Akcje

BGF Future of Transport Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 5 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 14,1 49,1 19,0 -27,0 6,9
Porównywarka Benchmark 1 (%) 26,6 16,3 18,5 -18,4 22,2
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-14,90 -9,11 6,11 - 2,31
Porównywarka Benchmark 1 (%) 19,38 5,43 10,76 - 9,64
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,20 -3,71 -4,44 -8,20 -14,90 -24,92 34,51 - 14,20
Porównywarka Benchmark 1 (%) 11,30 2,23 2,87 11,30 19,38 17,20 66,66 - 70,90
  Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Od
30-cze-2023
Do
30-cze-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2024

0,59 78,10 -25,31 18,13 -14,90
Porównywarka Benchmark 1 (%)

na dzień 30-cze-2024

2,11 39,26 -15,75 16,53 19,38

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 12-lip-2024
USD 1 075 963 407
Data wprowadzenia Funduszu
04-wrz-2018
Waluta bazowa Funduszu
USD
Porównywarka Benchmark 1
MSCI All Country World Index
Opłata manipulacyjna
5,00%
ISIN
LU1861215389
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
XMH6 GR
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
04-wrz-2018
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Artykuł 9
Opłata za zarządzanie
1,80%
Koszty całkowite
1,50%
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
BG094F1

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 28-cze-2024
33
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Wskaźnik P/B
na dzień 28-cze-2024
3,25
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2024
23,48%
Wskaźnik P/E
na dzień 28-cze-2024
17,92

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.

Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.

Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC)
na dzień 21-cze-2024
AA
Ocena jakości ESG MSCI (0-10)
na dzień 21-cze-2024
7,67
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu
na dzień 21-cze-2024
Equity Other
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $)
na dzień 21-cze-2024
101,06
Pokrycie ESG MSCI w %
na dzień 21-cze-2024
97,79
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy
na dzień 06-sty-2023
87,68
Porównywalne fundusze
na dzień 21-cze-2024
12
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia
na dzień 21-cze-2024
96,30
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-cze-2024, w oparciu o aktywa z 29-lut-2024. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 28-cze-2024
0,00%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 28-cze-2024
0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 28-cze-2024
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 28-cze-2024
0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 28-cze-2024
0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 28-cze-2024
0,00%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 28-cze-2024
0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 28-cze-2024
96,95%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 28-cze-2024
3,12%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kryteria ESG w połączeniu z innymi informacjami podczas etapów generowania pomysłów, analiz przedsiębiorstw, budowy portfela i bieżącego monitorowania w ramach procesu inwestycyjnego. Informacje ESG mogą pochodzić od zewnętrznych dostawców, a także z wewnętrznych komentarzy dotyczących zaangażowania oraz wizyt na miejscu, a także wkładu zespołu BlackRock ds. prowadzenia inwestycji. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorami inwestycyjnymi przeprowadza regularne przeglądy portfela. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ta sekcja zawiera informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczące Funduszu, zgodnie z art. 10 Rozporządzenia SFDR.

A. Podsumowanie

Fundusz angażuje się w Zrównoważone Inwestycje. BlackRock definiuje Zrównoważone Inwestycje jako inwestycje w emitentów lub papiery wartościowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu środowiskowego lub społecznego, nie szkodzą znacząco żadnemu z tych celów i w przypadku których spółki będące przedmiotem inwestycji stosują dobre praktyki ładu korporacyjnego. BlackRock odnosi się do odpowiednich ram zrównoważonego rozwoju w celu ustalenia dopasowania inwestycji do celów środowiskowych lub społecznych. Zrównoważone inwestycje powinny również spełniać wymogi DNSH (z ang. „do no significant harm”, pl. „nie wyrządzać znacznej szkody”) określone w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. BlackRock opracował zestaw kryteriów na potrzeby weryfikacji, czy emitent lub inwestycja wyrządza znaczną szkodę. BlackRock angażuje się w zrównoważone inwestycje, które przyczyniają się do realizacji szeregu celów środowiskowych i/lub społecznych, które mogą obejmować między innymi energię alternatywną i odnawialną, efektywność energetyczną, zapobieganie zanieczyszczeniom lub ich łagodzenie, ponowne wykorzystanie i recykling, zdrowie, odżywianie, usługi sanitarne i edukacyjne oraz cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Celem Funduszu jest: (i) zarządzanie kluczowymi problemami środowiskowymi i społecznymi z zastosowaniem wyników ESG.

Fundusz dąży do maksymalizacji łącznego zwrotu poprzez inwestowanie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, prowadzących działalność związaną głównie z pracami badawczo-rozwojowymi oraz produkcją i dystrybucją technologii wykorzystywanych w transporcie. Do wiążących elementów strategii zalicza się: (1) zapewnienie, że wszystkie inwestycje Funduszu będą inwestycjami zrównoważonymi (z wyjątkiem instrumentów wykorzystywanych do celów zarządzania płynnością i/lub zabezpieczenia, które nie przekroczą 20% łącznych aktywów Funduszu). W przypadku takich zrównoważonych inwestycji co najmniej 15% łącznych aktywów Funduszu zostanie zainwestowanych w zrównoważone inwestycje służące celom środowiskowym, które nie są zgodne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, i co najmniej 1% łącznych aktywów Funduszu zostanie zainwestowanych w zrównoważone inwestycje służące celowi społecznemu; (2) zapewnienie, że średni ważony rating ESG Funduszu będzie wyższy od ratingu ESG indeksu po wyeliminowaniu ze składu indeksu co najmniej 20% papierów wartościowych o najniższym ratingu oraz (3) zapewnienie, że ponad 90% emitentów, w których papiery wartościowe Fundusz inwestuje (z wyjątkiem funduszy rynku pieniężnego), to spółki, które mają już rating ESG lub zostały poddane analizie pod kątem ESG. Fundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki (PAI) w ramach standardu DNSH BlackRock dla zrównoważonych inwestycji. Fundusz przedstawia informacje na temat głównych niekorzystnych skutków (PAI) w swoich raportach rocznych.

Wszystkie inwestycje Funduszu będą Inwestycjami Zrównoważonymi lub instrumentami wykorzystywanymi do celów zarządzania płynnością i/lub zabezpieczenia. Inwestycje wykorzystywane do celów zarządzania płynnością i/lub zabezpieczenia nie przekroczą 20% łącznych aktywów Funduszu. Co najmniej 80% łącznych aktywów Funduszu będzie inwestowane w zrównoważone inwestycje. W przypadku takich zrównoważonych inwestycji co najmniej 15% łącznych aktywów Funduszu zostanie zainwestowanych w zrównoważone inwestycje służące celom środowiskowym, które nie są zgodne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, i co najmniej 1% łącznych aktywów Funduszu zostanie zainwestowanych w zrównoważone inwestycje służące celowi społecznemu. Pozostałe zrównoważone inwestycje Funduszu mogą oscylować pomiędzy powyższymi rodzajami zrównoważonych inwestycji. Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w Zrównoważone Inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.  

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania w działalność związaną z gazem kopalnianym i/lub energią jądrową zgodną z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Spółka BlackRock opracowała wysoce zautomatyzowany proces zapewnienia zgodności, aby Fundusz był zarządzany zgodnie z określonymi dla niego wytycznymi inwestycyjnymi i obowiązującymi wymogami prawnymi. Obejmuje to monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych Funduszu zgodnie z odpowiednią metodologią. Spółka BlackRock opracowała własną metodologię ustalania zrównoważonych inwestycji, a Fundusz stosuje szereg innych metodologii pomiaru stopnia realizacji celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.

Spółka BlackRock opracowała własną metodologię ustalania zrównoważonych inwestycji, a Fundusz stosuje szereg innych metodologii pomiaru stopnia realizacji celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji. Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania dla danego produktu. Dane, w tym dane z obszaru ESG, są odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, a następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia danych wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin. Spółka BlackRock stara się gromadzić jak najwięcej opublikowanych danych spółek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych, jednak standardy branżowe dotyczące ram ujawniania informacji wciąż ewoluują, szczególnie w odniesieniu do wskaźników przyszłościowych. W rezultacie w niektórych przypadkach wykorzystujemy szacunkowe lub zastępcze rozwiązania dostawców danych, aby uwzględnić nasze szerokie spektrum emitentów, w których możemy inwestować.

Spółka BlackRock stale monitoruje zmiany w zakresie bieżącego wdrażania przez UE jej ram dotyczących zrównoważonego inwestowania i metodologii inwestycyjnych, dążąc do zapewnienia zgodności z przepisami w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. Spółka BlackRock stale współpracuje z wieloma uczestnikami rynku w celu poprawy jakości danych. Zrównoważone inwestowanie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju rozwijają się wraz ze zmianami w środowisku danych. Podmioty z poszczególnych branż napotykają na problemy związane z ustaleniem jednego wskaźnika lub zestawu standardowych wskaźników pozwalających stworzyć kompletny obraz danej spółki lub inwestycji. W związku z tym spółka BlackRock opracowała ramy umożliwiające identyfikację zrównoważonych inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi prawne.

Spółka BlackRock stosuje wysokie standardy należytej staranności w zakresie doboru i bieżącego monitorowania inwestycji dokonywanych przez Fundusz w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi Funduszu dotyczącymi inwestowania, płynności i ryzyka, a także zgodności z kryteriami w zakresie ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju i ESG oraz w zakresie ogólnych wyników.

Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach. W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

Nie wyznaczono konkretnego indeksu jako indeksu referencyjnego do pomiaru stopnia osiągnięcia celu Funduszu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.

B. Niewyrządzanie poważnych szkód względem celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Zrównoważone Inwestycje spełniają wymogi DNSH określone przez obowiązujące przepisy i rozporządzenia. BlackRock opracował zestaw kryteriów dla wszystkich Zrównoważonych Inwestycji na potrzeby weryfikacji, czy emitent lub inwestycja wyrządza znaczną szkodę. Inwestycje uznane za powodujące znaczne szkody nie kwalifikują się do uznania za Zrównoważone Inwestycje.

Wskaźniki niekorzystnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju dla każdego rodzaju inwestycji są oceniane przy użyciu zastrzeżonej metodologii oceny Zrównoważonych Inwestycji BlackRock. BlackRock wykorzystuje zewnętrzne dane i/lub analizę fundamentalną do identyfikacji inwestycji, które negatywnie wpływają na czynniki zrównoważonego rozwoju i powodują znaczne szkody.

Zrównoważone Inwestycje ocenia się pod kątem ich szkodliwego wpływu i zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami zawartymi w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Emitenci uznani za naruszających te konwencje nie mogą być uznawani za Zrównoważone Inwestycje.

C. Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy

Fundusz dąży do maksymalizacji łącznego zwrotu poprzez inwestowanie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, prowadzących działalność związaną głównie z pracami badawczo-rozwojowymi oraz produkcją i dystrybucją technologii wykorzystywanych w transporcie.

Fundusz będzie koncentrował się na spółkach, które uzyskują przychody w związku z transformacją w kierunku systemu transportu o niższym poziomie emisji dwutlenku takiego jak np. pojazdy elektryczne, autonomiczne i/lub połączone z siecią.

Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów w zrównoważone inwestycje realizujące cele środowiskowe i społeczne. Minimum dla każdego celu zrównoważonych inwestycji określone w ramce powyżej. BlackRock definiuje Zrównoważone Inwestycje jako inwestycje w emitentów lub papiery wartościowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu środowiskowego lub społecznego, nie szkodzą znacząco żadnemu z tych celów i w przypadku których spółki będące przedmiotem inwestycji stosują dobre praktyki ładu korporacyjnego. BlackRock odnosi się do odpowiednich ram zrównoważonego rozwoju w celu ustalenia dopasowania inwestycji do celów środowiskowych lub społecznych.

BlackRock angażuje się w Zrównoważone Inwestycje, które przyczyniają się do realizacji szeregu celów środowiskowych i/lub społecznych, które mogą obejmować między innymi energię alternatywną i odnawialną, efektywność energetyczną, zapobieganie zanieczyszczeniom lub ich łagodzenie, ponowne wykorzystanie i recykling, zdrowie, odżywianie, usługi sanitarne i edukacyjne oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ („cele środowiskowe i społeczne”).

Inwestycja podlega uznaniu za przyczyniającą się do osiągnięcia celu środowiskowego i/lub społecznego, w przypadku gdy:
a) minimalny udział działalności gospodarczej emitenta przyczynia się do osiągnięcia celu środowiskowego i/lub społecznego;
b) lub praktyki biznesowe emitenta przyczyniają się do osiągnięcia celu środowiskowego i/lub społecznego.

Fundusz uwzględnia kluczowe kwestie środowiskowe i społeczne uznawane za istotne w kontekście działalności gospodarczej prowadzonej przez emitentów, przy użyciu wyników ESG jako sposobu oceny ekspozycji emitentów na takie ryzyka i możliwości oraz zarządzania nimi. Metoda obliczania wyników ESG uwzględnia fakt, że niektóre kwestie środowiskowe i społeczne mają bardziej istotne znaczenie w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez emitenta, poprzez przypisanie im różnych wag. Do zagadnień środowiskowych ujmowanych w środowiskowym komponencie wyniku ESG należą: zmiana klimatu, kapitał naturalny, zanieczyszczenia i odpady oraz szanse środowiskowe. Do zagadnień społecznych ujmowanych w społecznym komponencie wyniku ESG należą: kapitał ludzki, odpowiedzialność za produkt, sprzeciw stron zainteresowanych oraz szanse społeczne. Emitenci korporacyjni osiągający lepsze wyniki ESG są postrzegani jako posiadający bardziej zrównoważone praktyki prowadzenia działalności gospodarczej.

Fundusz nie korzysta ze wskaźnika referencyjnego w kontekście osiągnięcia deklarowanej charakterystyki ESG, jednak MSCI All Country World Index („Indeks”) jest wykorzystywany do porównywania niektórych cech ESG deklarowanych przez Fundusz.

Fundusz uwzględnia kluczowe kwestie środowiskowe i społeczne uznawane za istotne w kontekście działalności gospodarczej prowadzonej przez emitentów, przy użyciu wyników ESG jako sposobu oceny ekspozycji emitentów na takie ryzyka i możliwości oraz zarządzania nimi. Metoda obliczania wyników ESG uwzględnia fakt, że niektóre kwestie środowiskowe i społeczne mają bardziej istotne znaczenie w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez emitenta, poprzez przypisanie im różnych wag. Do zagadnień środowiskowych ujmowanych w środowiskowym komponencie wyniku ESG należą: zmiana klimatu, kapitał naturalny, zanieczyszczenia i odpady oraz szanse środowiskowe. Do zagadnień społecznych ujmowanych w społecznym komponencie wyniku ESG należą: kapitał ludzki, odpowiedzialność za produkt, sprzeciw stron zainteresowanych oraz szanse społeczne. Emitenci korporacyjni osiągający lepsze wyniki ESG są postrzegani jako posiadający bardziej zrównoważone praktyki prowadzenia działalności gospodarczej.

Fundusz nie korzysta ze wskaźnika referencyjnego w kontekście osiągnięcia deklarowanej charakterystyki ESG, jednak MSCI All Country World Index („Indeks”) jest wykorzystywany do porównywania niektórych cech ESG deklarowanych przez Fundusz.

D. Strategia inwestycyjna

Fundusz dąży do maksymalizacji łącznego zwrotu poprzez inwestowanie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, prowadzących działalność związaną głównie z pracami badawczo-rozwojowymi oraz produkcją i dystrybucją technologii wykorzystywanych w transporcie.

Fundusz będzie koncentrował się na spółkach, które uzyskują przychody w związku z transformacją w kierunku systemu transportu o niższym poziomie emisji dwutlenku takiego jak np. pojazdy elektryczne, autonomiczne i/lub połączone z siecią.

W zwykłych warunkach rynkowych Fundusz będzie inwestował w portfel kapitałowych papierów wartościowych spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji rynkowej, prowadzących działalność związaną z surowcami (np. metalami i surowcami do produkcji baterii), komponentami komputerów i systemami komputerowymi (np. bateriami i przewodami), technologiami (np. technologiami czujników samochodowych) i infrastrukturą (np. stacjami ładowania akumulatorów samochodowych). Spółki są oceniane przez Doradcę Inwestycyjnego na podstawie umiejętności zarządzania czynnikami ryzyka i możliwościami związanymi z energią odnawialną, a także charakterystyki w zakresie ryzyka ESG i możliwości związanych z ESG (obejmującej np. system przywództwa i zarządzania, który jest uznawany za istotny czynnik z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju), zdolności strategicznego zarządzania bardziej długoterminowymi kwestiami dotyczącymi ESG oraz potencjalnego wpływu tych czynników na sytuację finansową spółki. Doradca Inwestycyjny uznaje takie spółki za zrównoważone inwestycje.

Ocena stopnia, w jakim spółka jest zaangażowana w daną działalność, może być dokonywana na podstawie procentowego udziału w przychodach, określonego progu przychodów ogółem lub jakichkolwiek powiązań z działalnością, której dotyczy ograniczenie, niezależnie od kwoty uzyskiwanych przychodów.

Podejście stosowane przez Fundusz na potrzeby inwestowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju opiera się na wybieraniu „najlepszych w swojej kategorii”. Oznacza to, że Fundusz wybiera najlepszych (pod względem kryteriów ESG) emitentów dla każdego odpowiedniego sektora działalności (bez wykluczania żadnych sektorów). Ponad 90% emitentów, w których papiery wartościowe Fundusz inwestuje, to spółki, które mają rating ESG lub zostały poddane analizie pod kątem ESG.

Doradca Inwestycyjny stosuje swoją analizę w celu stworzenia portfela, który ma rating ESG wyższy od Indeksu po wyeliminowaniu z jego składu co najmniej 20% papierów wartościowych o najniższym ratingu.

Do wiążących elementów strategii zalicza się:
1. Zapewnienie, że wszystkie inwestycje Funduszu będą inwestycjami zrównoważonymi (z wyjątkiem instrumentów wykorzystywanych do celów zarządzania płynnością i/lub zabezpieczenia, które nie przekroczą 20% łącznych aktywów Funduszu). W przypadku takich zrównoważonych inwestycji co najmniej 15% łącznych aktywów Funduszu zostanie zainwestowanych w zrównoważone inwestycje służące celom środowiskowym, które nie są zgodne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, i co najmniej 1% łącznych aktywów Funduszu zostanie zainwestowanych w zrównoważone inwestycje służące celowi społecznemu.
2. Utrzymanie średniego ważonego ratingu ESG Funduszu na poziomie wyższym niż rating ESG dla Indeksu po wyeliminowaniu ze składu Indeksu co najmniej 20% papierów wartościowych o najniższym ratingu.
3. Zapewnienie, że ponad 90% emitentów, w których papiery wartościowe Fundusz inwestuje (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego), to spółki, które mają rating ESG lub zostały poddane analizie pod kątem ESG.

Uwzględnienie głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

Fundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki (PAI) w ramach standardu DNSH BlackRock dla zrównoważonych inwestycji. Fundusz przedstawia informacje na temat głównych niekorzystnych skutków (PAI) w swoich raportach rocznych.

Zasady dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania

BlackRock dokonuje oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych przez spółki będące przedmiotem inwestycji, łącząc własną wiedzę i zaangażowanie udziałowców przez Doradcę inwestycyjnego z danymi pochodzącymi od zewnętrznych dostawców analiz uwzględniających kryteria ESG. BlackRock korzysta z danych pochodzących od zewnętrznych dostawców analiz uwzględniających kryteria ESG do celów wstępnego zidentyfikowania emitentów, których praktyki w zakresie zarządzania mogą nie być zadowalające odnośnie do kluczowych wskaźników skuteczności (KPI) dotyczących solidnej struktury zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia personelu i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Jeśli emitenci zostają zidentyfikowani jako potencjalnie wykazujący problemy w obszarze dobrego zarządzania, emitentów poddaje się weryfikacji w celu zapewnienia, że w przypadku, gdy Doradca inwestycyjny zgadza się z tą zewnętrzną oceną, wystarczy mu, że emitent albo podjął, albo podejmie działania naprawcze w rozsądnym terminie, w oparciu o bezpośrednią współpracę Doradcy inwestycyjnego z emitentem. Doradca inwestycyjny może także podjąć decyzję o zmniejszeniu ekspozycji na takich emitentów.

E. Udział inwestycji

Wszystkie inwestycje Funduszu będą Inwestycjami Zrównoważonymi lub instrumentami wykorzystywanymi do celów zarządzania płynnością i/lub zabezpieczenia. Inwestycje wykorzystywane do celów zarządzania płynnością i/lub zabezpieczenia nie przekroczą 20% łącznych aktywów Funduszu.

Co najmniej 80% łącznych aktywów Funduszu będzie inwestowane w Zrównoważone Inwestycje. W przypadku takich zrównoważonych inwestycji co najmniej 15% łącznych aktywów Funduszu zostanie zainwestowanych w zrównoważone inwestycje służące celom środowiskowym, które nie są zgodne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, i co najmniej 1% łącznych aktywów Funduszu zostanie zainwestowanych w zrównoważone inwestycje służące celowi społecznemu. Pozostałe zrównoważone inwestycje Funduszu mogą oscylować pomiędzy powyższymi rodzajami zrównoważonych inwestycji.

Fundusz może inwestować do 20% swoich łącznych aktywów w inne inwestycje. 

Tam, gdzie instrumenty pochodne są wykorzystywane do celów inwestycyjnych, ocenia się je na podstawie kryteriów zrównoważonych inwestycji. Instrumenty pochodne mogą być również wykorzystywane do ograniczonych innych celów, takich jak płynność i zabezpieczenie, a wszelkie ratingi ESG lub analizy, o których mowa powyżej, będą miały zastosowanie wyłącznie do inwestycji bazowej w odniesieniu do takich instrumentów pochodnych.

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w Zrównoważone inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.  

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania w działalność związaną z gazem kopalnianym i/lub energią jądrową zgodną z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Fundusz nie ma obowiązku dokonywania inwestycji w działalność na rzecz przejścia ani w działalność wspomagającą, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.  

Fundusz będzie inwestował co najmniej 15% swoich łącznych aktywów w zrównoważone inwestycje służące celom środowiskowym, które nie są zgodne z unijną systematyką.

Fundusz inwestuje w Zrównoważone Inwestycje, które nie są zgodne z systematyką unijną z następujących powodów: (i) jest to częścią strategii inwestycyjnej Funduszu; (ii) dane służące do określenia dostosowania do systematyki unijnej mogą być niedostępne; i/lub (iii) bazowa działalność gospodarcza może nie kwalifikować się do objęcia dostępnymi kryteriami kontroli technicznej systematyki unijnej lub może nie spełniać wszystkich wymogów określonych w takich kryteriach kontroli technicznej. 

Co najmniej 1% łącznych aktywów Funduszu będzie inwestowanych w inwestycje zrównoważone służące celowi społecznemu.

Inne inwestycje są ograniczone do poziomu 20% i mogą obejmować instrumenty pochodne, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych oraz tytuły i jednostki uczestnictwa w programach zbiorowego inwestowania (CIS), a także zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie (określane także jako dłużne papiery wartościowe) emitowane przez rządy i agencje rządowe państw z całego świata.

Zaangażowanie w takie inwestycje nie wpływa na realizację celu zrównoważonych inwestycji, ponieważ inwestycje te są wykorzystywane do celów zarządzania płynnością lub zabezpieczania.

Żadne inne inwestycje nie są rozważane w kontekście minimalnych zabezpieczeń środowiskowych lub społecznych.

F. Monitorowanie celu zrównoważonych inwestycji

Spółka BlackRock opracowała wysoce zautomatyzowany proces zapewnienia zgodności, aby Fundusz był zarządzany zgodnie z określonymi dla niego wytycznymi inwestycyjnymi i obowiązującymi wymogami prawnymi. Obejmuje to monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych Funduszu zgodnie z odpowiednimi metodami opisanymi w „Sekcji G – Metodologie”.

Zarządzający portfelami ponoszą główną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków umownych prospektu i innych dokumentów regulujących działalność Funduszu i w tym celu wykorzystują Aladdin, oprogramowanie BlackRock do zarządzania portfelem i ryzykiem.

Grupa ds. zgodności portfela (Portfolio Compliance Group, dalej „PCG”) w ramach działu ds. działalności operacyjnej (Business Operations) w BlackRock ponosi odpowiedzialność za kodowanie ograniczeń inwestycyjnych Funduszu, które można zakodować, w ramach systemu BlackRock w zakresie monitorowania zgodności z przepisami przed i po transakcji w aplikacji Aladdin. Jeśli danego ograniczenia inwestycyjnego nie można zakodować, wdraża się ręczny proces testowania pod kątem wytycznych.

Monitorowanie przedtransakcyjne i potransakcyjne

Po utworzeniu transakcji lub zlecenia transakcja jest weryfikowana względem wytycznych dotyczących inwestycji Funduszu przez wstępny system weryfikacji zgodności w czasie rzeczywistym przed realizacją. Jeśli zostanie wykryty niezgodny warunek, transakcja lub zlecenie nie zostaną zrealizowane.

Testy zgodności są przeprowadzane również po transakcji z wynikiem dostępnym w kolejnym dniu na podstawie pozycji z końca dnia i raportowane następnego dnia po transakcji (T+1). Wyjątki i ostrzeżenia dotyczące zgodności są ustalane i przekazywane do weryfikacji odpowiednim specjalistom ds. inwestycji, którzy współpracują z właściwymi ekspertami merytorycznymi, jeśli jest to właściwe, w celu rozwiązania problemu. Identyfikacja i badanie potencjalnych problemów podlega rejestracji w systemie elektronicznym, który obejmuje kompleksowy przepływ pracy zapewniający ścieżkę audytu. W razie potrzeby zostają podjęte odpowiednie działania naprawcze w celu rozstrzygnięcia odstępstw.

Monitorowanie niektórych aspektów ESG może nie być zautomatyzowane ze względu na funkcjonalność systemu lub ograniczenia dotyczące danych. Takie aspekty ESG podlegają okresowym weryfikacjom i monitorowaniu, aby zapewnić, że produkt jest zgodny z powiązanymi zobowiązaniami.

Naruszenia są zgłaszane zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi do odpowiedniej spółki zarządzającej, biegłego rewidenta, depozytariusza i organu nadzoru.

W przypadku gdy spółka BlackRock zleca częściowe zarządzanie Funduszem zewnętrznemu zarządzającemu, taki zewnętrzny zarządzający ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z wytycznymi dotyczącymi inwestycji i ograniczeniami inwestycyjnymi na podstawie uzgodnionej obowiązującej umowy w sprawie zarządzania inwestycjami, m.in. w zakresie aspektów środowiskowych lub społecznych Funduszu. Zewnętrzny zarządzający jest informowany o ograniczeniach inwestycyjnych związanych z aspektami środowiskowymi lub społecznymi, które mogą być okresowo aktualizowane przez spółkę BlackRock zgodnie z aspektami środowiskowymi i społecznymi Funduszu. Gdy zewnętrzny zarządzający stosuje strategię pasywną, może on również monitorować osiągnięcie aspektów środowiskowych lub społecznych, odwzorowując wskaźnik referencyjny, który uwzględnia te aspekty w swojej metodologii. Spółka BlackRock otrzymuje codziennie informacje o pozycjach utrzymywanych przez zewnętrznego zarządzającego i przeprowadza potransakcyjne kontrole zgodności z przepisami w ramach opisanego wcześniej końcowego procesu zapewnienia zgodności. Spółka BlackRock przeprowadza również okresowe analizy due diligence dla zewnętrznych zarządzających, aby upewnić się, czy wdrożone przez nich ramy monitorowania są nadal odpowiednie.

G. Metody

Spółka BlackRock wdrożyła następujące metodologie w przypadku tego Funduszu:

Metodologia dotycząca zrównoważonych inwestycji

Spółka BlackRock opracowała własną metodologię identyfikacji zrównoważonych inwestycji, która obejmuje ocenę podzieloną na cztery części:
(i) Wkład działalności gospodarczej w realizację celów środowiskowych i/lub społecznych
(ii) Zasada „nie czyń poważnych szkód”;
(iii) Spełnianie minimalnych gwarancji
(iv) Dobre praktyki w zakresie zarządzania (w stosownych przypadkach)

Dana inwestycja musi spełniać wymogi wszystkich czterech części tego testu, aby można ją było uznać za zrównoważoną inwestycję. Zrównoważone inwestycje podlegają odpowiedniemu procesowi nadzoru w celu zapewnienia przestrzegania norm prawnych.

(i) Wkład działalności gospodarczej w realizację celów środowiskowych i/lub społecznych

Cele środowiskowe i społeczne
Fundusz angażuje się w zrównoważone inwestycje, które przyczyniają się do realizacji szeregu celów środowiskowych i/lub społecznych, które mogą obejmować między innymi energię alternatywną i odnawialną, efektywność energetyczną, zapobieganie zanieczyszczeniom lub ich łagodzenie, ponowne wykorzystanie i recykling, zdrowie, odżywianie, usługi sanitarne i edukacyjne oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ („cele środowiskowe i społeczne”).

Ocena działalności gospodarczej
Dana inwestycja stanowi zrównoważoną inwestycję (pod warunkiem spełnienia wymogów pozostałych trzech części testu):

Działalność gospodarcza
• Gdy ponad 20% przychodów z niej, które dotyczą produktów i/lub usług, jest systematycznie wskazywanych jako przyczyniające się do osiągania celów środowiskowych i/lub społecznych z zastosowaniem danych zewnętrznych dostawców. Możliwe jest także zastosowanie analizy fundamentalnej w celu przeprowadzenia oceny danej spółki, gdy nie ma danych od zewnętrznych dostawców lub gdy analityk stwierdzi, że takie dane są niedokładne lub że istnieje bardziej odpowiedni wskaźnik istotności niż przychody w celu ustalenia wkładu spółki, np. nakłady kapitałowe lub materiały z recyklingu.

Praktyki biznesowe
• Gdy emitent wyznaczył cel w zakresie dekarbonizacji zgodnie z inicjatywami Science Based Targets, potwierdzony na podstawie danych dostawców zewnętrznych lub po przeprowadzeniu analizy fundamentalnej.
• Możliwa do wykazania cecha przywódcza, która świadczy o kluczowej roli spółki jako podmiotu promującego stosowanie zrównoważonych praktyk.

Papiery wartościowe o stałym dochodzie
• Obligacja celowa stanowi zrównoważoną inwestycję, gdy wykorzystanie wpływów z niej w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji celu środowiskowego i/lub społecznego, co zostanie ustalone na podstawie analizy fundamentalnej
• Inne papiery wartościowe o stałym dochodzie stanowią zrównoważone inwestycje, gdy dany papier wartościowy jest zgodny z celami środowiskowymi i/lub społecznymi, co zostanie ustalone na podstawie analizy fundamentalnej, np. środowiskowe i/lub społeczne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) emitowane przez podmioty ponadnarodowe zaangażowane w promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

(ii) Zasada „nie czyń poważnych szkód”

Zrównoważone Inwestycje spełniają wymogi DNSH określone przez obowiązujące przepisy i rozporządzenia. Spółka BlackRock opracowała zestaw kryteriów dla wszystkich zrównoważonych inwestycji, aby móc ocenić, czy dana inwestycja czyni poważne szkody, uwzględniając zarówno dane podmiotów zewnętrznych, jak i informacje fundamentalne. Inwestycje są weryfikowane względem tych kryteriów z zastosowaniem systemowych środków kontroli, a inwestycje, które zostaną uznane za czyniące poważne szkody, nie kwalifikują się jako zrównoważone inwestycje. Spółka BlackRock dokonuje oceny wskaźników niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju dla inwestycji każdego rodzaju zdefiniowanych w rozporządzeniu.

Wskaźniki dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla klimatu zostaną ocenione z zastosowaniem własnych ram wzmożonej kontroli spółki BlackRock umożliwiających identyfikację inwestycji, które stanowią znaczne ryzyko związane z klimatem, w ramach oceny: (i) poziomu emisji dwutlenku węgla; (ii) gotowości do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz (iii) ujawnień informacji związanych z klimatem.

Wszystkie pozostałe wskaźniki dotyczące niekorzystnych skutków są oceniane na podstawie danych zewnętrznych dostawców dotyczących kontrowersji w celu wykluczenia inwestycji, które spółka BlackRock uznała za negatywne dla wskaźników zrównoważonego rozwoju, z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków, np. gdy dane zostaną uznane za niedokładne lub nieaktualne.

W przypadku gdy dane będą niedostępne lub zasadniczo niekompletne, zostanie przeprowadzona analiza fundamentalna z zastosowaniem uzasadnionych starań w celu ustalenia skutków, które spółka BlackRock uzna za negatywne dla wskaźników zrównoważonego rozwoju.

(iii) Spełnianie minimalnych gwarancji

Zrównoważone inwestycje są oceniane z zastosowaniem informacji pozyskanych od zewnętrznych dostawców danych w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami zawartymi w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, m.in. z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Emitenci uznani za naruszających te konwencje nie mogą być uznawani za Zrównoważone Inwestycje.

(iv) Dobre praktyki w zakresie zarządzania

W przypadku oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania spółka BlackRock korzysta z danych zewnętrznych dostawców analiz uwzględniających kryteria ESG w celu wstępnego zidentyfikowania emitentów, których praktyki w zakresie zarządzania mogą nie być zadowalające względem kluczowych wskaźników skuteczności (KPI) związanych z kryteriami przedstawionymi wyżej. Jeśli emitenci zostają zidentyfikowani jako potencjalnie wykazujący problemy w obszarze ładu korporacyjnego, emitentów poddaje się weryfikacji w celu zapewnienia, że, w przypadku gdy Doradca Inwestycyjny/Zarządzający Inwestycjami zgadza się z tą zewnętrzną oceną, wystarczy mu, że emitent albo podjął, albo podejmie działania naprawcze w uzasadnionym terminie, w oparciu o bezpośrednią współpracę Doradcy Inwestycyjnego/Zarządzającego Inwestycjami z emitentem. Doradca Inwestycyjny/Zarządzający Inwestycjami może także podjąć decyzję o zmniejszeniu ekspozycji na takich emitentów. Pośrednie ekspozycje funduszy na emitentów wykazujących uchybienia w obszarze dobrych praktyk w zakresie zarządzania są ograniczane do poziomów de minimis dzięki wewnętrznym środkom kontroli i są również okresowo monitorowane w celu zapewnienia, że taka pośrednia ekspozycja pozostaje na poziomach de minimis.

Inne metodologie

Ponadto do pomiaru realizacji celu w zakresie zrównoważonych inwestycji stosuje się następujące metodologie:
1. Fundusz wykorzystuje punktację MSCI ESG jako sposób oceny ekspozycji emitentów na ryzyko oraz możliwości środowiskowe i społeczne oraz jakości zarządzania nimi. Więcej szczegółów na temat metodologii punktacji MSCI ESG można znaleźć pod adresem: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings

Na podstawie aspektów środowiskowych i/lub społecznych jego strategii oceniono, że Fundusz uwzględnia zestaw wskaźników głównych niekorzystnych skutków (PAI) zdefiniowanych w regulacyjnych standardach technicznych w ramach Rozporządzenia SFDR. Oceniliśmy, czy i w jaki sposób są one w pełni lub częściowo uwzględniane i w naszych sprawozdaniach przed zawarciem umowy i w sprawozdaniach okresowych przedstawiamy, w jaki sposób te aspekty są powiązane z takimi głównymi niekorzystnymi skutkami (PAI).

H. Źródła i przetwarzanie danych

Źródła danych

Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Aladdin to system operacyjny, który łączy dane, użytkowników i technologie niezbędne w celu zarządzania portfelami w czasie rzeczywistym, a także narzędzie wykorzystywane do prowadzenia analiz i sprawozdawczości spółki BlackRock w obszarze ESG. Zarządzający portfelami spółki BlackRock wykorzystują system Aladdin w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych, monitorowania portfeli i uzyskiwania dostępu do istotnych informacji ESG, które mogą być wykorzystywane w procesie inwestycyjnym w celu osiągnięcia aspektów ESG Funduszu.

Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Takie zestawy danych mogą obejmować główne wyniki w obszarze ESG, dane dotyczące emisji dwutlenku węgla, wskaźniki zaangażowania przedsiębiorstw lub kontrowersje, i zostały one uwzględnione w narzędziach systemu Aladdin, które są dostępne dla zarządzających portfelami i wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych spółki BlackRock. Takie narzędzia wspierają realizację kompleksowego procesu inwestycyjnego, począwszy od badań, poprzez budowę i modelowanie portfela, aż po sprawozdawczość.

Środki podjęte w celu zapewnienia jakości danych

Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania (oraz aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów zrównoważonego rozwoju) dla danego produktu. Nasz proces obejmuje analizę jakościową i ilościową w celu dokonania oceny odpowiedniości danych dotyczących produktów zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Oceniamy dostawców i dane ESG w ramach pięciu głównych obszarów przedstawionych poniżej:
1. Gromadzenie danych: obejmuje między innymi ocenę dostawców danych będących źródłami danych, technologii wykorzystywanych do pozyskiwania danych, procesu identyfikacji błędnych informacji oraz stosowania podejść w zakresie uczenia maszynowego lub gromadzenia danych przez ludzi. Rozważymy również planowane ulepszenia.
2. Zakres danych: nasza ocena obejmuje między innymi zakres, w jakim określony pakiet danych uwzględnia całe nasze spektrum emitentów i klas aktywów, w które możemy inwestować. Uwzględnia ona również analizę traktowania spółek dominujących i ich spółek zależnych, a także wykorzystanie danych szacunkowych lub opublikowanych.
3. Metodologia: nasza ocena obejmuje między innymi analizę metod stosowanych przez dostawców zewnętrznych, w tym analizę podejścia do gromadzenia i obliczania danych, zgodności z normami lub ramami branżowymi bądź prawnymi, progów istotności i ich podejścia do luk w danych.
4. Weryfikacja danych: nasza ocena obejmuje między innymi podejście zewnętrznych dostawców do weryfikacji gromadzonych danych i do procesów zapewniania jakości, m.in. do ich współpracy z emitentami
5. Działalność: oceniamy różne aspekty działalności dostawców danych, w tym między innymi ich zasady i procedury (z uwzględnieniem wszelkich konfliktów interesów), wielkość i doświadczenie ich zespołów zajmujących się badaniem danych, ich programy szkoleniowe oraz korzystanie przez nich z usług zewnętrznych podwykonawców

Ponadto spółka BlackRock aktywnie uczestniczy w konsultacjach z właściwymi dostawcami dotyczących proponowanych zmian w metodologii, w zakresie, w jakim takie zmiany dotyczą zestawów danych podmiotów zewnętrznych lub metodologii indeksów, oraz przekazuje przeanalizowane opinie i zalecenia zespołom technicznym dostawców danych. Spółka BlackRock współpracuje na bieżąco z dostawcami danych ESG, m.in. z dostawcami indeksów, aby na bieżąco uzyskiwać informacje branżowe.

Sposób przetwarzania danych

Wewnętrzne procesy spółki BlackRock koncentrują się na dostarczaniu wysokiej jakości, zestandaryzowanych i spójnych danych do wykorzystania przez specjalistów ds. inwestycji oraz do celów zapewnienia przejrzystości i sprawozdawczości. Dane, w tym dane z obszaru ESG, są odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, a następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia, że dane są wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin. Zintegrowana technologia spółki BlackRock umożliwia nam zestawianie danych o emitentach i inwestycjach w zakresie różnych wskaźników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego oraz od różnych dostawców danych, i udostępnianie ich zespołom ds. inwestycji oraz innym działom ds. wsparcia i kontroli, takim jak dział zarządzania ryzykiem.

Wykorzystywanie danych szacunkowych

Spółka BlackRock stara się gromadzić jak najwięcej opublikowanych danych spółek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych, jednak standardy branżowe dotyczące ram ujawniania informacji wciąż ewoluują, szczególnie w odniesieniu do wskaźników przyszłościowych. W rezultacie w niektórych przypadkach wykorzystujemy szacunkowe lub zastępcze rozwiązania dostawców danych, aby uwzględnić nasze szerokie spektrum emitentów, w których możemy inwestować. Ze względu na aktualne problemy dotyczące danych, chociaż spółka BlackRock wykorzystuje istotną liczbę szacunkowych danych w zakresie całego swojego spektrum inwestycyjnego, w który może inwestować, gdzie poziomy takich danych mogą się różnić w zależności od zestawu danych, staramy się zapewnić, że wykorzystanie szacunkowych danych jest zgodne z wytycznymi prawnymi oraz że posiadamy niezbędną dokumentację i informacje od dostawców danych na temat ich metodologii. Spółka BlackRock zdaje sobie sprawę ze znaczenia poprawy jakości i zakresu danych, jak również stale doskonali zestawy danych dostępne dla jej specjalistów ds. inwestycji i innych zespołów. Gdy lokalne przepisy krajowe tego wymagają, fundusze mogą ustalać dokładne poziomy zakresu danych.

I. Ograniczenia dotyczące metod i danych

Ograniczenia metodologii

Zrównoważone inwestowanie stale ewoluuje, zarówno pod względem wiedzy branżowej, jak i ram prawnych na poziomie regionalnym i globalnym. Spółka BlackRock stale monitoruje zmiany w zakresie bieżącego wdrażania przez UE jej ram dotyczących zrównoważonego inwestowania i stara się rozwijać swoje metodologie inwestycyjne w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zmieniającym się otoczeniu prawnym. W rezultacie spółka BlackRock może aktualizować te informacje oraz wykorzystywane metodologie i źródła danych w dowolnym momencie w przyszłości, w miarę wprowadzania zmian w praktykach rynkowych lub udostępniania kolejnych prawnych wytycznych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i cele cząstkowe są wykorzystywane przez spółkę BlackRock jako lista celów środowiskowych i/lub społecznych. Wszelkie oceny będą przeprowadzane ściśle zgodnie z metodologią określoną w prospekcie. W ramach oceny nie są uwzględniane założenia związane z konwencjonalnym stosowaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym między innymi obowiązujące ograniczenia geograficzne i zobowiązania, które mogą być ograniczone przez czas lub zakres, np. cele, które mogą mieć zastosowanie tylko wobec rządów.

Ograniczenia dotyczące źródeł danych zostały opisane niżej.

Ograniczenia danych

Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. Spółka BlackRock stale współpracuje z wieloma uczestnikami rynku w celu poprawy jakości danych.

Chociaż każdy wskaźnik ESG może podlegać swoim indywidualnym ograniczeniom, ogólnie można uznać, że ograniczenia dotyczące danych obejmują między innymi:
• Niedostępność niektórych wskaźników ESG ze względu na różne standardy w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, które mają wpływ na emitentów, regiony geograficzne lub sektory
• Nowe ustawowe normy dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, skutkujące różnicami w zakresie, w jakim same przedsiębiorstwa mogą składać sprawozdania zgodnie z kryteriami prawnymi, i w związku z tym niektóre poziomy zakresu wskaźników mogą być niskie
• Niespójne stosowanie i poziomy publikowanych i szacunkowych danych ESG u różnych dostawców danych, zbieranych w różnych okresach, co utrudnia porównania.
• Dane szacunkowe ze swojej natury mogą różnić się od faktycznych danych ze względu na założenia lub hipotezy przyjęte przez dostawców danych.
• Różnice w opiniach na temat emitentów lub w ich ocenach ze względu na różne metodologie dostawców lub stosowanie subiektywnych kryteriów • Większość sprawozdań i ujawnień informacji dotyczących ESG w przedsiębiorstwach jest sporządzanych lub dokonywanych co roku i wymaga to dużo czasu, co oznacza, że te dane są opracowywane z opóźnieniem względem danych finansowych. Mogą również występować niespójne częstotliwości odświeżania danych u różnych dostawców danych, którzy uwzględniają takie dane w swoich zestawach danych.
• Zakres i stosowanie danych dla klas aktywów i wskaźników mogą się różnić
• Dane dotyczące przyszłości, np. cele związane z klimatem, mogą znacznie różnić się od historycznych i bieżących wskaźników.

Więcej informacji na temat sposobu obliczania przedstawionych wskaźników, m.in. wskaźników zrównoważonego rozwoju, można znaleźć w raporcie rocznym Funduszu.

Zrównoważone inwestycje oraz kryteria środowiskowe i społeczne

Zrównoważone inwestowanie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju rozwijają się wraz ze zmianami w środowisku danych. Podmioty z poszczególnych branż napotykają na problemy związane z ustaleniem jednego wskaźnika lub zestawu standardowych wskaźników pozwalających stworzyć kompletny obraz danej spółki lub inwestycji. W związku z tym spółka BlackRock opracowała ramy umożliwiające identyfikację zrównoważonych inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi prawne.

Spółka BlackRock wykorzystuje dane zewnętrznych dostawców w celu dokonania oceny, czy inwestycje czynią poważne szkody i czy są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania. W pewnych okolicznościach dane mogą być niedostępne, niekompletne lub niedokładne, w którym to przypadku można przeprowadzić analizy fundamentalne, stosując proporcjonalne podejście i dokładając uzasadnionych starań, aby ustalić kwestie, które mogą mieć istotny wpływ. Pomimo uzasadnionych starań, niekiedy informacje mogą być niedostępne i w takim przypadku zostanie przeprowadzona subiektywna ocena w oparciu o wiedzę spółki BlackRock na temat inwestycji lub branży. W niektórych przypadkach dane mogą uwzględniać działania, które emitenci mogli podjąć dopiero po fakcie i nie uwzględniają one wszystkich potencjalnych przypadków poważnej szkody.

J. Due diligence

Spółka BlackRock stosuje wysokie standardy należytej staranności w zakresie doboru i bieżącego monitorowania inwestycji dokonywanych przez Fundusz w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi Funduszu dotyczącymi inwestowania, płynności i ryzyka, a także zgodności z kryteriami w zakresie ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju i ESG oraz w zakresie ogólnych wyników. Zarządzający portfelami podlegają kontrolom przed- i potransakcyjnym w ramach platformy inwestycyjnej, gdy fundusze promują aspekty środowiskowe lub społeczne, uwzględniają zrównoważony rozwój w procesie inwestycyjnym w wiążący sposób lub mają cel dotyczący zrównoważonych inwestycji. Zespół ds. nadzoru inwestycyjnego przeprowadza analizy due diligence we współpracy z zarządzającymi portfelami i nadzoruje wewnętrzne ograniczenia, które mogą doprecyzowywać wymagania określone w prospekcie funduszu. Zarządzający portfelami przestrzegają również powiązanych polityk dla regionu EMEA, m.in. polityk dotyczących analiz due diligence w zakresie inwestycji, które zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. Dział prawny i dział ds. zgodności z przepisami wdrożyły ramy zapewniające przyjęcie odpowiednich polityk i procedur oraz przestrzeganie ich przez wszystkich pracowników, m.in. przez zarządzających portfelami.

Doradca Inwestycyjny uwzględnia ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem w procesie Funduszu dotyczących analiz due diligence dla inwestycji. Zarządzający portfelami Funduszu są przede wszystkim odpowiedzialni za uwzględnianie ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Podlegają oni ramom nadzorczym w ramach funkcji Doradcy Inwestycyjnego i pionu ds. zarządzania ryzykiem spółki BlackRock, również grupa ds. ryzyka i analizy Ilościowej (Risk & Quantitative Analysis, dalej „RQA”) przeprowadza niezależne oceny ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju, a dział ds. zgodności z przepisami zapewnia dalszy nadzór i monitoruje wymogi ESG dotyczące każdego funduszu oraz ograniczenia inwestycyjne dla każdego funduszu. RQA stanowi drugą „linię obrony” w systemie zarządzania ryzykiem w spółce BlackRock. RQA odpowiada za ramy zarządzania ryzykiem inwestycyjnym i korporacyjnym spółki BlackRock, które obejmują nadzór nad ryzykami inwestycyjnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Zespół ds. ryzyka inwestycyjnego w ramach RQA przeprowadza regularne przeglądy z zarządzającymi portfelami, aby upewnić się, że zespoły ds. inwestycji są informowane o istotnych ryzykach w zakresie zrównoważonego rozwoju, co stanowi uzupełnienie procesu monitorowania „na pierwszej linii” i nadzoru nad kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w ramach całej naszej platformy inwestycyjnej. W RQA funkcjonuje również specjalny zespół ds. ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju, który współpracuje z menedżerami ds. ryzyka i spółkami w celu umocnienia tego konstruktywnego zaangażowania. RQA współpracuje z grupami roboczymi w ramach całej platformy inwestycyjnej oraz z Aladdin Sustainability Lab w celu rozwijania zestawu narzędzi spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach konsultacji dotyczących danych dla całej firmy, modelowania, metodologii i analiz. Ponadto spółka BlackRock udostępnia wszystkim zarządzającym portfelami dane dotyczące głównych niekorzystnych skutków, a także uwzględnia analizę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie analizy due diligence dla inwestycji. Więcej informacji można znaleźć w „Sekcji D – Strategia inwestycyjna” powyżej.

K. Polityka dotycząca zaangażowania

Fundusz

Fundusz nie stosuje zaangażowania jako sposobu na spełnianie swoich wiążących zobowiązań dotyczących realizacji aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów dotyczących zrównoważonych inwestycji. Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy, stanowi integralną część procesu inwestycyjnego podejmowanego przez zespół zarządzający portfelem w przypadku funduszy realizujących strategie akcji. Zaangażowanie stanowi część analizy due diligence w celu dokonania oceny, w jaki sposób spółki zarządzają ryzykiem i możliwościami w obszarze ESG oraz jaki ma to wpływ na finanse spółek. Stosujemy zaangażowanie, aby omawiać problemy, poznawać możliwości i udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, w oparciu o pogląd, że istotne kwestie ESG są nierozerwalnie związane z długoterminową strategią i fundamentalną wartością danej spółki. Zasięg i poziom zaangażowania, jaki realizujemy w przypadku naszych funduszy, różni się w zależności od zobowiązań i celów danego funduszu.

Ogólne informacje

Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach. 

W przypadku gdy zaangażowanie jest wyraźnie wskazane przez dany zespół ds. zarządzania portfelem jako jeden ze sposobów, za pomocą których stara się on wykazać zaangażowanie w kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego w kontekście Rozporządzenia SFDR, metody, za pomocą których skuteczność takiej polityki dotyczącej zaangażowania i sposoby, w jakie taka polityka dotycząca zaangażowania może zostać dostosowana w przypadku, gdy nie osiągnie on pożądanego efektu (zwykle wskazuje na to obniżenie określonych wskaźników głównych niekorzystnych skutków) zostaną opisane w prospekcie i na stronie internetowej dotyczącej tego funduszu. 

W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

W przypadku gdy właściwy zespół zarządzający portfelem ma wątpliwości dotyczące podejścia spółki do ustalonych aspektów ESG i/lub wskaźników głównych niekorzystnych skutków, może przestawić swoje oczekiwania zarządowi lub kierownictwu spółki i może zasygnalizować w ramach głosowań na walnych zgromadzeniach, że ma nierozstrzygnięte wątpliwości, zasadniczo głosując przeciwko ponownemu wyborowi członków zarządu uznanych za odpowiedzialnych za poprawę ustalonych aspektów ESG lub wskaźników głównych niekorzystnych skutków.

Niezależnie od działań danego zespołu zarządzającego portfelem, na najwyższym szczeblu, w ramach swojego powierniczego podejścia, spółka BlackRock, będąc świadomym, zaangażowanym akcjonariuszem, ustaliła, że w najlepszym długoterminowym interesie jej klientów leży promowanie należytego ładu korporacyjnego. W spółce BlackRock odpowiada za to dział ds. zarządzania inwestycjami (BlackRock Investment Stewardship, „BIS”). Głównie dzięki pracy zespołu BIS spółka BlackRock spełnia wymogi unijnej dyrektywy dotyczącej praw akcjonariuszy II („SRD II”) dotyczącej zaangażowania w sprawy spółek publicznych i innych podmiotów w ekosystemie inwestycyjnym.  Polityka zaangażowania w ramach SRD II spółki BlackRock jest dostępna w pliku https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Podejście spółki BlackRock do zarządzania inwestycjami zostało opisane w Globalnych zasadach BIS i wytycznych dotyczących głosowania dla danego rynku. Globalne zasady BIS określają naszą filozofię zarządzania i nasze poglądy dotyczące praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i zrównoważonej działalności, które promują długoterminowe tworzenie wartości przez spółki. Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte standardy i normy w zakresie ładu korporacyjnego różnią się na poszczególnych rynkach, uważamy jednak, że istnieją pewne podstawowe elementy praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, które są nieodłącznie związane na całym świecie ze zdolnością danego przedsiębiorstwa do tworzenia długoterminowej wartości. Nasze wytyczne dotyczące głosowań na poszczególnych rynkach zawierają szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób BIS wdraża Globalne zasady, biorąc pod uwagę standardy i normy dla lokalnego rynku, oraz stanowią podstawę naszych decyzji dotyczących głosowania na walnych zgromadzeniach w odniesieniu do określonych spraw, których dotyczy głosowanie.  Ogólne podejście spółki BlackRock do zarządzania inwestycjami i zaangażowania zostało opisane na stronie: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive oraz https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

W ramach zaangażowania BIS może skupić się na określonych zagadnieniach dotyczących ESG, które są określone w priorytetach spółki BlackRock dotyczących głosowania: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Osiągnięcie celu zrównoważonych inwestycji

Nie wyznaczono żadnego konkretnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego w celu ustalenia, czy produkt finansowy jest zgodny z celem zrównoważonych inwestycji, które promuje. Informujemy jednocześnie, że indeksy MSCI AII Countries World są wykorzystywane dla porównywania niektórych cech ESG deklarowanych przez Fundusz.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2024
Nazwa Waga ( %)
BYD CO LTD 4,77
RENESAS ELECTRONICS CORP 4,70
APTIV PLC 4,48
UNION PACIFIC CORPORATION 4,41
TE CONNECTIVITY LTD 4,40
Nazwa Waga ( %)
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 4,40
ANALOG DEVICES INC 4,38
NXP SEMICONDUCTORS NV 4,36
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4,36
VINCI SA 4,26
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 HEDGED EUR 11,84 -0,01 -0,08 12-lip-2024 13,97 10,75 LU1861215389
KLASA E2 EUR 16,27 -0,03 -0,18 12-lip-2024 18,42 15,02 LU1917164342
KLASA A2 USD 13,86 0,00 0,00 12-lip-2024 16,00 12,40 LU1861214812
KLASA A2 EUR 12,72 -0,02 -0,16 12-lip-2024 14,32 11,69 LU2400292194

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Johnson
Hannah Johnson
Charles Lilford
Charles Lilford

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
4 970 EUR
-50,3%
1 940 EUR
-28,0%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 710 EUR
-32,9%
6 700 EUR
-7,7%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 420 EUR
-5,8%
13 080 EUR
5,5%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
20 620 EUR
106,2%
20 380 EUR
15,3%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura