Blandfonder

BGF Global Allocation Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

5,56 7,84 -1,06 -1,51 11,16
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

10,65 10,08 6,24 4,98 9,05
  10Å Start
11,16 2,70 4,28 3,62 3,57
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

9,05 6,74 8,18 7,07 5,72
  I år 1M 3M 10Å Start
5,84 -1,92 7,73 11,16 8,33 23,31 42,77 61,71
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

3,62 -1,98 5,38 9,05 21,62 48,14 97,93 114,18

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Antal utfärdare 901
Fondstorlek (miljoner) per den 28.okt.2020 USD 13 717
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jul.2020 0,38
Basvaluta USD
Fondstart 03.jan.1997
Valutaserier EUR
Startdatum 24.jan.2007
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori EUR Moderate Allocation - Global
Jämförelseindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,77%
ISIN LU0240613025
Bloomberg, kortnamn MGAHGA1
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B0XRPH9
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

P/E-tal per den 30.sep.2020 21,08
Genomsnittligt börsvärde (miljoner) per den 30.sep.2020 USD 312 923 M

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 01.okt.2020 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 01.okt.2020 6,38
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar per den 01.okt.2020 87,57
MSCI ESG %-täckning per den 01.okt.2020 90,51
Lippers globala fondklassificering per den 01.okt.2020 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 01.okt.2020 155,30
Fonder i grupp av jämlikar per den 01.okt.2020 177
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.okt.2020, baserat på innehavet år 31.mar.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2020 0,03%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2020 0,92%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2020 0,24%
MSCI – energikol per den 30.sep.2020 0,04%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2020 0,02%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2020 0,01%
MSCI – tobak per den 30.sep.2020 0,01%
MSCI affärsengagemang, procentandel per den 30.sep.2020 67,80%
Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,10% och oljesand 0,02%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Allocation Fund, Class A4 Hedged, per den 30.sep.2020 listad mot 1919 EUR Moderate Allocation - Global fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2020
Namn Vikt (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,04
AMAZON COM INC 1,97
ALPHABET INC CLASS C 1,39
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,01
Namn Vikt (%)
SIEMENS N AG 0,93
MASTERCARD INC CLASS A 0,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,90
UNION PACIFIC CORP 0,89
COMCAST CORP CLASS A 0,85
per den 30.sep.2020
Namn Vikt (%)
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 3,58
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,98
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,89
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,36
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,29
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,87
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,80
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,73
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,69
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,64
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 Hedged EUR Årlig 36,84 -0,79 -2,10 38,61 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,95 -0,27 -2,04 13,57 9,88 - LU0343169966 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,77 -0,29 -2,06 14,42 10,46 - LU0827880260 - -
Class D2 EUR Ingen 60,72 -0,81 -1,32 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Class D4 EUR Årlig 53,85 -0,72 -1,32 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 43,24 -0,93 -2,11 45,30 32,83 - LU0368231949 - -
Class A4 USD Årlig 62,85 -1,34 -2,09 65,83 47,51 - LU0724617625 - -
Class A2 HUF Ingen 20 274,95 -136,31 -0,67 20 921,39 15 897,45 - LU0566074125 - -
Class I2 USD Ingen 71,21 -1,51 -2,08 74,56 53,52 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,81 -0,41 -2,13 19,72 14,33 - LU0468326631 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,65 -0,27 -2,09 13,25 9,56 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,07 -0,35 -2,13 16,83 12,15 - LU0827880690 - -
Class I2 EUR Ingen 60,69 -0,81 -1,32 63,39 49,55 - LU1653088838 - -
Class A4 EUR Årlig 53,57 -0,72 -1,33 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 19,99 -0,43 -2,11 20,94 15,16 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 19,46 -0,43 -2,16 20,41 14,73 - LU0827880427 - -
Class X4 USD Årlig 13,98 -0,30 -2,10 14,63 10,60 - LU0953392981 - -
Class X2 EUR Ingen 68,70 -0,92 -1,32 71,74 55,85 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 18,31 -0,41 -2,19 19,21 13,93 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 22,40 -0,49 -2,14 23,46 16,89 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 34,59 -0,74 -2,09 36,22 26,19 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 32,58 -0,69 -2,07 34,12 24,78 - LU0236177068 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 258,00 -27,00 -2,10 1 317,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 148,09 -3,17 -2,10 154,91 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 39,65 -0,85 -2,10 41,55 30,28 - LU0212925753 - -
Class A2 USD Ingen 64,65 -1,37 -2,08 67,71 48,87 - LU0072462426 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 37,01 -0,80 -2,12 38,78 28,27 - LU0827880773 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 16,17 -0,35 -2,12 16,94 12,21 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,43 -0,33 -2,09 16,16 11,65 - LU0788109477 - -
Class D2 USD Ingen 71,24 -1,52 -2,09 74,60 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 EUR Ingen 55,10 -0,74 -1,33 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Class D4 GBP Ingen 48,67 -0,79 -1,60 50,91 40,98 - LU1852330908 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 43,70 -0,93 -2,08 45,78 33,22 - LU0329591480 - -
Class X2 USD Ingen 80,61 -1,71 -2,08 84,37 60,32 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,04 -0,33 -2,15 15,76 11,43 - LU0308772762 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument