Akcje

EXH9

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja
Wyświetl pełną tabelę

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 13,4 18,1 1,1 -5,3 9,8 1,5 30,9 11,3 9,2 -7,7
Punkt odniesienia (%) 13,5 18,1 0,0 -5,0 9,6 2,0 29,5 11,4 8,9 -7,9
  Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2023

27,32 3,64 7,54 -6,39 14,78
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2023

26,84 3,75 7,35 -6,62 14,48
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
9,28 5,89 9,36 6,73 5,88
Punkt odniesienia (%) 9,02 5,65 9,16 6,52 5,80
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,61 0,57 -6,71 -7,77 9,28 18,72 56,43 91,73 237,95
Punkt odniesienia (%) 3,28 0,62 -6,58 -7,88 9,02 17,94 55,03 88,04 232,80

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 30-lis-2023 EUR 210 066 965
Data wprowadzenia Funduszu 08-lip-2002
Waluta bazowa Funduszu EUR
Klasa aktywów Akcje
Indeks benchmarkowy STOXX® Europe 600 Utilities
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 30-lis-2023 5 432 864,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,47%
ISIN DE000A0Q4R02
Częstotliwość dystrybucji Up to 4x per year
Wykorzystanie dochodu Distributing
Siedziba Niemcy
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co kwartał
Metodologia Replikowane
UCITS Yes
Spółka emitująca iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depozytariusz State Street Bank GmbH
Koniec roku podatkowego 01 marca
Symbol Bloomberg SX6PEX GY
Cena utworzenia na dzień 30-lis-2023 39,44
Cena anulowania na dzień 30-lis-2023 38,28

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 29-lis-2023 28
Poziom benchmarku na dzień 30-lis-2023 EUR 1 311,51
Symbol benchmarkowy SX6R
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy na dzień 29-lis-2023 3,57
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-paź-2023 17,31%
Beta 3-letnia na dzień 31-paź-2023 1,002
Wskaźnik P/E na dzień 29-lis-2023 18,62
Wskaźnik P/B na dzień 29-lis-2023 1,77

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 25-paź-2023 AA
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 25-paź-2023 100,00
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 25-paź-2023 8,46
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 25-paź-2023 97,65
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 25-paź-2023 Equity Sector Utilities
Porównywalne fundusze na dzień 25-paź-2023 85
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 25-paź-2023 518,27
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 25-paź-2023 99,24
Domniemany wzrost temperatury MSCI (0-3,0+°C) na dzień 25-paź-2023 > 1,5-2,0°C
Domniemany wzrost temperatury MSCI % pokrycia na dzień 25-paź-2023 99,24

Co to jest wskaźnik domniemanego wzrostu temperatury (ITR)? Dowiedz się, co oznacza ten wskaźnik klimatyczny, w jaki sposób jest obliczany oraz jakie są jego założenia i ograniczenia.

Zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań w historii ludzkości i będą mieć ogromny wpływ na inwestorów. Aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, wiele z głównych krajów świata podpisało porozumienie paryskie. Celem porozumienia paryskiego dotyczącego temperatury jest ograniczenie globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a najlepiej do 1,5°C, co pomoże nam uniknąć najpoważniejszych skutków zmiany klimatu.


Co to jest wskaźnik ITR?

Wskaźnik ITR służy do wskazania dopasowania do celu temperaturowego porozumienia paryskiego dla firmy lub portfela. Konsensus naukowy sugeruje, że ograniczenie emisji aż do osiągnięcia zera netto około połowy stulecia (2050-2070) jest sposobem na osiągnięcie tego celu. Ekonomia zerowej emisji netto to taka, która równoważy emisję i jej usuwanie.


W jaki sposób oblicza się wskaźnik ITR?

Wskaźnik ITR obliczany jest poprzez analizę bieżącego poziomu emisji przedsiębiorstw z portfela funduszu, jak również potencjału przedsiębiorstw w zakresie redukcji jego emisji w czasie. Gdyby emisje w gospodarce światowej podążały za tym samym trendem, co emisje spółek z portfela funduszu, globalne temperatury ostatecznie wzrosłyby w tym przedziale.


Uwaga: w obliczeniach uwzględniani są tylko emitenci korporacyjni. Podsumowanie metodologii i założeń MSCI dotyczących jej wskaźnika ITR można znaleźć tutaj.


Ponieważ wskaźnik ITR obliczany jest częściowo poprzez uwzględnienie potencjału spółki z portfela funduszu w celu zmniejszenia jego emisji w czasie, jest on przyszłościowy i podatny na ograniczenia. W rezultacie, BlackRock publikuje wskaźnik MSCI ITR dla swoich funduszy w przedziałach temperaturowych. Przedziały pomagają podkreślić podstawową niepewność obliczeń oraz zmienność miary.

Domniemany wzrost temperatury - obraz

Jakie są kluczowe założenia i ograniczenia wskaźnika ITR?

Ten przyszłościowy wskaźnik jest obliczany na podstawie modelu, który jest zależny od wielu założeń. Istnieją także ograniczenia dotyczące wprowadzania danych do modelu. Co ważne, wskaźnik ITR może znacząco różnić się w zależności od dostawcy danych z różnych powodów wynikających z wyborów metodologicznych (np. różnice w horyzontach czasowych, zakres(y) emisji włączonych oraz obliczenia konsolidacji portfela).

Nie istnieje powszechnie przyjęty sposób obliczania ITR. Nie ma ustaleń uniwersalnych odnośnie zestawu danych wejściowych do obliczeń. Obecnie dostępność danych wejściowych różni się w zależności od klasy aktywów i rynków. W zakresie, w jakim dane stają się łatwiej dostępne i dokładniejsze w miarę upływu czasu, oczekujemy, że metody pomiarowe ITR będą ewoluować i mogą skutkować różnymi wynikami. Gdy dane nie są dostępne i/lub jeśli dane ulegną zmianie, metody szacowania różnią się, szczególnie w odniesieniu do przyszłych emisji danej firmy.


Wskaźnik ITR szacuje zgodność funduszu z celem temperatury obowiązującym w porozumieniu paryskim. Nie ma jednak gwarancji, że szacunki te zostaną osiągnięte. Miernik ITR nie jest oszacowaniem w czasie rzeczywistym i może zmieniać się w czasie, dlatego jest podatny na wariancję i nie zawsze odzwierciedla bieżące oszacowanie.


ITR nie jest wskaźnikiem ani szacunkiem wyników lub ryzyka funduszu. Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej inwestorzy nie powinni polegać na tym wskaźniku, a zamiast tego powinni korzystać z prospektu informacyjnego funduszu oraz dokumentów regulujących. Ten szacunek oraz związane z nim informacje nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakikolwiek fundusz, ani nie mają na celu zasygnalizowania korelacji między wskaźnikiem ITR funduszu a jego przyszłymi wynikami inwestycyjnymi.

Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 25-paź-2023, w oparciu o aktywa z 30-wrz-2023. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 29-lis-2023 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 29-lis-2023 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 29-lis-2023 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 29-lis-2023 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 29-lis-2023 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 29-lis-2023 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 29-lis-2023 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 29-lis-2023 100,00%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 29-lis-2023 0,00%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Belgia

 • Dania

 • Finlandia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Liechtenstein

 • Luksemburg

 • Meksyk

 • Niemcy

 • Norwegia

 • Polski

 • Republika Czeska

 • Singapur

 • Slovak Republic

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Wielka Brytania

 • Włochy

Udziały

Udziały

Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Waluta rynkowa

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-lis-2023

% wartości rynkowej

na dzień 29-lis-2023

% wartości rynkowej

Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Xetra EXH9 EUR 02-cze-2011 B4MXM64 SX6PEX GY SX6PEX.DE
Berne Stock Exchange SX6PEX EUR 02-lut-2021 BMT9V20 SX6PEX BW SX6PEX.BN

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 300 EUR
-27,0%
3 380 EUR
-19,5%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 470 EUR
-15,3%
9 280 EUR
-1,5%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 310 EUR
3,1%
14 260 EUR
7,4%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
12 700 EUR
27,0%
17 530 EUR
11,9%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura