Viacero aktív

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň vnímaného rizika. Menové riziko: Fond investuje do ostatných mien. Zmeny výmenných kurzov preto ovplyvnia hodnotu investície. Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch. Fond sa snaží vylúčiť spoločnosti zaoberajúce sa určitými činnosťami, ktoré sú v rozpore s kritériami ESG. Investori by preto pred investovaním do Fondu mali učiniť osobné etické zhodnotenie princípov výberu podľa kritérií ESG. Taký výber podľa kritérií ESG môže mať negatívny dopad na hodnotu investícií do Fondu v porovnaní s fondom bez takého výberu.

V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 8 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 3,7 3,6 -3,9 11,4 -0,2 3,9 -13,5 5,3
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
5,20 -1,70 -0,03 - 1,17
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
1,85 1,22 0,77 1,85 5,20 -5,00 -0,16 - 10,67
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

-0,09 5,19 -8,55 -1,26 5,20

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v EUR.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 15-júl-24
EUR 150 822 148
Dátum spustenia fondu
10-apr-15
Základná mena fondu
EUR
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Priebežné poplatky
0,36%
Ročný správcovský poplatok
0,37%
Minimálna počiatočná investícia
EUR 100 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
UCITS
Kategória Morningstar
EUR Cautious Allocation - Global
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
BYVY893
Dátum spustenia triedy akcií
14-okt-15
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Viacero aktív
Úvodný poplatok
5,00%
ISIN
LU1304596254
Poplatok za výkonnosť
0,00%
Minimálna následná investícia
EUR 0,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 3 dni
Ticker spoločnosti Bloomberg
BSMDD2E

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 28-jún-24
30
Pomer P/E
k 15-júl-24
12,36
Výnos do splatnosti
k 15-júl-24
3,34
Faktinė trukmė
k 15-júl-24
3,66
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
6,19%
Pomer P/B
k 15-júl-24
0,59
Upravená splatnosť
k 15-júl-24
3,72
Vidutinis svertinis terminas
k 15-júl-24
4,74

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 21-jún-24
A
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 21-jún-24
6,10
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 21-jún-24
Mixed Asset EUR Cons - Global
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k 21-jún-24
83,25
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 21-jún-24
91,58
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
2,44
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
616
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 21-jún-24
26,29%
Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-jún-24 na základe akcií k 31-jan-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 28-jún-24
0,01%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Ropné piesky 
k 28-jún-24
0,03%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 28-jún-24
31,46%
Percento nepokrytého fondu 
k 28-jún-24
68,35%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,06% a ropné piesky 28-jún-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Integrácia ESG

Integrácia ESG

Integrácia ESG je postup začlenenia finančne významných údajov alebo informácií o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aspektoch do procesu investičného rozhodovania s cieľom zvýšiť návratnosť portfólií našich klientov s úpravou rizika. Ak nie je v dokumentácii fondu alebo v rámci investičného cieľa fondu uvedené inak, zahrnutie tohto vyhlásenia neznamená, že fond má investičný cieľ alebo stratégiu v súlade s ESG aspektmi. Vyhlásenie skôr opisuje, akým spôsobom sa v rámci celkového investičného procesu zohľadňujú údaje alebo informácie o ESG aspektoch.

Správca fondu zahŕňa úvahy o ESG aspektoch do fáz prieskumu, monitorovania a podávania správ v rámci investičného procesu. To môže zahŕňať prieskum spoločnosti BlackRock a tretích strán a ich vstupy do počiatočného investičného rozhodnutia. Pri rozhodovaní o nákupe, držaní a predaji môže tím vziať do úvahy potenciálne konkurenčné výhody prideľovania prostriedkov, ktoré poskytujú prístup spoločnostiam so silnejšími ESG vlastnosťami v danom odvetví. Správca fondu vykonáva pravidelné preskúmania rizík portfólia medzi investičným tímom a skupinou vykonávajúcu analýzu rizík a kvantitatívnu analýzu spoločnosti BlackRock, ako aj preskúmania portfólia s vedúcimi investičnými pracovníkmi. Ak je to vhodné, tieto preskúmania zahŕňajú diskusiu o expozícii portfólia voči významným ESG rizikám a obchodným zapojeniam súvisiacim s udržateľnosťou, metrikám súvisiacim s klímou a iným faktorom.

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Táto časť obsahuje informácie o fonde súvisiace s udržateľnosťou podľa článku 10 nariadenia SFDR.

A. Zhrnutie

Fond podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície. Fond sa nezaväzuje držať Udržateľné investície, môžu však tvoriť súčasť portfólia. Fond sa snaží: (i) riešiť kľúčové environmentálne a sociálne otázky použitím ESG skóre; (ii) obmedziť intenzitu emisií skleníkových plynov v portfóliu.

Fond sa snaží investovať aspoň 80 % celkových aktív do CIS, ktoré sa usilujú o dosiahnutie pozitívneho cieľa alebo výsledku ESG alebo v prípade expozícií voči štátnym dlhopisom sledujú referenčné indexy zahŕňajúce požiadavky ESG alebo pozostávajú z dlhopisov emitovaných vládami, ktoré majú štátny rating ESG najmenej BB (podľa definície predajcov údajov ESG tretích strán), pričom v oboch prípadoch ide o CIS so stavom zosúladeným s nariadením SFDR. Záväznými prvkami investičnej stratégie sú: (1) Zachovať, aby fond držal aspoň 80 % svojich podielov v podnikoch kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá; (2) zachovať, aby bola intenzita emisií uhlíka fondu o 30 % nižšia ako intenzita emisií uhlíka indexu fondu; (3) zachovať ESG rating fondu vyšší ako rating indexu, a (4) zabezpečiť, aby viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých fond investuje (okrem fondov peňažného trhu), malo rating ESG alebo bolo analyzovaných na účely ESG. Fond posudzuje PAI z hľadiska faktorov udržateľnosti uplatňovaním svojho cieľa, ktorým je znižovanie emisií uhlíka.

Minimálne 80 % celkových aktív Fondu bude investovaných do investícií, ktoré sú v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami. Fond môže investovať až do 20 % svojich celkových aktív do iných investícií. Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.  Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať do činností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, avšak tieto investície môžu tvoriť súčasť portfólia.

Spoločnosť BlackRock vyvinula vysoko automatizovaný proces dodržiavania súladu, ktorý pomáha zabezpečiť správu fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými usmerneniami a platnými regulačnými požiadavkami. Patrí sem monitorovanie environmentálnych a sociálnych charakteristík fondu s súlade s relevantnou metodikou. Spoločnosť BlackRock používa niekoľko metodík na meranie spôsobu plnenia sociálnych alebo environmentálnych charakteristík, ktoré fond podporuje.

Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a investičné metodiky EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad s meniacim sa regulačným prostredím. Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov. Spolu s dátovým prostredím sa vyvíja aj udržateľné investovanie a pochopenie udržateľnosti. Účastníci v odvetví čelia výzvam spočívajúcim v určení jednej metriky alebo súboru štandardizovanej metriky, aby bolo možné získať komplexný pohľad na spoločnosť alebo investíciu. Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií.

Spoločnosť BlackRock používa pri výbere a nepretržitom monitorovaní investícií fondu vysoký štandard náležitej starostlivosti na účely zaistenia súladu s usmerneniami o investíciách, likvidite a riziku fondu, ako aj rizika udržateľnosti a kritérií ESG a celkovej výkonnosti.

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Na určenie toho, či je tento Fond v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje, nie je určený žiadny konkrétny index ako referenčná hodnota.

B. Žiadny udržateľný investičný cieľ

Finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície.

Fond sa nezaväzuje investovať do Udržateľných investícií, môžu však tvoriť súčasť portfólia. Pozri „časť D – Investičná stratégia“, v ktorej je opísané, ako fond posudzuje PAI z hľadiska faktorov udržateľnosti.

C. Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Fond sa snaží riešiť kľúčové environmentálne a sociálne otázky, ktoré sa považujú za relevantné pre podnikanie emitentov, pričom na posúdenie expozície emitentov voči týmto rizikám a príležitostiam a ich riadenia používa skóre ESG. Skóre ESG zohľadňuje, že niektoré environmentálne a sociálne otázky sú významnejšie v závislosti od typu činnosti, do ktorej je emitent zapojený, a to tak, že v metodike bodovania sa váha týchto otázok stanovuje odlišne. V environmentálnej zložke skóre ESG sú zachytené tieto environmentálne témy: zmena klímy, prírodný kapitál, znečistenie a odpad a environmentálne príležitosti. V sociálnej zložke skóre ESG sú zachytené tieto sociálne témy: ľudský kapitál, zodpovednosť za výrobky, námietky zainteresovaných strán a sociálne príležitosti. Podnikoví emitenti, ktorí majú lepšie skóre ESG, sú vnímaní ako emitenti s udržateľnejšími obchodnými praktikami.

Fond sa snaží investovať do Podnikov kolektívneho investovania, ktoré sa usilujú o dosiahnutie pozitívneho cieľa alebo výsledku ESG alebo v prípade expozícií voči štátnym dlhopisom sledujú referenčné indexy zahŕňajúce požiadavky ESG alebo pozostávajú z dlhopisov emitovaných vládami, ktoré majú štátny rating ESG najmenej BB (podľa definície predajcov údajov ESG tretích strán), pričom v oboch prípadoch ide o Podniky kolektívneho investovania so stavom zosúladeným s nariadením SFDR.

Emisie skleníkových plynov sa podľa najpoužívanejšieho medzinárodného účtovného nástroja, Protokolu o skleníkových plynoch (GHG), rozdeľujú do troch skupín alebo „rámcov“. 1. rámec zahŕňa priame emisie z vlastnených alebo kontrolovaných zdrojov. 2. rámec zahŕňa nepriame emisie z výroby nakúpenej elektrickej energie, pary, vykurovania a chladenia, ktoré spotrebúva vykazujúci emitent. 3. rámec zahŕňa všetky ostatné nepriame emisie, ktoré vznikajú v hodnotovom reťazci emitenta. Fond sa snaží dosiahnuť nižšiu intenzitu emisií skleníkových plynov v portfóliu v porovnaní s referenčnou hodnotou a táto intenzita sa bude z roka na rok znižovať, pričom ide o odhadované emisie skleníkových plynov (1. rámec a 2. rámec) na základe tržieb v rámci podielov fondu. Aby sa predišlo pochybnostiam, 3. rámec sa v súčasnosti pri tomto výpočte nezohľadňuje.

Fond nepoužíva referenčnú hodnotu na účely dosahovania vlastností ESG, ktoré presadzuje, na porovnanie určitých vlastností ESG presadzovaných Fondom sa však používa index MSCI All Country World Index a Bloomberg Multiverse Index (ďalej len „Index“).

D. Investičná stratégia

Fond sa snaží investovať aspoň 80 % celkových aktív do CIS, ktoré sa usilujú o dosiahnutie pozitívneho cieľa alebo výsledku ESG alebo v prípade expozícií voči štátnym dlhopisom sledujú referenčné indexy zahŕňajúce požiadavky ESG alebo pozostávajú z dlhopisov emitovaných vládami, ktoré majú štátny rating ESG najmenej BB (podľa definície predajcov údajov ESG tretích strán), pričom v oboch prípadoch ide o CIS so stavom zosúladeným s nariadením SFDR.

Cieľom fondu v oblasti klímy je znížiť intenzitu emisií uhlíka v porovnaní s Indexom o 30 %. Fond má v úmysle priebežne znižovať svoju intenzitu emisií. Investičný poradca má v rámci investičného procesu pravidelne monitorovať a prehodnocovať cieľ znižovania emisií uhlíka. V prípade odchýlenia sa od cieľov sa zvážia návrhy opatrení.

Vážený priemer ESG ratingu Fondu bude vyšší ako ESG rating Indexu. Viac ako 90 % emitentov podielov (okrem fondov peňažného trhu) Fondu, má ESG rating alebo bolo analyzovaných na účely ESG. Investičný poradca bude pravidelne monitorovať zlepšenie na základe skóre ESG.

Záväznými prvkami investičnej stratégie sú:
1. Zachovať, aby Fond držal aspoň 80 % svojich podielov v Podnikoch kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá.
2. Zachovať, aby bola intenzita emisií uhlíka fondu o 30 % nižšia, ako je intenzita emisií uhlíka indexu fondu.
3. Zachovať ESG rating Fondu vyšší ako rating Indexu.
4. Zabezpečiť, aby viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých Fond investuje (okrem fondov peňažného trhu), malo ESG rating alebo bolo analyzovaných na účely ESG.

Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

Fond posudzuje PAI z hľadiska faktorov udržateľnosti uplatňovaním svojho cieľa, ktorým je znižovanie emisií uhlíka.

Fond zohľadňuje tieto PAI:
• Emisie skleníkových plynov.
• Intenzitu emisií skleníkových plynov spoločností, do ktorých sa investovalo.

Politika dobrej správy

Spoločnosť BlackRock posudzuje postupy dobrej správy spoločností, do ktorých investovalo, spojením vlastných poznatkov a zapojenia akcionárov zo strany Investičného poradcu s údajmi od externých poskytovateľov výskumu ESG. Spoločnosť BlackRock využíva údaje od externých poskytovateľov prieskumu ESG na prvotnú identifikáciu emitentov, ktorí nemusia mať uspokojivé postupy v oblasti správy vo vzťahu ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti (KPI) týkajúcim sa riadnej štruktúry riadenia, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania zamestnancov a dodržiavania daňových predpisov.

Ak sa u emitentov identifikujú potenciálne problémy týkajúce sa dobrej správy, emitenti budú preskúmaní, aby sa zabezpečilo, že v prípade, že Investičný poradca súhlasí s týmto externým posúdením, Investičný poradca je na základe priamej spolupráce s emitentom ubezpečený, že emitent buď prijal nápravné opatrenia, alebo ich prijme v primeranom časovom rámci. Investičný poradca sa tiež môže rozhodnúť znížiť expozíciu voči takýmto emitentom.

E. Podiel investícií

Minimálne 80 % celkových aktív Fondu bude investovaných do investícií, ktoré sú v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami.

Fond môže investovať až do 20 % svojich celkových aktív do iných investícií.

Fond môže používať na investičné účely a na účely efektívneho riadenia portfólia deriváty. V prípade derivátov sa všetky vyššie uvedené ratingy alebo analýzy ESG vzťahujú len na podkladovú investíciu.

Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.  

Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať do činností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, avšak tieto investície môžu tvoriť súčasť portfólia.

Fond sa nezaväzuje investovať do prechodných a podporných činností, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.  

Fond sa nezaväzuje držať Udržateľné investície, môžu však tvoriť súčasť portfólia.

Ostatné podiely sú obmedzené na 20 % a môžu zahŕňať deriváty, hotovostné a takmer hotovostné nástroje a akcie alebo podielové listy CIS a prevoditeľné cenné papiere s pevným výnosom (známe aj ako dlhové cenné papiere) vydané vládami a agentúrami po celom svete.

Tieto investície sa môžu použiť na investičné účely pri plnení investičného cieľa Fondu (iného ako ESG), na účely riadenia likvidity a/alebo hedžingu.

Žiadne iné podiely nie sú posudzované z hľadiska minimálnych environmentálnych alebo sociálnych záruk.

F. Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Spoločnosť BlackRock vyvinula vysoko automatizovaný proces dodržiavania súladu, ktorý pomáha zabezpečiť správu fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými usmerneniami a platnými regulačnými požiadavkami. Sem patrí monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu v súlade s relevantnou metodikou, ako to je opísané v „časti G – Metodiky“.

Manažéri portfólia majú primárnu zodpovednosť za dodržiavanie zmluvných podmienok prospektu a iných riadiacich dokumentov fondu, pričom im pomáha platforma Aladdin a softvér spoločnosti BlackRock na riadenie portfólia a rizika.

Portfolio Compliance Group („PCG“), čo je skupina patriaca do obchodných činností spoločnosti BlackRock, zodpovedá za kódovanie investičných obmedzení fondu, ktoré môžu byť kódované, v rámci systému spoločnosti BlackRock na monitorovanie súladu pred a po vykonaní obchodu na platforme Aladdin. Ak investičné obmedzenie nemôže byť kódované, vytvorí sa manuálny proces na testovanie usmernení.

Monitorovanie pred obchodom a po ňom

V prípade obchodu alebo vytvorenia objednávky sa transakcia posudzuje podľa investičných usmernení fondu pomocou front-end systému zaistenia súladu v reálnom čase pred vykonaním. Ak sa zistí nesúladná podmienka, obchod alebo objednávka sa nebudú môcť ďalej realizovať.

Po vykonaní obchodu sa medzi skončením a začatím transakcií vykonávajú aj testy súladu podľa pozícií na konci dňa a výsledky sa hlásia na báze T+1. Identifikujú sa výnimky a varovania týkajúce sa súladu, ktoré sa predkladajú na preskúmanie príslušným investičným odborníkom, ktorí budú podľa potreby spolupracovať s relevantnými odborníkmi na danú tému s cieľom vyriešiť dané výnimky a varovania. Identifikácia a preskúmanie potenciálnych položiek sa zaznamenávajú do elektronického systému, ktorý obsahuje komplexný pracovný tok s revíznym záznamom. Na vyriešenie výnimiek sa podľa potreby prijme primerané nápravné opatrenie.

Monitorovanie niektorých charakteristík ESG nemôže byť automatizované kvôli funkcionalite systému alebo dátovým obmedzeniam. Takéto charakteristiky ESG sú predmetom pravidelnej kontroly a monitorovania, aby sa zaistilo, že produkt zodpovedá súvisiacim záväzkom.

Porušenia sa hlásia podľa požiadaviek našich regulačných záväzkov príslušnej správcovskej spoločnosti, audítorovi, depozitárovi a regulátorovi.

Ak spoločnosť BlackRock poverí časťou riadenia fondu manažéra tretej strany, takýto manažér je zodpovedný za zabezpečenie súladu s investičnými usmerneniami a investičnými obmedzeniami podľa schválenej zmluvy o investičnom riadení vrátane tých, ktoré sa týkajú environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu. Manažérovi tretej strany sa vo všeobecnosti oznamujú investičné obmedzenia vzťahujúce sa na environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ktoré môže spoločnosť BlackRock príležitostne aktualizovať v súlade s environmentálnymi a sociálnymi charakteristikami fondu. Ak manažér tretej strany používa pasívnu stratégiu, môže tiež monitorovať dodržiavanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík sledovaním referenčného indexu so začlenením týchto charakteristík do jeho metodiky. Spoločnosť BlackRock dostáva každý deň informácie o pozíciách, ktoré drží manažér tretej strany, a vykonáva kontroly súladu po vykonaní obchodu v súlade s predtým opísaným back-end procesom zabezpečovania súladu. Spoločnosť BlackRock tiež vykonáva vo vzťahu k manažérovi tretej strany náležitú starostlivosť, aby zaistila primeranosť zavedených rámcov monitorovania.

G. Metodiky

Spoločnosť BlackRock prijala vo vzťahu k tomuto fondu nasledujúce metodiky:
1. Fond používa skóre MSCI ESG ako prostriedok hodnotenia expozície emitentov voči environmentálnym a sociálnym rizikám a príležitostiam a riadenia týchto rizík a príležitostí. Ďalšie podrobnosti o metodike hodnotenia MSCI ESG sú dostupné na adrese https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
2. Fond meria intenzitu emisií skleníkových plynov portfólia. Ďalšie podrobnosti o metodike výpočtu intenzity emisií skleníkových plynov sú uvedené v „časti C – Environmentálne alebo sociálne vlastnosti“ vyššie.

H. Zdroje údajov a ich spracovanie

Zdroje údajov

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj nástroj, ktorý podporuje analytiku a hlásenia spoločnosti BlackRock v súvislosti s ESG. Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock používajú systém Aladdin na prijímanie investičných rozhodnutí, monitorovanie portfólií a prístup k dôležitým poznatkom o ESG, ktoré sú potrebné v rámci investičného procesu s cieľom dosiahnuť charakteristiku fondu v oblasti ESG.

Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov, medzi ktorých patria aj spoločnosti MSCI, Sustainlytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tieto dátové súbory môžu obsahovať skóre ESG z titulkov, údaje o uhlíkových emisiách, metriku angažovania spoločnosti alebo kontroverzie a boli zahrnuté do nástrojov systému Aladdin, ktoré majú k dispozícii manažéri portfólia a ktoré sa používajú v rámci investičných stratégií spoločnosti BlackRock. Takéto nástroje podporujú celý investičný proces od výskumu po zostavenie a modelovanie portfólia a podávanie hlásení.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).

Poskytovateľov a údaje o ESG hodnotíme na základe piatich kľúčových oblastí uvedených nižšie:
1. Získavanie údajov: sem patrí okrem iného hodnotenie podkladových dátových zdrojov poskytovateľov údajov, technológií používaných na získavanie údajov, procesu na identifikovanie nesprávnych informácií a používania strojového učenia alebo prístupov k získavaniu údajov o ľuďoch. Budeme posudzovať aj plánované vylepšenia
2. Pokrytie údajov: naše hodnotenie zahŕňa okrem iného aj rozsah, do akého dátový balík pokrýva prostredie emitentov a tried aktív, do ktorých môžeme investovať. Patrí sem posúdenie zaobchádzania s materskými spoločnosťami a ich dcérskymi spoločnosťami, ako aj použitie odhadovaných alebo hlásených údajov.
3. Metodika: súčasťou nášho hodnotenia je okrem iného aj posudzovanie použitých metodík tretích poskytovateľov vrátane posúdenia prístupov k získavaniu a kalkulácii, prispôsobenia odvetvovým alebo regulačným štandardom alebo rámcom, limitov významnosti a ich prístupu k medzerám v údajoch.
4. Overovanie údajov: súčasťou nášho hodnotenia sú okrem iného aj prístupy tretích poskytovateľov k overovaniu získaných údajov a procesy zabezpečenia kvality vrátane spolupráce s emitentmi
5. Činnosti: budeme hodnotiť rôzne aspekty činnosti obchodníkov s údajmi, okrem iného aj ich zásady a postupy (vrátane posúdenia konfliktov záujmov), veľkosť a skúsenosti ich tímov vykonávajúcich výskum údajov, ich vzdelávacie programy a ich využívanie tretích dodávateľov.

Spoločnosť BlackRock sa navyše aktívne zúčastňuje relevantných konzultácií poskytovateľa, ktoré sa týkajú navrhovaných zmien metodík súvisiacich s dátovými súbormi tretích strán alebo metodikami indexu, a technickým tímom poskytovateľa údajov odovzdáva posúdenú spätnú väzbu a odporúčania. Spoločnosť BlackRock často nepretržite spolupracuje s poskytovateľmi údajov o ESG vrátane poskytovateľov indexu, aby držala krok s vývojom v odvetví.

Opis spôsobu spracovania údajov

Interné procesy spoločnosti BlackRock sa zameriavajú na poskytovanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov, ktoré budú používať odborníci na investície a ktoré sa budú používať aj na účely transparentnosti a podávania hlásení. Údaje, vrátane údajov o ESG, získané prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Integrovaná technológia spoločnosti BlackRock nám umožňuje zostavovať údaje o emitentoch a investíciách v rámci rôznej environmentálnej a sociálnej metriky a metriky riadenia a od rôznych poskytovateľov údajov a ich sprístupnenie investičným tímom a iným podporným a kontrolným funkciám, ako je napríklad riadenie rizík.

Používanie odhadovaných údajov

Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať. Vzhľadom na aktuálne výzvy v dátovom prostredí platí, že hoci sa spoločnosť BlackRock opiera o podstatné množstvo odhadovaných údajov v rámci svojho prostredia, do ktorého možno investovať, pričom ich úrovne môžu byť v prípade každého dátového súboru iné, naším cieľom je zaistiť, aby bolo používanie odhadov v súlade s regulačnými usmerneniami a aby nám poskytovatelia údajov poskytli potrebnú dokumentáciu a transparentnosť, pokiaľ ide o ich metodiky. Spoločnosť BlackRock si uvedomuje dôležitosť zvyšovania kvality svojich údajov a dátového pokrytia a naďalej vyvíja dátové súbory, ktoré sú dostupné jej investičným odborníkom a iným tímom. Ak si to vyžadujú nariadenia na úrovni štátu, fondy môžu uvádzať explicitné úrovne dátového pokrytia.

I. Obmedzenia metodík a údajov

Obmedzenia metodiky

Udržateľné investovanie je rozvíjajúci sa priestor, tak z hľadiska pochopenia v rámci odvetvia, ako aj pokiaľ ide o regulačné rámce na regionálnej aj globálnej báze. Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a jej cieľom je rozvíjať svoje investičné metodiky s cieľom zaistiť súlad v prípade zmien v regulačnom prostredí. Spoločnosť BlackRock môže v dôsledku toho kedykoľvek v budúcnosti aktualizovať tieto zverejnené informácie a použité metodiky a zdroje údajov, keď sa budú vyvíjať praktiky na trhu alebo budú k dispozícii ďalšie regulačné usmernenia.

Ciele a čiastkové ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja používa spoločnosť BlackRock ako zoznam environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov. Každé hodnotenie bude vykonané prísne v súlade s metodikou stanovenou v prospekte. Predpoklady spojené s konvenčným používaním cieľov v oblasti udržateľného rozvoja sa nepovažujú za súčasť hodnotenia. Okrem iného sa to týka aj platných geografických obmedzení a záväzkov, ktoré môžu byť obmedzené z hľadiska času alebo rozsahu, ako sú ciele, ktoré sa môžu vzťahovať len na vlády.

Obmedzenia týkajúce sa dátových zdrojov sú uvedené nižšie.

Obmedzenia údajov

Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov.

Hoci každá metrika ESG môže mať svoje vlastné individuálne obmedzenia, obmedzenia údajov môžu vo všeobecnosti okrem iného zahŕňať:
• Nedostupnosť určitej metriky ESG kvôli odlišným štandardom týkajúcim sa vykazovania a zverejňovania s vplyvom na emitentov, geografické oblasti alebo sektory
• Vznikajúce štatutárne firemné štandardy v oblasti vykazovania, pokiaľ ide o udržateľnosť, čo vedie k rozdielom v rozsahu, v akom môžu spoločnosti podávať hlásenia týkajúce sa regulačných kritérií, v dôsledku čoho môžu byť niektoré úrovne pokrytia metriky nízke
• Nekonzistentné používanie a úrovne hlásených údajov o ESG v porovnaní s odhadovanými v prípade rôznych poskytovateľov údajov, v rôznych časových obdobiach, čo spôsobuje problémy s porovnateľnosťou.
• Odhadované údaje sa vzhľadom na svoj charakter môžu líšiť od skutočných čísel vzhľadom na predpoklady alebo hypotézu poskytovateľov údajov.
• Rozdielne názory alebo hodnotenia emitentov kvôli rôznym metodikám poskytovateľov alebo používaniu subjektívnych kritérií
• Väčšina firemných hlásení o ESG a zverejňovania informácií v tejto súvislosti má ročný charakter a ich príprava zaberá značný čas, čo znamená, že tieto údaje vznikajú s oneskorením v porovnaní s finančnými dátami. Jednotliví poskytovatelia údajov, ktorí takéto údaje zaraďujú do svojich dátových súborov, môžu tiež mať nekonzistentné frekvencie obnovovania údajov.
• Pokrytie a aplikovateľnosť údajov v rámci tried aktív a ukazovateľov sa môžu líšiť
• Prognostické údaje, ako sú ciele spojené s klímou, sa môžu výrazne líšiť od historickej a aktuálnej metriky.

Viac informácií o tom, ako sa vykonávajú kalkulácie metriky prezentovanej s ukazovateľmi udržateľnosti nájdete vo výročnej správe fondu.

J. Náležitá starostlivosť

Spoločnosť BlackRock používa pri výbere a nepretržitom monitorovaní investícií fondu vysoký štandard náležitej starostlivosti na účely zaistenia súladu s usmerneniami o investíciách, likvidite a riziku fondu, ako aj rizika udržateľnosti a kritérií ESG a celkovej výkonnosti. Manažéri portfólia sa podrobujú kontrolám pre vykonaním obchodu a po jeho vykonaní v rámci investičnej platformy, kde fondy podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky, integrujú udržateľnosť do investičného procesu záväzným spôsobom alebo majú udržateľný investičný cieľ. Tím pre investičný dohľad vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k manažérom portfólia a dohliada na interné obmedzenia, ktoré sa môžu vzťahovať na požiadavky vytýčené v prospekte fondu. Manažéri portfólia navyše dodržiavajú súvisiace stratégie pre región EMEA vrátane stratégií náležitej starostlivosti pri investíciách, ktoré boli aktualizované tak, aby zahŕňali riziko udržateľnosti. Právne oddelenie a oddelenie pre dodržiavanie súladu zaviedli rámec s cieľom zaistiť prijatie príslušných stratégií a postupov a ich dodržiavanie všetkými zamestnancami vrátane manažérov portfólia.

Investičný poradca začleňuje riziká udržateľnosti do procesu náležitej starostlivosti pri investíciách fondu. Manažéri portfólia fondu sú primárne zodpovední za zvažovanie rizík udržateľnosti. Vzťahuje sa na nich rámec dohľadu v rámci funkcie riadenia rizík investičného poradcu a spoločnosti BlackRock, skupina RQA tiež poskytuje nezávislé hodnotenia rizík udržateľnosti a tím pre zabezpečenie súladu zaisťuje ďalší dohľad a monitoruje požiadavky týkajúce sa ESG, ktoré sú relevantné pre každý fond, a investičné obmedzenia každého fondu. RQA slúži ako druhá obranná línia rámca spoločnosti BlackRock pre riadenie rizík. RQA zodpovedá za rámec spoločnosti BlackRock pre investovanie a podnikové riadenie rizík, kam patrí aj dohľad nad investičnými rizikami spojenými s udržateľnosťou. Tím RQA pre investičné riziko vykonáva pravidelné kontroly v spolupráci s manažérmi portfólia s cieľom zaistiť informovanosť investičných tímov o príslušných rizikách udržateľnosti, čím dopĺňa monitorovanie prvej línie a dohľad nad posudzovaním udržateľnosti v rámci našej investičnej platformy. RQA má aj vyhradený tím pre riziko udržateľnosti, ktorý je partnerom manažérov rizík a podnikov s cieľom posilniť konštruktívnu angažovanosť. RQA spolupracuje s pracovnými skupinami v rámci investičnej platformy a s laboratóriom udržateľnosti v systéme Aladdin s cieľom ďalej rozvíjať podnikový súbor nástrojov v oblasti udržateľnosti prostredníctvom konzultácií o celofiremných údajoch, modelovaní, metodikách a analytike. Spoločnosť BlackRock okrem toho vytvára údaje týkajúce sa zásadných nežiaducich vplyvov (PAI), ktoré sú dostupné všetkým manažérom portfólia. Upozorňujeme, že v súčasnosti sa pokrytie údajov PAI líši v závislosti od trhov, triedy aktív a sektorov.  Spoločnosť BlackRock v rámci implementácie regulačných požiadaviek ESG vrátane SFDR úzko spolupracuje s poskytovateľmi údajov a investičnými tímami, aby zabezpečila, že robustné a spoľahlivé informácie prejdú vhodnými procesmi náležitej starostlivosti a budú dostupné tam, kde je to možné. Ďalšie informácie sú uvedené v „časti D – Investičná stratégia“ vyššie.

K. Politiky zapájania

Fond

Fond nepoužíva angažovanosť ako prostriedok na splnenie svojich záväzných záväzkov týkajúcich sa environmentálnych alebo sociálnych charakteristík alebo cieľov udržateľného investovania.

Všeobecné informácie

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. 

Ak spoluprácu konkrétne identifikuje niektorý tím správy portfólia ako jeden z prostriedkov, pomocou ktorých sa snaží preukázať záväzok vo vzťahu k otázkam environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia v kontexte SFDR, metódy prispôsobenia efektívnosti stratégie takejto spolupráce a spôsoby prispôsobenia takejto stratégie spolupráce v prípade nedosahovania požadovaného vplyvu (obvykle vyjadrené ako redukcia špecifikovaných hlavných nežiaducich ukazovateľov) budú opísané v prospekt a webová adresa daného fondu. 

Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Ak príslušný tím správy portfólia znepokojuje prístup spoločnosti k identifikovaným charakteristikám ESG a/alebo hlavným nežiaducim ukazovateľom, môže predstavenstvu alebo manažmentu spoločnosti vysvetliť svoje očakávania a prostredníctvom hlasovania počas valných zhromaždení môže signalizovať, že má nevyriešené obavy, vo všeobecnosti hlasovaním proti opätovnému zvoleniu riaditeľov, ktorých považuje za zodpovedných za zlepšenie identifikovaných charakteristík ESG alebo hlavných nežiaducich ukazovateľov.

Spoločnosť BlackRock oddelene od činností konkrétneho tímu správy portfólia, na najvyššej úrovni v rámci svojho fiduciárneho prístupu rozhodla, že je v najlepšom dlhodobom záujme jej klientov podporovať správne podnikové riadenie ako informovaný a angažovaný akcionár. V spoločnosti BlackRock je za to zodpovedný tím pre dohľad nad investíciami (BlackRock Investment Stewardship). Spoločnosť BlackRock plní požiadavky smernice o právach akcionárov II („SRD II“) týkajúce sa spolupráce s verejnými spoločnosťami a inými stranami v investičnom ekosystéme hlavne prostredníctvom práce tímu BIS.  Kópia stratégie spolupráce spoločnosti BlackRock podľa smernice SRD II sa nachádza na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami je opísaný vo všeobecných zásadách BIS a usmerneniach k hlasovaniu na úrovni trhu. Všeobecné zásady BIS určujú našu filozofiu v oblasti dohľadu a prezentujú naše názory na podnikové riadenie a udržateľné obchodné postupy, ktoré podporujú vytváranie dlhodobej hodnoty zo strany spoločností. Uvedomujeme si, že uznávané štandardy a normy podnikového riadenia sú na každom trhu iné, domnievame sa však, že existujú určité základné prvky riadenia, ktoré sú vo všeobecnosti charakteristické pre schopnosť spoločnosti vytvárať dlhodobú hodnotu. Naše usmernenia k hlasovaniu na konkrétnom trhu poskytujú informácie o tom, ako BIS zavádza všeobecné princípy do praxe – s prihliadnutím na štandardy a normy miestneho trhu – a sú zdrojom údajov pri rozhodovaní o spôsobe hlasovania o konkrétnych bodoch programu zhromaždenia akcionárov.  Celkový prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami a spolupráci je opísaný na adrese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS sa pri výkone činnosti môže zameriavať na konkrétne témy súvisiace s ESG, ktoré sú uvedené v prioritách spoločnosti BlackRock vo vzťahu k hlasovaniu https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Určená referenčná hodnota

Na určenie toho, či je tento finančný produkt v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje, nie je určený žiadny konkrétny index ako referenčná hodnota. Upozorňujeme však, že na porovnanie určitých vlastností ESG podporovaných Fondom sa používa index MSCI All Country World Index a Bloomberg Multiverse Index.

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Ratingy

Ratingy

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 26-dec-23)

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Price Exchange
Trhové pozície podliehajú zmenám

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 15-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 15-júl-24

% z trhovej hodnoty

Alokácie podliehajú zmenám.
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV GTV sumos pokytis Zmena NAV v % NAV k 52 týždňov vysoká 52 týždňov nízka ISIN
Class D2 EUR 111,56 0,11 0,10 15-júl-24 111,56 101,96 LU1304596254
Class D5 EUR 98,72 0,10 0,10 15-júl-24 98,72 90,84 LU1191062576
Class A2 EUR 105,14 0,10 0,10 15-júl-24 105,14 96,53 LU1241524617
Class E2 EUR 93,08 0,08 0,09 15-júl-24 93,08 85,78 LU2075911490
Class A2 Hedged USD 124,58 0,12 0,10 15-júl-24 124,58 113,01 LU1298142255

Správcovia portfólia

Správcovia portfólia

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 5 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 040 EUR
-19,6%
6 410 EUR
-8,5%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 220 EUR
-17,8%
8 810 EUR
-2,5%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 610 EUR
-3,9%
10 400 EUR
0,8%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 580 EUR
5,8%
11 190 EUR
2,3%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra