho je monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu v súlade s relevantnou metodikou. Spoločnosť BlackRock vyvinula vlastnú metodiku na určovanie udržateľných investícií a fond používa niekoľko iných metodík na meranie spôsobu plnenia sociálnych alebo environmentálnych charakteristík, ktoré fond podporuje.

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov, medzi ktorých patria aj spoločnosti MSCI, Sustainlytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií. Údaje vrátane údajov o ESG získaných prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať.

Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a investičné metodiky EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad s meniacim sa regulačným prostredím. Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov. Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Účastníci v odvetví čelia výzvam spočívajúcim v určení jednej metriky alebo súboru štandardizovanej metriky, aby bolo možné získať komplexný pohľad na spoločnosť alebo investíciu. Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií.

Spoločnosť BlackRock používa pri výbere a nepretržitom monitorovaní investícií fondu vysoký štandard náležitej starostlivosti na účely zaistenia súladu s usmerneniami o investíciách, likvidite a riziku fondu, ako aj rizika udržateľnosti a kritérií ESG a celkovej výkonnosti.

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Na určenie toho, či je tento Fond v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje, nie je určený žiadny konkrétny index ako referenčná hodnota.

B. Žiadny udržateľný investičný cieľ

Finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície.

Udržateľné investície spĺňajú požiadavky DNSH v zmysle platných zákonov a predpisov. Spoločnosť BlackRock vypracovala súbor kritérií pre všetky Udržateľné investície, na základe ktorých posudzuje, či emitent alebo investícia nespôsobuje výrazné narušenie. Investície považované za investície spôsobujúce výrazné narušenie sa nekvalifikujú ako Udržateľné investície. Ďalšie informácie o vyššie uvedenom uvidíte po skopírovaní a vložení nasledujúceho odkazu do webového prehliadača: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-sfdr-sustainab

Ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti pre každý typ investície sa posudzujú pomocou vlastnej metodiky spoločnosti BlackRock pre Udržateľné investície. Spoločnosť BlackRock využíva na identifikáciu investícií, ktoré majú negatívny vplyv na faktory udržateľnosti a spôsobujú výrazné narušenie, údaje tretích strán a/alebo fundamentálnu analýzu.

Udržateľné investície sa posudzujú s cieľom zohľadniť všetky škodlivé vplyvy a zabezpečiť súlad s medzinárodnými normami usmernení OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv. Emitenti, u ktorých sa predpokladá, že porušili tieto konvencie, sa nepovažujú za Udržateľné investície.

C. Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Fond investuje minimálne 20 % svojich celkových aktív do udržateľných investícií v rámci environmentálnych a sociálnych cieľov. Spoločnosť BlackRock definuje Udržateľné investície ako investície do emitentov alebo cenných papierov, ktoré prispievajú k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, výrazne nenarúšajú žiadny z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy. Spoločnosť BlackRock sa odvoláva na príslušné rámce udržateľnosti s cieľom určiť súlad investície s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi.

Udržateľné investície by tiež mali spĺňať požiadavky zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH), ako sú definované v platných právnych predpisoch a nariadeniach. Spoločnosť BlackRock vypracovala súbor kritérií, na základe ktorých posudzuje, či emitent alebo investícia nespôsobuje výrazné narušenie.

Investičný poradca použije na hodnotenie investícií vlastnú metodiku založenú na rozsahu, v akom sú spojené s pozitívnymi alebo negatívnymi externalitami, t. j. environmentálnymi a sociálnymi prínosmi alebo dôsledkami podľa definície Investičného poradcu. Investičný poradca sa bude snažiť zvýšiť expozíciu voči investíciám, ktoré sa považujú za investície s pozitívnymi externalitami (napr. emitenti s nižšími emisiami uhlíka a emitenti s pozitívnymi referenciami ESG), a bude sa snažiť obmedziť expozíciu voči investíciám, ktoré sa považujú za investície s negatívnymi externalitami (napr. emitenti s vyššími emisiami uhlíka, emitenti s určitými kontroverznými obchodnými praktikami a emitenti s negatívnymi referenciami ESG). Posúdenie úrovne zapojenia do každej činnosti môže vychádzať z percentuálneho podielu celkových príjmov, z definovanej prahovej hodnoty celkových príjmov alebo z čohokoľvek súvisiaceho s obmedzenou činnosťou bez ohľadu na výšku získaných príjmov.

Fond sa snaží riešiť kľúčové environmentálne a sociálne otázky, ktoré sa považujú za relevantné pre podnikanie emitentov, pričom na posúdenie expozície emitentov voči týmto rizikám a príležitostiam a ich riadenia používa skóre ESG. Skóre ESG zohľadňuje, že niektoré environmentálne a sociálne otázky sú významnejšie v závislosti od typu činnosti, do ktorej je emitent zapojený, a to tak, že v metodike bodovania sa váha týchto otázok stanovuje odlišne. V environmentálnej zložke skóre ESG sú zachytené tieto environmentálne témy: zmena klímy, prírodný kapitál, znečistenie a odpad a environmentálne príležitosti. V sociálnej zložke skóre ESG sú zachytené tieto sociálne témy: ľudský kapitál, zodpovednosť za výrobky, námietky zainteresovaných strán a sociálne príležitosti. Podnikoví emitenti, ktorí majú lepšie skóre ESG, sú vnímaní ako emitenti s udržateľnejšími obchodnými praktikami.

Fond bude uplatňovať aj ďalšie kritériá ESG, ktoré budú pre podnikové emisie pozostávať zo skóre jedna alebo viac, ako je definované v skóre sporov v oblasti ESG podľa spoločnosti MSCI, alebo z ich ekvivalentov, ktoré priebežne určuje Investičný poradca. Investičný poradca môže na posúdenie referencií ESG a vhodnosti sekuritizovaných aktív, ako sú ABS a MBS, použiť iných poskytovateľov údajov a kritérií.

Fond používa základné skríningy spoločnosti BlackRock pre región EMEA. Tento súbor skríningov zabraňuje expozíciám, ktoré majú negatívne environmentálne dôsledky, tým, že vylučuje priame investície do emitentov, ktorí sa významne podieľajú na ťažbe energetického uhlia a dechtových pieskov, ako aj na výrobe energie z energetického uhlia. Negatívnym sociálnym dôsledkom sa tiež predchádza vylúčením priamych investícií do emitentov, ktorí sa podieľajú na výrobe kontroverzných zbraní a jadrových zbraní, a materiálnej účasti na výrobe a distribúcii civilných strelných zbraní a tabaku. Tento Fond tiež vylučuje emitentov, o ktorých sa predpokladá, že nedodržiavajú 10 zásad globálneho paktu OSN týkajúcich sa ľudských práv, pracovných noriem, životného prostredia a boja proti korupcii. Ďalšie informácie o kritériách základných skríningov spoločnosti BlackRock pre región EMEA uvidíte po skopírovaní a vložení nasledujúceho odkazu do webového prehliadača: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screensin-europe-middleeast-and-africa.pdf

Fond nepoužíva referenčnú hodnotu na účely dosahovania vlastností ESG, ktoré presadzuje, na porovnanie určitých vlastností ESG presadzovaných Fondom sa však používajú indexy Bloomberg Euro Corporate Index (80 %) a Bloomberg Global Corporate Index (20 %) (ďalej len „Index vykazovania ESG“).

D. Investičná stratégia

Fond sa snaží maximalizovať celkový výnos podľa zásad investovania zameraného na environmentálnu a sociálnu oblasť a oblasť správy a riadenia „ESG“.

Fond sa snaží znížiť svoj profil emisií uhlíka alokáciou do zelených dlhopisov, emitentov s nižšími emisiami uhlíka a emitentov, ktorí sa zaviazali k dekarbonizácii. Fond sa snaží investovať do Udržateľných investícií okrem iného vrátane „zelených dlhopisov“ (ako sú definované v jeho vlastnej metodike, ktorá sa riadi zásadami zelených dlhopisov Medzinárodnej asociácie kapitálových trhov) a 90 % celkových aktív Fondu bude investovaných v súlade s nižšie opísanou politikou ESG.

Fond použije základné skríningy spoločnosti BlackRock pre región EMEA.

Investičný poradca tiež použije na hodnotenie investícií vlastnú metodiku založenú na rozsahu, v akom sú spojené s pozitívnymi alebo negatívnymi externalitami, t. j. environmentálnymi a sociálnymi prínosmi alebo nákladmi podľa definície Investičného poradcu. Investičný poradca sa bude snažiť zvýšiť expozíciu voči investíciám, ktoré sa považujú za investície s pozitívnymi externalitami (napr. emitenti s nižšími emisiami uhlíka a emitenti s pozitívnymi referenciami ESG), a bude sa snažiť obmedziť expozíciu voči investíciám, ktoré sa považujú za investície s negatívnymi externalitami, vrátane obmedzenia priamych investícií do cenných papierov emitentov zapojených do vlastníctva alebo prevádzky činností alebo zariadení súvisiacich s hazardnými hrami a výroby zábavných materiálov erotického charakteru. Posúdenie úrovne zapojenia do každej činnosti môže vychádzať z percentuálneho podielu celkových príjmov, z definovanej prahovej hodnoty celkových príjmov alebo z čohokoľvek súvisiaceho s obmedzenou činnosťou bez ohľadu na výšku získaných príjmov.

Ostatných emitentov (t. j. tých emitentov, ktorí ešte neboli vylúčení z investovania Fondu) potom hodnotí Investičný poradca okrem iného na základe ich schopnosti riadiť riziká a príležitosti spojené s obchodnými praktikami v súlade s ESG a ich referencií týkajúcich sa rizík a príležitostí v oblasti ESG, ako je ich rámec vedenia a riadenia, ktorý sa považuje za nevyhnutný pre udržateľný rast, ich schopnosť strategicky riadiť dlhodobé otázky týkajúce sa ESG a potenciálny vplyv, ktorý to môže mať na finančné výsledky emitenta.

Fond bude tiež uplatňovať nasledujúce ESG, ktoré budú pre podnikové emisie pozostávať zo skóre jedna alebo viac, ako je definované v skóre sporov v oblasti ESG podľa spoločnosti MSCI, alebo z ich ekvivalentov, ktoré priebežne určuje Investičný poradca. (ďalšie podrobnosti týkajúce sa ratingových kritérií MSCI sú k dispozícii na stránke MSCI www.msci.com). Investičný poradca môže na posúdenie referencií ESG a vhodnosti sekuritizovaných aktív, ako sú ABS a MBS, použiť iných poskytovateľov údajov a kritérií.

Fond uplatňuje k udržateľnému investovaniu „najlepší prístup vo svojej triede“. Znamená to, že Fond vyberá najlepších emitentov (z hľadiska ESG) pre každý príslušný sektor činností (pričom nevylučuje žiadny sektor činností). Viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých Fond investuje, malo ESG rating alebo bolo analyzovaných na účely ESG.

Fond môže získať obmedzenú expozíciu (okrem iného prostredníctvom derivátov, hotovostných a takmer hotovostných nástrojov a akcií alebo podielových listov CIS a prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom (nazývaných aj dlhové cenné papiere) voči emitentom, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené kritériá ESG.

Záväznými prvkami investičnej stratégie sú:
1. Udržať to, aby fond držal aspoň 20 % udržateľných investícií. V súvislosti s takýmito udržateľnými investíciami bude aspoň 1 % celkových aktív fondu investované do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ, a aspoň 1 % do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.
2. Zvyšovať expozíciu voči investíciám, ktoré sa v porovnaní s Indexom vykazovania ESG Fondu považujú za investície s pozitívnymi externalitami, a zároveň obmedzovať investície, ktoré sa považujú za investície s negatívnymi externalitami.
3. Použiť základné skríningy spoločnosti BlackRock pre región EMEA a vylučujúce skríningy.
4. Zachovať, aby bol vážený priemer ratingu ESG Fondu vyšší ako Index vykazovania ESG po vylúčení najmenej 20 % cenných papierov s najnižším ratingom z Indexu vykazovania ESG.
5. Zabezpečiť, aby viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých Fond investuje (okrem fondov peňažného trhu), malo ESG rating alebo bolo analyzovaných na účely ESG.

Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

Fond zohľadňuje PAI na základe faktorov udržateľnosti použitím základných skríningov spoločnosti BlackRock pre región EMEA, svojej vylučovacej politiky a držby zelených dlhopisov.

Fond zohľadňuje tieto PAI:
• emisie skleníkových plynov;
• intenzitu emisií skleníkových plynov spoločností, do ktorých sa investovalo;
• expozíciu voči spoločnostiam pôsobiacim v sektore fosílnych palív;
• Intenzita spotreby energie na sektor s vysokým vplyvom na klímu
• porušenia zásad globálneho paktu OSN a usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti;
• Nedostatok procesov a mechanizmov na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN a usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti
• expozíciu kontroverzným zbraniam (protipechotné míny, kazetová munícia, chemické a biologické zbrane).

Tento Fond okrem iného zohľadňuje PAI štandardmi DNSH spoločnosti BlackRock pre Udržateľné investície. Tento Fond bude poskytovať informácie o PAI vo svojej výročnej správe.

Politika dobrej správy

Spoločnosť BlackRock posudzuje postupy dobrej správy spoločností, do ktorých investovalo, spojením vlastných poznatkov a zapojenia akcionárov zo strany Investičného poradcu s údajmi od externých poskytovateľov výskumu ESG. Spoločnosť BlackRock využíva údaje od externých poskytovateľov prieskumu ESG na prvotnú identifikáciu emitentov, ktorí nemusia mať uspokojivé postupy v oblasti správy vo vzťahu ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti (KPI) týkajúcim sa riadnej štruktúry riadenia, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania zamestnancov a dodržiavania daňových predpisov.

Ak sa u emitentov identifikujú potenciálne problémy týkajúce sa dobrej správy, emitenti budú preskúmaní, aby sa zabezpečilo, že v prípade, že Investičný poradca súhlasí s týmto externým posúdením, Investičný poradca je na základe priamej spolupráce s emitentom ubezpečený, že emitent buď prijal nápravné opatrenia, alebo ich prijme v primeranom časovom rámci. Investičný poradca sa tiež môže rozhodnúť znížiť expozíciu voči takýmto emitentom.

E. Podiel investícií

Minimálne 80 % celkových aktív Fondu bude investovaných do investícií, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami. Z týchto investícií bude minimálne 20 % celkových aktív fondu investovaných do udržateľných investícií a zvyšok bude investovaný do investícií, ktoré sú v súlade s ostatnými environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami.

Fond môže investovať až do 20 % svojich celkových aktív do iných investícií.

Fond môže investovať až do 20 % svojich celkových aktív do iných investícií.

Fond môže používať na investičné účely a na účely efektívneho riadenia portfólia deriváty. V prípade derivátov sa všetky vyššie uvedené ratingy alebo analýzy ESG vzťahujú len na podkladovú investíciu.

Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.  

Minimálne 20 % celkových aktív Fondu sa investuje do Udržateľných investícií. Ako je uvedené vyššie, tieto Udržateľné investície budú kombináciou Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ, alebo so sociálnym cieľom, alebo kombináciou oboch, pričom sa môže presné zloženie meniť.

Fond sa nezaväzuje investovať do prechodných a podporných činností, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.  

Minimálne 1 % celkových aktív fondu bude investované do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Fond investuje do Udržateľných investícií, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ z týchto dôvodov: (i) je to súčasť investičnej stratégie Fondu; (ii) údaje na určenie zosúladenia s taxonómiou EÚ nemusia byť k dispozícii; a/alebo (iii) podkladové hospodárske činnosti nemusia byť podľa dostupných kritérií technického skríningu taxonómie EÚ oprávnené alebo nemusia spĺňať všetky požiadavky stanovené v takýchto kritériách technického skríningu. 

Fond investuje do Udržateľných investícií, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ z týchto dôvodov: (i) je to súčasť investičnej stratégie Fondu; (ii) údaje na určenie zosúladenia s taxonómiou EÚ nemusia byť k dispozícii; a/alebo (iii) podkladové hospodárske činnosti nemusia byť podľa dostupných kritérií technického skríningu taxonómie EÚ oprávnené alebo nemusia spĺňať všetky požiadavky stanovené v takýchto kritériách technického skríningu. 

Minimálne 1 % celkových aktív fondu bude investované do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.

Ostatné podiely sú obmedzené na 20 % a môžu zahŕňať deriváty, hotovostné a takmer hotovostné nástroje a akcie alebo podielové listy CIS a prevoditeľné cenné papiere s pevným výnosom (známe aj ako dlhové cenné papiere) vydané vládami a agentúrami po celom svete.

Tieto investície sa môžu použiť na investičné účely pri plnení investičného cieľa Fondu (iného ako ESG), na účely riadenia likvidity a/alebo hedžingu.

Žiadne iné podiely nie sú posudzované z hľadiska minimálnych environmentálnych alebo sociálnych záruk.

F. Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Spoločnosť BlackRock vyvinula vysoko automatizovaný proces dodržiavania súladu, ktorý pomáha zabezpečiť správu fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými usmerneniami a platnými regulačnými požiadavkami. Sem patrí monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu v súlade s relevantnou metodikou, ako to je opísané v „časti G – Metodiky“.

Manažéri portfólia majú primárnu zodpovednosť za dodržiavanie zmluvných podmienok prospektu a iných riadiacich dokumentov fondu, pričom im pomáha platforma Aladdin a softvér spoločnosti BlackRock na riadenie portfólia a rizika.

Portfolio Compliance Group („PCG“), čo je skupina patriaca do obchodných činností spoločnosti BlackRock, zodpovedá za kódovanie investičných obmedzení fondu, ktoré môžu byť kódované, v rámci systému spoločnosti BlackRock na monitorovanie súladu pred a po vykonaní obchodu na platforme Aladdin. Ak investičné obmedzenie nemôže byť kódované, vytvorí sa manuálny proces na testovanie usmernení.

Monitorovanie pred obchodom a po ňom

V prípade obchodu alebo vytvorenia objednávky sa transakcia posudzuje podľa investičných usmernení fondu pomocou front-end systému zaistenia súladu v reálnom čase pred vykonaním. Ak sa zistí nesúladná podmienka, obchod alebo objednávka sa nebudú môcť ďalej realizovať.

Po vykonaní obchodu sa medzi skončením a začatím transakcií vykonávajú aj testy súladu podľa pozícií na konci dňa a výsledky sa hlásia na báze T+1. Identifikujú sa výnimky a varovania týkajúce sa súladu, ktoré sa predkladajú na preskúmanie príslušným investičným odborníkom, ktorí budú podľa potreby spolupracovať s relevantnými odborníkmi na danú tému s cieľom vyriešiť dané výnimky a varovania. Identifikácia a preskúmanie potenciálnych položiek sa zaznamenávajú do elektronického systému, ktorý obsahuje komplexný pracovný tok s revíznym záznamom. Na vyriešenie výnimiek sa podľa potreby prijme primerané nápravné opatrenie.

Monitorovanie niektorých charakteristík ESG nemôže byť automatizované kvôli funkcionalite systému alebo dátovým obmedzeniam. Takéto charakteristiky ESG sú predmetom pravidelnej kontroly a monitorovania, aby sa zaistilo, že produkt zodpovedá súvisiacim záväzkom.

Porušenia sa hlásia podľa požiadaviek našich regulačných záväzkov príslušnej správcovskej spoločnosti, audítorovi, depozitárovi a regulátorovi.

Ak spoločnosť BlackRock poverí časťou riadenia fondu manažéra tretej strany, takýto manažér je zodpovedný za zabezpečenie súladu s investičnými usmerneniami a investičnými obmedzeniami podľa schválenej zmluvy o investičnom riadení vrátane tých, ktoré sa týkajú environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu. Manažérovi tretej strany sa vo všeobecnosti oznamujú investičné obmedzenia vzťahujúce sa na environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ktoré môže spoločnosť BlackRock príležitostne aktualizovať v súlade s environmentálnymi a sociálnymi charakteristikami fondu. Ak manažér tretej strany používa pasívnu stratégiu, môže tiež monitorovať dodržiavanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík sledovaním referenčného indexu so začlenením týchto charakteristík do jeho metodiky. Spoločnosť BlackRock dostáva každý deň informácie o pozíciách, ktoré drží manažér tretej strany, a vykonáva kontroly súladu po vykonaní obchodu v súlade s predtým opísaným back-end procesom zabezpečovania súladu. Spoločnosť BlackRock tiež vykonáva vo vzťahu k manažérovi tretej strany náležitú starostlivosť, aby zaistila primeranosť zavedených rámcov monitorovania.

G. Metodiky

Spoločnosť BlackRock prijala vo vzťahu k tomuto fondu nasledujúce metodiky:

Metodika udržateľných investícií

Spoločnosť BlackRock vytvorila vlastnú metodiku na určovanie udržateľných investícií a táto metodika je rozdelená na hodnotenie pozostávajúce zo štyroch častí:
(i) prínos ekonomickej činnosti v prospech environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov;
(ii) Nespôsobovanie výrazných škôd;
(iii) Dosahuje minimálne záruky; a
(iv) kvalitné riadenie (kde to je relevantné).

Aby bola investícia považovaná za udržateľnú, musí spĺňať všetky štyri body tohto testu. Udržateľné investície podliehajú robustnému procesu dohľadu s cieľom zabezpečiť plnenie regulačných noriem.

(i) Prínos ekonomickej činnosti v prospech environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov

Environmentálne a sociálne ciele
Fond investuje do udržateľných investícií, ktoré prispievajú k plneniu rôznych environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať alternatívnu a obnoviteľnú energiu, energetickú efektívnosť, prevenciu alebo zmierňovanie znečistenia, opätovné použitie a recykláciu, zdravie, výživu, hygienu a vzdelávanie a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja („environmentálne a sociálne ciele“).

Hodnotenie ekonomickej aktivity
Investícia bude udržateľná (za predpokladu splnenia zvyšných troch bodov):

Obchodná aktivita
• Ak možno viac ako 20 % príjmov pripísať produktom a/alebo službám, ktoré sú systematicky mapované ako prispievajúce k environmentálnym a/alebo sociálnym cieľom za použitia údajov tretích obchodníkov. Ak nie sú k dispozícii údaje tretích obchodníkov alebo ak analytik rozhodne, že údaje sú nepresné, alebo že existuje primeranejšia metrika významnosti ako príjem s cieľom určiť prínos spoločnosti, ako sú kapitálové výdavky alebo recyklované vstupy, môže sa na posúdenie spoločnosti použiť aj základná analýza.

Obchodné praktiky
• Ak má emitent stanovený cieľ dekarbonizácie v súlade s iniciatívami súvisiacimi s vedecky podloženými cieľmi, ktoré boli validované pomocou údajov tretieho obchodníka alebo prostredníctvom základného hodnotenia.
• Preukázateľné vodcovstvo, ktoré je dôkazom dôležitej úlohy spoločnosti ako subjektu, ktorý umožňuje udržateľné praktiky.

Cenné papiere s pevným výnosom
• Dlhopis so stanoveným použitím výnosov bude udržateľná investícia v prípade, ak použitie výnosov významne prispieva k environmentálnemu a/alebo sociálnemu cieľu, čo sa stanoví prostredníctvom základného hodnotenia
• Ostatné cenné papiere s pevným výnosom budú udržateľnými investíciami, ak je cenný papier v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi cieľmi, ako sa to stanoví prostredníctvom základného hodnotenia, ako sú napríklad cenné papiere kryté environmentálnymi a/alebo sociálnymi aktívami a hypotékami, ktoré vydali nadnárodné subjekty zaviazané presadzovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

(ii) Nespôsobovať významnú škodu (DNSH)

Udržateľné investície spĺňajú požiadavky DNSH v zmysle platných zákonov a predpisov. Spoločnosť BlackRock vytvorila súbor kritérií v rámci všetkých udržateľných investícií s cieľom posúdiť, či investícia spôsobuje výrazné škody, pričom tieto kritériá zohľadňujú dátové body tretích strán, ako aj základné poznatky. Investície sa podľa týchto kritérií skúmajú za použitia kontrol na báze systému, pričom investície, ktoré budú považované za investície spôsobujúce výrazné škody, nebudú spôsobilé ako udržateľné investície. Spoločnosť BlackRock posudzuje ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti pre každý typ investície, ako je to stanovené v nariadení.

Ukazovatele hlavných nežiaducich vplyvov na klímu sa budú posudzovať podľa vlastného rámca spoločnosti BlackRock so zvýšeným dohľadom, ktorý identifikuje investície predstavujúce výrazné riziko súvisiace s klímou na základe hodnotenia: (i) uhlíkových emisií, (ii) pripravenosti na prechod na uhlíkovú neutralitu a (iii) zverejnených informácií súvisiacich s klímou.

Všetky ostatné ukazovatele nežiaducich vplyvov sa hodnotia pomocou údajov tretích obchodníkov týkajúcich sa kontroverzií s cieľom vylúčiť investície, ktoré spoločnosť BlackRock posúdila ako škodlivé pre ukazovatele udržateľnosti, s prihliadnutím na určité obmedzené výnimky, ako napríklad v prípadoch, keď sú údaje považované za nepresné alebo neaktuálne.

Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje alebo ak sú údaje výrazne neúplné, vykoná sa základná analýza s primeranou snahou o určenie vplyvov, o ktorých spoločnosť BlackRock rozhodne ako o škodlivých vplyvoch na ukazovatele udržateľnosti.

(iii) Dosahovanie minimálnych záruk

Udržateľné investície sa posudzujú za použitia informácií od tretieho poskytovateľa údajov s cieľom posúdiť súlad s medzinárodnými normami usmernení OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv. Emitenti, u ktorých sa predpokladá, že porušili tieto konvencie, sa nepovažujú za Udržateľné investície.

(iv) Kvalitné riadenie

Pokiaľ ide o hodnotenie kvalitného riadenia, spoločnosť BlackRock používa údaje od externých tretích poskytovateľov výskumu v oblasti ESG s cieľom najprv určiť emitentov, ktorí možno nepoužívajú uspokojivé postupy riadenia vo vzťahu ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti (KPI) v súvislosti s vyššie vytýčenými kritériami. Ak sa u emitentov identifikujú potenciálne problémy týkajúce sa kvalitného riadenia, emitenti budú preskúmaní, aby sa zabezpečilo, že v prípade, že investičný poradca/manažér súhlasí s týmto externým posúdením, investičný poradca/manažér je na základe priamej spolupráce s emitentom ubezpečený, že emitent buď prijal nápravné opatrenia, alebo ich prijme v primeranom časovom rámci. Investičný poradca/manažér sa tiež môže rozhodnúť znížiť expozíciu voči takýmto emitentom. Nepriame expozície fondu voči emitentom so zlyhaniami v oblasti kvalitného riadenia sú internými kontrolami obmedzené na minimum a sú zároveň pravidelne monitorované s cieľom zaistiť, aby táto nepriama expozícia zostala na minimálnych úrovniach.

Iné metodiky

Okrem toho sa nasledujúce metodiky používajú na meranie spôsobu plnenia sociálnych alebo environmentálnych charakteristík, ktoré fond podporuje:
1. Fond používa vlastnú metodiku na hodnotenie investícií na základe miery, do akej sú spojené s pozitívnymi alebo negatívnymi externalitami. Podrobnosti o tejto vlastnej metodike sú dostupné na adrese https://www.blackrock.com/us/individual/insights/blackrock-investment-institute/esg-fixed-income
2. Fond používa skóre MSCI ESG ako prostriedok hodnotenia expozície emitentov voči environmentálnym a sociálnym rizikám a príležitostiam a riadenia týchto rizík a príležitostí. Ďalšie podrobnosti o metodike hodnotenia MSCI ESG sú dostupné na adrese https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
3. Fond používa základné skríningy spoločnosti BlackRock pre región EMEA. Ďalšie podrobnosti o metodike základných skríningov spoločnosti BlackRock pre región EMEA nájdete na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Fond prostredníctvom environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík svojej stratégie bol vyhodnotený ako fond zohľadňujúci súbor hlavných ukazovateľov nepriaznivého vplyvu (PAI), ako sú definované v regulačných technických normách SFDR. Posúdili sme, či a ako sa tieto indikátory úplne alebo čiastočne zohľadňujú, a načrtli sme, ako sa tieto charakteristiky priraďujú k týmto PAI v našom predzmluvnom a pravidelnom vykazovaní.

H. Zdroje údajov a ich spracovanie

Zdroje údajov

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj nástroj, ktorý podporuje analytiku a hlásenia spoločnosti BlackRock v súvislosti s ESG. Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock používajú systém Aladdin na prijímanie investičných rozhodnutí, monitorovanie portfólií a prístup k dôležitým poznatkom o ESG, ktoré sú potrebné v rámci investičného procesu s cieľom dosiahnuť charakteristiku fondu v oblasti ESG.

Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov, medzi ktorých patria aj spoločnosti MSCI, Sustainlytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tieto dátové súbory môžu obsahovať skóre ESG z titulkov, údaje o uhlíkových emisiách, metriku angažovania spoločnosti alebo kontroverzie a boli zahrnuté do nástrojov systému Aladdin, ktoré majú k dispozícii manažéri portfólia a ktoré sa používajú v rámci investičných stratégií spoločnosti BlackRock. Takéto nástroje podporujú celý investičný proces od výskumu po zostavenie a modelovanie portfólia a podávanie hlásení.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).

Poskytovateľov a údaje o ESG hodnotíme na základe piatich kľúčových oblastí uvedených nižšie:
1. Získavanie údajov: sem patrí okrem iného hodnotenie podkladových dátových zdrojov poskytovateľov údajov, technológií používaných na získavanie údajov, procesu na identifikovanie nesprávnych informácií a používania strojového učenia alebo prístupov k získavaniu údajov o ľuďoch. Budeme posudzovať aj plánované vylepšenia
2. Pokrytie údajov: naše hodnotenie zahŕňa okrem iného aj rozsah, do akého dátový balík pokrýva prostredie emitentov a tried aktív, do ktorých môžeme investovať. Patrí sem posúdenie zaobchádzania s materskými spoločnosťami a ich dcérskymi spoločnosťami, ako aj použitie odhadovaných alebo hlásených údajov.
3. Metodika: súčasťou nášho hodnotenia je okrem iného aj posudzovanie použitých metodík tretích poskytovateľov vrátane posúdenia prístupov k získavaniu a kalkulácii, prispôsobenia odvetvovým alebo regulačným štandardom alebo rámcom, limitov významnosti a ich prístupu k medzerám v údajoch.
4. Overovanie údajov: súčasťou nášho hodnotenia sú okrem iného aj prístupy tretích poskytovateľov k overovaniu získaných údajov a procesy zabezpečenia kvality vrátane spolupráce s emitentmi
5. Činnosti: budeme hodnotiť rôzne aspekty činnosti obchodníkov s údajmi, okrem iného aj ich zásady a postupy (vrátane posúdenia konfliktov záujmov), veľkosť a skúsenosti ich tímov vykonávajúcich výskum údajov, ich vzdelávacie programy a ich využívanie tretích dodávateľov.

Spoločnosť BlackRock sa navyše aktívne zúčastňuje relevantných konzultácií poskytovateľa, ktoré sa týkajú navrhovaných zmien metodík súvisiacich s dátovými súbormi tretích strán alebo metodikami indexu, a technickým tímom poskytovateľa údajov odovzdáva posúdenú spätnú väzbu a odporúčania. Spoločnosť BlackRock často nepretržite spolupracuje s poskytovateľmi údajov o ESG vrátane poskytovateľov indexu, aby držala krok s vývojom v odvetví.

Ako sa spracúvajú údaje

Interné procesy spoločnosti BlackRock sa zameriavajú na poskytovanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov, ktoré budú používať odborníci na investície a ktoré sa budú používať aj na účely transparentnosti a podávania hlásení. Údaje, vrátane údajov o ESG, získané prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Integrovaná technológia spoločnosti BlackRock nám umožňuje zostavovať údaje o emitentoch a investíciách v rámci rôznej environmentálnej a sociálnej metriky a metriky riadenia a od rôznych poskytovateľov údajov a ich sprístupnenie investičným tímom a iným podporným a kontrolným funkciám, ako je napríklad riadenie rizík.

Používanie odhadovaných údajov

Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať. Vzhľadom na aktuálne výzvy v dátovom prostredí platí, že hoci sa spoločnosť BlackRock opiera o podstatné množstvo odhadovaných údajov v rámci svojho prostredia, do ktorého možno investovať, pričom ich úrovne môžu byť v prípade každého dátového súboru iné, naším cieľom je zaistiť, aby bolo používanie odhadov v súlade s regulačnými usmerneniami a aby nám poskytovatelia údajov poskytli potrebnú dokumentáciu a transparentnosť, pokiaľ ide o ich metodiky. Spoločnosť BlackRock si uvedomuje dôležitosť zvyšovania kvality svojich údajov a dátového pokrytia a naďalej vyvíja dátové súbory, ktoré sú dostupné jej investičným odborníkom a iným tímom. Ak si to vyžadujú nariadenia na úrovni štátu, fondy môžu uvádzať explicitné úrovne dátového pokrytia.

I. Obmedzenia metodík a údajov

Obmedzenia metodiky

Udržateľné investovanie je rozvíjajúci sa priestor, tak z hľadiska pochopenia v rámci odvetvia, ako aj pokiaľ ide o regulačné rámce na regionálnej aj globálnej báze. Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a jej cieľom je rozvíjať svoje investičné metodiky s cieľom zaistiť súlad v prípade zmien v regulačnom prostredí. Spoločnosť BlackRock môže v dôsledku toho kedykoľvek v budúcnosti aktualizovať tieto zverejnené informácie a použité metodiky a zdroje údajov, keď sa budú vyvíjať praktiky na trhu alebo budú k dispozícii ďalšie regulačné usmernenia.

Ciele a čiastkové ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja používa spoločnosť BlackRock ako zoznam environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov. Každé hodnotenie bude vykonané prísne v súlade s metodikou stanovenou v prospekte. Predpoklady spojené s konvenčným používaním cieľov v oblasti udržateľného rozvoja sa nepovažujú za súčasť hodnotenia. Okrem iného sa to týka aj platných geografických obmedzení a záväzkov, ktoré môžu byť obmedzené z hľadiska času alebo rozsahu, ako sú ciele, ktoré sa môžu vzťahovať len na vlády.

Obmedzenia týkajúce sa dátových zdrojov sú uvedené nižšie.

Obmedzenia údajov

Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov.

Hoci každá metrika ESG môže mať svoje vlastné individuálne obmedzenia, obmedzenia údajov môžu vo všeobecnosti okrem iného zahŕňať:
• Nedostupnosť určitej metriky ESG kvôli odlišným štandardom týkajúcim sa vykazovania a zverejňovania s vplyvom na emitentov, geografické oblasti alebo sektory
• Vznikajúce štatutárne firemné štandardy v oblasti vykazovania, pokiaľ ide o udržateľnosť, čo vedie k rozdielom v rozsahu, v akom môžu spoločnosti podávať hlásenia týkajúce sa regulačných kritérií, v dôsledku čoho môžu byť niektoré úrovne pokrytia metriky nízke
• Nekonzistentné používanie a úrovne hlásených údajov o ESG v porovnaní s odhadovanými v prípade rôznych poskytovateľov údajov, v rôznych časových obdobiach, čo spôsobuje problémy s porovnateľnosťou.
• Odhadované údaje sa vzhľadom na svoj charakter môžu líšiť od skutočných čísel vzhľadom na predpoklady alebo hypotézu poskytovateľov údajov.
• Rozdielne názory alebo hodnotenia emitentov kvôli rôznym metodikám poskytovateľov alebo používaniu subjektívnych kritérií
• Väčšina firemných hlásení o ESG a zverejňovania informácií v tejto súvislosti má ročný charakter a ich príprava zaberá značný čas, čo znamená, že tieto údaje vznikajú s oneskorením v porovnaní s finančnými dátami. Jednotliví poskytovatelia údajov, ktorí takéto údaje zaraďujú do svojich dátových súborov, môžu tiež mať nekonzistentné frekvencie obnovovania údajov.
• Pokrytie a aplikovateľnosť údajov v rámci tried aktív a ukazovateľov sa môžu líšiť
• Prognostické údaje, ako sú ciele spojené s klímou, sa môžu výrazne líšiť od historickej a aktuálnej metriky.

Viac informácií o tom, ako sa vykonávajú kalkulácie metriky prezentovanej s ukazovateľmi udržateľnosti nájdete vo výročnej správe fondu.

Udržateľné investície a environmentálne a sociálne kritériá

Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím.  Účastníci v odvetví čelia výzvam spočívajúcim v určení jednej metriky alebo súboru štandardizovanej metriky, aby bolo možné získať komplexný pohľad na spoločnosť alebo investíciu.  Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií s prihliadnutím na regulačné požiadavky. 

Spoločnosť BlackRock používa údaje tretích obchodníkov pri hodnotení toho, či investície spôsobujú výrazné škody a majú kvalitné postupy riadenia. Existujú určité okolnosti, za ktorých sú údaje nedostupné, neúplné alebo nepresné, a v takom prípade je možné vykonať základné hodnotenia s primeraným prístupom a vynaložením primeraného úsilia na identifikáciu problémov, ktoré môžu mať významný vplyv. Napriek primeraným snahám nemusia byť informácie vždy dostupné, pričom v takom prípade sa vykoná hodnotenie na základe poznatkov spoločnosti BlackRock o investícii alebo odvetví. V určitých prípadoch môžu údaje vyjadrovať opatrenia, ktoré emitenti prijali len po danej skutočnosti a nevyjadrujú potenciálne prípady výraznej škody.

J. Náležitá starostlivosť

Spoločnosť BlackRock používa pri výbere a nepretržitom monitorovaní investícií fondu vysoký štandard náležitej starostlivosti na účely zaistenia súladu s usmerneniami o investíciách, likvidite a riziku fondu, ako aj rizika udržateľnosti a kritérií ESG a celkovej výkonnosti. Manažéri portfólia sa podrobujú kontrolám pre vykonaním obchodu a po jeho vykonaní v rámci investičnej platformy, kde fondy podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky, integrujú udržateľnosť do investičného procesu záväzným spôsobom alebo majú udržateľný investičný cieľ. Tím pre investičný dohľad vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k manažérom portfólia a dohliada na interné obmedzenia, ktoré sa môžu vzťahovať na požiadavky vytýčené v prospekte fondu. Manažéri portfólia navyše dodržiavajú súvisiace stratégie pre región EMEA vrátane stratégií náležitej starostlivosti pri investíciách, ktoré boli aktualizované tak, aby zahŕňali riziko udržateľnosti. Právne oddelenie a oddelenie pre dodržiavanie súladu zaviedli rámec s cieľom zaistiť prijatie príslušných stratégií a postupov a ich dodržiavanie všetkými zamestnancami vrátane manažérov portfólia.

Investičný poradca začleňuje riziká udržateľnosti do procesu náležitej starostlivosti pri investíciách fondu. Manažéri portfólia fondu sú primárne zodpovední za zvažovanie rizík udržateľnosti. Vzťahuje sa na nich rámec dohľadu v rámci funkcie riadenia rizík investičného poradcu a spoločnosti BlackRock, skupina RQA tiež poskytuje nezávislé hodnotenia rizík udržateľnosti a tím pre zabezpečenie súladu zaisťuje ďalší dohľad a monitoruje požiadavky týkajúce sa ESG, ktoré sú relevantné pre každý fond, a investičné obmedzenia každého fondu. RQA slúži ako druhá obranná línia rámca spoločnosti BlackRock pre riadenie rizík. RQA zodpovedá za rámec spoločnosti BlackRock pre investovanie a podnikové riadenie rizík, kam patrí aj dohľad nad investičnými rizikami spojenými s udržateľnosťou. Tím RQA pre investičné riziko vykonáva pravidelné kontroly v spolupráci s manažérmi portfólia s cieľom zaistiť informovanosť investičných tímov o príslušných rizikách udržateľnosti, čím dopĺňa monitorovanie prvej línie a dohľad nad posudzovaním udržateľnosti v rámci našej investičnej platformy. RQA má aj vyhradený tím pre riziko udržateľnosti, ktorý je partnerom manažérov rizík a podnikov s cieľom posilniť konštruktívnu angažovanosť. RQA spolupracuje s pracovnými skupinami v rámci investičnej platformy a s laboratóriom udržateľnosti v systéme Aladdin s cieľom ďalej rozvíjať podnikový súbor nástrojov v oblasti udržateľnosti prostredníctvom konzultácií o celofiremných údajoch, modelovaní, metodikách a analytike. Spoločnosť BlackRock okrem toho vytvára údaje týkajúce sa zásadných nežiaducich vplyvov (PAI), ktoré sú dostupné všetkým manažérom portfólia. Upozorňujeme, že v súčasnosti sa pokrytie údajov PAI líši v závislosti od trhov, triedy aktív a sektorov.  Spoločnosť BlackRock v rámci implementácie regulačných požiadaviek ESG vrátane SFDR úzko spolupracuje s poskytovateľmi údajov a investičnými tímami, aby zabezpečila, že robustné a spoľahlivé informácie prejdú vhodnými procesmi náležitej starostlivosti a budú dostupné tam, kde je to možné. Ďalšie informácie sú uvedené v „časti D – Investičná stratégia“ vyššie.

K. Politiky zapájania

Fond

Fond nepoužíva angažovanosť ako prostriedok na splnenie svojich záväzných záväzkov týkajúcich sa environmentálnych alebo sociálnych charakteristík alebo cieľov udržateľného investovania. Spolupráca môže byť súčasťou náležitej starostlivosti, ktorú vykonáva tím riadenia portfólia pre fondy, pričom presadzuje investičné stratégie týkajúce sa pevného výnosu s cieľom posúdiť, ako spoločnosti riadia riziká a príležitosti v oblasti ESG a ako tieto riziká a príležitosti ovplyvňujú financie spoločností. Kde je to vhodné, využívame spoluprácu na účely diskusií o obavách, na vnímanie príležitostí a výmenu konštruktívnej spätnej väzby, pričom vychádzame z názoru, že zásadné problémy týkajúce sa ESG sú nevyhnutne spojené s dlhodobou stratégiou a základnou hodnotou spoločnosti. Spolupráca môže tiež mať charakter spolupráce s tímom pre firemný dohľad nad investíciami, nie je to tak však vždy a môže prebiehať aj priamo. Tím pre riadenie portfólia s pevným výnosom môže používať aj spoluprácu s podnikovými pokladníkmi, keď sú v procese emitovania zelených a sociálnych dlhopisov, s cieľom zaistiť robustnú emisiu.

Všeobecné informácie

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. 

Ak spoluprácu konkrétne identifikuje niektorý tím správy portfólia ako jeden z prostriedkov, pomocou ktorých sa snaží preukázať záväzok vo vzťahu k otázkam environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia v kontexte SFDR, metódy prispôsobenia efektívnosti stratégie takejto spolupráce a spôsoby prispôsobenia takejto stratégie spolupráce v prípade nedosahovania požadovaného vplyvu (obvykle vyjadrené ako redukcia špecifikovaných hlavných nežiaducich ukazovateľov) budú opísané v prospekt a webová adresa daného fondu. 

Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Ak príslušný tím správy portfólia znepokojuje prístup spoločnosti k identifikovaným charakteristikám ESG a/alebo hlavným nežiaducim ukazovateľom, môže predstavenstvu alebo manažmentu spoločnosti vysvetliť svoje očakávania a prostredníctvom hlasovania počas valných zhromaždení môže signalizovať, že má nevyriešené obavy, vo všeobecnosti hlasovaním proti opätovnému zvoleniu riaditeľov, ktorých považuje za zodpovedných za zlepšenie identifikovaných charakteristík ESG alebo hlavných nežiaducich ukazovateľov.

Spoločnosť BlackRock oddelene od činností konkrétneho tímu správy portfólia, na najvyššej úrovni v rámci svojho fiduciárneho prístupu rozhodla, že je v najlepšom dlhodobom záujme jej klientov podporovať správne podnikové riadenie ako informovaný a angažovaný akcionár. V spoločnosti BlackRock je za to zodpovedný tím pre dohľad nad investíciami (BlackRock Investment Stewardship). Spoločnosť BlackRock plní požiadavky smernice o právach akcionárov II („SRD II“) týkajúce sa spolupráce s verejnými spoločnosťami a inými stranami v investičnom ekosystéme hlavne prostredníctvom práce tímu BIS.  Kópia stratégie spolupráce spoločnosti BlackRock podľa smernice SRD II sa nachádza na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami je opísaný vo všeobecných zásadách BIS a usmerneniach k hlasovaniu na úrovni trhu. Všeobecné zásady BIS určujú našu filozofiu v oblasti dohľadu a prezentujú naše názory na podnikové riadenie a udržateľné obchodné postupy, ktoré podporujú vytváranie dlhodobej hodnoty zo strany spoločností. Uvedomujeme si, že uznávané štandardy a normy podnikového riadenia sú na každom trhu iné, domnievame sa však, že existujú určité základné prvky riadenia, ktoré sú vo všeobecnosti charakteristické pre schopnosť spoločnosti vytvárať dlhodobú hodnotu. Naše usmernenia k hlasovaniu na konkrétnom trhu poskytujú informácie o tom, ako BIS zavádza všeobecné princípy do praxe – s prihliadnutím na štandardy a normy miestneho trhu – a sú zdrojom údajov pri rozhodovaní o spôsobe hlasovania o konkrétnych bodoch programu zhromaždenia akcionárov.  Celkový prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami a spolupráci je opísaný na adrese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS sa pri výkone činnosti môže zameriavať na konkrétne témy súvisiace s ESG, ktoré sú uvedené v prioritách spoločnosti BlackRock vo vzťahu k hlasovaniu https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Určená referenčná hodnota

Na určenie toho, či je tento finančný produkt v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje, nie je určený žiadny konkrétny index ako referenčná hodnota. Upozorňujeme však, že na porovnanie určitých vlastností ESG podporovaných Fondom sa používajú indexy Bloomberg Euro Corporate Index (80 %) a Bloomberg Global Corporate Index (20 %).

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Ratingy

Držby

Držby

k 28-jún-24
Name Weight (%)
EUROPEAN UNION RegS 2.625 02/04/2048 1,93
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1,40
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.761 03/21/2034 1,03
SANTANDER UK PLC RegS 4.006 05/12/2027 0,99
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031 0,94
Name Weight (%)
COCA-COLA CO 1.875 09/22/2026 0,90
RELX CAPITAL INC 1.3 05/12/2025 0,85
KBC GROEP NV MTN RegS 4.5 06/06/2026 0,84
UBS GROUP AG MTN RegS 2.875 04/02/2032 0,83
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS 3.5 03/21/2029 0,79
Trhové pozície podliehajú zmenám

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV GTV sumos pokytis Zmena NAV v % NAV k 52 týždňov vysoká 52 týždňov nízka ISIN
Class ZI2 EUR 108,93 -0,25 -0,23 19-júl-24 109,18 100,71 LU2525720822
Class A2 EUR 95,33 -0,22 -0,23 19-júl-24 95,55 88,63 LU1908247056
Class E2 EUR 92,08 -0,22 -0,24 19-júl-24 92,30 85,96 LU2026301205

Správcovia portfólia

Správcovia portfólia

Georgie Merson
Georgie Merson
Max Huefner
Max Huefner
Georgie Merson
Georgie Merson

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 3 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 460 EUR
-15,4%
7 520 EUR
-9,1%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 460 EUR
-15,4%
8 530 EUR
-5,2%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 090 EUR
0,9%
10 430 EUR
1,4%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 860 EUR
8,6%
10 740 EUR
2,4%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra