Stałodochodowe

UEEG

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene.

  2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -2,4 -9,7 2,3
Punkt odniesienia (%) -1,4 -7,5 4,8
  Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Od
31-gru-2022
Do
31-gru-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2023

- - -2,39 -9,67 2,34
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2023

- - -1,41 -7,48 4,78
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,72 -3,42 - - -3,24
Punkt odniesienia (%) 3,95 -1,51 - - -1,46
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,07 -1,09 0,71 1,21 1,72 -9,92 - - -10,99
Punkt odniesienia (%) -0,80 -0,96 1,17 2,19 3,95 -4,47 - - -5,07

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa na dzień 01-mar-2024 EUR 231 095 779
Aktywa netto Funduszu na dzień 01-mar-2024 USD 545 028 396
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 19-sie-2020
Data wprowadzenia Funduszu 06-gru-2019
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Indeks benchmarkowy FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Klasyfikacja SFDR Artykuł 9
Akcje pozostające w obrocie na dzień 01-mar-2024 51 832 043,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,18%
ISIN IE00BMCZLH06
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych na dzień 31-gru-2023 0,01%
Siedziba Irlandia
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co miesiąc
Metodologia Próbkowane
UCITS Yes
Spółka emitująca iShares III plc
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depozytariusz State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego 30 czerwca
Symbol Bloomberg UEEG GY

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 01-mar-2024 96
Poziom benchmarku na dzień 01-mar-2024 USD 129,15
Symbol benchmarkowy CFIIUMDB
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 29-lut-2024 3,96%
Beta 3-letnia na dzień 29-lut-2024 0,990
Yield to Worst na dzień 01-mar-2024 4,55%
Średni ważony kupon na dzień 01-mar-2024 2,26
Średni ważony termin zapadalności na dzień 01-mar-2024 3,75
Duracja efektywna na dzień 01-mar-2024 3,42

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-lut-2024 AAA
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-lut-2024 94,56
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-lut-2024 8,98
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-lut-2024 100,00
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-lut-2024 Bond USD Government
Porównywalne fundusze na dzień 21-lut-2024 157
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-lut-2024 4,49
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-lut-2024 94,19
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-lut-2024, w oparciu o aktywa z 31-sty-2024. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 01-mar-2024 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 01-mar-2024 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 01-mar-2024 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 01-mar-2024 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 01-mar-2024 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 01-mar-2024 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 01-mar-2024 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 01-mar-2024 95,09%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 01-mar-2024 4,91%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ta sekcja zawiera informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczące Funduszu, zgodnie z art. 10 Rozporządzenia SFDR.

A. Podsumowanie

Fundusz angażuje się w Zrównoważone Inwestycje. BlackRock definiuje Zrównoważone Inwestycje jako inwestycje w emitentów lub papiery wartościowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu środowiskowego lub społecznego, nie szkodzą znacząco żadnemu z tych celów i w przypadku których spółki będące przedmiotem inwestycji stosują dobre praktyki ładu korporacyjnego. BlackRock odnosi się do odpowiednich ram zrównoważonego rozwoju w celu ustalenia dopasowania inwestycji do celów środowiskowych lub społecznych. Zrównoważone inwestycje powinny również spełniać wymogi DNSH (z ang. „do no significant harm”, pl. „nie wyrządzać znacznej szkody”) określone w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. BlackRock opracował zestaw kryteriów na potrzeby weryfikacji, czy emitent lub inwestycja wyrządza znaczną szkodę.

Cel zrównoważonych inwestycji Funduszu polega na inwestowaniu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego Funduszu, FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. Fundusz stara się osiągnąć swój cel w zakresie zrównoważonych inwestycji, odwzorowując Indeks Referencyjny obejmujący obligacje wielostronnych banków rozwoju, które muszą być emitowane przez wielostronny bank rozwoju z misją promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się poprzez wspieranie finansowo ich celów zrównoważonego rozwoju lub poprzez zapewnianie wsparcia niefinansowego na rzecz rozwoju infrastruktury, np. w postaci doradztwa w zakresie polityki lub pomocy technicznej.

Fundusz dąży do inwestowania w portfel papierów wartościowych, który w miarę praktycznych możliwości obejmuje papiery wartościowe będące elementami składowymi Indeksu Referencyjnego. Zgodnie z przewidywaniami co najmniej 90% aktywów Funduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu Referencyjnego lub w papiery wartościowe spełniające kryteria doboru w zakresie ESG dla Indeksu Referencyjnego. Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w Zrównoważone Inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Spółka BlackRock opracowała wysoce zautomatyzowany proces zapewnienia zgodności, aby Fundusz był zarządzany zgodnie z określonymi dla niego wytycznymi inwestycyjnymi i obowiązującymi wymogami prawnymi. Obejmuje to monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych Funduszu zgodnie z odpowiednią metodologią. Spółka BlackRock opracowała własną metodologię ustalania zrównoważonych inwestycji, a Fundusz stosuje szereg innych metodologii pomiaru stopnia realizacji celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.

Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania dla danego produktu. Dane, w tym dane z obszaru ESG, są odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, a następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia danych wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin. Spółka BlackRock stara się gromadzić jak najwięcej opublikowanych danych spółek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych, jednak standardy branżowe dotyczące ram ujawniania informacji wciąż ewoluują, szczególnie w odniesieniu do wskaźników przyszłościowych. W rezultacie w niektórych przypadkach wykorzystujemy szacunkowe lub zastępcze rozwiązania dostawców danych, aby uwzględnić nasze szerokie spektrum emitentów, w których możemy inwestować.

Spółka BlackRock stale monitoruje zmiany w zakresie bieżącego wdrażania przez UE jej ram dotyczących zrównoważonego inwestowania i metodologii inwestycyjnych, dążąc do zapewnienia zgodności z przepisami w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. Spółka BlackRock stale współpracuje z wieloma uczestnikami rynku w celu poprawy jakości danych. Zrównoważone inwestowanie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju rozwijają się wraz ze zmianami w środowisku danych. Podmioty z poszczególnych branż napotykają na problemy związane z ustaleniem jednego wskaźnika lub zestawu standardowych wskaźników pozwalających stworzyć kompletny obraz danej spółki lub inwestycji. W związku z tym spółka BlackRock opracowała ramy umożliwiające identyfikację zrównoważonych inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi prawne.

Spółka BlackRock stosuje wysokie standardy należytej staranności w zakresie doboru i bieżącego monitorowania inwestycji dokonywanych przez Fundusz w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi Funduszu dotyczącymi inwestowania, płynności i ryzyka, a także zgodności z kryteriami w zakresie ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju i ESG oraz w zakresie ogólnych wyników.

Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach. W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

Zarządzający Inwestycjami nie angażuje się bezpośrednio w sprawy spółek/emitentów uwzględnionych w Indeksie Referencyjnym w ramach strategii inwestycyjnej Funduszu. Zarządzający Inwestycjami współpracuje bezpośrednio z dostawcami indeksów i danych, aby zapewnić lepsze analizy i stabilność wskaźników ESG. Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach. W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

Indeks Referencyjny został wyznaczony jako wskaźnik referencyjny w celu ustalenia, czy Fundusz zachowuje zgodność z aspektami środowiskowymi i/lub społecznymi, które promuje.

B. Niewyrządzanie poważnych szkód względem celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

W ramach Indeksu Referencyjnego dokonuje się doboru obligacji wielostronnych banków rozwoju na podstawie ich emitenta, którego celem jest wspieranie postępu gospodarczego i społecznego, głównie w krajach rozwijających się, poprzez udostępnianie środków pieniężnych na projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Ponadto Indeks Referencyjny Funduszu uwzględnia kryteria weryfikacyjne, na podstawie których każdy emitent musi ujawnić, że stosuje polityki dotyczące gwarancji mające na celu złagodzenie i ograniczenie ryzyk środowiskowych i społecznych w domenie publicznej.

Odwzorowując Indeks Referencyjny, który obejmuje kryteria doboru obligacji wielostronnych banków rozwoju, Zarządzający Inwestycjami ustalił, że, przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu (lub tak szybko, jak to zasadnie i praktycznie możliwe po tym terminie), inwestycje Funduszu w obligacje emitowane przez wielostronne banki rozwoju, które spełniają kryteria dla indeksu, nie będą powodować znacznej szkody dla żadnego zrównoważonego celu środowiskowego lub społecznego w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Jeżeli jakiekolwiek inwestycje przestaną odpowiadać powyższym kryteriom doboru inwestycji, Fundusz może nadal utrzymywać takie inwestycje do czasu, gdy odpowiednie papiery wartościowe przestaną stanowić część Indeksu Referencyjnego i gdy będzie praktycznie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami) zlikwidowanie pozycji.

Wskaźniki niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju są uwzględniane przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu i są oceniane na poziomie emisji przez dostawcę indeksu na podstawie oceny wdrożonych polityk dotyczących gwarancji mających na celu złagodzenie i ograniczenie ryzyk środowiskowych i społecznych w domenie publicznej.

Obowiązkowe wskaźniki dotyczące negatywnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju (określone w regulacyjnych standardach technicznych (RTS) w ramach SFDR) są uwzględniane przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu w ramach oceny inwestycji Funduszu kwalifikujących się do uznania za inwestycje zrównoważone.

Wskaźniki niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju są uwzględniane przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu i są oceniane na poziomie emitenta przez dostawcę indeksu na podstawie oceny polityk dotyczących gwarancji wdrożonych i ujawnionych przez wielostronne banki rozwoju, mających na celu złagodzenie i ograniczenie ryzyk środowiskowych i społecznych w domenie publicznej.

Indeks Referencyjny Funduszu wyklucza emitentów z „czerwoną” flagą ESG Controversy, która wyklucza emitentów uznanych przez dostawcę indeksu za naruszających Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

C. Objetivo de investimento sustentável do produto financeiro

Cel zrównoważonych inwestycji Funduszu polega na inwestowaniu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego Funduszu, FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. Fundusz stara się osiągnąć swój cel w zakresie zrównoważonych inwestycji, odwzorowując Indeks Referencyjny obejmujący obligacje wielostronnych banków rozwoju, które muszą być emitowane przez wielostronny bank rozwoju z misją promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się poprzez wspieranie finansowo ich celów zrównoważonego rozwoju lub poprzez zapewnianie wsparcia niefinansowego na rzecz rozwoju infrastruktury, np. w postaci doradztwa w zakresie polityki lub pomocy technicznej.

Indeks Referencyjny odzwierciedla wyniki dla podzbioru ogólnoświatowych dłużnych papierów wartościowych wielostronnych banków rozwoju o stałym oprocentowaniu, denominowanych w dolarach amerykańskich, posiadających rating na poziomie inwestycyjnym w indeksie FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index. Wielostronne banki rozwoju to instytucje ponadnarodowe ustanawiane przez państwa. Celem wielostronnych banków rozwoju jest wspieranie postępu gospodarczego i społecznego, głównie w krajach rozwijających się, poprzez udostępnianie środków pieniężnych na projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z metodologią Indeksu Referencyjnego papiery wartościowe kwalifikują się do uwzględnienia tylko wtedy, gdy są emitowane przez wielostronny bank rozwoju, którego akcjonariuszami są (między innymi) wszyscy członkowie grupy G7, a także który realizuje misję promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się poprzez wspieranie finansowo ich celów zrównoważonego rozwoju lub poprzez zapewnianie wsparcia niefinansowego na rzecz rozwoju infrastruktury, np. w postaci doradztwa w zakresie polityki lub pomocy technicznej.

Indeks Referencyjny wyklucza emitentów, którzy są sklasyfikowani jako naruszający powszechnie przyjęte normy i standardy międzynarodowe ujęte w zasadach United Nations Global Compact (UNGC).

Indeks Referencyjny nie obejmuje również emitentów, którzy nie ujawnili, że wdrożyli polityki dotyczące gwarancji mające na celu złagodzenie i ograniczenie ryzyk środowiskowych i społecznych w domenie publicznej wynikających z finansowanych przez nich projektów.

Dalsze informacje o tym, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat metodologii Indeksu Referencyjnego, są dostępne w „Sekcji L – Osiągnięcie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji”.

D. Strategia inwestycyjna

Polityka inwestycyjna Funduszu polega na inwestowaniu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego uwzględniającego pewne kryteria ESG w procesie doboru elementów składowych. Metodologia indeksu dla jego Indeksu Referencyjnego została opisana wyżej, patrz „Sekcja C – Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego”.

Poprzez inwestycje w elementy składowe Indeksu Referencyjnego, strategia inwestycyjna Funduszu umożliwia inwestowanie w obligacje wielostronnych banków rozwoju (wedle ustaleń dostawcy indeksu) i dostosowanie się do wymogów ESG właściwych dla Indeksu Referencyjnego ustalonych przez dostawcę indeksu. Jeżeli jakiekolwiek inwestycje przestaną być zgodne z wymogami powyżej, Fundusz może nadal utrzymywać takie inwestycje tylko do czasu, gdy odpowiednie papiery wartościowe przestaną stanowić część Indeksu Referencyjnego oraz gdy będzie praktycznie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami) zlikwidowanie pozycji.

Fundusz może stosować techniki optymalizacji w celu osiągnięcia podobnego zwrotu do Wskaźnika Referencyjnego, co oznacza, że może inwestować w papiery wartościowe, które nie są bazowymi elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, jeżeli takie papiery wartościowe zapewniają podobne wyniki (wraz z odpowiednim profilem ryzyka) do określonych papierów wartościowych składających się na Indeks Referencyjny. Jeśli Fundusz się zdecyduje na takie rozwiązanie, jego strategia inwestycyjna będzie polegać na inwestowaniu wyłącznie w emitentów z Indeksu Referencyjnego lub w emitentów, którzy w momencie nabycia spełniają wymogi ESG właściwe dla Indeksu Referencyjnego. Jeżeli takie papiery wartościowe przestaną spełniać wymogi ESG dla Indeksu Referencyjnego, Fundusz może utrzymywać takie papiery wartościowe tylko do kolejnego równoważenia portfela i do czasu, gdy upłynnienie pozycji będzie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami).

Strategia ta jest wdrażana przy każdorazowym rebalansowaniu portfela Funduszu, które następuje po rebalansowaniu Indeksu Referencyjnego Funduszu.

Do wiążących elementów strategii inwestycyjnej Funduszu należy zasada, że Fundusz inwestuje w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, a tym samym jest zgodny z charakterystyką ESG Indeksu Referencyjnego.

Ponieważ Fundusz może stosować techniki optymalizacji i może inwestować w papiery wartościowe, które nie są bazowymi elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, jeśli Fundusz się zdecyduje na takie rozwiązanie, jego strategia inwestycyjna będzie polegać na inwestowaniu wyłącznie w emitentów z Indeksu Referencyjnego lub w emitentów, którzy w momencie nabycia spełniają wymogi ESG właściwe dla Indeksu Referencyjnego.

W przypadku gdy jakiekolwiek inwestycje przestaną spełniać wymogi ESG dla Indeksu Referencyjnego, Fundusz może nadal utrzymywać takie inwestycje tylko do czasu, gdy odpowiednie papiery wartościowe przestaną stanowić część Indeksu Referencyjnego i/lub upłynnienie pozycji będzie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami).

Uwzględnienie głównych negatywnych skutków (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju

Fundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju, jak określono w powyższym pytaniu – patrz „Sekcja B – Niewyrządzanie poważnych szkód względem celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji”.

Sprawozdanie roczne Funduszu będzie zawierać informacje o głównych niekorzystnych skutkach (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Zasady dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania

Metodologia Indeksu Referencyjnego ogranicza inwestycje funduszu do emitentów ponadnarodowych i w związku z tym nie podlegają one wymogom dotyczącym dobrego zarządzania.

E. Udział inwestycji

Fundusz dąży do inwestowania w portfel papierów wartościowych, który w miarę praktycznych możliwości obejmuje papiery wartościowe będące elementami składowymi Indeksu Referencyjnego.

Oczekuje się, że co najmniej 90% aktywów Funduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe z Indeksu Referencyjnego lub w papiery wartościowe spełniające kryteria doboru ESG właściwe dla Indeksu Referencyjnego. W związku z tym przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu (lub tak szybko, jak to zasadnie i praktycznie możliwe po tym terminie), Zarządzający Inwestycjami ustala, że co najmniej 90% aktywów Funduszu będzie inwestowane w inwestycje, które kwalifikują się do uznania za inwestycje zrównoważone. W przypadku gdy jakiekolwiek inwestycje przestaną spełniać wymogi ESG dla Indeksu Referencyjnego (m.in. gdy inwestycje przestaną kwalifikować się jako zrównoważone inwestycje), Fundusz może nadal utrzymywać takie inwestycje do czasu, gdy odpowiednie papiery wartościowe przestaną stanowić część Indeksu Referencyjnego (lub przestaną spełniać kryteria doboru w zakresie ESG dla Indeksu Referencyjnego w inny sposób) i upłynnienie pozycji będzie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami). W rezultacie pomiędzy kolejnymi datami rebalansowania indeksu Fundusz może posiadać mniej niż 90% swoich aktywów w inwestycjach kwalifikujących się do uznania za inwestycje zrównoważone.

Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów w inne inwestycje.

Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne do celów inwestycyjnych i do celów skutecznego zarządzania portfelem w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi promowanymi przez Fundusz. W przypadku gdy Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych, wszelkie ratingi lub analizy ESG, o których mowa powyżej, będą miały zastosowanie do inwestycji bazowej.

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w Zrównoważone Inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania w działalność związaną z gazem kopalnianym i/lub energią jądrową zgodną z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Fundusz nie ma obowiązku dokonywania inwestycji w działalność na rzecz przejścia ani w działalność wspomagającą, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Ten Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje służące realizacji celu środowiskowego, które nie są zgodne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Co najmniej 90% aktywów Funduszu będzie inwestowane w inwestycje zrównoważone. Te zrównoważone inwestycje będą zrównoważonymi inwestycjami służącymi celowi społecznemu. Ocena inwestycji Funduszu, które kwalifikują się jako inwestycje zrównoważone, jest przeprowadzana przy każdym równoważeniu indeksu lub w pobliżu jego daty, gdzie portfel Funduszu jest równoważony zgodnie z jego Indeksem Referencyjnym.

Pozostałe pozycje w portfelu mogą obejmować środki pieniężne, fundusze rynku pieniężnego i instrumenty pochodne. Inwestycje takie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów efektywnego zarządzania portfelem, z wyjątkiem instrumentów pochodnych wykorzystywanych do zabezpieczenia zabezpieczonych walutowo klas jednostek uczestnictwa.

Wszelkie ratingi lub analizy ESG stosowane przez dostawcę indeksu będą miały zastosowanie wyłącznie do instrumentów pochodnych odnoszących się do poszczególnych emitentów wykorzystywanych przez Fundusz. Instrumenty pochodne oparte na indeksach finansowych, stopach procentowych lub instrumentach walutowych nie będą uznawane za sprzeczne z minimalnymi zabezpieczeniami środowiskowymi lub społecznymi.

F. Monitorowanie celu zrównoważonych inwestycji

Bieżące monitorowanie integralności produktów

Spółka BlackRock monitoruje realizację przez Fundusz aspektów środowiskowych i społecznych, które Fundusz zamierza promować. Celem Funduszu jest odwzorowanie wyników Indeksu Referencyjnego. Aspekty środowiskowe i/lub społeczne Funduszu są uwzględnione w metodologii Indeksu Referencyjnego, a Fundusz jest monitorowany w sposób, który ma na celu ustalenie wyjątków od obowiązku realizacji zobowiązań Funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju przy każdym równoważeniu indeksu.

Spółka BlackRock monitoruje dane na poziomie Funduszu i indeksu w celu weryfikacji uwzględniania przez Fundusz tych aspektów przy każdym równoważeniu indeksu.

Spółka BlackRock monitoruje również błąd odwzorowania dla Funduszu i informuje o nim inwestorów w rocznych i półrocznych raportach i w sprawozdaniach finansowych. Informacje na temat przewidywanego błędu odwzorowania opublikowano również w prospekcie Funduszu.

G. Metody

Fundusz dąży do odwzorowania wyników Indeksu Referencyjnego, który uwzględnia pewne kryteria ESG w doborze składowych elementów, zgodnie ze swoją metodologią (opisaną ogólnie w Sekcji C wyżej i bardziej szczegółowo w Sekcji L).

Metody

Ponadto stosowane są następujące metodologie pomiaru stopnia uwzględnienia aspektów społecznych lub środowiskowych promowanych przez Fundusz:

Indeks Referencyjny uwzględnia Global Standard Screening (GSS) firmy Sustainalytics. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących metodologii indeksu

Metodologia de Investimentos Sustentáveis

Os investimentos sustentáveis são identificados com base numa avaliação em quatro partes:
(i) Contribuição da atividade económica para os objetivos ambientais e/ou sociais;
(ii) Não prejudicar significativamente;
(iii) Cumpre as salvaguardas mínimas; e
(iv) Boa governação (quando relevante)

É necessário que um investimento satisfaça os quatro membros deste teste para ser considerado um "Investimento Sustentável". Os Investimentos Sustentáveis estão sujeitos a um sólido processo de supervisão para assegurar que as normas regulamentares são cumpridas.

(i) Contribuição da atividade económica para os objetivos ambientais e/ou sociais

Objetivos ambientais e sociais
A BlackRock identifica os Investimentos Sustentáveis que contribuem para uma série de objetivos ambientais e/ou sociais, os quais podem incluir, entre outros, energia alternativa e renovável, eficiência energética, prevenção ou atenuação da poluição, reutilização e reciclagem, saúde, nutrição, saneamento e educação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e outros quadros relacionados com a sustentabilidade (no seu conjunto, os "Objetivos Ambientais e Sociais").

Avaliação da atividade económica
Um investimento será um Investimento Sustentável (sujeito à satisfação dos outros três membros):

Atividade comercial
• Quando 20% ou mais das suas receitas atribuíveis a produtos e/ou serviços são sistematicamente mapeados como contribuindo para os Objetivos Ambientais e/ou Sociais, utilizando dados de fornecedores terceiros.

Práticas comerciais
• Quando o emitente tiver estabelecido um objetivo de descarbonização de acordo com as iniciativas "Science Based Targets" validadas por dados de fornecedores terceiros. As iniciativas "Science Based Targets" procuram fornecer um caminho definido de forma clara para que as empresas e instituições financeiras reduzam as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) para se alinharem com os objetivos do Acordo de Paris e ajudarem a evitar os piores impactos das alterações climáticas.

Títulos de rendimento fixo
• Quando um fundo investe numa obrigação de utilização das receitas, esta será um Investimento Sustentável em que a utilização das receitas contribui substancialmente para um Objetivo Ambiental e/ou Social, tal como determinado pela avaliação fundamental.

Os Investimentos Sustentáveis de um fundo podem ter quaisquer um ou todos os Objetivos Ambientais e/ou Sociais acima mencionados, dependendo da estratégia de investimento do fundo. Ao identificar quais participações subjacentes são Investimentos Sustentáveis, a BlackRock pode ter em conta a avaliação do fornecedor do índice sobre investimentos sustentáveis, ou quaisquer outros critérios de exclusão incorporados na metodologia do índice de referência do fundo.

(ii) Não prejudicar significativamente («NPS»)

Em cada reequilíbrio do índice, todos os investimentos qualificados como sustentáveis são avaliados em relação a certos indicadores ambientais e sociais mínimos. Como parte da avaliação, as empresas são avaliadas quanto ao seu envolvimento em atividades consideradas como tendo impactos ambientais e sociais extremamente negativos. Quando uma empresa tiver sido identificada como estando envolvida em atividades com impactos ambientais e sociais extremamente negativos, a mesma não será elegível como um investimento sustentável.

Quando um fundo investe em obrigações de utilização das receitas, tais como obrigações verdes, a avaliação será conduzida a nível de emissão com base na utilização das receitas das obrigações que devem ser formal e exclusivamente aplicadas para promover o clima ou outros objetivos de sustentabilidade ambiental ou social. Além disso, são incorporadas certas salvaguardas mínimas e exclusões de elegibilidade na seleção de obrigações verdes para evitar a exposição a obrigações associadas a atividades consideradas como tendo impactos ambientais e sociais extremamente negativos

Os indicadores obrigatórios de impactos negativos sobre os fatores de sustentabilidade (tal como definidos nas Normas Técnicas de Regulamentação (RTS) ao abrigo do SFDR) são considerados em cada reequilíbrio do índice através da avaliação dos investimentos do Fundo qualificados como sustentáveis.

Na sequência desta avaliação, os seguintes investimentos não serão qualificados como Investimentos Sustentáveis: (1) empresas que se considera terem obtido pelo menos 1% das suas receitas do carvão térmico que apresenta uma elevada intensidade de carbono e contribui significativamente para as emissões de gases com efeito de estufa (tendo em conta os indicadores relativos às emissões de GEE) (2) empresas consideradas como tendo estando envolvidas em controvérsias graves relativas aos fatores ESG (tendo em conta os indicadores relativos às emissões de gases com efeito de estufa, biodiversidade, água, resíduos e questões sociais e laborais), e (3) empresas consideradas como sendo empresas menos desenvolvidas do setor com base na sua elevada exposição e incapacidade de gerir riscos significativos em matéria de ESG (tendo em conta os indicadores relativos às emissões de gases com efeito de estufa, biodiversidade, água, resíduos, disparidades salariais não ajustadas entre géneros e ampla diversidade de géneros).

Além disso, as empresas classificadas como estando em violação ou em risco de violar as regras e normas internacionais amplamente aceites consagradas nos Princípios do Pacto Global das Nações Unidas (Pacto Global da ONU), nas Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais, nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e nas suas convenções subjacentes, não serão qualificadas como Investimentos Sustentáveis. As empresas determinadas como tendo qualquer ligação a armas controversas (tendo em conta os indicadores relativos a ligações a armas controversas) não serão qualificados como Investimentos Sustentáveis.

(iii) Cumpre as salvaguardas mínimas

Os emitentes classificados como estando em violação ou em risco de violar as regras e normas internacionais amplamente aceites consagradas nos Princípios do Pacto Global da ONU, nas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais, nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e nas suas convenções subjacentes, não serão qualificados como Investimentos Sustentáveis.

H. Źródła i przetwarzanie danych

Źródła danych

Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Aladdin to system operacyjny, który łączy dane, użytkowników i technologie niezbędne w celu zarządzania portfelami w czasie rzeczywistym, a także narzędzie wykorzystywane do prowadzenia analiz i sprawozdawczości spółki BlackRock w obszarze ESG. Zarządzający portfelami spółki BlackRock wykorzystują system Aladdin w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych, monitorowania portfeli i uzyskiwania dostępu do informacji o indeksach, które są wykorzystywane w procesie inwestycyjnym w celu osiągnięcia aspektów ESG Funduszu.

Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych i dostawców indeksów, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Takie zestawy danych mogą obejmować główne wyniki w obszarze ESG, dane dotyczące emisji dwutlenku węgla, wskaźniki zaangażowania przedsiębiorstw lub kontrowersje, i zostały one uwzględnione w narzędziach systemu Aladdin, które są dostępne dla zarządzających portfelami i wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych spółki BlackRock. Takie narzędzia wspierają realizację kompleksowego procesu inwestycyjnego, począwszy od badań, poprzez budowę i modelowanie portfela, aż po sprawozdawczość.

Środki podjęte w celu zapewnienia jakości danych

Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania (oraz aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów dotyczących zrównoważonych inwestycji) dla danego produktu. Nasz proces obejmuje analizę jakościową i ilościową w celu dokonania oceny odpowiedniości danych dotyczących produktów zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Oceniamy dostawców i dane ESG w ramach pięciu głównych obszarów przedstawionych poniżej:
1. Gromadzenie danych: obejmuje między innymi ocenę dostawców danych będących źródłami danych, technologii wykorzystywanych do pozyskiwania danych, procesu identyfikacji błędnych informacji oraz stosowania podejść w zakresie uczenia maszynowego lub gromadzenia danych przez ludzi. Rozważymy również planowane ulepszenia.
2. Zakres danych: nasza ocena obejmuje między innymi zakres, w jakim określony pakiet danych uwzględnia całe nasze spektrum emitentów i klas aktywów, w które możemy inwestować. Uwzględnia ona również analizę traktowania spółek dominujących i ich spółek zależnych, a także wykorzystanie danych szacunkowych lub opublikowanych.
3. Metodologia: nasza ocena obejmuje między innymi analizę metod stosowanych przez dostawców zewnętrznych, w tym analizę podejścia do gromadzenia i obliczania danych, zgodności z normami lub ramami branżowymi lub prawnymi, progów istotności i ich podejścia do luk w danych.
4. Weryfikacja danych: nasza ocena obejmuje między innymi podejście zewnętrznych dostawców do weryfikacji gromadzonych danych i do procesów zapewniania jakości, m.in. do ich współpracy z emitentami.
5. Działalność: ocenimy różne aspekty działalności dostawców danych, w tym między innymi ich zasady i procedury (z uwzględnieniem wszelkich konfliktów interesów), wielkość i doświadczenie ich zespołów zajmujących się badaniem danych, ich programy szkoleniowe oraz korzystanie przez nich z usług zewnętrznych podwykonawców.

Ponadto spółka BlackRock aktywnie uczestniczy w konsultacjach z właściwymi dostawcami dotyczących proponowanych zmian w metodologii, w zakresie, w jakim takie zmiany dotyczą zestawów danych podmiotów zewnętrznych lub metodologii indeksów, oraz przekazuje obszerne opinie i zalecenia zespołom technicznym dostawców danych. Spółka BlackRock współpracuje na bieżąco z dostawcami danych ESG, m.in. z dostawcami indeksów, aby na bieżąco uzyskiwać informacje branżowe.

Sposób przetwarzania danych

Wewnętrzne procesy spółki BlackRock koncentrują się na dostarczaniu wysokiej jakości, zestandaryzowanych i spójnych danych do wykorzystania przez specjalistów ds. inwestycji oraz do celów zapewnienia przejrzystości i sprawozdawczości. Dane, w tym dane z obszaru ESG, są odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, a następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia danych wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin. Zintegrowana technologia spółki BlackRock umożliwia nam zestawianie danych o emitentach i inwestycjach w zakresie różnych wskaźników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego oraz od różnych dostawców danych, i udostępnianie ich zespołom ds. inwestycji oraz innym działom ds. wsparcia i kontroli, takim jak dział zarządzania ryzykiem.

Wykorzystywanie danych szacunkowych

Spółka BlackRock stara się gromadzić jak najwięcej opublikowanych danych spółek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych, jednak standardy branżowe dotyczące ram ujawniania informacji wciąż ewoluują, szczególnie w odniesieniu do wskaźników przyszłościowych. W rezultacie w niektórych przypadkach wykorzystujemy szacunkowe lub zastępcze rozwiązania dostawców danych, aby uwzględnić nasze szerokie spektrum emitentów, w których możemy inwestować. Ze względu na aktualne problemy dotyczące danych, chociaż spółka BlackRock wykorzystuje istotną liczbę szacunkowych danych w zakresie całego swojego spektrum inwestycyjnego, w który może inwestować, gdzie poziomy takich danych mogą się różnić w zależności od zestawu danych, staramy się zapewnić, że wykorzystanie szacunkowych danych jest zgodne z wytycznymi prawnymi oraz że posiadamy niezbędną dokumentację i informacje od dostawców danych na temat ich metodologii. Spółka BlackRock zdaje sobie sprawę ze znaczenia poprawy jakości i zakresu danych, jak również stale doskonali zestawy danych dostępne dla jej specjalistów ds. inwestycji i innych zespołów. Gdy lokalne przepisy krajowe tego wymagają, fundusze mogą ustalać dokładne poziomy zakresu danych. Spółka BlackRock stara się rozwijać wiedzę na temat wykorzystywania szacunkowych danych w metodologiach indeksów i zapewnić, aby prezentowane w ich ramach podejścia były solidne i zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi i metodologiami indeksów.

I. Ograniczenia dotyczące metod i danych

Ograniczenia metodologii

Zrównoważone inwestowanie stale ewoluuje, zarówno pod względem wiedzy branżowej, jak i ram prawnych na poziomie regionalnym i globalnym. Spółka BlackRock stale monitoruje zmiany w zakresie bieżącego wdrażania przez UE jej ram dotyczących zrównoważonego inwestowania i metodologii inwestycyjnych, dążąc do zapewnienia zgodności z przepisami w zmieniającym się otoczeniu prawnym. W rezultacie spółka BlackRock może aktualizować te informacje oraz wykorzystywane metodologie i źródła danych w dowolnym momencie w przyszłości, w miarę wprowadzania zmian w praktykach rynkowych lub udostępniania kolejnych prawnych wytycznych.

Weryfikacja Indeksu Referencyjnego pod kątem jego kryteriów ESG jest zasadniczo przeprowadzana przez dostawcę indeksu tylko przy równoważeniu indeksu. Spółki, które wcześniej spełniły kryteria selekcji dla Indeksu Referencyjnego i w związku z tym zostały uwzględnione w Indeksie Referencyjnym i Funduszu, mogą nieoczekiwanie lub nagle ulec wpływowi zdarzeń budzących poważne kontrowersje, co negatywnie wpłynie na ich cenę, a tym samym na wyniki Funduszu. W przypadku gdy takie spółki wchodzą w skład Indeksu Referencyjnego, pozostaną one w Indeksie Referencyjnym i w związku z tym będą nadal utrzymywane przez Fundusz do następnego zaplanowanego równoważenia indeksu (lub przeglądu okresowego), kiedy dana spółka przestanie wchodzić w skład Indeksu Referencyjnego i upłynnienie pozycji będzie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami). W związku z tym Fundusz odwzorowujący taki Indeks Referencyjny może przestać spełniać kryteria ESG między równoważeniami indeksu (lub okresowymi przeglądami indeksu) do czasu zrównoważenia Indeksu Referencyjnego zgodnie z jego kryteriami dla indeksu, w którym to momencie również Fundusz zostanie zrównoważony zgodnie z jego Indeksem Referencyjnym. Podobnie metodologie indeksu, które obejmują zobowiązanie do inwestowania w minimalny procent zrównoważonych inwestycji, mogą również spaść poniżej tego poziomu między równoważeniami indeksu, ale zostaną przywrócone do odpowiedniego poziomu z chwilą zrównoważenia indeksu (lub tak szybko, jak to możliwe po tym terminie).

Ograniczenia dotyczące źródeł danych zostały opisane niżej.

Ograniczenia danych

Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. Spółka BlackRock stale współpracuje z wieloma uczestnikami rynku w celu poprawy jakości danych.

Chociaż każdy wskaźnik ESG może podlegać swoim indywidualnym ograniczeniom, ogólnie można uznać, że ograniczenia dotyczące danych obejmują między innymi:
• Niedostępność niektórych wskaźników ESG ze względu na różne standardy w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, które mają wpływ na emitentów, regiony geograficzne lub sektory.
• Nowe ustawowe normy dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, skutkujące różnicami w zakresie, w jakim same przedsiębiorstwa mogą składać sprawozdania zgodnie z kryteriami prawnymi, i w związku z tym niektóre poziomy zakresu wskaźników mogą być niskie.
• Niespójne stosowanie i poziomy publikowanych i szacunkowych danych ESG u różnych dostawców danych, zbieranych w różnych okresach, co utrudnia porównania.
• Dane szacunkowe ze swojej natury mogą różnić się od faktycznych danych ze względu na założenia lub hipotezy przyjęte przez dostawców danych.
• Różnice w opiniach na temat emitentów lub w ich ocenach ze względu na różne metodologie dostawców lub stosowanie subiektywnych kryteriów. • Większość sprawozdań i ujawnień informacji dotyczących ESG w przedsiębiorstwach jest sporządzanych lub dokonywanych co roku i wymaga to dużo czasu, co oznacza, że te dane są opracowywane z opóźnieniem względem danych finansowych. Mogą również występować niespójne częstotliwości odświeżania danych u różnych dostawców danych, którzy uwzględniają takie dane w swoich zestawach danych.
• Zakres i stosowanie danych dla klas aktywów i wskaźników mogą się różnić.
• Dane dotyczące przyszłości, np. cele związane z klimatem, mogą znacznie różnić się od historycznych i bieżących wskaźników.

Więcej informacji na temat sposobu obliczania przedstawionych wskaźników, m.in. wskaźników zrównoważonego rozwoju, można znaleźć w raporcie rocznym Funduszu.

Zrównoważone inwestycje oraz kryteria środowiskowe i społeczne

Zrównoważone inwestowanie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju rozwijają się wraz ze zmianami w środowisku danych. Podmioty z poszczególnych branż, m.in. dostawca indeksu, napotykają na problemy związane z ustaleniem jednego wskaźnika lub zestawu standardowych wskaźników pozwalających stworzyć kompletny obraz danej spółki lub inwestycji. W związku z tym spółka BlackRock opracowała ramy umożliwiające identyfikację zrównoważonych inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi prawne i metodologie dostawców indeksów.

Spółka BlackRock wykorzystuje metodologie i dane zewnętrznych dostawców indeksów w celu dokonania oceny, czy inwestycje czynią poważne szkody i czy są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania. W pewnych okolicznościach dane mogą być niedostępne, niekompletne lub niedokładne. Pomimo uzasadnionych starań, niekiedy informacje mogą być niedostępne i w takim przypadku ocena zostanie przeprowadzona przez dostawcę indeksu w oparciu o jego wiedzę na temat inwestycji lub branży. W niektórych przypadkach dane mogą uwzględniać działania, które emitenci mogli podjąć dopiero po fakcie i nie uwzględniają one wszystkich potencjalnych przypadków poważnej szkody.

Spółka BlackRock przeprowadza gruntowną analizę due diligence dotyczącą metodologii dostawców indeksów w zakresie zrównoważonych inwestycji, aby zapewnić, że są one zgodne z poglądami spółki BlackRock na temat zrównoważonych inwestycji.

J. Due diligence

Zarządzający Inwestycjami przeprowadza badanie due diligence dostawców indeksów i na bieżąco z nimi współpracuje w kontekście metodologii indeksu, w tym oceny kryteriów dobrego zarządzania określonych w SFDR, które obejmują solidne struktury zarządzania, stosunki pracownicze, wynagrodzenie pracowników i przestrzeganie przepisów podatkowych na poziomie spółek będących przedmiotem inwestycji.

K. Polityka dotycząca zaangażowania

Fundusz

Fundusz nie stosuje zaangażowania jako sposobu na spełnianie swoich wiążących zobowiązań dotyczących realizacji aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów dotyczących zrównoważonych inwestycji. Zarządzający Inwestycjami nie angażuje się bezpośrednio w sprawy spółek/emitentów w ramach indeksu, ale współpracuje bezpośrednio z dostawcami indeksów i danych, aby zapewnić lepsze analizy i stabilność wskaźników ESG.

Ogólne informacje

Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach.

W przypadku gdy zaangażowanie jest wyraźnie wskazane przez dany zespół ds. zarządzania portfelem jako jeden ze sposobów, za pomocą których stara się on wykazać zaangażowanie w kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego w kontekście Rozporządzenia SFDR, metody, za pomocą których skuteczność takiej polityki dotyczącej zaangażowania i sposoby, w jakie taka polityka dotycząca zaangażowania może zostać dostosowana w przypadku, gdy nie osiągnie on pożądanego efektu (zwykle wskazuje na to obniżenie określonych wskaźników głównych niekorzystnych skutków) zostaną opisane w prospekcie i na stronie internetowej dotyczącej tego funduszu.

W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

W przypadku gdy właściwy zespół zarządzający portfelem ma wątpliwości dotyczące podejścia spółki do ustalonych aspektów ESG i/lub wskaźników głównych niekorzystnych skutków, może przestawić swoje oczekiwania zarządowi lub kierownictwu spółki i może zasygnalizować w ramach głosowań na walnych zgromadzeniach, że ma nierozstrzygnięte wątpliwości, zasadniczo głosując przeciwko ponownemu wyborowi członków zarządu uznanych za odpowiedzialnych za poprawę ustalonych aspektów ESG lub wskaźników głównych niekorzystnych skutków.

Niezależnie od działań danego zespołu zarządzającego portfelem, na najwyższym szczeblu, w ramach swojego powierniczego podejścia, spółka BlackRock, będąc świadomym, zaangażowanym akcjonariuszem, ustaliła, że w najlepszym długoterminowym interesie jej klientów leży promowanie należytego ładu korporacyjnego. W spółce BlackRock odpowiada za to dział ds. zarządzania inwestycjami (BlackRock Investment Stewardship, „BIS”). Głównie dzięki pracy zespołu BIS spółka BlackRock spełnia wymogi unijnej dyrektywy dotyczącej praw akcjonariuszy II („SRD II”) dotyczącej zaangażowania w sprawy spółek publicznych i innych podmiotów w ekosystemie inwestycyjnym. Polityka zaangażowania w ramach SRD II spółki BlackRock jest dostępna w pliku https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Podejście spółki BlackRock do zarządzania inwestycjami zostało opisane w Globalnych zasadach BIS i wytycznych dotyczących głosowania dla danego rynku. Globalne zasady BIS określają naszą filozofię zarządzania i nasze poglądy dotyczące praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i zrównoważonej działalności, które promują długoterminowe tworzenie wartości przez spółki. Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte standardy i normy w zakresie ładu korporacyjnego różnią się na poszczególnych rynkach, uważamy jednak, że istnieją pewne podstawowe elementy praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, które są nieodłącznie związane na całym świecie ze zdolnością danego przedsiębiorstwa do tworzenia długoterminowej wartości. Nasze wytyczne dotyczące głosowań na poszczególnych rynkach zawierają szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób BIS wdraża Globalne zasady, biorąc pod uwagę standardy i normy dla lokalnego rynku, oraz stanowią podstawę naszych decyzji dotyczących głosowania na walnych zgromadzeniach w odniesieniu do określonych spraw, których dotyczy głosowanie. Ogólne podejście spółki BlackRock do zarządzania inwestycjami i zaangażowania zostało opisane na stronie: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive oraz https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

W ramach zaangażowania BIS może skupić się na określonych zagadnieniach dotyczących ESG, które są określone w priorytetach spółki BlackRock dotyczących głosowania: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Osiągnięcie celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Fundusz dąży do realizacji aspektów środowiskowych i społecznych, które promuje, odwzorowując wyniki indeksu FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, który ma na celu dobór obligacji emitowanych przez wielostronne banki rozwoju i który uwzględnia kryteria doboru dostawcy indeksu w obszarze ESG.

Przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu dostawca indeksu stosuje kryteria doboru ESG właściwe dla Indeksu Nadrzędnego, aby wykluczyć emitentów, którzy nie spełniają takich kryteriów doboru ESG.

Przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu (lub tak szybko, jak to zasadnie możliwe i wykonalne po tym terminie) portfel Funduszu również jest ponownie równoważony zgodnie z jego Indeksem Referencyjnym.

W wyniku zastosowania kryteriów doboru ESG właściwych dla Indeksu Referencyjnego oczekuje się, że portfel Funduszu zostanie zmniejszony w porównaniu z Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, szerokim indeksem rynkowym obejmującym papiery wartościowe o stałym dochodzie.

Dalsze informacje na temat metodologii Indeksu Referencyjnego Funduszu można uzyskać, kopiując i wklejając poniższe łącze w przeglądarce internetowej: https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_World_Broad_Investment-Grade_USD_Multilateral_Development_Bank_Bond_Capped_Index_CFIIUMDB_Ground_Rules.pdf

Dalsze informacje na temat Indeksu Referencyjnego Funduszu (w tym jego elementów składowych) można również uzyskać na stronie internetowej dostawcy indeksu: http://www.yieldbook.com/m/indices/search.shtml

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Dania

 • Estonia

 • Finlandia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Irlandia

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luksemburg

 • Niemcy

 • Norwegia

 • Polski

 • Republika Czeska

 • Slovak Republic

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Wielka Brytania

 • Węgry

 • Włochy

Udziały

Udziały

na dzień 01-mar-2024
Isser Weight (%)
ASIAN DEVELOPMENT BANK 24,91
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 24,87
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 24,69
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7,74
Isser Weight (%)
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6,48
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6,20
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 4,88
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 01-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 01-mar-2024

% wartości rynkowej

Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 01-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 01-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 01-mar-2024

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Od
31-gru-2022
Do
31-gru-2023
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,01 0,01 0,01
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 8,32 10,14 4,72
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 16,45 15,13 9,67
Zabezpieczenie (% pożyczki) 105,80 104,17 108,38
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 01-mar-2024
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja

Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.

Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Xetra UEEG EUR 21-sie-2020 BMCZLH0 UEEG GY UEEG.DE

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 920 EUR
-10,8%
8 630 EUR
-4,8%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 920 EUR
-10,8%
8 720 EUR
-4,5%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 070 EUR
0,7%
10 360 EUR
1,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 760 EUR
7,6%
11 250 EUR
4,0%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura