Obchodné podmienky

Pred pokračovaním si prečítajte túto stránku, pretože vysvetľuje určité obmedzenia vyplývajúce zo zákona týkajúce sa šírenia týchto informácií a krajín, v ktorých sa naše fondy môžu predávať. Je vašou povinnosťou poznať a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy príslušnej jurisdikcie.

Upozorňujeme, že pred prístupom na naše webové stránky si musíte prečítať a prijať podmienky našich Zásad ochrany osobných údajov.

Potom, ako potvrdíte, že súhlasíte s právnymi informáciami uvedenými v tomto dokumente a so Zásadami ochrany osobných údajov – vyjadrením súhlasu vyššie – umiestnime do vášho počítača súbor cookie, aby sme vás rozpoznali a zabránili opätovnému zobrazeniu tejto stránky pri ďalších návštevách tejto stránky alebo iných stránok spoločnosti BlackRock. Platnosť súboru cookie vyprší po šiestich mesiacoch alebo v prípade podstatnej zmeny týchto dôležitých informácií aj skôr.

Potvrdením, že ste si prečítali tieto dôležité informácie, zároveň:
(i) súhlasíte s tým, že sa tieto informácie budú vzťahovať na všetky vaše ďalšie prístupy do sekcie pre Individuálnych investorov (alebo Inštitúcie/Sprostredkovateľov) na tejto webovej stránke a že všetky takéto ďalšie prístupy budú podliehať odmietnutiu zodpovednosti, upozorneniam na riziká a ďalším informáciám uvedeným v tomto dokumente; a
(ii) zaručujete, že do sekcie pre Individuálnych investorov na tejto webovej stránke nebude mať prístup žiadna iná osoba z toho istého počítača a z toho istého prihlasovacieho zariadenia, ktoré práve používate.

Zahraničné fondy opísané na nasledujúcich stranách spravujú a riadia spoločnosti v rámci skupiny BlackRock a môžu sa predávať len v určitých jurisdikciách. Je vašou povinnosťou poznať platné zákony a predpisy krajiny vášho bydliska. Ďalšie informácie sú k dispozícii v Prospekte alebo inom základnom dokumente každého fondu.

Toto nepredstavuje ponuku ani výzvu na predaj akcií žiadneho z fondov uvedených na tejto stránke nikým v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, výzva alebo distribúcia bola nezákonná alebo v ktorej by na to osoba, ktorá takúto ponuku alebo výzvu robí, nemala oprávnenie, ani nikomu, v ktorého prípade je takáto ponuka alebo výzva nezákonná.

Konkrétne, opísané fondy sa nemôžu distribuovať americkým investorom a americkí investori do nich nemôžu investovať. Podiely/akcie nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („Zákon o cenných papieroch“) a s výnimkou transakcie, ktorá neporušuje Zákon o cenných papieroch alebo iný platný zákon USA o cenných papieroch (okrem iného vrátane platných zákonov ktoréhokoľvek štátu USA), nesmú byť priamo ani nepriamo ponúkané alebo predávané v USA alebo na území patriacemu USA, v ich vlastníctve alebo v oblastiach podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám z USA alebo v ich prospech.

Opísané fondy neboli a ani nebudú kvalifikované na verejnú distribúciu v Kanade, keďže prospekt týchto fondov nebol predložený žiadnej komisii pre cenné papiere alebo regulačnému orgánu v Kanade ani v žiadnej jej provincii alebo teritóriu. Táto webová stránka nie je reklamou a v žiadnom prípade sa nesmie chápať ako reklama alebo iný krok na podporu verejnej ponuky akcií v Kanade. Žiadna osoba s bydliskom v Kanade na účely zákona o dani z príjmu (Kanada) nesmie kúpiť alebo prijať prevod akcií opísaných fondov, pokiaľ na to nie je oprávnená podľa platných kanadských alebo provinčných zákonov.

Žiadosti o investovanie do ktoréhokoľvek fondu uvedeného na tejto stránke sa musia podávať len na základe ponukového dokumentu týkajúceho sa konkrétnej investície (napr. prospektu, zjednodušeného prospektu, dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov alebo iných platných podmienok).

Pri realizácii investície sa v dôsledku predpisov o praní špinavých peňazí môže vyžadovať dodatočná dokumentácia na účely identifikácie. Podrobné informácie nájdete v príslušnom Prospekte alebo inom základnom dokumente.

Ak si nie ste istí významom uvedených informácií, obráťte sa na svojho finančného alebo iného odborného poradcu.

Informácie obsiahnuté na tejto stránke podliehajú autorským právam so všetkými vyhradenými právami. Nesmú sa reprodukovať, kopírovať ani ďalej šíriť ako celok ani po častiach.

Informácie obsiahnuté na tejto stránke sú zverejnené v dobrej viere, spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V. („BNBV“) ani žiadna iná osoba však neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenie alebo záruku týkajúcu sa ich presnosti alebo úplnosti, a preto by sa na ne nemalo spoliehať. BNBV nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody vyplývajúce z používania poskytnutých informácií alebo spoliehania sa na ne, okrem iného vrátane ušlého zisku alebo akýchkoľvek iných priamych alebo vyplývajúcich škôd. Žiadne informácie na tejto stránke nepredstavujú investičné, daňové, právne ani iné poradenstvo.

Ak tretia strana vznesie voči spoločnosti BlackRock nárok v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky, týmto súhlasíte s tým, že spoločnosti BlackRock v plnej miere uhradíte všetky straty, náklady, žaloby, súdne konania, nároky, škody, výdavky (vrátane primeraných nákladov a výdavkov na právne služby) alebo záväzky, ktoré spoločnosť BlackRock utrpela alebo jej vznikli priamo v dôsledku nesprávneho používania tejto webovej stránky. Žiadna zo strán by nemala niesť zodpovednosť voči druhej strane za straty alebo škody, ktoré môže druhá strana utrpieť v dôsledku príčin, ktoré prvá strana nemohla primerane ovplyvniť, okrem iného vrátane akéhokoľvek výpadku elektrickej energie.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou chrániť a nezverejňovať heslá, ktoré sme vám a vašim oprávneným zamestnancom vydali, a nedovoliť, aby sa takéto heslo/á stalo verejne známym. Ak sa stane, že niekto iný ako vy a vaši oprávnení zamestnanci zistí niektoré heslo/á, musíte toto konkrétne hesl/á okamžite zmeniť pomocou funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii na webovej stránke.

Pri otvorení niektorých odkazov na tejto webovej stránke môžete opustiť webovú stránku BNBV. Môžete pri tom prejsť na stránku organizácie, ktorá nie je regulovaná. BNBV nepreskúmala žiadnu z týchto webových stránok a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok ani za služby, produkty alebo položky ponúkané na týchto webových stránkach.

BNBV nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne chyby pri prenose údajov, ako je strata alebo poškodenie údajov alebo ich zmeny akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych alebo vyplývajúcich škôd, ktoré vznikli v dôsledku používania tu poskytovaných služieb.

Upozornenia na riziká

Kapitál v ohrození. Hodnota investícií a výnosy z nich môžu klesať aj stúpať a nie sú zaručené. Pôvodne investovaná suma sa investorom nemusí vrátiť.

Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom súčasných alebo budúcich výsledkov a nemala by byť jediným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie.

Zmeny výmenných kurzov medzi menami môžu spôsobiť zníženie alebo zvýšenie hodnoty investícií. Kolísanie môže byť obzvlášť výrazné v prípade fondu s vyššou volatilitou. Hodnota investície môže náhle a výrazne klesnúť. Úrovne a základ zdanenia sa môžu v priebehu času meniť.

Spoločnosť BlackRock neposúdila vhodnosť tejto investície z hľadiska vašich individuálnych potrieb a tolerancie rizika. Zobrazené údaje poskytujú súhrnné informácie. Investícia by sa mala realizovať na základe príslušného Prospektu, ktorý je k dispozícii u manažéra.

V záujme vašej ochrany sa telefonické hovory a/alebo iná elektronická komunikácia, ktoré vedú alebo majú viesť k transakciám, zaznamenávajú alebo ukladajú.

Investori by si mali pred uskutočnením investície prečítať ponukové dokumenty, v ktorých sú uvedené ďalšie informácie, vrátane rizikových faktorov.

Upozorňujeme, že niektoré fondy spoločnosti BlackRock sú „účelovo vyčlenené“, zatiaľ čo iné sú súčasťou jednej spoločnosti a nie sú účelovo vyčlenené. Pri fondoch spoločnosti BlackRock, ktoré nemajú štatút oddelených záväzkov, v prípade, že jeden fond spoločnosti BlackRock nie je schopný splniť záväzky, ktoré možno priradiť tomuto fondu spoločnosti BlackRock, z aktív, ktoré mu patria, môže byť prebytok splnený z aktív, ktoré patria iným fondom spoločnosti BlackRock v rámci tej istej spoločnosti. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete v Prospekte alebo iných príslušných podmienkach každého fondu BlackRock.

Názory vyjadrené v tomto dokumente nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti BlackRock ako celku alebo jej časti, ani nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo.

Všetky výskumy uvedené na týchto stránkach obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely.

Túto stránku prevádzkuje a zverejňuje spoločnosť BNBV, ktorá má oprávnenie od Autoriteit Financiële Markten («AFM») a podlieha jeho regulácii. Na webovú stránku AFM sa dostanete cez tento odkaz: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. je spoločnosť registrovaná v Holandsku pod číslom 17068311. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock je obchodný názov spoločnosti BlackRock (Netherlands) B.V. Číslo DPH 007883250. Všeobecné otázky týkajúce sa tejto webovej stránky posielajte na adresu EMEAwebmaster@blackrock.com. Táto e-mailová adresa by sa nemala používať na žiadne otázky týkajúce sa investícií.

 © 2023 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom.