Commodity

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -11,6 7,6 -3,1 26,8 15,1 -8,4
Punkt odniesienia (%) -11,2 7,7 -3,1 27,1 16,1 -7,9
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

-22,18 34,72 48,68 -13,26 -1,11
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2024

-22,31 35,04 49,25 -12,49 -0,56
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,34 6,53 6,63 - 4,76
Punkt odniesienia (%) 2,89 7,19 7,04 - 5,17
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,65 2,63 4,25 -0,52 2,34 20,90 37,84 - 37,10
Punkt odniesienia (%) 4,94 2,69 4,53 -0,18 2,89 23,17 40,52 - 40,75

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 24-maj-2024
USD 1 508 613 307
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
18-lip-2017
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Commodity
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,19%
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja rocznie
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbol Bloomberg
ICOM
Aktywa netto Funduszu
na dzień 24-maj-2024
USD 1 508 613 307
Data wprowadzenia Funduszu
18-lip-2017
Waluta bazowa Funduszu
USD
Indeks benchmarkowy
Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 24-maj-2024
212 368 106,00
ISIN
IE00BDFL4P12
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych
na dzień 31-mar-2024
0,00%
Struktura produktu
Syntetyczny
Metodologia
Zamień
Spółka emitująca
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego
31 marca

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Poziom benchmarku
na dzień 28-maj-2024
USD 250,27
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-kwi-2024
15,15%
Weighted Average Swap Fee
na dzień 08-sty-2024
8,88
Symbol benchmarkowy
BCOMTR
Beta 3-letnia
na dzień 30-kwi-2024
1,002

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Dania

 • Estonia

 • Finlandia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Irlandia

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luksemburg

 • Niemcy

 • Norwegia

 • Polski

 • Portugalia

 • Republika Czeska

 • Singapur

 • Slovak Republic

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Wielka Brytania

 • Węgry

 • Włochy

Udziały

Udziały

Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania YTM (%) Okres zapadalności Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
31-mar-2014
Do
31-mar-2015
Od
31-mar-2015
Do
31-mar-2016
Od
31-mar-2016
Do
31-mar-2017
Od
31-mar-2017
Do
31-mar-2018
Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 30,99 19,43 6,44 10,44 22,33 9,42
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 41,35 37,42 30,67 21,75 32,19 21,38
Zabezpieczenie (% pożyczki) 111,53 109,13 110,16 110,04 109,67 109,26
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 10-paź-2023
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja

Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.

Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange ICOM USD 20-lip-2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L
Berne Stock Exchange ICOM USD 02-lut-2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN
Xetra SXRS EUR 25-kwi-2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE
London Stock Exchange COMM GBP 20-lip-2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11-cze-2019 BJ9KS54 ICOMN MM ICOM.MX

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 150 USD
-28,5%
3 910 USD
-17,1%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 160 USD
-28,4%
6 110 USD
-9,4%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 730 USD
-2,7%
12 220 USD
4,1%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
14 870 USD
48,7%
16 700 USD
10,8%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura