Stałodochodowe

EMBE

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 6,8 0,0 7,7 7,8 -8,4 12,1 3,4 -3,5 -20,5
Punkt odniesienia (%) 7,2 0,4 8,3 8,4 -7,9 12,7 4,0 -3,1 -20,8
  Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2023

7,83 -0,80 2,58 -26,39 6,06
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2023

8,41 -0,31 3,03 -26,62 6,47
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,79 -7,04 -1,54 0,44 0,61
Punkt odniesienia (%) 3,10 -6,92 -1,26 0,82 1,01
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,90 5,67 0,81 2,61 2,79 -19,67 -7,48 4,46 6,53
Punkt odniesienia (%) 3,16 5,73 0,77 2,67 3,10 -19,35 -6,17 8,54 11,05

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w EUR .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 04-gru-2023 EUR 2 133 884 176
Data wprowadzenia Funduszu 08-lip-2013
Waluta bazowa Funduszu EUR
Klasa aktywów Stałodochodowe
Indeks benchmarkowy J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Euro
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 04-gru-2023 32 921 465,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,50%
ISIN IE00B9M6RS56
Częstotliwość dystrybucji Dystrybucja co miesiąc
Wykorzystanie dochodu Distributing
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych na dzień 30-wrz-2023 0,07%
Siedziba Irlandia
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co miesiąc
Metodologia Próbkowane
UCITS Yes
Spółka emitująca iShares VI plc
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depozytariusz State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego 31 marca
Symbol Bloomberg EMBE LN

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 04-gru-2023 608
Poziom benchmarku na dzień 04-gru-2023 EUR 407,53
Symbol benchmarkowy JPEIHDEU
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy na dzień 04-gru-2023 5,64
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 30-lis-2023 11,13%
Beta 3-letnia na dzień 30-lis-2023 0,999
Yield to Worst na dzień 04-gru-2023 7,44%
Średni ważony kupon na dzień 04-gru-2023 4,79
Średni ważony termin zapadalności na dzień 04-gru-2023 12,04
Duracja efektywna na dzień 04-gru-2023 7,07

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 25-paź-2023 BB
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 25-paź-2023 94,04
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 25-paź-2023 3,95
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 25-paź-2023 25,24
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 25-paź-2023 Bond Emerging Markets Global HC
Porównywalne fundusze na dzień 25-paź-2023 420
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 25-paź-2023 1 117,28
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 25-paź-2023 10,90
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 25-paź-2023, w oparciu o aktywa z 30-wrz-2023. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 04-gru-2023 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 04-gru-2023 2,72%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 04-gru-2023 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 04-gru-2023 0,13%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 04-gru-2023 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 04-gru-2023 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 04-gru-2023 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 04-gru-2023 10,63%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 04-gru-2023 89,37%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,58%, piaski roponośne 0,83%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Belgia

 • Dania

 • Finlandia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Irlandia

 • Liechtenstein

 • Luksemburg

 • Niemcy

 • Norwegia

 • Polski

 • Portugalia

 • Republika Czeska

 • Singapur

 • Slovak Republic

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Wielka Brytania

 • Włochy

Udziały

Udziały

na dzień 04-gru-2023
Isser Weight (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 4,55
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,93
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,84
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,55
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,45
Isser Weight (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3,32
QATAR (STATE OF) 3,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) 3,13
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 3,00
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 04-gru-2023

% wartości rynkowej

na dzień 04-gru-2023

% wartości rynkowej

Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 04-gru-2023

% wartości rynkowej

na dzień 04-gru-2023

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
30-wrz-2013
Do
30-wrz-2014
Od
30-wrz-2014
Do
30-wrz-2015
Od
30-wrz-2015
Do
30-wrz-2016
Od
30-wrz-2016
Do
30-wrz-2017
Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,04 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,07
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 4,97 7,32 9,73 10,80 13,80 8,86 8,35 15,39 19,95
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 8,01 12,21 17,78 14,38 18,21 15,41 11,66 23,34 23,92
Zabezpieczenie (% pożyczki) 106,73 107,72 108,53 107,11 106,22 105,47 106,59 106,14 106,10
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 04-gru-2023
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja

Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.

Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange EMBE EUR 09-lip-2013 B9M6RS5 EMBE LN EMBE.L
Deutsche Boerse Xetra IS3C EUR 29-lip-2013 BD5NTL8 IS3C GY IS3C.DE
Borsa Italiana EMBE EUR 05-sie-2015 BYVDZP5 EMBE IM EMBE.MI
SIX Swiss Exchange EMBE EUR 24-sty-2014 BG5HD75 EMBE SW EMBE.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 360 EUR
-26,4%
5 510 EUR
-18,0%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 360 EUR
-26,4%
7 470 EUR
-9,3%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 180 EUR
1,8%
10 630 EUR
2,1%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 490 EUR
14,9%
11 760 EUR
5,5%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura