Akcia

BGF Sustainable Energy Fund

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 10,1 8,1 4,6 9,5 -9,8 32,6 37,7 25,2 -13,4 8,9
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) 18,6 8,8 11,1 8,9 -4,8 28,9 6,7 27,5 -13,0 18,1
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
-2,41 1,80 12,45 9,22 1,39
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) 21,52 9,05 12,11 11,12 -
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
-0,58 -2,66 -0,32 -0,58 -2,41 5,48 79,79 141,60 37,90
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) 14,72 3,55 3,66 14,72 21,52 29,68 77,09 187,10 -
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

13,20 50,57 -12,06 22,92 -2,41
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%)

k 30-jún-24

3,54 31,90 -4,43 11,66 21,52

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 23-júl-24
USD 5 403 638 356
Dátum spustenia fondu
15-mar-01
Základná mena fondu
USD
Porovnávacia referenčná hodnota 1
MSCI All Country World Index
Úvodný poplatok
5,00%
ISIN
LU0171289902
Poplatok za výkonnosť
0,00%
Minimálna následná investícia
-
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 3 dni
Ticker spoločnosti Bloomberg
MERNEEA
Dátum spustenia triedy akcií
06-apr-01
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Článok 9
Priebežné poplatky
1,95%
Ročný správcovský poplatok
1,65%
Minimálna počiatočná investícia
EUR 5 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
UCITS
Kategória Morningstar
Sector Equity Alternative Energy
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
7092204

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 28-jún-24
52
Beta – 3 roky
k 31-aug-14
1,085
Pomer P/B
k 28-jún-24
2,58
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
19,66%
Pomer P/E
k 28-jún-24
21,09

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov. Ratingy MSCI momentálne nie sú pre tento fond k dispozícii.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Ropné piesky 
k 28-jún-24
0,00%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 28-jún-24
98,81%
Percento nepokrytého fondu 
k 28-jún-24
1,20%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,00% a ropné piesky 28-jún-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Integrácia ESG

Integrácia ESG

Integrácia ESG je postup začlenenia finančne významných údajov alebo informácií o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aspektoch do procesu investičného rozhodovania s cieľom zvýšiť návratnosť portfólií našich klientov s úpravou rizika. Ak nie je v dokumentácii fondu alebo v rámci investičného cieľa fondu uvedené inak, zahrnutie tohto vyhlásenia neznamená, že fond má investičný cieľ alebo stratégiu v súlade s ESG aspektmi. Vyhlásenie skôr opisuje, akým spôsobom sa v rámci celkového investičného procesu zohľadňujú údaje alebo informácie o ESG aspektoch.

Správca fondu berie do úvahy ESG kritériá v kombinácii s ďalšími informáciami počas fáz nových nápadov, prieskumu spoločností, tvorby portfólia a priebežného monitorovania investičného procesu. Informácie o ESG aspektoch môžu pochádzať od dodávateľov tretích strán, z interných komentárov, návštev pracoviska a vstupov tímu BlackRock Investment Stewardship. Správca fondu vykonáva pravidelné preskúmania portfólia spolu so skupinou vykonávajúcou analýzu rizík a kvantitatívnu analýzu a vedúcimi investičnými pracovníkmi. Ak je to vhodné, tieto preskúmania zahŕňajú diskusiu o expozícii portfólia voči významným ESG rizikám a obchodným zapojeniam súvisiacim s udržateľnosťou, metrikám súvisiacim s klímou a iným faktorom.

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Táto časť obsahuje informácie o fonde súvisiace s udržateľnosťou podľa článku 10 nariadenia SFDR.

A. Zhrnutie

Fond investuje do Udržateľných investícií. Spoločnosť BlackRock definuje Udržateľné investície ako investície do emitentov alebo cenných papierov, ktoré prispievajú k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, výrazne nenarúšajú žiadny z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy. Spoločnosť BlackRock sa odvoláva na príslušné rámce udržateľnosti s cieľom určiť súlad investície s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi. Udržateľné investície by tiež mali spĺňať požiadavky zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH), ako sú definované v platných právnych predpisoch a nariadeniach. Spoločnosť BlackRock vypracovala súbor kritérií, na základe ktorých posudzuje, či emitent alebo investícia nespôsobuje výrazné narušenie. Spoločnosť BlackRock investuje do udržateľných investícií, ktoré prispievajú k plneniu rôznych environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať alternatívnu a obnoviteľnú energiu, energetickú efektívnosť, prevenciu alebo zmierňovanie znečistenia, opätovné použitie a recykláciu, zdravie, výživu, hygienu a vzdelávanie a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Fond sa snaží: (i) riešiť kľúčové environmentálne a sociálne otázky pomocou ESG skóre; a (ii) použiť súbor vylučovacích skríningov.

Fond investuje celosvetovo najmenej 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov spoločností pôsobiacich v oblasti udržateľnej energie. Spoločnosti pôsobiace v oblasti udržateľnej energie sú tie, ktoré sa zaoberajú alternatívnou energiou a energetickými technológiami vrátane: technológie obnoviteľných zdrojov energie; vývojárov obnoviteľných zdrojov energie; alternatívnych palív; energetickej účinnosti; umožnenia energie a infraštruktúry. Záväznými prvkami stratégie sú: (1) Zachovať, aby všetky investície fondu predstavovali udržateľné investície (s výnimkou nástrojov používaných na účely riadenia likvidity a/alebo hedžingu, ktoré nepresiahnu 20 % celkových aktív fondu). V súvislosti s takýmito udržateľnými investíciami bude aspoň 15 % celkových aktív fondu investovaných do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ, a aspoň 1 % celkových aktív fondu bude investované do udržateľných investícií so sociálnym cieľom; (2) používať vylučovacie skíningy; (3) zachovať, aby bol vážený priemer ESG ratingu fondu vyšší ako ESG rating indexu po vylúčení aspoň 20 % cenných papierov s najnižším ratingom z indexu; (4) zabezpečiť, aby viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých fond investuje (okrem fondov peňažného trhu), malo rating ESG alebo bolo analyzovaných na účely ESG. Tento Fond zohľadňuje PAI prostredníctvom štandardu DNSH spoločnosti BlackRock pre Udržateľné investície.

Všetky investície Fondu budú predstavovať Udržateľné investície alebo nástroje používané na účely riadenia likvidity a/alebo hedžingu. Investície používané na účely riadenia likvidity a/alebo zaistenia nepresiahnu 20 % celkových aktív fondu. Minimálne 80 % celkových aktív fondu sa investuje do udržateľných investícií. Pokiaľ ide o tieto udržateľné investície, najmenej 15 % celkových aktív fondu bude investovaných do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ, a najmenej 1 % celkových aktív fondu bude investované do udržateľných investícií so sociálnym cieľom. Zvyšok udržateľných investícií fondu môže kolísať medzi týmito typmi udržateľných investícií. Fond môže investovať až do 20 % svojich celkových aktív do iných investícií.  Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.  

Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať do činností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, avšak tieto investície môžu tvoriť súčasť portfólia.

Spoločnosť BlackRock vyvinula vysoko automatizovaný proces dodržiavania súladu, ktorý pomáha zabezpečiť správu fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými usmerneniami a platnými regulačnými požiadavkami. Súčasťou toho je monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu v súlade s relevantnou metodikou. Spoločnosť BlackRock vyvinula vlastnú metodiku na určovanie udržateľných investícií a fond používa niekoľko iných metodík na meranie dosahovania cieľov udržateľných investícií.

Spoločnosť BlackRock vyvinula vlastnú metodiku na určovanie udržateľných investícií a fond používa niekoľko iných metodík na meranie dosahovania cieľov udržateľných investícií. Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov, medzi ktorých patria aj spoločnosti MSCI, Sustainlytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií. Údaje vrátane údajov o ESG sa získavajú prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať.

Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a investičné metodiky EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad s meniacim sa regulačným prostredím. Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov. Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Účastníci v odvetví čelia výzvam spočívajúcim v určení jednej metriky alebo súboru štandardizovanej metriky, aby bolo možné získať komplexný pohľad na spoločnosť alebo investíciu. Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií s prihliadnutím na regulačné požiadavky.

Spoločnosť BlackRock používa pri výbere a nepretržitom monitorovaní investícií fondu vysoký štandard náležitej starostlivosti na účely zaistenia súladu s usmerneniami o investíciách, likvidite a riziku fondu, ako aj rizika udržateľnosti a kritérií ESG a celkovej výkonnosti.

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Neexistuje žiadny konkrétny index určený ako referenčná hodnota na splnenie cieľa udržateľných investícií fondu.

B. Žiadne výrazné narušenie udržateľného investičného cieľa

Udržateľné investície spĺňajú požiadavky DNSH v zmysle platných zákonov a predpisov. Spoločnosť BlackRock vypracovala súbor kritérií pre všetky Udržateľné investície, na základe ktorých posudzuje, či emitent alebo investícia nespôsobuje výrazné narušenie. Investície považované za investície spôsobujúce výrazné narušenie sa nekvalifikujú ako Udržateľné investície.

Ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti pre každý typ investície sa posudzujú pomocou vlastnej metodiky spoločnosti BlackRock pre Udržateľné investície. Spoločnosť BlackRock využíva na identifikáciu investícií, ktoré majú negatívny vplyv na faktory udržateľnosti a spôsobujú výrazné narušenie, údaje tretích strán a/alebo fundamentálnu analýzu.

Udržateľné investície sa posudzujú s cieľom zohľadniť všetky škodlivé vplyvy a zabezpečiť súlad s medzinárodnými normami usmernení OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv. Emitenti, u ktorých sa predpokladá, že porušili tieto konvencie, sa nepovažujú za Udržateľné investície.

C. Udržateľný investičný cieľ finančného produktu

Fond investuje celosvetovo najmenej 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov spoločností pôsobiacich v oblasti udržateľnej energie. Spoločnosti pôsobiace v oblasti udržateľnej energie sú tie, ktoré sa zaoberajú alternatívnou energiou a energetickými technológiami vrátane: technológie obnoviteľných zdrojov energie; vývojárov obnoviteľných zdrojov energie; alternatívnych palív; energetickej účinnosti; umožnenia energie a infraštruktúry. 

Fond investuje minimálne 80 % svojich celkových aktív do udržateľných investícií v rámci environmentálnych a sociálnych cieľov. Spoločnosť BlackRock definuje Udržateľné investície ako investície do emitentov alebo cenných papierov, ktoré prispievajú k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, výrazne nenarúšajú žiadny z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy. Spoločnosť BlackRock sa odvoláva na príslušné rámce udržateľnosti s cieľom určiť súlad investície s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi.

Spoločnosť BlackRock investuje do Udržateľných investícií, ktoré prispievajú k plneniu rôznych environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať alternatívnu a obnoviteľnú energiu, energetickú efektívnosť, prevenciu alebo zmierňovanie znečistenia, opätovné použitie a recykláciu, zdravie, výživu, hygienu a vzdelávanie a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja („Environmentálne a sociálne ciele“).

Investícia bude hodnotená ako prispievajúca k Environmentálnemu a/alebo sociálnemu cieľu, ak:
a) minimálny podiel podnikateľskej činnosti emitenta prispieva k Environmentálnemu a/alebo sociálnemu cieľu;
b) alebo obchodné praktiky emitenta prispievajú k Environmentálnemu a/alebo sociálnemu cieľu.

Fond zohľadňuje kľúčové environmentálne a sociálne otázky, ktoré sa považujú za relevantné pre podnikanie emitentov, pričom na posúdenie expozície emitentov voči týmto rizikám a príležitostiam a ich riadenia používa skóre ESG. Skóre ESG zohľadňuje, že niektoré environmentálne a sociálne otázky sú významnejšie v závislosti od typu činnosti, do ktorej je emitent zapojený, a to tak, že v metodike bodovania sa váha týchto otázok stanovuje odlišne. V environmentálnej zložke skóre ESG sú zachytené tieto environmentálne témy: zmena klímy, prírodný kapitál, znečistenie a odpad a environmentálne príležitosti. V sociálnej zložke skóre ESG sú zachytené tieto sociálne témy: ľudský kapitál, zodpovednosť za výrobky, námietky zainteresovaných strán a sociálne príležitosti. Podnikoví emitenti, ktorí majú lepšie skóre ESG, sú vnímaní ako emitenti s udržateľnejšími obchodnými praktikami.

Fond nebude investovať do spoločností, ktoré sú zaradené do nasledujúcich sektorov (podľa definície globálneho štandardu klasifikácie odvetví): uhlie a spotrebný materiál; prieskum a ťažba ropy a plynu; integrovaná ťažba ropy a plynu.

Fond nepoužíva referenčnú hodnotu na účely dosahovania vlastností ESG, ktoré presadzuje, na porovnanie určitých vlastností ESG presadzovaných Fondom sa však používa index MSCI All Countries World Index (ďalej len „Index“).

D. Investičná stratégia

Fond investuje celosvetovo najmenej 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov spoločností pôsobiacich v oblasti udržateľnej energie. Spoločnosti pôsobiace v oblasti udržateľnej energie sú tie, ktoré sa zaoberajú alternatívnou energiou a energetickými technológiami vrátane: technológie obnoviteľných zdrojov energie; vývojárov obnoviteľných zdrojov energie; alternatívnych palív; energetickej účinnosti; umožnenia energie a infraštruktúry. Investičný poradca hodnotí spoločnosti na základe ich schopnosti riadiť riziká a príležitosti spojené s alternatívnou energiou a energetickými technológiami a na základe ich referencií týkajúcich sa rizík a príležitostí v oblasti ESG, ako je ich rámec vedenia a riadenia, ktorý sa považuje za nevyhnutný pre udržateľný rast, ich schopnosť strategicky riadiť dlhodobé otázky týkajúce sa ESG a potenciálny vplyv, ktorý to môže mať na finančné výsledky spoločnosti.

Fond nebude investovať do spoločností, ktoré sú zaradené do nasledujúcich sektorov (podľa definície globálneho štandardu klasifikácie odvetví): uhlie a spotrebný materiál; prieskum a ťažba ropy a plynu; a integrovaná ťažba ropy a plynu. Posúdenie úrovne zapojenia do každej činnosti alebo sektora môže vychádzať z percentuálneho podielu celkových príjmov, z definovanej prahovej hodnoty celkových príjmov alebo z čohokoľvek súvisiaceho s obmedzenou činnosťou bez ohľadu na výšku získaných príjmov.

Fond uplatňuje k udržateľnému investovaniu „najlepší prístup vo svojej triede“. Znamená to, že Fond vyberá najlepších emitentov (z hľadiska ESG) pre každý príslušný sektor činností (pričom nevylučuje žiadny sektor činností). Viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých Fond investuje, má ESG rating alebo bolo analyzovaných na účely ESG.

Investičný poradca na základe svojej analýzy vytvorí portfólio, ktoré má vyšší ESG rating ako Index po vylúčení najmenej 20 % najmenej hodnotených cenných papierov z Indexu.

Záväznými prvkami stratégie sú:
1. Zachovať, aby všetky investície Fondu predstavovali Udržateľné investície (s výnimkou nástrojov používaných na účely riadenia likvidity a/alebo hedžingu, ktoré nepresiahnu 20 % celkových aktív Fondu). V súvislosti s takýmito udržateľnými investíciami bude aspoň 15 % celkových aktív fondu investované do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ, a aspoň 1 % do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.
2. Použiť vylučovacie skríningy.
3. Zachovať, aby bol vážený priemer ESG ratingu Fondu vyšší ako ESG rating indexu po vylúčení aspoň 20 % cenných papierov s najnižším ratingom z indexu.
4. Zabezpečiť, aby viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých Fond investuje (okrem fondov peňažného trhu), malo ESG rating alebo bolo analyzovaných na účely ESG.

Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

Tento Fond zohľadňuje PAI prostredníctvom štandardu DNSH spoločnosti BlackRock pre Udržateľné investície. Tento Fond bude poskytovať informácie o PAI vo svojej výročnej správe.

Politika dobrej správy

Spoločnosť BlackRock posudzuje postupy dobrej správy spoločností, do ktorých investovalo, spojením vlastných poznatkov a zapojenia akcionárov zo strany Investičného poradcu s údajmi od externých poskytovateľov výskumu ESG. Spoločnosť BlackRock využíva údaje od externých poskytovateľov prieskumu ESG na prvotnú identifikáciu emitentov, ktorí nemusia mať uspokojivé postupy v oblasti správy vo vzťahu ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti (KPI) týkajúcim sa riadnej štruktúry riadenia, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania zamestnancov a dodržiavania daňových predpisov.

Ak sa u emitentov identifikujú potenciálne problémy týkajúce sa dobrej správy, emitenti budú preskúmaní, aby sa zabezpečilo, že v prípade, že Investičný poradca súhlasí s týmto externým posúdením, Investičný poradca je na základe priamej spolupráce s emitentom ubezpečený, že emitent buď prijal nápravné opatrenia, alebo ich prijme v primeranom časovom rámci. Investičný poradca sa tiež môže rozhodnúť znížiť expozíciu voči takýmto emitentom.

E. Podiel investícií

Všetky investície Fondu budú predstavovať Udržateľné investície alebo nástroje používané na účely riadenia likvidity a/alebo hedžingu. Investície používané na účely riadenia likvidity a/alebo hedžingu nepresiahnu 20 % celkových aktív Fondu.

Minimálne 80 % celkových aktív fondu sa investuje do udržateľných investícií. Pokiaľ ide o tieto udržateľné investície, najmenej 15 % celkových aktív fondu bude investovaných do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ, a najmenej 1 % celkových aktív fondu bude investované do udržateľných investícií so sociálnym cieľom. Zvyšok udržateľných investícií fondu môže kolísať medzi týmito typmi udržateľných investícií.

Fond môže investovať až do 20 % svojich celkových aktív do iných investícií. 

Ak sa na investičné účely používajú deriváty, hodnotia sa voči kritériám pre udržateľné investície. Deriváty sa môžu použiť aj na obmedzené iné účely ako je napríklad likvidita a zaistenie a akékoľvek vyššie uvedené ratingy alebo analýzy ESG vzťahujú len na podkladovú investíciu vo vzťahu k takýmto derivátom.

Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať do činností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, avšak tieto investície môžu tvoriť súčasť portfólia.

Fond sa nezaväzuje investovať do prechodných a podporných činností, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.  

Fond sa nezaväzuje investovať do prechodných a podporných činností, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.  

Minimálne 15 % celkových aktív fondu bude investované do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Fond investuje do Udržateľných investícií, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ z týchto dôvodov: (i) je to súčasť investičnej stratégie Fondu; (ii) údaje na určenie zosúladenia s taxonómiou EÚ nemusia byť k dispozícii; a/alebo (iii) podkladové hospodárske činnosti nemusia byť podľa dostupných kritérií technického skríningu taxonómie EÚ oprávnené alebo nemusia spĺňať všetky požiadavky stanovené v takýchto kritériách technického skríningu. 

Minimálne 1 % celkových aktív fondu bude investované do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.

Ostatné podiely sú obmedzené na 20 % a môžu zahŕňať deriváty, hotovostné a takmer hotovostné nástroje a akcie alebo podielové listy CIS a prevoditeľné cenné papiere s pevným výnosom (známe aj ako dlhové cenné papiere) vydané vládami a agentúrami po celom svete.

Používanie takýchto investícií nemá vplyv na plnenie cieľa udržateľného investovania, keďže tieto investície sa používajú na účely riadenia likvidity a/alebo hedžingu.

Žiadne iné podiely nie sú posudzované z hľadiska minimálnych environmentálnych alebo sociálnych záruk.

F. Monitorovanie udržateľného investičného cieľa

Spoločnosť BlackRock vyvinula vysoko automatizovaný proces dodržiavania súladu, ktorý pomáha zabezpečiť správu fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými usmerneniami a platnými regulačnými požiadavkami. Súčasťou toho je monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu v súlade s relevantnou metodikou, ako to je opísané v „časti G – Metodiky“.

Manažéri portfólia majú primárnu zodpovednosť za dodržiavanie zmluvných podmienok prospektu a iných riadiacich dokumentov fondu, pričom im pomáha platforma Aladdin a softvér spoločnosti BlackRock na riadenie portfólia a rizika.

Portfolio Compliance Group („PCG“), čo je skupina patriaca do obchodných činností spoločnosti BlackRock, zodpovedá za kódovanie investičných obmedzení fondu, ktoré môžu byť kódované, v rámci systému spoločnosti BlackRock na monitorovanie súladu pred a po vykonaní obchodu na platforme Aladdin. Ak investičné obmedzenie nemôže byť kódované, vytvorí sa manuálny proces na testovanie usmernení.

Monitorovanie pred obchodom a po ňom

V prípade obchodu alebo vytvorenia objednávky sa transakcia posudzuje podľa investičných usmernení fondu pomocou front-end systému zaistenia súladu v reálnom čase pred vykonaním. Ak sa zistí nesúladná podmienka, obchod alebo objednávka sa nebudú môcť ďalej realizovať.

Po vykonaní obchodu sa medzi skončením a začatím transakcií vykonávajú aj testy súladu podľa pozícií na konci dňa a výsledky sa hlásia na báze T+1. Identifikujú sa výnimky a varovania týkajúce sa súladu, ktoré sa predkladajú na preskúmanie príslušným investičným odborníkom, ktorí budú podľa potreby spolupracovať s relevantnými odborníkmi na danú tému s cieľom vyriešiť dané výnimky a varovania. Identifikácia a preskúmanie potenciálnych položiek sa zaznamenávajú do elektronického systému, ktorý obsahuje komplexný pracovný tok s revíznym záznamom. Na vyriešenie výnimiek sa podľa potreby prijme primerané nápravné opatrenie.

Monitorovanie niektorých charakteristík ESG nemôže byť automatizované kvôli funkcionalite systému alebo dátovým obmedzeniam. Takéto charakteristiky ESG sú predmetom pravidelnej kontroly a monitorovania, aby sa zaistilo, že produkt zodpovedá súvisiacim záväzkom.

Porušenia sa hlásia podľa požiadaviek našich regulačných záväzkov príslušnej správcovskej spoločnosti, audítorovi, depozitárovi a regulátorovi.

Ak spoločnosť BlackRock poverí časťou riadenia fondu manažéra tretej strany, takýto manažér je zodpovedný za zabezpečenie súladu s investičnými usmerneniami a investičnými obmedzeniami podľa schválenej zmluvy o investičnom riadení vrátane tých, ktoré sa týkajú environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu. Manažérovi tretej strany sa vo všeobecnosti oznamujú investičné obmedzenia vzťahujúce sa na environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ktoré môže spoločnosť BlackRock príležitostne aktualizovať v súlade s environmentálnymi a sociálnymi charakteristikami fondu. Ak manažér tretej strany používa pasívnu stratégiu, môže tiež monitorovať dodržiavanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík sledovaním referenčného indexu so začlenením týchto charakteristík do jeho metodiky. Spoločnosť BlackRock dostáva každý deň informácie o pozíciách, ktoré drží manažér tretej strany, a vykonáva kontroly súladu po vykonaní obchodu v súlade s predtým opísaným back-end procesom zabezpečovania súladu. Spoločnosť BlackRock tiež vykonáva vo vzťahu k manažérovi tretej strany náležitú starostlivosť, aby zaistila primeranosť zavedených rámcov monitorovania.

G. Metodiky

Spoločnosť BlackRock prijala vo vzťahu k tomuto fondu nasledujúce metodiky:

Metodika udržateľných investícií

Spoločnosť BlackRock vytvorila vlastnú metodiku na určovanie udržateľných investícií a táto metodika je rozdelená na hodnotenie pozostávajúce zo štyroch častí:
(i) prínos ekonomickej činnosti v prospech environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov,
(ii) nespôsobuje významnú škodu,
(iii) dosahuje minimálne záruky a
(iv) kvalitné riadenie (kde to je relevantné).

Aby bola investícia považovaná za udržateľnú, musí spĺňať všetky štyri body tohto testu. Udržateľné investície podliehajú robustnému procesu dohľadu s cieľom zabezpečiť plnenie regulačných noriem.

(i) Prínos ekonomickej činnosti v prospech environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov

Environmentálne a sociálne ciele
Fond investuje do udržateľných investícií, ktoré prispievajú k plneniu rôznych environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať alternatívnu a obnoviteľnú energiu, energetickú efektívnosť, prevenciu alebo zmierňovanie znečistenia, opätovné použitie a recykláciu, zdravie, výživu, hygienu a vzdelávanie a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja („environmentálne a sociálne ciele“).

Hodnotenie ekonomickej aktivity
Investícia bude udržateľná (za predpokladu splnenia zvyšných troch bodov):

Obchodná aktivita
• Ak možno viac ako 20 % príjmov pripísať produktom a/alebo službám, ktoré sú systematicky mapované ako prispievajúce k environmentálnym a/alebo sociálnym cieľom za použitia údajov tretích obchodníkov. Ak nie sú k dispozícii údaje tretích obchodníkov alebo ak analytik rozhodne, že údaje sú nepresné, alebo že existuje primeranejšia metrika významnosti ako príjem s cieľom určiť prínos spoločnosti, ako sú kapitálové výdavky alebo recyklované vstupy, môže sa na posúdenie spoločnosti použiť aj základná analýza.

Obchodné praktiky
• Ak má emitent stanovený cieľ dekarbonizácie v súlade s iniciatívami súvisiacimi s vedecky podloženými cieľmi, ktoré boli validované pomocou údajov tretieho obchodníka alebo prostredníctvom základného hodnotenia.
• Preukázateľné vodcovstvo, ktoré je dôkazom dôležitej úlohy spoločnosti ako subjektu, ktorý umožňuje udržateľné praktiky.

Cenné papiere s pevným výnosom
• Dlhopis so stanoveným použitím výnosov bude udržateľná investícia v prípade, ak použitie výnosov významne prispieva k environmentálnemu a/alebo sociálnemu cieľu, čo sa stanoví prostredníctvom základného hodnotenia
• Ostatné cenné papiere s pevným výnosom budú udržateľnými investíciami, ak je cenný papier v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi cieľmi, ako sa to stanoví prostredníctvom základného hodnotenia, ako sú napríklad cenné papiere kryté environmentálnymi a/alebo sociálnymi aktívami a hypotékami, ktoré vydali nadnárodné subjekty zaviazané presadzovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

(ii) Nespôsobovať významnú škodu (DNSH)

Udržateľné investície spĺňajú požiadavky DNSH v zmysle platných zákonov a predpisov. Spoločnosť BlackRock vytvorila súbor kritérií v rámci všetkých udržateľných investícií s cieľom posúdiť, či investícia spôsobuje výrazné škody, pričom tieto kritériá zohľadňujú dátové body tretích strán, ako aj základné poznatky. Investície sa podľa týchto kritérií skúmajú za použitia kontrol na báze systému, pričom investície, ktoré budú považované za investície spôsobujúce výrazné škody, nebudú spôsobilé ako udržateľné investície. Spoločnosť BlackRock posudzuje ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti pre každý typ investície, ako je to stanovené v nariadení.

Ukazovatele hlavných nežiaducich vplyvov na klímu sa budú posudzovať podľa vlastného rámca spoločnosti BlackRock so zvýšeným dohľadom, ktorý identifikuje investície predstavujúce výrazné riziko súvisiace s klímou na základe hodnotenia: (i) uhlíkových emisií, (ii) pripravenosti na prechod na uhlíkovú neutralitu a (iii) zverejnených informácií súvisiacich s klímou.

Všetky ostatné ukazovatele nežiaducich vplyvov sa hodnotia pomocou údajov tretích obchodníkov týkajúcich sa kontroverzií s cieľom vylúčiť investície, ktoré spoločnosť BlackRock posúdila ako škodlivé pre ukazovatele udržateľnosti, s prihliadnutím na určité obmedzené výnimky, ako napríklad v prípadoch, keď sú údaje považované za nepresné alebo neaktuálne.

Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje alebo ak sú údaje výrazne neúplné, vykoná sa základná analýza s primeranou snahou o určenie vplyvov, o ktorých spoločnosť BlackRock rozhodne ako o škodlivých vplyvoch na ukazovatele udržateľnosti.

(iii) Dosahovanie minimálnych záruk

Udržateľné investície sa posudzujú za použitia informácií od tretieho poskytovateľa údajov s cieľom posúdiť súlad s medzinárodnými normami usmernení OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv. Emitenti, u ktorých sa predpokladá, že porušili tieto konvencie, sa nepovažujú za Udržateľné investície.

(iv) Kvalitné riadenie

Pokiaľ ide o hodnotenie kvalitného riadenia, spoločnosť BlackRock používa údaje od externých tretích poskytovateľov výskumu v oblasti ESG s cieľom najprv určiť emitentov, ktorí možno nepoužívajú uspokojivé postupy riadenia vo vzťahu ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti (KPI) v súvislosti s vyššie vytýčenými kritériami. Ak sa u emitentov identifikujú potenciálne problémy týkajúce sa kvalitného riadenia, emitenti budú preskúmaní, aby sa zabezpečilo, že v prípade, že investičný poradca/manažér súhlasí s týmto externým posúdením, investičný poradca/manažér je na základe priamej spolupráce s emitentom ubezpečený, že emitent buď prijal nápravné opatrenia, alebo ich prijme v primeranom časovom rámci. Investičný poradca/manažér sa tiež môže rozhodnúť znížiť expozíciu voči takýmto emitentom. Nepriame expozície fondu voči emitentom so zlyhaniami v oblasti kvalitného riadenia sú internými kontrolami obmedzené na minimum a sú zároveň pravidelne monitorované s cieľom zaistiť, aby táto nepriama expozícia zostala na minimálnych úrovniach.

Iné metodiky

Okrem toho sa nasledujúce metodiky používajú na meranie dosiahnutia udržateľného investičného cieľa:
1. Fond používa skóre MSCI ESG ako prostriedok hodnotenia expozície emitentov voči environmentálnym a sociálnym rizikám a príležitostiam a riadenia týchto rizík a príležitostí. Ďalšie podrobnosti o metodike hodnotenia MSCI ESG sú dostupné na adrese https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
2. Fond používa súbor vylučovacích skríningov. Ďalšie podrobnosti o metodike vylučovacích skríningov sú stanovené v „časti C – Environmentálne alebo sociálne vlastnosti“vyššie.

Fond prostredníctvom environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík svojej stratégie bol vyhodnotený ako fond zohľadňujúci súbor hlavných ukazovateľov nepriaznivého vplyvu (PAI), ako sú definované v regulačných technických normách SFDR. Posúdili sme, či a ako sa tieto indikátory úplne alebo čiastočne zohľadňujú, a načrtli sme, ako sa tieto charakteristiky priraďujú k týmto PAI v našom predzmluvnom a pravidelnom vykazovaní.

H. Zdroje údajov a ich spracovanie

Zdroje údajov

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj nástroj, ktorý podporuje analytiku a hlásenia spoločnosti BlackRock v súvislosti s ESG. Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock používajú systém Aladdin na prijímanie investičných rozhodnutí, monitorovanie portfólií a prístup k dôležitým poznatkom o ESG, ktoré sú potrebné v rámci investičného procesu s cieľom dosiahnuť charakteristiku fondu v oblasti ESG.

Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov, medzi ktorých patria aj spoločnosti MSCI, Sustainlytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tieto dátové súbory môžu obsahovať skóre ESG z titulkov, údaje o uhlíkových emisiách, metriku angažovania spoločnosti alebo kontroverzie a boli zahrnuté do nástrojov systému Aladdin, ktoré majú k dispozícii manažéri portfólia a ktoré sa používajú v rámci investičných stratégií spoločnosti BlackRock. Takéto nástroje podporujú celý investičný proces od výskumu po zostavenie a modelovanie portfólia a podávanie hlásení.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).

Poskytovateľov a údaje o ESG hodnotíme na základe piatich kľúčových oblastí uvedených nižšie:
1. Získavanie údajov: sem patrí okrem iného hodnotenie podkladových dátových zdrojov poskytovateľov údajov, technológií používaných na získavanie údajov, procesu na identifikovanie nesprávnych informácií a používania strojového učenia alebo prístupov k získavaniu údajov o ľuďoch. Budeme posudzovať aj plánované vylepšenia
2. Pokrytie údajov: naše hodnotenie zahŕňa okrem iného aj rozsah, do akého dátový balík pokrýva prostredie emitentov a tried aktív, do ktorých môžeme investovať. Patrí sem posúdenie zaobchádzania s materskými spoločnosťami a ich dcérskymi spoločnosťami, ako aj použitie odhadovaných alebo hlásených údajov.
3. Metodika: súčasťou nášho hodnotenia je okrem iného aj posudzovanie použitých metodík tretích poskytovateľov vrátane posudzovania prístupov k získavaniu a kalkulácii, prispôsobenia odvetvovým alebo regulačným štandardom alebo rámcom, limitov významnosti a ich prístupu k medzerám v údajoch.
4. Overovanie údajov: súčasťou nášho hodnotenia sú okrem iného aj prístupy tretích poskytovateľov k overovaniu získaných údajov a procesy zabezpečenia kvality vrátane spolupráce s emitentmi
5. Činnosti: hodnotíme rôzne aspekty činnosti obchodníkov s údajmi, okrem iného aj ich zásady a postupy (vrátane posúdenia konfliktov záujmov), veľkosť a skúsenosti ich tímov vykonávajúcich výskum údajov, ich vzdelávacie programy a ich využívanie tretích dodávateľov

Spoločnosť BlackRock sa navyše aktívne zúčastňuje relevantných konzultácií poskytovateľa, ktoré sa týkajú navrhovaných zmien metodík súvisiacich s dátovými súbormi tretích strán alebo metodikami indexu, a technickým tímom poskytovateľa údajov odovzdáva posúdenú spätnú väzbu a odporúčania. Spoločnosť BlackRock často nepretržite spolupracuje s poskytovateľmi údajov o ESG vrátane poskytovateľov indexu, aby držala krok s vývojom v odvetví.

Ako sa spracúvajú údaje

Interné procesy spoločnosti BlackRock sa zameriavajú na poskytovanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov, ktoré budú používať odborníci na investície a ktoré sa budú používať aj na účely transparentnosti a podávania hlásení. Údaje, vrátane údajov o ESG, získané prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Integrovaná technológia spoločnosti BlackRock nám umožňuje zostavovať údaje o emitentoch a investíciách v rámci rôznej environmentálnej a sociálnej metriky a metriky riadenia a od rôznych poskytovateľov údajov a ich sprístupnenie investičným tímom a iným podporným a kontrolným funkciám, ako je napríklad riadenie rizík.

Používanie odhadovaných údajov

Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať. Vzhľadom na aktuálne výzvy v dátovom prostredí platí, že hoci sa spoločnosť BlackRock opiera o podstatné množstvo odhadovaných údajov v rámci svojho prostredia, do ktorého možno investovať, pričom ich úrovne môžu byť v prípade každého dátového súboru iné, naším cieľom je zaistiť, aby bolo používanie odhadov v súlade s regulačnými usmerneniami a aby nám poskytovatelia údajov poskytli potrebnú dokumentáciu a transparentnosť, pokiaľ ide o ich metodiky. Spoločnosť BlackRock si uvedomuje dôležitosť zvyšovania kvality svojich údajov a dátového pokrytia a naďalej vyvíja dátové súbory, ktoré sú dostupné jej investičným odborníkom a iným tímom. Ak si to vyžadujú nariadenia na úrovni štátu, fondy môžu uvádzať explicitné úrovne dátového pokrytia.

I. Obmedzenia metodík a údajov

Obmedzenia metodiky

Udržateľné investovanie je rozvíjajúci sa priestor, tak z hľadiska pochopenia v rámci odvetvia, ako aj pokiaľ ide o regulačné rámce na regionálnej aj globálnej báze. Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a jej cieľom je rozvíjať svoje investičné metodiky s cieľom zaistiť súlad v prípade zmien v regulačnom prostredí. Spoločnosť BlackRock môže v dôsledku toho kedykoľvek v budúcnosti aktualizovať tieto zverejnené informácie a použité metodiky a zdroje údajov, keď sa budú vyvíjať praktiky na trhu alebo budú k dispozícii ďalšie regulačné usmernenia.

Ciele a čiastkové ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja používa spoločnosť BlackRock ako zoznam environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov. Každé hodnotenie bude vykonané prísne v súlade s metodikou stanovenou v prospekte. Predpoklady spojené s konvenčným používaním cieľov v oblasti udržateľného rozvoja sa nepovažujú za súčasť hodnotenia. Okrem iného sa to týka aj platných geografických obmedzení a záväzkov, ktoré môžu byť obmedzené z hľadiska času alebo rozsahu, ako sú ciele, ktoré sa môžu vzťahovať len na vlády.

Obmedzenia týkajúce sa dátových zdrojov sú uvedené nižšie.

Obmedzenia údajov

Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov.

Hoci každá metrika ESG môže mať svoje vlastné individuálne obmedzenia, obmedzenia údajov môžu vo všeobecnosti okrem iného zahŕňať:
• Nedostupnosť určitej metriky ESG kvôli odlišným štandardom týkajúcim sa vykazovania a zverejňovania s vplyvom na emitentov, geografické oblasti alebo sektory
• Vznikajúce štatutárne firemné štandardy v oblasti vykazovania, pokiaľ ide o udržateľnosť, čo vedie k rozdielom v rozsahu, v akom môžu spoločnosti podávať hlásenia týkajúce sa regulačných kritérií, v dôsledku čoho môžu byť niektoré úrovne pokrytia metriky nízke
• Nekonzistentné používanie a úrovne hlásených údajov o ESG v porovnaní s odhadovanými v prípade rôznych poskytovateľov údajov, v rôznych časových obdobiach, čo spôsobuje problémy s porovnateľnosťou.
• Odhadované údaje sa vzhľadom na svoj charakter môžu líšiť od skutočných čísel vzhľadom na predpoklady alebo hypotézu poskytovateľov údajov.
• Rozdielne názory alebo hodnotenia emitentov kvôli rôznym metodikám poskytovateľov alebo používaniu subjektívnych kritérií • Väčšina firemných hlásení o ESG a zverejňovania informácií v tejto súvislosti má ročný charakter a ich príprava zaberá značný čas, čo znamená, že tieto údaje vznikajú s oneskorením v porovnaní s finančnými dátami. Jednotliví poskytovatelia údajov, ktorí takéto údaje zaraďujú do svojich dátových súborov, môžu tiež mať nekonzistentné frekvencie obnovovania údajov.
• Pokrytie a aplikovateľnosť údajov v rámci tried aktív a ukazovateľov sa môžu líšiť
• Prognostické údaje, ako sú ciele spojené s klímou, sa môžu výrazne líšiť od historickej a aktuálnej metriky.

Viac informácií o tom, ako sa vykonávajú kalkulácie metriky prezentovanej s ukazovateľmi udržateľnosti nájdete vo výročnej správe fondu.

Udržateľné investície a environmentálne a sociálne kritériá

Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Účastníci v odvetví čelia výzvam spočívajúcim v určení jednej metriky alebo súboru štandardizovanej metriky, aby bolo možné získať komplexný pohľad na spoločnosť alebo investíciu. Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií s prihliadnutím na regulačné požiadavky.

Spoločnosť BlackRock používa údaje tretích obchodníkov pri hodnotení toho, či investície spôsobujú výrazné škody a majú kvalitné postupy riadenia. Existujú určité okolnosti, za ktorých sú údaje nedostupné, neúplné alebo nepresné, a v takom prípade je možné vykonať základné hodnotenia s primeraným prístupom a vynaložením primeraného úsilia na identifikáciu problémov, ktoré môžu mať významný vplyv. Napriek primeraným snahám nemusia byť informácie vždy dostupné, pričom v takom prípade sa vykoná hodnotenie na základe poznatkov spoločnosti BlackRock o investícii alebo odvetví. V určitých prípadoch môžu údaje vyjadrovať opatrenia, ktoré emitenti prijali len po danej skutočnosti a nevyjadrujú potenciálne prípady výraznej škody.

J. Náležitá starostlivosť

Spoločnosť BlackRock používa pri výbere a nepretržitom monitorovaní investícií fondu vysoký štandard náležitej starostlivosti na účely zaistenia súladu s usmerneniami o investíciách, likvidite a riziku fondu, ako aj rizika udržateľnosti a kritérií ESG a celkovej výkonnosti. Manažéri portfólia sa podrobujú kontrolám pre vykonaním obchodu a po jeho vykonaní v rámci investičnej platformy, kde fondy podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky, integrujú udržateľnosť do investičného procesu záväzným spôsobom alebo majú udržateľný investičný cieľ. Tím pre investičný dohľad vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k manažérom portfólia a dohliada na interné obmedzenia, ktoré sa môžu vzťahovať na požiadavky vytýčené v prospekte fondu. Manažéri portfólia navyše dodržiavajú súvisiace stratégie pre región EMEA vrátane stratégií náležitej starostlivosti pri investíciách, ktoré boli aktualizované tak, aby zahŕňali riziko udržateľnosti. Právne oddelenie a oddelenie pre dodržiavanie súladu zaviedli rámec s cieľom zaistiť prijatie príslušných stratégií a postupov a ich dodržiavanie všetkými zamestnancami vrátane manažérov portfólia.

Investičný poradca začleňuje riziká udržateľnosti do procesu náležitej starostlivosti pri investíciách fondu. Manažéri portfólia fondu sú primárne zodpovední za zvažovanie rizík udržateľnosti. Vzťahuje sa na nich rámec dohľadu v rámci funkcie riadenia rizík investičného poradcu a spoločnosti BlackRock, skupina RQA tiež poskytuje nezávislé hodnotenia rizík udržateľnosti a tím pre zabezpečenie súladu zaisťuje ďalší dohľad a monitoruje požiadavky týkajúce sa ESG, ktoré sú relevantné pre každý fond, a investičné obmedzenia každého fondu. RQA slúži ako druhá obranná línia rámca spoločnosti BlackRock pre riadenie rizík. RQA zodpovedá za rámec spoločnosti BlackRock pre investovanie a podnikové riadenie rizík, kam patrí aj dohľad nad investičnými rizikami spojenými s udržateľnosťou. Tím RQA pre investičné riziko vykonáva pravidelné kontroly v spolupráci s manažérmi portfólia s cieľom zaistiť informovanosť investičných tímov o príslušných rizikách udržateľnosti, čím dopĺňa monitorovanie prvej línie a dohľad nad posudzovaním udržateľnosti v rámci našej investičnej platformy. RQA má aj vyhradený tím pre riziko udržateľnosti, ktorý je partnerom manažérov rizík a podnikov s cieľom posilniť konštruktívnu angažovanosť. RQA spolupracuje s pracovnými skupinami v rámci investičnej platformy a s laboratóriom udržateľnosti v systéme Aladdin s cieľom ďalej rozvíjať podnikový súbor nástrojov v oblasti udržateľnosti prostredníctvom konzultácií o celofiremných údajoch, modelovaní, metodikách a analytike. Spoločnosť BlackRock okrem toho vytvára údaje týkajúce sa zásadných nežiaducich vplyvov, ktoré sú dostupné všetkým manažérom portfólia, a integruje hľadiská týkajúce sa zásadných nežiaducich vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti do procesu náležitej starostlivosti vo vzťahu k investíciám. Ďalšie informácie sú uvedené v „časti D – Investičná stratégia“ vyššie.

K. Politiky zapájania

Fond

Fond nepoužíva angažovanosť ako prostriedok na splnenie svojich záväzných záväzkov týkajúcich sa environmentálnych alebo sociálnych charakteristík alebo cieľov udržateľného investovania. Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme, je neoddeliteľnou súčasťou investičného procesu, ktorý realizuje tím pre riadenie portfólia v prípade fondov presadzujúcich akciové stratégie. Spolupráca je súčasťou náležitej starostlivosti s cieľom posúdiť, ako spoločnosti riadia riziká a príležitosti v oblasti ESG a ako tieto riziká a príležitosti vplývajú na financie spoločností. Spoluprácu využívame na účely diskusií o obavách, na vnímanie príležitostí a výmenu konštruktívnej spätnej väzby, pričom vychádzame z názoru, že zásadné problémy týkajúce sa ESG sú nevyhnutne spojené s dlhodobou stratégiou a zásadnou hodnotou spoločnosti. Rozsah a úroveň spolupráce vo vzťahu k našim fondom sa líšia v závislosti od záväzkov a cieľov fondu.

Všeobecné informácie

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. 

Ak spoluprácu konkrétne identifikuje niektorý tím správy portfólia ako jeden z prostriedkov, pomocou ktorých sa snaží preukázať záväzok vo vzťahu k otázkam environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia v kontexte SFDR, metódy prispôsobenia efektívnosti stratégie takejto spolupráce a spôsoby prispôsobenia takejto stratégie spolupráce v prípade nedosahovania požadovaného vplyvu (obvykle vyjadrené ako redukcia špecifikovaných hlavných nežiaducich ukazovateľov) budú opísané v prospekt a webová adresa daného fondu. 

Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Ak príslušný tím správy portfólia znepokojuje prístup spoločnosti k identifikovaným charakteristikám ESG a/alebo hlavným nežiaducim ukazovateľom, môže predstavenstvu alebo manažmentu spoločnosti vysvetliť svoje očakávania a prostredníctvom hlasovania počas valných zhromaždení môže signalizovať, že má nevyriešené obavy, vo všeobecnosti hlasovaním proti opätovnému zvoleniu riaditeľov, ktorých považuje za zodpovedných za zlepšenie identifikovaných charakteristík ESG alebo hlavných nežiaducich ukazovateľov.

Spoločnosť BlackRock oddelene od činností konkrétneho tímu správy portfólia, na najvyššej úrovni v rámci svojho fiduciárneho prístupu rozhodla, že je v najlepšom dlhodobom záujme jej klientov podporovať správne podnikové riadenie ako informovaný a angažovaný akcionár. V spoločnosti BlackRock je za to zodpovedný tím pre dohľad nad investíciami (BlackRock Investment Stewardship). Spoločnosť BlackRock plní požiadavky smernice o právach akcionárov II („SRD II“) týkajúce sa spolupráce s verejnými spoločnosťami a inými stranami v investičnom ekosystéme hlavne prostredníctvom práce tímu BIS.  Kópia stratégie spolupráce spoločnosti BlackRock podľa smernice SRD II sa nachádza na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami je opísaný vo všeobecných zásadách BIS a usmerneniach k hlasovaniu na úrovni trhu. Všeobecné zásady BIS určujú našu filozofiu v oblasti dohľadu a prezentujú naše názory na podnikové riadenie a udržateľné obchodné postupy, ktoré podporujú vytváranie dlhodobej hodnoty zo strany spoločností. Uvedomujeme si, že uznávané štandardy a normy podnikového riadenia sú na každom trhu iné, domnievame sa však, že existujú určité základné prvky riadenia, ktoré sú vo všeobecnosti charakteristické pre schopnosť spoločnosti vytvárať dlhodobú hodnotu. Naše usmernenia k hlasovaniu na konkrétnom trhu poskytujú informácie o tom, ako BIS zavádza všeobecné princípy do praxe – s prihliadnutím na štandardy a normy miestneho trhu – a sú zdrojom údajov pri rozhodovaní o spôsobe hlasovania o konkrétnych bodoch programu zhromaždenia akcionárov.  Celkový prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami a spolupráci je opísaný na adrese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS sa pri výkone činnosti môže zameriavať na konkrétne témy súvisiace s ESG, ktoré sú uvedené v prioritách spoločnosti BlackRock vo vzťahu k hlasovaniu https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa

Na určenie toho, či je tento finančný produkt v súlade s cieľom udržateľného investovania, ktorý podporuje, nie je určený žiadny konkrétny index ako referenčná hodnota. Upozorňujeme však, že indexy MSCI AII Countries World Index sa používajú na porovnanie určitých charakteristík ESG podporovaných Fondom.

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Ratingy

Ratingy

Morningstar Rating

5 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Sustainable Energy Fund, Class A2, as of 30-jún-24 rated against 198 Sector Equity Alternative Energy Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31-máj-24)

Držby

Držby

k 28-jún-24
Name Weight (%)
NEXTERA ENERGY INC 3,38
RWE AG 3,37
ANALOG DEVICES INC 3,35
RENESAS ELECTRONICS CORP 3,31
GE VERNOVA INC 3,29
Name Weight (%)
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 3,16
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,05
SSE PLC 2,70
NATIONAL GRID PLC 2,68
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2,66
Trhové pozície podliehajú zmenám

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
Ľutujeme, momentálne nie sú dostupné žiadne údaje.
k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Typ Fond Referenčná hodnota Netto
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV GTV sumos pokytis Zmena NAV v % NAV k 52 týždňov vysoká 52 týždňov nízka ISIN
Class A2 EUR 15,53 0,05 0,32 23-júl-24 16,08 13,14 LU0171289902
Class E2 USD 15,02 0,01 0,07 23-júl-24 15,84 12,47 LU0124386052
Class A2 USD 16,85 0,01 0,06 23-júl-24 17,69 13,94 LU0124384867
Class E2 EUR 13,85 0,06 0,44 23-júl-24 14,39 11,75 LU0171290074

Správcovia portfólia

Správcovia portfólia

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 5 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
5 480 EUR
-45,2%
3 120 EUR
-20,8%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 230 EUR
-17,7%
8 910 EUR
-2,3%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 150 EUR
1,5%
17 920 EUR
12,4%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
17 050 EUR
70,5%
21 720 EUR
16,8%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra